Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0130(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0042/2019

Ingediende teksten :

A8-0042/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.16

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0236

Aangenomen teksten
PDF 166kWORD 47k
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg Voorlopige uitgave
Speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0275),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 91, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0195/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2018(1)

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 15 februari 2019 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0042/2019),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 62 van 15.2.2019, blz. 286.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 26 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte voor cabines die betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren
P8_TC1-COD(2018)0130

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Richtlijn 96/53/EG van de Raad (3) maximaal toegestane gewichten is gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad(4) met de bedoeling het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de wetgeving aan te passen aan de technologische ontwikkeling en de veranderende behoeften van de markt, en het intermodaal vervoer te faciliteren.

(2)  De verbeterde aerodynamische prestaties van de cabines van motorvoertuigen zouden de energieprestaties van die voertuigen aanzienlijk verhogen. Door de beperkingen op de maximale lengte zoals vastgesteld bij Richtlijn 96/53/EG was een dergelijke verbetering echter niet mogelijk zonder het laadvermogen van het voertuig te verminderen. Daarom werd bij Richtlijn (EU) 2015/719 een afwijking van de beperkingen van de maximale lengte ingevoerd.

(3)  De afwijking van de beperkingen van de maximale lengte die is ingevoerd bij Richtlijn (EU) 2015/719 moet worden toegepast vanaf 3 jaar na de datum van omzetting of toepassing van de nodige wijzigingen betreffende technische typegoedkeuringsvoorschriften.

(4)  Om zo snel mogelijk voordeel te kunnen halen uit aerodynamische cabines wat betreft de energieprestaties van vrachtwagens, maar ook wat betreft een betere zichtbaarheid voor chauffeurs, de veiligheid voor andere weggebruikers en meer veiligheid en comfort voor chauffeurs, moeten dergelijke aerodynamische cabines zonder onnodige vertraging kunnen worden ingevoerd zodra de nodige typegoedkeuringsvoorschriften voorhanden zijn.

(5)  De vervoerssector en fabrikanten van apparatuur hebben voldoende tijd nodig om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. Om de voordelen van flexibeler regels voor het ontwerp van cabines te benutten, is het van belang dat de Commissie actie onderneemt om ervoor te zorgen dat de nodige technische bepalingen zo spoedig mogelijk kunnen worden aangenomen zodat een nieuwe generatie cabines vlot en snel toegang tot de markt kan krijgen. Voorts moeten de Commissie en de lidstaten, in hun respectieve rol in het bij Richtlijn 2007/46/EG(5) opgerichte technisch comité motorvoertuigen, alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat er snel een advies wordt uitgebracht. Wanneer de door de Commissie beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van dat comité, of wanneer geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld op te treden overeenkomstig artikel 5 bis, lid 4, van Besluit 1999/468/EG van de Raad(6) .

(6)  Richtlijn 96/53/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 9 bis van Richtlijn 96/53/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)  in lid 2 wordt de tweede alinea, na punt d), vervangen door:"

"Daartoe neemt de Commissie de nodige maatregelen in het kader van Richtlijn 2007/46/EG, om uiterlijk 1 november 2019 in de typegoedkeuring van voertuigen of voertuigcombinaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel te voorzien.";

"

2)  lid 3 wordt vervangen door:"

"3. Lid 1 is van toepassing met ingang van 1 september 2020.".

"

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te ,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

(1)PB C 62 van 15.2.2019, blz. 286.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 26 maart 2019.
(3)Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59).
(4)Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 115 van 6.5.2015, blz. 1).
(5) Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1).
(6) Besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).

Laatst bijgewerkt op: 27 maart 2019Juridische mededeling