Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0130(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0042/2019

Teksty złożone :

A8-0042/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.16

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0236

Teksty przyjęte
PDF 174kWORD 53k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Specjalne przepisy dotyczące maksymalnej długości kabin ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie specjalnych przepisów dotyczących maksymalnej długości kabin, zapewniając im lepszą charakterystykę aerodynamiczną oraz efektywność energetyczną oraz wyższy poziom bezpieczeństwa (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0275),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0195/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 15 lutego 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0042/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 286.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 marca 2019 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/...
zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie specjalnych przepisów dotyczących maksymalnej długości kabin w celu zapewnienia lepszej charakterystyki aerodynamicznej i efektywności energetycznej oraz wyższego poziomu bezpieczeństwa
P8_TC1-COD(2018)0130

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 ust.1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

po konsultacji Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Dyrektywa Rady 96/53/WE(3) została zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719(4) w celu ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, w celu dostosowania prawodawstwa do zmian technologicznych i nowych potrzeb rynkowych, a także w celu ułatwienia transportu intermodalnego.

(2)  Poprawa aerodynamiki kabin pojazdów silnikowych pozwoliłaby na znaczną poprawę efektywności energetycznej pojazdów. Jednak ze względu na maksymalną dopuszczalną długość pojazdów określoną w dyrektywie 96/53/WE poprawa ta była niemożliwa do uzyskania bez ograniczenia ładowności pojazdów. W związku z tym w drodze dyrektywy (UE) 2015/719 wprowadzono odstępstwo od maksymalnej dopuszczalnej długości.

(3)  Odstępstwo od maksymalnej dopuszczalnej długości wprowadzone dyrektywą (UE) 2015/719 ma być stosowane po upływie trzech lat , licząc od daty transpozycji lub rozpoczęcia stosowania niezbędnych zmian wymogów technicznych w odniesieniu do homologacji typu.

(4)  Aby jak najszybciej osiągnąć korzyści wynikające z zastosowania kabin aerodynamicznych pod względem efektywności energetycznej pojazdów ciężarowych, jak również pod względem lepszej widoczności dla kierowców, bezpieczeństwa innych użytkowników dróg oraz bezpieczeństwa i poziomu komfortu kierowców, konieczne jest zapewnienie możliwości wprowadzenia takich kabin aerodynamicznych bez zbędnej zwłoki, gdy tylko niezbędne wymogi w zakresie homologacji typu wejdą w życie.

(5)  Sektor transportowy i producenci wyposażenia potrzebują wystarczającej ilości czasu na opracowanie nowych usług i produktów. Aby czerpać korzyści płynące z bardziej elastycznych przepisów projektowych dotyczących kabin, ważne jest, aby Komisja podjęła działania w celu zapewnienia jak najszybszego przyjęcia niezbędnych przepisów technicznych, by umożliwić sprawne i szybkie wejście kabin nowej generacji na rynki. Ponadto Komisja i państwa członkowskie powinny w ramach pełnienia przypisanych im ról na forum Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych ustanowionego dyrektywą 2007/46/WE(5)podejmować wszelkie starania w celu zapewnienia szybkiego wydania opinii. Jeżeli środki przewidziane przez Komisję nie będą zgodne z opinią tego Komitetu lub jeżeli opinia nie zostanie wydana, Komisja będzie działać bezzwłocznie zgodnie z art. 5a ust. 4 decyzji Rady 1999/468/WE(6).

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 96/53/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 9a dyrektywy 96/53/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)  ust. 2 akapit drugi po lit. d) otrzymuje brzmienie:"

„W tym celu Komisja do dnia 1 listopada 2019 r. przyjmie, w ramach dyrektywy 2007/46/WE, środki niezbędne do zapewnienia homologacji typu pojazdów lub zespołów pojazdów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.”;

"

2)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

„3. Ust. 1 stosuje się od dnia 1 września 2020 r.”.

"

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1)Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 286.
(2)Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r.
(3)Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 59).
(4)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.U. L 115 z 6.5.2015, s. 1).
(5)Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).
(6)Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23).

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2019Informacja prawna