Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0130(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0042/2019

Texte depuse :

A8-0042/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.16

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0236

Texte adoptate
PDF 162kWORD 51k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0275),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0195/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0042/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 286.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul pentru punerea în aplicare a normelor speciale privind lungimea maximă a cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță
P8_TC1-COD(2018)0130

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Directiva 96/53/CE a Consiliului(3) a fost modificată prin Directiva (UE) 2015/719 a Parlamentului European și a Consiliului(4), în scopul de a reduce consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră, de a adapta legislația la evoluția tehnologiilor și la nevoile în evoluție ale pieței și de a facilita transportul intermodal.

(2)  Îmbunătățirea aerodinamicii cabinelor autovehiculelor ar permite îmbunătățirea semnificativă a performanțelor energetice ale vehiculelor. Cu toate acestea, restricțiile privind lungimea maximă stabilite prin Directiva 96/53/CE nu au făcut posibilă această îmbunătățire fără o reducere a capacității de încărcare a vehiculelor. Prin urmare, Directiva (UE) 2015/719 a introdus o derogare de la restricțiile privind lungimea maximă.

(3)  Derogarea de la restricțiile privind lungimea maximă introdusă prin Directiva (UE) 2015/719 urmează să se aplice la trei ani de la data transpunerii sau de la data aplicării modificărilor necesare în ceea ce privește cerințele tehnice de omologare de tip.

(4)  Pentru ca beneficiile cabinelor aerodinamice, în ceea ce privește performanța energetică a vehiculelor grele de marfă, dar și în ceea ce privește o mai bună vizibilitate pentru conducătorii auto, siguranța altor participanți la trafic, precum și siguranța și confortul conducătorilor auto să se materializeze cât mai curând posibil, este necesar să se asigure că astfel de cabine aerodinamice pot fi introduse fără întârzieri inutile, de îndată ce vor fi stabilite cerințele de omologare de tip necesare.

(5)  Sectorul transporturilor și producătorii de echipamente au nevoie de timp suficient pentru a dezvolta noi servicii și produse. Pentru a profita de beneficiile oferite de normele mai flexibile de proiectare a cabinelor, este importantă acțiunea Comisiei pentru a asigura că pot fi adoptate cât mai curând posibil normele tehnice necesare pentru a permite intrarea rapidă și fără dificultăți pe piață a unei noi generații de cabine. De asemenea, Comisia și statele membre, acționând în rolul care le revine în cadrul Comitetului tehnic pentru autovehicule instituit prin Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului(5), ar trebui să întreprindă toate eforturile pentru a garanta emiterea rapidă a unui aviz. În cazul în care măsurile preconizate de Comisie nu sunt conforme cu avizul comitetului menționat, sau în cazul în care acesta nu emite un aviz, Comisia va proceda fără întârziere în conformitate cu articolul 5a alineatul (4) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului(6).

(5)  Prin urmare, Directiva 96/53/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 9a din Directiva 96/53/CE se modifică după cum urmează:

1.  la alineatul 2, după litera (d), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„În acest scop, Comisia adoptă măsurile necesare, în cadrul Directivei 2007/46/CE, pentru a reglementa omologarea de tip a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule menționate la alineatul (1) de la prezentul articol până la 1 noiembrie 2019.”

"

2.  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) Alineatul (1) se aplică de la 1 septembrie 2020.”.

"

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)JO C 62, 15.2.2019, p. 286.
(2)Poziția Parlamentului European din 26 martie 2019.
(3)Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (JO L 235, 17.9.1996, p. 59).
(4)Directiva (UE) 2015/719 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (JO L 115, 6.5.2015, p. 1).
(5)Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).
(6)Decizia 1999/468/EC a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).

Ultima actualizare: 27 martie 2019Notă juridică