Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0130(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0042/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0042/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 7.16

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0236

Pieņemtie teksti
PDF 170kWORD 43k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
Īpašie noteikumi par maksimālajiem garumiem kabīnēm ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 96/53/EK groza attiecībā uz termiņu īpašo noteikumu par maksimālajiem garumiem īstenošanai tādu kabīņu gadījumā, kas uzlabo aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0275),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0195/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 15. februāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0042/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 62, 15.2.2019., 286. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 26. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2019/..., ar ko groza Padomes Direktīvu 96/53/EK attiecībā uz termiņu īpašo noteikumu par maksimālajiem garumiem īstenošanai tādām kabīnēm, kas uzlabo aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus
P8_TC1-COD(2018)0130

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)  Padomes Direktīva 96/53/EK(3) tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/719 (4) ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas, pielāgot tiesību aktus tehnoloģiju attīstībai un mainīgajām tirgus vajadzībām, kā arī atvieglināt intermodālos pārvadājumus.

(2)  Uzlabotā mehānisko transportlīdzekļu kabīņu aerodinamika ļautu ievērojami palielināt transportlīdzekļu energoefektivitāti. Tomēr šāds uzlabojums, nesamazinot transportlīdzekļu kravietilpību, nebija iespējams Direktīvā 96/53/EK noteikto maksimālo garumu ierobežojumu dēļ. Tāpēc ar Direktīvu (ES) 2015/719 tika ieviesta atkāpe no maksimālo garumu ierobežojumiem.

(3)  Direktīvā (ES) 2015/719 noteiktā atkāpe attiecībā uz maksimālo garumu ierobežojumiem ir jāpiemēro no dienas, kad paiet trīs gadi no dienas, kad transponēti vai piemēroti vajadzīgie grozījumi attiecībā uz tehniskām tipa apstiprinājuma prasībām.

(4)  Lai aerodinamisko kabīņu priekšrocības gan smagkravas transportlīdzekļu energoefektivitātes ziņā, gan arī labākas redzamības vadītājiem, citu satiksmes dalībnieku drošības un vadītāju drošības un komforta ziņā īstenotu pēc iespējas drīz, ir jānodrošina, lai šādas aerodinamiskās kabīnes varētu ieviest bez nevajadzīgas kavēšanās, tiklīdz ir pieņemtas vajadzīgās tipa apstiprinājuma prasības.

(5)  Pārvadājumu nozarei un aprīkojuma ražotājiem ir vajadzīgs pietiekams laiks, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un produktus. Lai izmantotu ieguvumus, ko dod elastīgāki kabīņu izstrādes noteikumi, ir svarīgi, lai Komisija rīkotos ar mērķi nodrošināt, ka pēc iespējas drīz var pieņemt nepieciešamos tehniskos noteikumus, kas ļautu raiti un ātri tirgos ienākt jaunas paaudzes kabīnēm. Turklāt Komisijai un dalībvalstīm, kad tās pilda katra savus uzdevumus Tehniskajā komitejā mehānisko transportlīdzekļu jautājumos, kas izveidota ar Direktīvu 2007/46/EK(5), būtu jācenšas darīt visu iespējamo, lai atzinums tiktu sniegts ātri. Ja minētā komiteja savā atzinumā nepiekritīs Komisijas iecerētajiem pasākumiem vai ja atzinums netiks sniegts, Komisija nekavējoties rīkosies saskaņā ar Padomes Lēmuma 1999/468/EK(6) 5.a panta 4. punktu.

(6)  Tādēļ Direktīva 96/53/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 96/53/EK 9.a pantu groza šādi:

1)  panta 2. punkta otro daļu, aiz d) apakšpunkta, aizstāj ar šādu:"

"Šajā nolūkā Komisija veic nepieciešamos pasākumus atbilstīgi Direktīvas 2007/46/EK satvaram, lai līdz 2019. gada 1. novembrim nodrošinātu tipa apstiprinājumu šā panta 1. punktā minētajiem transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu sastāviem.";

"

2)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

"3. Šā panta 1. punktu piemēro no 2020. gada 1. septembra.".

"

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1)OV C 62, 15.2.2019., 286. lpp.
(2)Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta nostāja.
(3)Padomes Direktīva 96/53/EK (1996. gada 25. jūlijs), ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (OV L 235, 17.9.1996., 59. lpp.).
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/719 (2015. gada 29. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (OV L 115, 6.5.2015., 1. lpp.).
(5)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).
(6)Padomes lēmums (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (1999/468/EK) (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. martsJuridisks paziņojums