Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0180(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0483/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0483/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.17
CRE 26/03/2019 - 7.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0237

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 226kWORD 72k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα ***I
P8_TA-PROV(2019)0237A8-0483/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 για τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0355),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0209/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 13ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0483/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 103.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 24.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς(1)
P8_TC1-COD(2018)0180

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη: το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα του οποίου βρίσκονται οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η ανακοίνωση του 2016 της Επιτροπής σχετικά με τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον συνδέει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) με το ενωσιακό πλαίσιο πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι δράσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης, σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, περιλαμβάνουν τους ΣΒΑ εξαρχής. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2017 επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών για εφαρμογή του θεματολογίου του 2030 με ολοκληρωμένο, συνεπή, περιεκτικό, ενσωματωμένο και αποτελεσματικό τρόπο και σε στενή συνεργασία με εταίρους και άλλους συμφεροντούχους.

(2)  Το 2015 η Ένωση συνήψε τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα(5). Το άρθρο 2 στοιχείο γ) της εν λόγω συμφωνίας θέτει ως στόχο την ενίσχυση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων, καθιστώντας τις χρηματοδοτικές ροές συμβατές με την πορεία προς την επίτευξη χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη με ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές.

(3)   Το 2018 η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) δημοσίευσε την ειδική έκθεση σχετικά με την άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1,5°C, η οποία ανέφερε ότι η συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C θα απαιτούσε ταχείες και άνευ προηγουμένου αλλαγές σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και ότι ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σύγκριση με τους 2°C θα μπορούσε να συμβαδίζει με τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και δίκαιης κοινωνίας.

(4)  Η βιωσιμότητα και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα, με ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές και μεγαλύτερη αποδοτικότητα ως προς τη χρήση των πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης. Η βιωσιμότητα ανέκαθεν αποτελούσε κεντρικό στοιχείο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, και οι Συνθήκες ▌υπογραμμίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις. Υπάρχει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για αλλαγή νοοτροπίας του χρηματοπιστωτικού τομέα και στροφή προς τη βιωσιμότητα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο θα παραμείνει αρκετά κάτω από τους 2ºC. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδες οι νέες επενδύσεις σε υποδομές να είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα.

(5)  Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο «Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης»(6) για τη χάραξη μιας φιλόδοξης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η μεγαλύτερη έμφαση στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι οι καταστροφές που προκαλούνται λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα των καιρικών συνθηκών έχουν αυξηθεί δραματικά.

(6)  Η απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) ζητούσε αύξηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης για δαπάνες που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως με τη δημιουργία κινήτρων και μεθόδων που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να μετρούν το περιβαλλοντικό κόστος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και τα κέρδη που αποκομίζονται από τη χρήση περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

(7)  Η επίτευξη των ΣΒΑ στην Ένωση απαιτεί τη διοχέτευση ροών κεφαλαίων σε βιώσιμες επενδύσεις. Είναι σημαντικό να αξιοποιούνται στο έπακρον οι δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι καίριας σημασίας να αρθούν τα εμπόδια στην αποτελεσματική κίνηση των κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις στην εσωτερική αγορά και να αποτραπεί η εμφάνιση τέτοιων αναμενόμενων εμποδίων.

(8)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και να μειωθούν σημαντικά οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ο παγκόσμιος στόχος θα πρέπει να είναι η συγκράτηση της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και η συνέχιση των προσπαθειών για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

(9)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) θεσπίζει ενιαίους κανόνες για τους δείκτες αναφοράς στην Ένωση και προβλέπει διαφορετικά είδη δεικτών αναφοράς. Ένας αυξανόμενος αριθμός επενδυτών ακολουθεί επενδυτικές στρατηγικές χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και προσφεύγει σε δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών για την καταγραφή ή τη μέτρηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Η καθιέρωση ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς, βάσει μεθοδολογίας που συνδέεται με τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Παρισιού για τις ανθρακούχες εκπομπές, θα συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και θα αποτρέψει την προβολή ψευδοπράσινης ταυτότητας.

(10)  Σήμερα, μια μεγάλη ποικιλία δεικτών ομαδοποιούνται ως δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Οι συγκεκριμένοι δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για χαρτοφυλάκια επενδύσεων και προϊόντα που πωλούνται διασυνοριακά. Η ποιότητα και η ακεραιότητα των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε ένα ευρύ φάσμα μεμονωμένων και συλλογικών χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Πολλοί δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, ιδίως για χωριστούς λογαριασμούς επενδύσεων και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, διατίθενται σε ένα κράτος μέλος αλλά χρησιμοποιούνται από διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού συχνά αντισταθμίζουν τους κινδύνους έκθεσης σε ανθρακούχες εκπομπές χρησιμοποιώντας δείκτες αναφοράς που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη.

(11)  Έχουν εμφανιστεί στην αγορά διαφορετικές κατηγορίες δεικτών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με διαφορετικού βαθμού φιλοδοξίες. Ορισμένοι δείκτες αναφοράς αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ενός τυποποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων, ενώ άλλοι αποσκοπούν στην επιλογή μόνο των στοιχείων που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου των 2°C που καθορίζεται στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Παρά τις διαφορές όσον αφορά στόχους και στρατηγικές, πολλοί από τους εν λόγω δείκτες αναφοράς προωθούνται γενικά ως δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Ο καθορισμός ελάχιστων προτύπων και μιας κοινής μεθοδολογίας για τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς θα συνέβαλλε στην αποφυγή της προβολής ψευδοπράσινης ταυτότητας.

(12)  Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις στις μεθοδολογίες των δεικτών αναφοράς οδηγούν σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς διότι οι χρήστες των δεικτών αναφοράς δεν γνωρίζουν με σαφήνεια εάν ένας συγκεκριμένος δείκτης χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι δείκτης αναφοράς ευθυγραμμισμένος με τον στόχο των 2°C ή απλώς ένας δείκτης αναφοράς που αποσκοπεί στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ενός τυποποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Για να αντιμετωπιστούν δυνητικά παράνομες αξιώσεις διαχειριστών σχετικά με τον χαρακτήρα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών των δεικτών αναφοράς τους, τα κράτη μέλη είναι πιθανό να θεσπίσουν διαφορετικούς κανόνες για να αποφευχθεί η ▌σύγχυση μεταξύ των επενδυτών και η ασάφεια που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές όσον αφορά τους στόχους και το επίπεδο φιλοδοξίας που διέπουν διαφορετικές κατηγορίες των αποκαλούμενων δεικτών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για χαρτοφυλάκια επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

(13)  Ελλείψει εναρμονισμένου πλαισίου για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ακεραιότητας των βασικών κατηγοριών των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα ή συλλογικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων, είναι πιθανό οι διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων των κρατών μελών να δημιουργήσουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(14)  Συνεπώς, προκειμένου να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος του τελικού επενδυτή, να βελτιωθούν περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 με τη θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου που καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις σε ενωσιακό επίπεδο για τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς. Εν προκειμένω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εν λόγω δείκτες αναφοράς να μην θίγουν σημαντικά άλλους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στόχους.

(15)  Η θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς και η ανάπτυξη ελάχιστων προτύπων για την κάθε κατηγορία θα συνέβαλλαν στη συνοχή μεταξύ των εν λόγω δεικτών αναφοράς. Οι ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς θα πρέπει, σε επίπεδο δείκτη, να ευθυγραμμίζονται με τον μακροπρόθεσμο στόχο για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που περιλαμβάνει η συμφωνία του Παρισιού.

(16)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ονομασίες «Ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση» και «Ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακός δείκτης αναφοράς» είναι αξιόπιστες και εύκολα αναγνωρίσιμες για τους επενδυτές σε ολόκληρη την Ένωση, μόνο όσοι διαχειριστές συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι να χρησιμοποιούν τις ονομασίες κατά την εμπορική προώθηση των εν λόγω δεικτών αναφοράς στην Ένωση.

(17)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούν την ονομασία «Ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση» ή «Ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακός δείκτης αναφοράς».

(18)  Προκειμένου να παροτρύνονται οι εταιρείες να γνωστοποιούν αξιόπιστους στόχους για τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών, ο διαχειριστής ενός ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, όταν επιλέγει ή σταθμίζει τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη εταιρείες που αποσκοπούν στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών τους με στόχο τη συνολική ευθυγράμμιση με τον μακροπρόθεσμο στόχο για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που περιλαμβάνει η συμφωνία του Παρισιού. Ο εν λόγω στόχος θα πρέπει να δημοσιοποιείται και να είναι αξιόπιστος με την έννοια ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ουσιαστική δέσμευση για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές και να είναι επαρκώς λεπτομερής και τεχνικά βιώσιμος.

(19)  ▌Ωστόσο, οι χρήστες των ▌ δεικτών αναφοράς δεν διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η μεθοδολογία των ▌ διαχειριστών δεικτών αναφοράς λαμβάνει υπόψη παράγοντες ΠΚΔ. Επίσης, οι υφιστάμενες πληροφορίες συχνά είναι διάσπαρτες, ή ανύπαρκτες, και δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική σύγκριση για επενδυτικούς σκοπούς σε διασυνοριακό επίπεδο. Για να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες στην αγορά να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές, όλοι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς εξαιρουμένων των διαχειριστών δεικτών αναφοράς επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιοποιούν ▌στη δήλωση δείκτη αναφοράς, κατά πόσον οι δείκτες αναφοράς ή οι οικογένειες δεικτών αναφοράς τους επιδιώκουν στόχους ΠΚΔ, και κατά πόσον ο διαχειριστής δεικτών αναφοράς προσφέρει τέτοιους δείκτες αναφοράς.

(20)  Προκειμένου να ενημερώνονται οι επενδυτές σχετικά με τον βαθμό συμμόρφωσης προς τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, που χαρακτηρίζει σημαντικούς δείκτες αναφοράς ιδίων κεφαλαίων και ομολόγων, καθώς και ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς, ο διαχειριστής δεικτών αναφοράς θα πρέπει να δημοσιοποιεί λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εάν και σε ποιο βαθμό εξασφαλίζεται ένας συνολικός βαθμός ευθυγράμμισης με τον στόχο μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών ή επίτευξης των μακροπρόθεσμων στόχων για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που περιλαμβάνει η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

(21)  Για τους ίδιους λόγους, οι διαχειριστές ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς θα πρέπει να δημοσιοποιούν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική αιτιολογία. ▌Για να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής δεικτών αναφοράς θα πρέπει να γνωστοποιήσει τον τρόπο μέτρησης των ανθρακούχων εκπομπών των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες αξίες, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του δείκτη αναφοράς, και του τύπου και της πηγής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την επενδυτική στρατηγική τους, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται οι παράμετροι της μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς στόχους ▌. Οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη συχνότητα επανεξέτασης και τη διαδικασία που ακολουθείται.

(22)  Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς θα πρέπει να στηρίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες τροχιές απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές, ή σε μια συνολική ευθυγράμμιση με τους μακροπρόθεσμους στόχους για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που περιλαμβάνει η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

(23)  Για να διασφαλιστεί η σταθερή προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι διαχειριστές ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες τους και να ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή. Κατά την πραγματοποίηση ουσιαστικής αλλαγής, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να γνωστοποιούν τους λόγους της συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν πώς η εν λόγω αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς στόχους των δεικτών αναφοράς.

(24)  Οι δείκτες αναφοράς που δεν έχουν υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού με αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα οι δείκτες αναφοράς επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση να γνωστοποιείται στη δήλωση δείκτη αναφοράς κατά πόσον και σε ποιο βαθμό εξασφαλίζεται ένας συνολικός βαθμός ευθυγράμμισης με τον στόχο μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών ή επίτευξης των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Επιπλέον, θα πρέπει να αρκεί για τους εν λόγω δείκτες αναφοράς ή τις οικογένειες δεικτών αναφοράς, που δεν επιδιώκουν στόχους μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών, να δηλώνεται σαφώς στη δήλωση δείκτη αναφοράς ότι δεν επιδιώκουν τέτοιους στόχους.

(25)  Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή προκειμένου να καθορίζει ▌ το ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι διαχειριστές ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς, και να καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της μεθοδολογίας των ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και των ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς, περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών ▌ που συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις μεθόδους για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ(9) της Επιτροπής και τις εργασίες της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση (TEG). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες ανοιχτές και δημόσιες διαβουλεύσεις για κάθε μία από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, και τους παρέχονται τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

(26)  Το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 προβλέπει μεταβατική περίοδο κατά την οποία ένας πάροχος δεικτών που παρέχει δείκτη αναφοράς στις 30 Ιουνίου 2016, υποβάλλει αίτηση έγκρισης έως την 1η Ιανουαρίου 2020. Η διακοπή ενός δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας μπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα της αγοράς, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τους καταναλωτές, την πραγματική οικονομία ή τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στα κράτη μέλη. Η διακοπή ενός δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας από έναν διαχειριστή θα μπορούσε να επηρεάσει την εγκυρότητα χρηματοπιστωτικών συμβάσεων ή χρηματοπιστωτικών μέσων. Η διακοπή ενός τέτοιου δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας θα μπορούσε να προκαλέσει διαταραχές τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους καταναλωτές, με ενδεχομένως σοβαρές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επιπλέον, εάν παύσουν να ισχύουν τα δεδομένα εισόδου για τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα των εν λόγω δεικτών αναφοράς και να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα των δεικτών αναφοράς να αντανακλούν την υποκείμενη αγοραία ή οικονομική πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιβολής της υποχρεωτικής διαχείρισης δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας, καθώς και η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικών συνεισφορών σε τέτοιους δείκτες αναφοράς, για συνολική περίοδο 5 ετών. Οι δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας βρίσκονται σε διαδικασία μεταρρύθμισης. Η μετάβαση από έναν υφιστάμενο δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας σε κατάλληλο διάδοχο συντελεστή απαιτεί μια μεταβατική περίοδο έτσι ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση όλων των νομικών και τεχνικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την εν λόγω αλλαγή. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, ο υφιστάμενος δείκτης αναφοράς κρίσιμης σημασίας θα πρέπει να δημοσιευθεί παράλληλα με τον τελικό διάδοχό του συντελεστή. Είναι, επομένως, αναγκαίο να παραταθεί η περίοδος κατά την οποία ένας υφιστάμενος δείκτης αναφοράς κρίσιμης σημασίας μπορεί να δημοσιευθεί και να χρησιμοποιηθεί χωρίς ο διαχειριστής του να έχει υποβάλει αίτηση έγκρισης.

(27)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία ▌:"

«23α) «ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση»: δείκτης αναφοράς που επισημαίνεται ως ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, του οποίου τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, για τους σκοπούς του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται, σταθμίζονται ή εξαιρούνται κατά τρόπο ώστε το προκύπτον χαρτοφυλάκιο αναφοράς να βρίσκεται σε τροχιά απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές, και είναι επίσης διαρθρωμένος σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α παράγραφος 2.

Οι πάροχοι ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση επιλέγουν, σταθμίζουν, ή εξαιρούν υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες ακολουθούν πορεία απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

   i) οι εταιρείες γνωστοποιούν μετρήσιμους και χρονικά προσδιορισμένους στόχους μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών·
   ii) οι εταιρείες γνωστοποιούν έναν στόχο μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών που αναλύεται σε επίπεδο σχετικών θυγατρικών επιχειρήσεων·
   iii) οι εταιρείες γνωστοποιούν πληροφορίες σε ετήσια βάση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων·
   iv) οι δραστηριότητες των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού δεν θίγουν σημαντικά άλλους στόχους ΠΚΔ.
   23β) «ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακός δείκτης αναφοράς»: δείκτης αναφοράς που επισημαίνεται ως ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακός δείκτης αναφοράς, του οποίου τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, για τους σκοπούς του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται κατά τρόπο ώστε οι ανθρακούχες εκπομπές του χαρτοφυλακίου αναφοράς να ευθυγραμμίζονται με τον μακροπρόθεσμό στόχο για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που προβλέπεται από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ο δε δείκτης είναι διαρθρωμένος επίσης σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α παράγραφος 2·

Οι δραστηριότητες των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού δεν θίγουν σημαντικά άλλους στόχους ΠΚΔ.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 19a παράγραφος 2 όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 23β η οποία προσδιορίζει τους τομείς που πρέπει να εξαιρεθούν επειδή δεν έχουν μετρήσιμους και χρονικά προσδιορισμένους στόχους μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών ευθυγραμμισμένους με τον μακροπρόθεσμο στόχο για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που περιλαμβάνει η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, κατά την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τις εργασίες της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη επικαιροποιείται στη συνέχεια ανά τριετία.

   23γ) «τροχιά απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές»: μετρήσιμη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και χρονικά προσδιορισμένη τροχιά μείωσης του πεδίου εφαρμογής 1, 2 και 3 και των ανθρακούχων εκπομπών με στόχο την ευθυγράμμιση με τον μακροπρόθεσμο στόχο για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που προβλέπει η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.».

"

2)  Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ▌:"

«δ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που ορίζονται στο στοιχείο α) αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») παράγοντες για κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς με την εξαίρεση των δεικτών αναφοράς επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος ▌:"

«2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον περαιτέρω καθορισμό του ελάχιστου περιεχομένου της εξήγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου καθώς και του τυποποιημένου μορφότυπου που πρέπει να χρησιμοποιείται.».

"

3)  Στον τίτλο III, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο ▌:"

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3α

Ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς

Άρθρο 19α

Ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς

1.  Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή και τη συνεισφορά σε δείκτες αναφοράς που επισημαίνονται ως ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς, επιπροσθέτως ή προς υποκατάσταση των απαιτήσεων των τίτλων II, III και IV.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων προτύπων για τους δείκτες αναφοράς που επισημαίνονται ως ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ως ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς, δηλαδή μεταξύ άλλων:

   α) των κριτηρίων για την επιλογή των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, τυχόν κριτηρίων αποκλεισμού για τα στοιχεία ενεργητικού·
   β) των κριτηρίων και της μεθόδου στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού στον δείκτη αναφοράς·
   γ) του προσδιορισμού της τροχιάς απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές για τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση.

3.  Ο διαχειριστής δεικτών αναφοράς που παρέχει έναν ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή έναν ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έως τις 30 Απριλίου 2020.

Άρθρο 19β

Έως την 1η Ιανουαρίου 2022, οι διαχειριστές που βρίσκονται στην Ένωση και παρέχουν σημαντικούς δείκτες αναφοράς οι οποίοι προσδιορίζονται βάσει της αξίας ενός ή περισσότερων υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ή τιμών επιδιώκουν τη διάθεση στην αγορά ενός η περισσότερων ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς.».

"

4)  Το άρθρο 21 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:"

«Έως το τέλος της περιόδου αυτής, η αρμόδια αρχή επανεξετάζει την απόφασή της να υποχρεώσει τον διαχειριστή να συνεχίσει να δημοσιεύει τον δείκτη αναφοράς και μπορεί, όταν είναι αναγκαίο, να παρατείνει τη χρονική περίοδο για κατάλληλο πρόσθετο διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Η μέγιστη περίοδος υποχρεωτικής διαχείρισης δεν υπερβαίνει τα 5 έτη συνολικά.».

"

5)  Το άρθρο 23 παράγραφος 6 τελευταίο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:"

«Η μέγιστη περίοδος υποχρεωτικής συνεισφοράς δυνάμει του πρώτου εδαφίου στοιχεία α) και β) δεν υπερβαίνει τα 5 έτη συνολικά.».

"

6)  Στο άρθρο 27, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι :"

«2α. Για κάθε απαίτηση της παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες ΠΚΔ αντικατοπτρίζονται σε κάθε παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών αναφοράς. Για τους εν λόγω δείκτες αναφοράς ή τις οικογένειες δεικτών αναφοράς, που δεν επιδιώκουν στόχους ΠΚΔ, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς αρκεί να αναφέρουν σαφώς στη δήλωση δείκτη αναφοράς ότι δεν επιδιώκουν τέτοιους στόχους.

Εάν δεν υπάρχει δείκτης αναφοράς σύμφωνα με τα σημεία 23α και 23β του άρθρου 3 παράγραφος 1 στο χαρτοφυλάκιο του εν λόγω μεμονωμένου διαχειριστή δεικτών αναφοράς, ή αν δεν έχουν δείκτες αναφοράς που επιδιώκουν ή λαμβάνουν υπόψη τους στόχους ΠΚΔ, αυτό αναφέρεται στις δηλώσεις δείκτη αναφοράς όλων των δεικτών αναφοράς που παρέχει ο διαχειριστής. Για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς ιδίων κεφαλαίων και ομολόγων, ο διαχειριστής δεικτών αναφοράς δημοσιεύει λεπτομερή δήλωση δείκτη αναφοράς σχετικά με το εάν και σε ποιο βαθμό εξασφαλίζεται ένας συνολικός βαθμός ευθυγράμμισης με τον στόχο μείωσης των εκπομπών άνθρακα ή επίτευξης του μακροπρόθεσμου στόχου της συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σύμφωνα με τους κανόνες γνωστοποίησης για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του [προσθήκη αναφοράς από την Υπηρεσία Εκδόσεων προς τον κανονισμό για τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας].

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, όλοι οι δείκτες αναφοράς ή οικογένειες δεικτών αναφοράς, εξαιρουμένων των δεικτών αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, θα πρέπει, στη δήλωση δείκτη αναφοράς τους, να περιλαμβάνουν επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η μεθοδολογία τους ευθυγραμμίζεται με τον στόχο μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών ή επιτυγχάνει τον μακροπρόθεσμο στόχο της αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που περιλαμβάνει η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

2β.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49, όσον αφορά τον περαιτέρω προσδιορισμό των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου, καθώς και του τυποποιημένου μορφοτύπου που πρέπει να χρησιμοποιείται για τις αναφορές σε παράγοντες ΠΚΔ, προκειμένου να μπορούν οι παράγοντες της αγοράς να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές και να διασφαλίζεται η τεχνική εφικτότητα της συμμόρφωσης προς την εν λόγω παράγραφο.».

"

7)  Το άρθρο 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 13 παράγραφος 2α, στο άρθρο 19 παράγραφος 2α, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο άρθρο 24 παράγραφος 2, στο άρθρο 27 παράγραφος 2, στο άρθρο 33 παράγραφος 7, στο άρθρο 51 παράγραφος 6 και στο άρθρο 54 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από...[να προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων η ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής πράξης]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περαιτέρω περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 13 παράγραφος 2α, στο άρθρο 19 παράγραφος 2α, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο άρθρο 24 παράγραφος 2, στο άρθρο 27 παράγραφος 2β, στο άρθρο 33 παράγραφος 7, στο άρθρο 51 παράγραφος 6 και στο άρθρο 54 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.  Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2, του άρθρου 13 παράγραφος 2α, του άρθρου 19 παράγραφος 2α, του άρθρου 20 παράγραφος 6, του άρθρου 24 παράγραφος 2, του άρθρου 27 παράγραφος 2β, του άρθρου 33 παράγραφος 7, του άρθρου 51 παράγραφος 6 και του άρθρου 54 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

"

8)  Στο άρθρο 51, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«4α. Ένας πάροχος δεικτών δύναται να συνεχίσει να παρέχει έναν υφιστάμενο δείκτη αναφοράς που έχει χαρακτηριστεί ως κρίσιμης σημασίας με εκτελεστική πράξη που εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 20 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

4β.  Ένας υφιστάμενος δείκτης αναφοράς που έχει χαρακτηριστεί ως κρίσιμης σημασίας με εκτελεστική πράξη που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 20 μπορεί να χρησιμοποιείται σε υφιστάμενα και νέα χρηματοπιστωτικά μέσα, χρηματοπιστωτικές συμβάσεις και μετρήσεις της απόδοσης επενδυτικού κεφαλαίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

4γ.  Εκτός από την περίπτωση όπου η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 ή 3, ή την περίπτωση όπου διαχειριστής έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 32 ή ένας δείκτης αναφοράς έχει προσυπογραφεί σύμφωνα με το άρθρο 33, η χρήση από εποπτευόμενες οντότητες στην Ένωση δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή ευρισκόμενο σε τρίτη χώρα, εφόσον ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται ήδη στην Ένωση ως αναφορά σε χρηματοπιστωτικά μέσα, χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικού κεφαλαίου, επιτρέπεται μόνο για χρηματοπιστωτικά μέσα, χρηματοπιστωτικές συμβάσεις και μετρήσεις της απόδοσης επενδυτικού κεφαλαίου στα οποία ο συγκεκριμένος δείκτης αναφοράς αναφερόταν ήδη στην Ένωση ή τα οποία προσέθεσαν αναφορά σε τέτοιον δείκτη αναφοράς πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

3α.  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή επανεξετάζει τα ελάχιστα πρότυπα των δεικτών αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 23α και 23β προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η επιλογή των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού συνάδει με τις περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις όπως ορίζονται από ένα πλαίσιο που ισχύει σε ενωσιακό επίπεδο.

4.  Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού και τη σκοπιμότητα «δεικτών αναφοράς ΠΚΔ», λαμβάνοντας υπόψη την εξελισσόμενη φύση των δεικτών βιωσιμότητας και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή τους. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.».

"

(9)  Στο άρθρο 54, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Έως την 1η Απριλίου 2020, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο του τρόπου με τον οποίο έχουν εφαρμοστεί στην πράξη οι διατάξεις που σχετίζονται με τη λειτουργία των δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής των διαχειριστών δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών στην προσυπογραφή, την αναγνώριση ή την ισοδυναμία, και πιθανών ελλείψεων του ισχύοντος πλαισίου. Η έκθεση αναλύει επίσης τις συνέπειες της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 51 παράγραφοι 4α έως 4γ στους διαχειριστές ενωσιακών και μη ενωσιακών δεικτών αναφοράς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Η έκθεση αυτή αξιολογεί ειδικότερα αν υπάρχει ανάγκη για τροποποίηση του παρόντος κανονισμού και συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, αν είναι σκόπιμο.».

"

10)  Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε διαχειριστής δεικτών αναφοράς που παρέχει ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 19α συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό έως τις 30 Απριλίου 2020. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 27 παράγραφοι 1α, 1β και 2α έως τις 30 Απριλίου 2020.

Είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς

Μεθοδολογία για ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση

1.  Ο διαχειριστής ενός ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση επισημοποιεί, τεκμηριώνει και δημοσιοποιεί κάθε μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη αναφοράς και περιγράφει τα ακόλουθα, διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα και την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων), όπως ορίζεται από την οδηγία ΕΕ 2016/943:

α)  τον κατάλογο των πρωταρχικών συνιστωσών του ▌δείκτη αναφοράς·

β)  όλα τα κριτήρια και τις μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων επιλογής και των συντελεστών στάθμισης, των μετρήσεων και των υποκατάστατων δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη μεθοδολογία του δείκτη αναφοράς·

γ)  τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την εξαίρεση στοιχείων ενεργητικού ή εταιρειών που συνδέονται με επίπεδα αποτυπώματος άνθρακα ή αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων τα οποία δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στον δείκτη αναφοράς ▌·

δ)  τα κριτήρια ▌για τον καθορισμό της τροχιάς απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές·

ε)  το είδος και την πηγή των ▌δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της τροχιάς απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές, μεταξύ των οποίων τα εξής:

i)  εκπομπές παραγόμενες από πηγές υπό τον έλεγχο της εταιρεία που εκδίδει τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού(«πεδίο εφαρμογής 1»)·

ii)  εκπομπές από την κατανάλωση αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού, ή άλλων πηγών ενέργειας που παράγονται σε προηγούμενο στάδιο από την εταιρεία που εκδίδει τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού («πεδίο εφαρμογής 2»)·

iii)  όλες οι έμμεσες εκπομπές που δεν καλύπτονται στο στοιχείο η) σημείο ii) οι οποίες προκύπτουν στην αξιακή αλυσίδα της εταιρείας παροχής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εκπομπών που παράγονται σε προηγούμενο όσο και σε επόμενο στάδιο («πεδίο εφαρμογής 3»), ιδίως για τομείς με υψηλό αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και στον μετριασμό της·

iv)  το κατά πόσον τα ▌δεδομένα χρησιμοποιούν τις μεθόδους περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων και οργανισμών, όπως καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, ή παγκόσμια πρότυπα όπως η ειδική ομάδα του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με το κλίμα·

στ)  τις συνολικές ανθρακούχες εκπομπές του χαρτοφυλακίου δείκτη ▌·

Όταν ένας μητρικός δείκτης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, γνωστοποιείται το σφάλμα παρακολούθησης μεταξύ του ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και του μητρικού δείκτη.

Όταν ένας μητρικός δείκτης χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, γνωστοποιείται ο λόγος της αγοραίας αξίας των τίτλων που υπάγονται στον ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση προς την αγοραία αξία των τίτλων που υπάγονται στον μητρικό δείκτη.

Μεθοδολογία για ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς

2.   Επιπλέον του σημείου 1 στοιχεία α), β) και γ), ο διαχειριστής ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς, καθορίζει τον τύπο ή τον υπολογισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι εκπομπές συνάδουν με τον μακροπρόθεσμο στόχο για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που περιλαμβάνει η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα και την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων), όπως ορίζεται από την οδηγία ΕΕ 2016/943.

Μεταβολές στη μεθοδολογία

3.  Οι διαχειριστές ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς εγκρίνουν και κοινοποιούν στους χρήστες τις διαδικασίες και το σκεπτικό για κάθε προτεινόμενη ουσιώδη μεταβολή στη μεθοδολογία. Οι εν λόγω διαδικασίες συνάδουν με τον πρωταρχικό στόχο οι υπολογισμοί των δεικτών αναφοράς να συμμορφώνονται συνεχώς προς τον στόχο για κλιματική μετάβαση ή ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού. Οι εν λόγω διαδικασίες παρέχουν:

α)  προειδοποίηση εντός σαφούς χρονικού πλαισίου, που δίνει στους χρήστες επαρκείς ευκαιρίες να αναλύσουν και να διατυπώσουν σχόλια για τον αντίκτυπο των εν λόγω προτεινόμενων μεταβολών, λαμβάνοντας υπόψη τον υπολογισμό των συνολικών συνθηκών εκ μέρους των διαχειριστών·

β)  τη δυνατότητα στους χρήστες να διατυπώσουν σχόλια για τις εν λόγω μεταβολές, και στους διαχειριστές να απαντήσουν στα εν λόγω σχόλια, εφόσον αυτά είναι προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες της αγοράς μετά από κάθε δεδομένη περίοδο διαβούλευσης, εκτός από τις περιπτώσεις που ο σχολιαστής έχει ζητήσει τήρηση του απορρήτου.

4.  Οι διαχειριστές ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς εξετάζουν τακτικά, και τουλάχιστον σε ετήσια βάση, τις μεθοδολογίες τους για να διασφαλίσουν ότι αντικατοπτρίζουν αξιόπιστα τους δεδηλωμένους στόχους και εφαρμόζουν διαδικασία για να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από όλους τους σχετικούς χρήστες.».

(1)* ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΣΤΕΙ ΝΟΜΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ.
(2) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 103.
(3) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 24.
(4)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019.
(5) ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.
(6) COM(2018)0097 final.
(7) Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).
(9) Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 της 4.5.2013, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου