Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0130(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0042/2019

Predložena besedila :

A8-0042/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.16

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0236

Sprejeta besedila
PDF 160kWORD 52k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Posebna pravila glede največje dolžine v primeru kabin ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0275),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0195/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 15. februarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0042/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 62, 15.2.2019, str. 286.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine za kabine, ki zagotavljajo boljšo aerodinamičnost, energetsko učinkovitost in večjo varnost
P8_TC1-COD(2018)0130

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Direktiva Sveta 96/53/ES(3) je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2015/719 Evropskega parlamenta in Sveta(4), da bi zmanjšali porabo energije in emisije toplogrednih plinov, prilagodili zakonodajo tehnološkemu razvoju in novim potrebam na trgu ter omogočili intermodalni prevoz.

(2)  Z izboljšanjem aerodinamičnosti kabin motornih vozil bi lahko znatno izboljšali energetsko učinkovitost vozil. Vendar to izboljšanje zaradi omejitev največje dolžine iz Direktive 96/53/ES ni bilo možno, ne da bi se pri tem zmanjšala nosilnost vozil. Zato je bilo z Direktivo (EU) 2015/719 uvedeno odstopanje od omejitev največje dolžine.

(3)  Odstopanje od omejitev največje dolžine, uvedenih z Direktivo (EU) 2015/719, se uporablja od datuma tri leta po datumu prenosa ali začetka uporabe potrebnih sprememb glede tehničnih zahtev za homologacijo.

(4)  Da bi čim prej izkoristili prednosti aerodinamičnih kabin z vidika energetske učinkovitosti težkih tovornih vozil pa tudi boljše vidljivosti za voznike, varnosti za druge udeležence v cestnem prometu ter varnosti in udobja voznikov, je treba zagotoviti, da bo mogoče takšne aerodinamične kabine uvesti brez nepotrebnega odlašanja takoj po sprejetju potrebnih zahtev za homologacijo.

(5)  Prometni sektor in proizvajalci opreme morajo imeti dovolj časa za razvoj novih storitev in proizvodov. Da bi izkoristili prednosti prožnejših pravil za oblikovanje kabin, je pomembno, da Komisija ukrepa za zagotovitev, da se lahko čimprej sprejmejo potrebne tehnične določbe ter se s tem omogoči nemoten in hiter vstop nove generacije kabin na trge. Poleg tega bi Komisija in države članice v okviru svojih nalog v Tehničnem odboru za motorna vozila, ustanovljenim z Direktivo 2007/46/ES(5), morale storiti vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo hitro izdajo mnenja. Če ukrepi, ki jih je predvidela Komisija, niso v skladu z mnenjem tega odbora ali če mnenje ni dano, Komisija ukrepa brez odlašanja v skladu s členom 5a(4) Sklepa Sveta 1999/468/ES(6).

(6)  Direktivo 96/53/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 9a Direktive 96/53/ES se spremeni:

(1)  v odstavku 2 se drugi pododstavek za točko (d) nadomesti z naslednjim:"

„Komisija v ta namen do 1. novembra 2019 v okviru Direktive 2007/46/ES sprejme potrebne ukrepe za homologacijo vozil ali skupin vozil iz odstavka 1 tega člena.“;

"

(2)  odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"

„3. Odstavek 1 se uporablja od 1. septembra 2020.“

"

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 62, 15.2.2019, str. 286.
(2)Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019.
(3)Direktiva Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L 235, 17.9.1996, str. 59).
(4)Direktiva (EU) 2015/719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L 115, 6.5.2015, str. 1).
(5)Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1).
(6)Sklep Sveta z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1999/468/ES) (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

Zadnja posodobitev: 27. marec 2019Pravno obvestilo