Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0130(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0042/2019

Predkladané texty :

A8-0042/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0236

Prijaté texty
PDF 173kWORD 46k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Osobitné pravidlá týkajúce sa maximálnej dĺžky v prípade kabín***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 96/53/ES, pokiaľ ide o lehotu na vykonávanie osobitných pravidiel týkajúcich sa maximálnej dĺžky v prípade kabín, ktoré majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0275),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0195/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0042/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 286.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. marca 2019 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení smernica Rady 96/53/ES, pokiaľ ide o lehotu na vykonávanie osobitných pravidiel týkajúcich sa maximálnej dĺžky pre kabíny, ktoré majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie
P8_TC1-COD(2018)0130

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Smernica Rady 96/53/ES(3) bola zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719(4) s cieľom znížiť spotrebu energie a emisií skleníkových plynov, prispôsobiť právne predpisy technologickému vývoju a meniacim sa potrebám trhu a uľahčiť intermodálnu prepravu.

(2)  Zlepšená aerodynamika kabín motorových vozidiel by umožnila výrazné zisky, pokiaľ ide o energetický výkon vozidiel. Takéto zlepšenie však nebolo možné v rámci obmedzení týkajúcich sa maximálnych dĺžok stanovených v smernici 96/53/ES bez toho, aby sa znížila nosnosť vozidla. Preto sa smernicou (EÚ) 2015/719 zaviedla výnimka z obmedzení týkajúcich sa maximálnych dĺžok.

(3)  Výnimka z obmedzení týkajúcich sa maximálnych dĺžok zavedená smernicou (EÚ) 2015/719 sa má uplatňovať po uplynutí troch rokov od dátumu transpozície alebo uplatňovania potrebných zmien, pokiaľ ide o technické požiadavky na typové schvaľovanie.

(4)  S cieľom čo najskôr zrealizovať výhody aerodynamických kabín z hľadiska energetického výkonu ťažkých nákladných vozidiel, ale aj z hľadiska lepšej viditeľnosti pre vodičov, bezpečnosti pre ostatných účastníkov cestnej premávky, ako aj bezpečnosti a pohodlia pre vodičov, je potrebné zabezpečiť, aby sa takéto aerodynamické kabíny mohli zaviesť bez zbytočného odkladu, hneď ako sa zavedú potrebné požiadavky na typové schvaľovanie.

(5)  Odvetvie dopravy a výrobcovia zariadení potrebujú dostatočný čas na vývoj nových služieb a produktov. S cieľom využiť výhody, ktoré prinášajú pružnejšie pravidlá v oblasti konštrukcie kabín, je dôležité, aby Komisia prijala kroky na zabezpečenie toho, že potrebné technické ustanovenia môžu byť prijaté čo najskôr, aby sa umožnilo plynulé a rýchle uvedenie novej generácie kabín na trh. Okrem toho by mala Komisia a členské štáty, konajúc v rámci ich príslušných úloh v Technickom výbore - motorové vozidlá, zriadenom smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES(5), vyvinúť všetku snahu, aby zabezpečili, že stanovisko je poskytnuté čo najskôr. Ak opatrenia navrhované Komisiou nie sú v súlade so stanoviskom uvedeného výboru, alebo ak výbor neposkytol žiadne stanovisko, Komisia bude okamžite konať v súlade s článkom 5a ods. 4 rozhodnutia Rady 1999/468/ES(6).

(6)  Smernica 96/53/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 9a smernice 96/53/ES sa mení takto:

1.  V odseku 2 sa druhý pododsek po písmene d) nahrádza takto:"

„Na uvedené účely Komisia prijme do 1. novembra 2019 opatrenia, ktoré sú v rámci smernice 2007/46/ES potrebné na stanovenie pravidiel typového schválenia vozidiel alebo jazdných súprav uvedených v odseku 1 tohto článku.“

"

2.  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Odsek 1 sa uplatňuje od 1. septembra 2020.“.

"

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 286.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 26. marca 2019.
(3)Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59).
(4)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 1).
(5)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).
(6)Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne oznámenie