Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0130(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0042/2019

Ingivna texter :

A8-0042/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0236

Antagna texter
PDF 161kWORD 46k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Särskilda regler om största tillåtna längd när det gäller fordonets förarhytt ***I
P8_TA-PROV(2019)0236A8-0042/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd när fordonets förarhytt ger bättre aerodynamiska prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0275),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0195/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 15 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0042/2019).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 286.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/… om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd för förarhytter som ger bättre aerodynamisk prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda
P8_TC1-COD(2018)0130

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Rådets direktiv 96/53/EG(3) ändrades genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719(4), i syfte att minska energianvändningen och växthusgasutsläppen, anpassa lagstiftningen till den tekniska utvecklingen och de ändrade marknadsbehoven och underlätta intermodala transporter.

(2)  För ett motorfordon kan en förarhytt med förbättrad aerodynamik medföra betydande vinster när det gäller fordonets energiprestanda. De begränsningar av den största tillåtna längden som fastställs i direktiv 96/53/EG innebar dock att denna förbättring var möjlig endast tillsammans med minskad lastkapacitet för fordonet. Ett undantag från begränsningarna av största tillåtna längd infördes därför genom direktiv (EU) 2015/719.

(3)  Undantaget från begränsningarna av största tillåtna längd som infördes genom direktiv (EU) 2015/719 ska tillämpas från och med datumet tre år efter dagen för införlivande eller tillämpning av de nödvändiga ändringarna i fråga om tekniska krav för typgodkännande.

(4)  För att fördelarna med aerodynamiska förarhytter ska kunna förverkligas så snabbt som möjligt när det gäller energiprestanda för tunga lastfordon, men även i fråga om förbättrad sikt för föraren, andra trafikanters säkerhet samt förarens säkerhet och komfort, är det nödvändigt att säkerställa att dessa aerodynamiska förarhytter kan införas utan onödigt dröjsmål, så snart som de nödvändiga kraven för typgodkännande föreligger.

(5)  Transportsektorn och tillbehörstillverkarna behöver tillräckligt med tid för att utveckla nya tjänster och produkter. För att man ska kunna dra nytta av flexiblare regler för utformning av förarhytter är det viktigt att kommissionen vidtar åtgärder för att säkerställa att nödvändiga tekniska bestämmelser kan antas så snart som möjligt, för att möjliggöra ett smidigt och snabbt marknadsinträde för en ny generation förarhytter. Dessutom bör kommissionen och medlemsstaterna, inom ramen för sina uppgifter i tekniska kommittén för motorfordon, som inrättats genom direktiv 2007/46/EG(5), göra allt för att säkerställa att ett yttrande avges snabbt. Om de åtgärder som föreslås av kommissionen inte är förenliga med denna kommittés yttrande eller om inget yttrande avges kommer kommissionen utan dröjsmål att agera i enlighet med artikel 5a.4 i rådets beslut 1999/468/EG(6).

(6)  Direktiv 96/53/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 9a i direktiv 96/53/EG ska ändras på följande sätt:

1.  I punkt 2 ska andra stycket, efter led d, ersättas med följande:"

”Kommissionen ska för detta ändamål vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för direktiv 2007/46/EG för att fastställa bestämmelser om typgodkännande för sådana fordon eller fordonskombinationer som avses i punkt 1 i denna artikel senast den 1 november 2019.”

"

2.  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. Punkt 1 ska tillämpas från och med den 1 september 2020.”

"

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)EUT C 62, 15.2.2019, s. 286.
(2)Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 mars 2019.
(3)Rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (EGT L 235, 17.9.1996, s. 59).
(4)Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 av den 29 april 2015 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (EUT L 115, 6.5.2015, s. 1).
(5)Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).
(6)Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

Senaste uppdatering: 27 mars 2019Rättsligt meddelande