Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0130(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0042/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0042/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0236

Elfogadott szövegek
PDF 174kWORD 49k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Ideiglenes kiadás
A vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0275),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0195/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. február 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0042/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 62., 2019.2.15., 286. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 26-án került elfogadásra a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék tekintetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0130

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  A 96/53/EK tanácsi irányelvet(3) az (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelv(4) az energiafogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a jogszabálynak a technológiai fejlődéshez és a változó piaci igényekhez való igazítása, valamint az intermodális szállítás megkönnyítése céljából módosította.

(2)  A gépjármű-vezetőfülkék aerodinamikai jellemzőinek javításával jelentősen javítható a járművek energiahatékonysága. Ugyanakkor ez a javulás a 96/53/EK irányelvben a legnagyobb hosszúságra vonatkozóan meghatározott korlátok mellett a járművek hasznos teherbírásának csökkentése nélkül nem volt lehetséges. Ezért az (EU) 2015/719 irányelv a legnagyobb hosszúságra vonatkozó korlátoktól való eltérést vezetett be.

(3)  Az (EU) 2015/719 irányelv által bevezetett, a legnagyobb hosszúságra vonatkozó korlátoktól való eltérést a három évvel az átültetésre vonatkozóan megadott időpont után vagy a típusjóváhagyásra vonatkozó műszaki követelményeket érintő szükséges módosítások alkalmazásától kezdődően kell alkalmazni.

(4)  Annak érdekében, hogy az aerodinamikai szempontból kedvezőbb kialakítású vezetőfülkéknek köszönhetően a nehéz tehergépjárművek energiahatékonysága, a gépjárművezetők jobb látási körülményei, fokozott biztonsága és kényelme, valamint a többi úthasználó fokozott biztonsága tekintetében elérhető előnyöket mielőbb ki lehessen aknázni, biztosítani szükséges azt, hogy az ilyen, aerodinamikai szempontból kedvezőbb kialakítású vezetőfülkéket szükségtelen késedelem nélkül alkalmazni lehessen, amint a típusjóváhagyásra vonatkozó követelmények rendelkezésre állnak.

(5)  A szállítási ágazatnak és a berendezések gyártóinak kellő időre van szükségük új szolgáltatások és termékek kifejlesztéséhez. Annak érdekében, hogy ki lehessen használni a vezetőfülkék kialakítására vonatkozó rugalmas szabályok kínálta előnyöket, fontos, hogy a Bizottságlépéseket tegyen annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges műszaki előírásokat a lehető leghamarabb el lehessen fogadni, hogy a vezetőfülkék új generációja zökkenőmentesen és gyorsan belépjen a piacokra. A Bizottságnak és a tagállamoknak továbbá a 2007/46/EK irányelv(5) által létrehozott, a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottságban betöltött szerepköreikben eljárva mindent el kell követniük annak biztosítása érdekében, hogy a bizottság gyorsan véleményt nyilvánítson. Amennyiben a Bizottság által tervezett intézkedések nem állnak összhangban ezen bizottság véleményével, vagy amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság késedelem nélkül eljár az 1999/468/EK tanácsi határozat(6) 5a. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

(6)  A 96/53/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 96/53/EK irányelv 9a. cikke a következőképpen módosul:

1.  A (2) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„Ebből a célból a Bizottság a 2007/46/EK irányelv keretében meghozza az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy legkésőbb 2019. november 1-jéig rendelkezzen az (1) bekezdésben említett járművek vagy jármű-kombinációk típus-jóváhagyásáról.”

"

2.  A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) Az (1) bekezdés 2020. szeptember 1-jétől alkalmazandó.”

"

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt …,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)HL C 62., 2019.2.15., 286. o.
(2)Az Európai Parlament 2019. március 26-i álláspontja.
(3)A Tanács 96/53/EK irányelve (1996. június 25.) a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról (HL L 235., 1996.9.17., 59. o.).
(4)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/719 irányelve (2015. április 29.) a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 115., 2015.5.6., 1. o.).
(5)Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).
(6)A Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 27.Jogi nyilatkozat