Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0130(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0042/2019

Pateikti tekstai :

A8-0042/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.16

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0236

Priimti tekstai
PDF 172kWORD 42k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Specialios maksimalaus transporto priemonės ilgio taisyklės (dėl kabinų) ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyvos 96/53/EB nuostata dėl specialių maksimalaus transporto priemonės ilgio, kai dėl kabinos pagerėja aerodinaminės savybės, energijos vartojimo efektyvumas ir sauga, taisyklių įgyvendinimo termino (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0275),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0195/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 15 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0042/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 286.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2019/... , kuriuo dėl maksimalaus transporto priemonės ilgio, kai dėl kabinų pagerėja aerodinaminės savybės, energijos vartojimo efektyvumas ir saugos savybės, specialių taisyklių įgyvendinimo termino iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB
P8_TC1-COD(2018)0130

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  Tarybos direktyva 96/53/EB(3) buvo iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719(4), siekiant sumažinti energijos suvartojimą ir išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pritaikyti teisės aktus prie technologijų raidos ir kintančių rinkos poreikių ir sudaryti palankesnes sąlygas įvairiarūšiam vežimui;

(2)  pagerinus variklinių transporto priemonių kabinų aerodinamines savybes, būtų galima ženkliai padidinti transporto priemonių energijos vartojimo efektyvumą. Tačiau šis patobulinimas dėl Direktyvoje 96/53/EB nustatytų maksimalaus ilgio apribojimų buvo neįmanomas nesumažinant transporto priemonės apkrovos gebos. Todėl Direktyva (ES) 2015/719 buvo nustatyta nuo maksimalaus ilgio apribojimų nukrypti leidžianti nuostata;

(3)  Direktyva (ES) 2015/719 nustatyta nuo maksimalaus ilgio apribojimų nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti pradėta taikyti dieną, kurią sueina trys metai po būtinų techninių tipo patvirtinimo dalinių pakeitimų perkėlimo į nacionalinę teisę arba taikymo pradžios dienos;

(4)  siekiant užtikrinti, kad aerodinaminių kabinų nauda, susijusia ne tik su sunkiasvorių krovininių transporto priemonių energijos vartojimo efektyvumu, bet ir geresnio matomumo užtikrinimu vairuotojams, kitų eismo dalyvių sauga, taip pat vairuotojų sauga ir patogumu, būtų galima pasinaudoti kuo greičiau, būtina užtikrinti, kad tokias aerodinamines kabinas būtų galima pradėti diegti nepagrįstai nedelsiant, kai tik bus nustatyti būtini tipo patvirtinimo reikalavimai;

(5)  transporto sektoriui ir įrangos gamintojams reikia pakankamai laiko, kad galėtų sukurti naujas paslaugas ir produktus. Kad būtų galima pajusti lankstesnių kabinos projektavimo taisyklių naudą, svarbu, kad Komisija imtųsi veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad būtinos techninės nuostatos, kuriomis būtų sudarytos sąlygos naujos kartos kabinoms sklandžiai ir greitai patekti į rinką, galėtų būti priimtos kuo greičiau. Be to, Komisija ir valstybės narės, vykdydamos savo atitinkamas funkcijas Motorinių transporto priemonių techniniame komitete, įsteigtame Direktyva 2007/46/EB(5), turėtų dėti visas pastangas siekdamos užtikrinti, kad nuomonė būtų pateikiama greitai. Jei Komisijos numatytos priemonės neatitinka to komiteto nuomonės arba jei nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama imsis veiksmų pagal Tarybos sprendimą 1999/468/EB(6);

(6)  todėl Direktyva 96/53/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 96/53/EB 9a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)  2 dalies antra pastraipa po d punkto pakeičiama taip:"

„Tuo tikslu pagal Direktyva 2007/46/EB nustatytą sistemą Komisija imasi būtinų priemonių, kad ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 1 d. būtų numatytas šio straipsnio 1 dalyje nurodytų transporto priemonių arba transporto priemonių junginių tipo patvirtinimas.“;

"

2)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. 1 dalis taikoma nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.“.

"

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)OL C 62, 2019 2 15, p. 286.
(2)2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)1996 m. liepos 25 d., Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59).
(4)2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 115, 2015 5 6, p. 1).
(5)2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus („Pagrindų direktyva“) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).
(6)1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 27 d.Teisinis pranešimas