Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0180(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0483/2018

Pateikti tekstai :

A8-0483/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.17
CRE 26/03/2019 - 7.17

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0237

Priimti tekstai
PDF 213kWORD 62k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamieji indeksai ***I
P8_TA-PROV(2019)0237A8-0483/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011 (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0355),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0209/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. kovo 13 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0483/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 103.
(2) OL C 86, 2019 3 7, p. 24.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo dėl ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011(1)

P8_TC1-COD(2018)0180

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(4),

kadangi:

(1)  2015 m. rugsėjo 25 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė naują pasaulinę darnaus vystymosi programą – Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., kurios pagrindas – darnaus vystymosi tikslai (DVT). 2016 m. Komisijos komunikate dėl tolesnių tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsnių DVT susiejami su Sąjungos politika siekiant užtikrinti, kad visais Sąjungos veiksmais ir politikos iniciatyvomis Sąjungoje ir pasaulyje nuo pat pradžių būtų atsižvelgiama į DVT. 2017 m. birželio 20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose patvirtintas Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimas visiškai, nuosekliai, visapusiškai, integruotai ir veiksmingai įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m., glaudžiai bendradarbiaujant su partneriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais;

(2)  2015 m. Sąjunga sudarė Paryžiaus klimato susitarimą(5). Šio susitarimo 2 straipsnio c punkte nustatytas tikslas sustiprinti pasaulinį atsaką į klimato kaitos grėsmes, be kita ko, užtikrinti, kad skiriamas finansavimas atitiktų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažėjimo trajektoriją ir klimato kaitai atsparią plėtrą;

(3)   2018 m. Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) paskelbė specialiąją ataskaitą dėl visuotinio atšilimo 1,5 °C, kurioje nurodė, kad siekiant apriboti visuotinį atšilimą 1,5 °C reikia greitų, plataus masto ir precedento neturinčių pokyčių visais visuomenės aspektais ir kad apribojus visuotinį atšilimą 1,5 °C būtų užtikrinama tvaresnė ir teisingesnė visuomenė palyginti su visuotinio atšilimo apribojimu 2 °C;

(4)  tvarumas ir perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijas naudojančios, klimato kaitai atsparios, efektyvaus išteklių naudojimo žiedinės ekonomikos yra itin svarbūs siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos ekonomikos konkurencingumą. Tvarumas jau seniai yra centrinis Sąjungos projekto elementas, o ▌Sutartyse pripažįstami jo socialiniai ir aplinkosauginiai aspektai; Liko nedaug laiko pakeisti finansų sektoriaus kultūrą kad jis taptų tvarus, siekiant užtikrinti, kad vidutinės pasaulio temperatūros padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2° C. Todėl labai svarbu, kad naujos investicijos į infrastruktūrą ilguoju laikotarpiu būtų tvarios;

(5)  2018 m. kovo mėn. Komisija paskelbė Tvaraus augimo finansavimo veiksmų planą(6), kuriuo pradėta įgyvendinti plačių užmojų išsami tvarių finansų strategija. Vienas iš šio veiksmų plano tikslų – nukreipti kapitalo srautus į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas darnus ir integracinis augimas. Itin svarbu skirti daugiau dėmesio klimato kaitos poveikio ribojimui, nes labai pagausėjo nelaimių, kylančių dėl oro sąlygų nenuspėjamumo;

(6)  Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1386/2013/ES(7) paraginta didinti su aplinka ir klimatu susijusių išlaidų privačiojo sektoriaus finansavimą, visų pirma kuriant paskatas ir metodikas, kurios skatintų bendroves įvertinti su aplinka susijusias savo veiklos sąnaudas ir pelną, gautą naudojantis aplinkos apsaugos paslaugomis;

(7)  norint Sąjungoje pasiekti DVT būtina nukreipti kapitalo srautus į tvarias investicijas. Siekiant šių tikslų svarbu visiškai išnaudoti vidaus rinkos galimybes. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu pašalinti veiksmingo kapitalo judėjimo į tvarias investicijas kliūtis vidaus rinkoje ir neleisti tokioms tikėtinoms kliūtims atsirasti;

(8)  siekiant įgyvendinti Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikius kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslus ir labai sumažinti klimato kaitos keliamą riziką ir poveikį, visuotinis tikslas turėtų būti užtikrinti, kad vidutinė pasaulio temperatūra padidėtų gerokai mažiau nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad ji nepadidėtų daugiau nei 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu.

(9)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1011(8) Sąjungoje nustatomos vienodos lyginamųjų indeksų taisyklės ir numatomi įvairių rūšių lyginamieji indeksai. Vis daugiau investuotojų įgyvendina investavimo į mažo anglies dioksido kiekio technologijas strategijas ir pasitelkia anglies pėdsako mažinimo lyginamuosius indeksus, kad palygintų arba įvertintų portfelinių investicijų rezultatyvumą. Nustačius ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamuosius indeksus ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintus lyginamuosius indeksus, kurie grindžiami metodika, susieta su Paryžiaus klimato susitarimo įsipareigojimais dėl išmetamo anglies dioksido kiekio, būtų užtikrinamas didesnis skaidrumas ir padedama išvengti ekologinio manipuliavimo.

(10)  šiuo metu daug įvairių indeksų yra grupuojami kartu kaip anglies pėdsako mažinimo indeksai. Tie anglies pėdsako mažinimo indeksai yra naudojami kaip lyginamieji indeksai portfelinėms investicijoms ir tarpvalstybiniu mastu parduodamiems produktams. Anglies pėdsako mažinimo lyginamųjų indeksų kokybė ir vientisumas daro poveikį veiksmingam vidaus rinkos veikimui atsižvelgiant į įvairias individualias ir kolektyvines portfelines investicijas. Daug anglies pėdsako mažinimo indeksų, naudojamų vertinant portfelinių investicijų rezultatyvumą, visų pirma vertinant atskirtąsias investicines sąskaitas ir kolektyvinio investavimo schemas, teikiami vienoje valstybėje narėje, tačiau naudojami kitų valstybių narių portfelio ir turto valdytojų. Be to, portfelio ir turto valdytojai dažnai apsidraudžia nuo anglies dioksido poveikio rizikos naudodami kitose valstybėse narėse nustatytus lyginamuosius indeksus;

(11)  rinkoje atsirado įvairių anglies pėdsako mažinimo indeksų, kuriais siekiama įvairaus masto užmojų. Nors kai kuriais lyginamaisiais indeksais siekiama sumažinti standartinių portfelinių investicijų anglies pėdsaką, kitais indeksais siekiama tik atrinkti tuos komponentus, kurie padeda siekti Paryžiaus klimato susitarime nurodyto 2°C tikslo. Nepaisant tikslų ir strategijų skirtumų, daug šių lyginamųjų indeksų yra paprastai pateikiami kaip anglies pėdsako mažinimo lyginamieji indeksai. Minimalieji standartai ir bendra ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų metodika padėtų išvengti ekologinio manipuliavimo;

(12)  skirtingi požiūriai į lyginamųjų indeksų metodikas lemia vidaus rinkos susiskaidymą, nes lyginamųjų indeksų naudotojams neaišku, ar konkretus anglies pėdsako mažinimo indeksas yra lyginamasis indeksas, suderintas su 2°C tikslu, ar tik toks lyginamasis indeksas, kuriuo siekiama sumažinti standartinių portfelinių investicijų anglies pėdsaką. Siekdamos atsižvelgti į galimai nepagrįstus administratorių teiginius, kad jų lyginamieji indeksai yra anglies pėdsako mažinimo indeksai, valstybės narės gali priimti skirtingas taisykles, kad išvengtų ▌painiavos investuotojams ir jiems nesukeltų neaiškumų, susijusių su tikslais ir užmojais, kuriais grindžiami skirtingų kategorijų vadinamieji anglies pėdsako mažinimo indeksai, naudojami kaip portfelinių investicijų į mažo anglies dioksido technologijas lyginamieji indeksai;

(13)  nesant suderintos sistemos, kuria būtų užtikrintas pagrindinių anglies pėdsako mažinimo lyginamųjų indeksų, naudojamų individualioms ar kolektyvinėms portfelinėms investicijoms, tikslumas ir vientisumas, tikėtina, kad dėl skirtingų požiūrių valstybėse narėse atsiras sklandaus vidaus rinkos veikimo kliūčių;

(14)  ▌siekiant išlaikyti tinkamą vidaus rinkos veikimą galutinio investuotojo naudai, toliau gerinti jos veikimo sąlygas ir užtikrinti vartotojų ir investuotojų aukšto lygio apsaugą, tikslinga pritaikyti Reglamentą (ES) 2016/1011, kad Sąjungos lygmeniu būtų nustatyta ▌reglamentavimo sistema, kuria Sąjungos lygmeniu būtų nustatyti ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų minimalieji reikalavimai; Todėl itin svarbu, kad tokie lyginamieji indeksai nedarytų žalos kitiems aplinkosauginiams, socialiniams ir valdymo (ASV) tikslams;

(15)  aiškiai atskyrus ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamuosius indeksus ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintus lyginamuosius indeksus bei nustačius kiekvieno iš jų minimaliuosius standartus padėtų užtikrinti šių lyginamųjų indeksų nuoseklumą. ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintas lyginamasis indeksas turėtų derėti su Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikiu kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslu;

(16)  siekiant užtikrinti, kad ženklai „ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamasis indeksas“ ir „ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintas lyginamasis indeksas“ būtų patikimi ir investuotojams lengvai atpažįstami visoje Sąjungoje, teisę naudoti tuos ženklus prekiaujant tais indeksais Sąjungoje turėtų tik tie administratoriai, kurie atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus;

(17)  Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik lyginamiesiems indeksams, kuriuose naudojamas ženklas „ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamasis indeksas“ ir „ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintas lyginamasis indeksas“.

(18)  siekiant skatinti bendroves atskleisti patikimus išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslus, ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamojo indekso administratorius atlikdamas pagrindinio turto atranką arba nustatydamas jo lyginamąjį svorį turėtų atsižvelgti į įmones, kurios yra nusistačiusios tikslą sumažinti savo išmetamą anglies dioksido kiekį, siekiant bendros darnos su Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikiu kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslu. Toks tikslas turėtų būti viešas ir patikimas, t. y. jis turėtų apimti tikrą įsipareigojimą mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir būti pakankamai išsamus ir techniškai perspektyvus;

(19)  ▌vis dėlto ▌lyginamųjų indeksų naudotojai ne visada turi reikalingą informaciją apie tai, kiek ▌lyginamųjų indeksų administratorių metodikoje atsižvelgiama į ▌aplinkosauginius, socialinius ir valdymo kriterijus Be to, esama informacija dažnai yra fragmentiška arba jos nėra ir tai neleidžia veiksmingai atlikti palyginimo planuojant tarpvalstybines investicijas. Kad rinkos dalyviai galėtų priimti išsamia informacija pagrįstus sprendimus, visi lyginamųjų indeksų administratoriai, išskyrus palūkanų normų ir valiutų kursų lyginamųjų indeksų administratorius, turėtų privalėti lyginamojo indekso pažymoje atskleisti, ar jų lyginamaisiais indeksais arba lyginamųjų indeksų grupėmis siekiama ASV tikslų ir ar lyginamojo indekso administratorius siūlo tokius lyginamuosius indeksus;

(20)  siekiant investuotojus informuoti apie reikšmingų nuosavybės vertybinių popierių ir obligacijų lyginamųjų indeksų ir ES prisitaikymo prie klimato kaitos bei ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų atitikties Paryžiaus klimato susitarimui laipsnį, lyginamojo indekso administratorius turėtų skelbti išsamią informaciją apie tai, ar lyginamasis indeksas dera ir kiek bendrai dera su tikslu mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį arba siekti Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikių kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslų;

(21)  dėl tų pačių priežasčių ES prisitaikymo prie klimato kaitos bei ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų administratoriai taip pat turėtų skelbti metodiką, kurią jie naudoja šiems indeksams apskaičiuoti. Pateikiant šią informaciją reikėtų apibūdinti, kaip buvo pasirinktas ir pagal svorius įvertintas pagrindinis turtas, kuris turtas buvo neįtrauktas ir kodėl. ▌Siekiant įvertinti, kaip lyginamasis indeksas prisideda prie aplinkosauginių tikslų, lyginamojo indekso administratorius turėtų atskleisti informaciją, kaip buvo įvertintas pagrindinio turto išmestas anglies dioksido kiekis, atitinkamas jų vertes, įskaitant visą lyginamojo indekso anglies pėdsaką, taip pat naudotų duomenų rūšį ir šaltinį. Kad turto valdytojai galėtų pasirinkti tinkamiausią lyginamąjį indeksą savo investavimo strategijai, lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų paaiškinti savo metodikos parametrų loginį pagrindą ir tai, kaip lyginamasis indeksas prisideda prie aplinkosauginių tikslų ▌. Paskelbta informacija taip pat turėtų apimti išsamią informaciją apie atliekamų peržiūrų dažnumą ir taikomą procedūrą;

(22)  ES prisitaikymo prie klimato kaitos bei ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų nustatymo metodika turėtų būti grindžiama moksliniais duomenimis pagrįstomis priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo perspektyvomis arba bendra darna su Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikiais kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslais;

(23)  siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai laikomasi pasirinkto klimato kaitos švelninimo tikslo, ES prisitaikymo prie klimato kaitos ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų reguliariai peržiūrėti savo metodikas ir pranešti naudotojams apie visus esminius taikytinų procedūrų pakeitimus. Atlikdami esminį pakeitimą, lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų atskleisti to pakeitimo priežastis ir paaiškinti, kaip tas pakeitimas yra suderinamas su pradiniais lyginamųjų indeksų tikslais;

(24)  lyginamųjų indeksų, kurie neparemti pagrindiniu turtu, darančiu poveikį klimato kaitai, pvz., palūkanų normų ir valiutų kursų lyginamųjų indeksų atveju turėtų būti netaikomas reikalavimas lyginamojo indekso pažymoje atskleisti informaciją apie tai, ar lyginamasis indeksas dera ir kiek bendrai dera su tikslu mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį arba siekti Paryžiaus klimato susitarimo tikslų. Be to, tų lyginamųjų indeksų ar lyginamųjų indeksų grupių, kuriais nesiekiama tikslų, susijusių su išmetamu anglies dioksido kiekiu, atveju turėtų pakakti lyginamojo indekso pažymoje aiškiai nurodyti, kad juo tokių tikslų nesiekiama;

(25)  siekiant padidinti skaidrumą ir užtikrinti tinkamą derinimo lygį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomas informacijos atskleidimo įpareigojimų, kurie turėtų būti taikomi ES prisitaikymo prie klimato kaitos ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų ▌administratoriams, būtinasis turinys ir nustatomi minimalieji ES prisitaikymo prie klimato kaitos ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų metodikos derinimo standartai, įskaitant išmetamo ▌anglies dioksido kiekio, susijusio su pagrindiniu turtu, apskaičiavimo metodą, atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijos 2013/179/ES(9) 2 punkto a ir b papunkčiuose apibrėžtus produkto ir organizacijos aplinkosauginio pėdsako metodus ir į techninės ekspertų grupės tvarių finansų klausimais (TEG) darbą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai atvirai ir viešai konsultuotųsi dėl kiekvieno deleguotojo akto, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose ir jiems suteikiami visi visų Komisijos techninės ekspertų grupės tvarių finansų klausimais posėdžių protokolai;

(26)  Reglamento (ES) 2016/1011 51 straipsnio 1 dalyje nustatytas pereinamasis laikotarpis, pagal kurį indekso teikėjas, teikiantis lyginamąjį indeksą 2016 m. birželio 30 d., pateikia paraišką išduoti veiklos leidimą ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d.; ypatingos svarbos lyginamojo indekso teikimo nutraukimas gali daryti poveikį rinkos vientisumui, finansiniam stabilumui, vartotojams, realiajai ekonomikai ar namų ūkių ir įmonių finansavimui valstybėse narėse. jeigu administratorius nutraukia ypatingos svarbos lyginamojo indekso teikimą, tai gali daryti poveikį finansinių sutarčių ar finansinių priemonių galiojimui. Tokio ypatingos svarbos lyginamojo indekso teikimo nutraukimas galėtų sukelti sutrikimų investuotojams ir vartotojams, ir tai gali turėti potencialiai rimtų pasekmių finansiniam stabilumui. Be to, jeigu būtų sustabdytas pradinių duomenų ypatingos svarbos lyginamiesiems indeksams teikimas, tai galėtų pakenkti tokių lyginamųjų indeksų reprezentatyvumui ir tikėtina, kad pablogėtų lyginamųjų indeksų galimybės atspindėti pagrindinę rinką ar ekonomikos realiją; Todėl reikia bendram 5 metų laikotarpiui užtikrinti galimybę įpareigoti vykdyti ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų administravimą, taip pat galimybę įpareigoti teikti duomenis tokiems indeksams. Ypatingos svarbos lyginamieji indeksai yra reformuojami. Kad esamas ypatingos svarbos lyginamasis indeksas būtų pakeistas atitinkamu kitu koeficientu, reikia pereinamojo laikotarpio, kad visos tokiam keitimui atlikti būtinos teisinės ir techninės priemonės būtų užbaigtos be sutrikimų. Esami ypatingos svarbos lyginamieji indeksai pereinamojo laikotarpio metu turėtų būti skelbiami kartu su galiausiai juos pakeisiančiais koeficientais. Todėl reikia pratęsti leidimo skelbti ir naudoti esamus ypatingos svarbos lyginamuosius indeksus laikotarpį, nenustatant jų administratoriui pareigos prašyti suteikti leidimą;

(27)  todėl Reglamentas (ES) 2016/1011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/1011 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1011 iš dalies keičiamas taip:

1)  3 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais:"

„23a) ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, vadinamas ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamuoju indeksu, kai pagrindinis turtas pagal šios dalies 1 punkto b papunkčio ii punktą pasirenkamas, pagal svorį įvertinamas arba neįtraukiamas taip, kad gautas lyginamasis portfelis turėtų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo perspektyvą, ir sudarytas pagal 19a straipsnio 2 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytus minimaliuosius standartus.

ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų teikėjai pasirenka, pagal svorį įvertina įmonių išleistą pagrindinį turtą, turintį priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo perspektyvą iki 2022 m. gruodžio 31 d., arba jo neįtraukia, laikydamosi šių reikalavimų:

   i) įmonės atskleidžia informaciją apie išmatuojamus ir per nustatytą laiką įvykdytinus išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslus;
   ii) įmonės atskleidžia informaciją apie sumažintą išmetamą anglies dioksido kiekį sumažinimą, suskirstytą iki atitinkamų patronuojamųjų įmonių lygmens;
   iii) įmonės atskleidžia metinę informaciją apie pažangą, padarytą siekiant tų tikslų;
   iv) pagrindinio turto veikla nedaro didelės žalos kitiems ASV tikslams;
   23b) ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintas lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, vadinamas ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintu lyginamuoju indeksu, kai pagrindinis turtas pagal šios dalies 1 punkto b papunkčio ii punktą pasirenkamas taip, kad gauto lyginamojo portfelio išmetamas anglies dioksido kiekis derėtų su Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikiu kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslu, ir sudarytas pagal 19a straipsnio 2 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytus minimaliuosius standartus.

Pagrindinio turto veikla negali daryti didelės žalos kitiems ASV tikslams.

Ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. Komisija pagal 19a straipsnio 2 dalį priima deleguotąjį aktą dėl 3 straipsnio 1 dalies 23b punkte numatytų minimaliųjų standartų, kuriame nustato sektorius, kurie neįtraukiami, nes neturi išmatuojamų ir per nustatytą laiką išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslų, suderintų su Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikiu kovos su visuotiniu atšilimu tikslu.

Rengdama 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisija atsižvelgia į techninės ekspertų grupės tvarių finansų klausimais darbą.

Vėliau kas trejus metus deleguotasis aktas atnaujinamas;

   23c) priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo perspektyva – moksliniais duomenimis pagrįsta ir tam tikrą laiką įgyvendintina perspektyva sumažinti 1, 2 ir 3 lygio išmetamųjų teršalų ir išmetamą anglies dioksido kiekį siekiant suderinamumo su Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikio kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslu.“;

"

2)  13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis papildoma šiuo ▌ punktu:"

„d) paaiškinimą, kaip kiekviename lyginamajame indekse ar lyginamųjų indeksų grupėje, išskyrus valiutų kursų ir palūkanų normų lyginamuosius indeksus, pagrindiniais a punkte nurodytos metodikos elementais atspindimi aplinkosauginiai, socialiniai arba valdymo (ASV) kriterijai.“;

"

b)  įterpiama ši dalis ▌:"

„2a. Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais toliau patikslinamas būtinasis šio straipsnio 1 dalies d punkte nurodyto paaiškinimo turinys ir jo standartinė forma.“;

"

3)  į III antraštinę dalį įterpiamas šis skyrius:"

„3a SKYRIUS.

ES prisitaikymo prie klimato kaitos ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderinti lyginamieji indeksai

19a straipsnis

ES prisitaikymo prie klimato kaitos ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderinti lyginamieji indeksai

1.  III priede nustatyti reikalavimai taikomi ▌lyginamųjų indeksų, vadinamų ES prisitaikymo prie klimato kaitos ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintais lyginamaisiais indeksais, teikimui ir jų duomenų teikimui kartu su II, III ir IV antraštinių dalių reikalavimais arba vietoj jų.

2.  Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais toliau patikslinami minimalieji ▌lyginamųjų indeksų, vadinamų ES prisitaikymo prie klimato kaitos ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintais lyginamaisiais indeksais, standartai, nustatant:

   a) pagrindinio turto pasirinkimo kriterijus, įskaitant, jei taikytina, bet kokius turto neįtraukimo kriterijus;
   b) lyginamojo indekso pagrindinio turto svertinio įvertinimo kriterijus ir metodą;
   c) priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo perspektyvos, kuria grindžiami ES prisitaikymo prie klimato lyginamieji indeksai, nustatymo metodas.

3.  Lyginamojo indekso administratorius, kuris teikia ES prisitaikymo prie klimato kaitos arba ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintą lyginamąjį indeksą, turi atitikti 1 dalyje nurodytus reikalavimus ne vėliau kaip 2020 m. balandžio 30 d.

19b straipsnis

Iki 2022 m. sausio 1 d. Sąjungoje esantys administratoriai, teikiantys svarbius lyginamuosius indeksus, nustatytus remiantis vieno ar daugiau pagrindinio turto vienetų verte arba kainomis, siekia pateikti rinkai vieną ar daugiau ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų.“;

"

4)  21 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa iš dalies keičiama taip:"

„To laikotarpio pabaigoje kompetentinga institucija peržiūri savo sprendimą įpareigoti administratorių ir toliau skelbti lyginamąjį indeksą ir prireikus gali pratęsti laikotarpį tinkamu laikotarpiu, kuris neviršija papildomų 12 mėnesių. Ilgiausias bendras privalomo administravimo laikotarpis neturi viršyti 5 metų.“;

"

5)  23 straipsnio 6 dalies paskutinė pastraipa iš dalies keičiama taip:"

Ilgiausias privalomo duomenų teikimo laikotarpis pagal pirmos pastraipos a ir b punktus neturi iš viso viršyti 5 metų.“;

"

6)  27 straipsnyje įterpiamos šios dalys:"

„2a. Pagal kiekvieną 2 dalyje nustatytą reikalavimą lyginamojo indekso pažymoje pateikiamas paaiškinimas, kaip kiekviename pateiktame ir paskelbtame lyginamajame indekse ar indeksų grupėje▐ atspindimi ASV kriterijai. Lyginamųjų indeksų ar lyginamųjų indeksų grupių, kuriais nesiekiama ASV tikslų, atveju pakanka, kad lyginamųjų indeksų administratoriai lyginamojo indekso pažymoje aiškiai nurodytų, kad tokių tikslų nesiekia.

Jei to konkretaus lyginamojo indekso administratoriaus portfelyje nėra lyginamojo indekso pagal 3 straipsnio 1 dalies 23a ir 23b punktus arba jis neturi lyginamųjų indeksų, kuriais siekiama ASV tikslų ar į juos atsižvelgiama, tai turi būti nurodyta visų to administratoriaus teikiamų lyginamųjų indeksų pažymose. Lyginamojo indekso administratorius dėl savo reikšmingų nuosavybės vertybinių popierių ir obligacijų lyginamųjų indeksų paskelbia išsamų lyginamojo indekso pažymą, kurioje nurodo, ar ir kokiu mastu jis dera su bendru tikslu mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį arba siekti Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikio kovos su visuotiniu atšilimu tikslo, kaip nustatyta [Leidinių biurui: įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo] 5 straipsnio 3 dalyje nustatytose su finansiniais produktais susijusios informacijos atskleidimo taisyklėse.

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. visų lyginamųjų indeksų arba lyginamųjų indeksų grupių, išskyrus valiutų kursų ir palūkanų normų lyginamuosius indeksus, atveju į lyginamojo indekso pažymą turėtų būti įtrauktas paaiškinimas, kaip jų metodika dera su tikslu mažinti išmetamą anglies dioksido kiekį arba siekti Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikių kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslų.“

2b.  Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais toliau patikslinama šio straipsnio 2a dalyje nurodyta informacija ir standartinė forma, naudojama pateikti nuorodoms į ASV kriterijus, siekiant rinkos dalyviams sudaryti sąlygas priimti išsamia informacija pagrįstus sprendimus ir užtikrinti technines galimybes laikytis tos dalies.“;

"

7)  49 straipsnis pakeičiamas taip:"

„1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 2a dalyje, 19 straipsnio 2a dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje, 33 straipsnio 7 dalyje, 51 straipsnio 6 dalyje ir 54 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [Leidinių biurui: įrašyti iš dalies keičiančio akto įsigaliojimo datą]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 2a dalyje, 19 straipsnio 2a dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje, 27 straipsnio 2b dalyje, 33 straipsnio 7 dalyje, 51 straipsnio 6 dalyje ir 54 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2a dalį, 19 straipsnio 2a dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 24 straipsnio 2 dalį, 27 straipsnio 2b dalį, 33 straipsnio 7 dalį, 51 straipsnio 6 dalį ir 54 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

"

8)  51 straipsnyje įterpiamos šios dalys:"

„4a. Indekso teikėjas gali toliau iki 2021 m. gruodžio 31 d. teikti esamą lyginamąjį indeksą, kuris pagal 20 straipsnį Komisijos priimtu įgyvendinimo aktu pripažįstamas kaip ypatingos svarbos.

4b.  Esamas lyginamasis indeksas, kuris pagal 20 straipsnį Komisijos priimtu įgyvendinimo aktu pripažįstamas kaip ypatingos svarbos, gali būti iki 2021 m. gruodžio 31 d. naudojamas esamose ir naujose finansinėse priemonėse, finansinėse sutartyse ir vertinant investicinio fondo veiklos rezultatus.

4c.  Jeigu Komisija nėra priėmusi lygiavertiškumo sprendimo, kaip nurodyta 30 straipsnio 2 arba 3 dalyje, jeigu administratorius nėra pripažintas pagal 32 straipsnį arba jeigu lyginamasis indeksas nėra patvirtintas pagal 33 straipsnį, prižiūrimiems subjektams Sąjungoje leidžiama naudoti trečiojoje šalyje esančio administratoriaus teikiamą lyginamąjį indeksą, kai lyginamasis indeksas jau yra naudojamas Sąjungoje jį susiejus su finansinėmis priemonėmis, finansinėmis sutartimis arba investicinio fondo veiklos rezultatų vertinimais, tačiau tik tokioms finansinėms priemonėms, finansinėms sutartims ir investicinio fondo veiklos rezultatų vertinimams, kurie jau buvo susieti Sąjungoje su lyginamuoju indeksu arba kurie susiejami su tokiu lyginamuoju indeksu anksčiau nei 2021 m. gruodžio 31 d.

3a.  Komisija ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. peržiūri 23a ir 23a straipsniuose nurodytų lyginamųjų indeksų minimaliuosius standartus, siekdama užtikrinti, kad pagrindinio turto atranka derėtų su aplinkos atžvilgiu tvariomis investicijomis, kaip apibrėžta Sąjungos masto sistemoje.

4.  Komisija ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento poveikio ir „ASV lyginamųjų indeksų“ įgyvendinamumo, atsižvelgdama į kintantį tvarumo rodiklių ir jų vertinimo metodų pobūdį. Su ta ataskaita prireikus pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“;

"

9)  54 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„1a. Komisija ne vėliau kaip 2020 m. balandžio 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie poveikį tam, kaip nuostatos, susijusios su trečiųjų šalių lyginamųjų indeksų taikymu ES, buvo įgyvendinamos praktikoje, įskaitant trečiųjų šalių lyginamųjų indeksų administratorių naudojimąsi patvirtinimu, pripažinimu ar lygiavertiškumu, taip pat apie galimus dabartinės sistemos trūkumus. Ataskaitoje taip pat turi būti išanalizuotos 51 straipsnio 4a–4c dalių nuostatų taikymo pasekmės ES ir ne ES lyginamųjų indeksų administratoriams, įskaitant pasekmes vienodų sąlygų aspektu. Toje ataskaitoje visų pirma įvertinama, ar reikia iš dalies keisti šį reglamentą, ir kartu su ja prireikus pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“;

"

10)  Priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Lyginamojo indekso administratorius, kuris teikia ES prisitaikymo prie klimato kaitos arba ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintą lyginamąjį indeksą pagal 19a straipsnį, turi atitikti šiame Reglamente nustatytus reikalavimus ne vėliau kaip 2020 m. balandžio 30 d. Lyginamųjų indeksų administratoriai turi atitikti 13 straipsnio 1 dalies d punkte, 27 straipsnio 1a, 1b ir 2a dalyse nustatytus reikalavimus ne vėliau kaip 2020 m. balandžio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

Papildoma šiuo priedu:

„III PRIEDAS

ES prisitaikymo prie klimato kaitos ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderinti lyginamieji indeksai

ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų metodika

1.  ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamojo indekso administratorius, užtikrindamas Direktyvoje ES 2016/943 nustatytą neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) konfidencialumą ir apsaugą, įformina, patvirtina dokumentais ir paviešina visas metodikas, kurias jis naudoja lyginamajam indeksui apskaičiuoti, ir apibūdina šiuos elementus:

a)  lyginamojo indekso pagrindinių sudedamųjų dalių sąrašą;

b)  visus kriterijus ir metodus, įskaitant atrankos ir svertinio įvertinimo kriterijus, parametrus ir pakaitinius kintamuosius, naudojamus nustatant lyginamojo indekso metodiką;

c)  kriterijus, pagal kuriuos atmetamas turtas ar įmonės, kurie siejami su tokiu anglies pėdsako ar iškastinio kuro atsargų lygiu, kuris yra nesuderinamas su įtraukimu į ▌ lyginamąjį indeksą;

d)  priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo perspektyvos nustatymo kriterijus;

e)  ▌duomenų, naudojamų nustatant priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo perspektyvą, rūšį ir šaltinį, įskaitant:

i)  teršalų kiekį, išmetamą iš įmonės, išleidžiančios 1 lygio išmetamųjų teršalų pagrindinį turtą, kontroliuojamų šaltinių;

ii)  teršalų kiekį, išmetamą dėl įmonės, išleidžiančios 2 lygio išmetamųjų teršalų pagrindinį turtą, įsigytos elektros, garų ar ▌kitų pradinės grandies rinkoje pagamintos energijos šaltinių vartojimo;

iii)  visą netiesiogiai išmetamų teršalų, kurių neapima h punkto ii papunktis, kurie išmetami duomenis teikiančios įmonės vertės grandinėje, kiekį, įskaitant 3 lygio išmetamuosius teršalus tiek pradinės grandies rinkoje, tiek ir galutinės grandies rinkoje, visų pirma tuose sektoriuose, kurie daro didelį poveikį klimato kaitai ir jos švelninimui;

iv)  ar ▌duomenims naudojami produkto ir organizacijos aplinkosauginio pėdsako nustatymo metodai, apibrėžti Komisijos rekomendacijos 2013/179/ES 2 punkto a ir b papunkčiuose, arba pasauliniai standartai, pvz., Finansinio stabilumo tarybos su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės standartai;

f)  visą indekso portfelio išmetamą anglies dioksido kiekį;

Kai ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamojo indekso kūrimui naudojamas pagrindinis indeksas, nurodoma paklaida tarp ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamojo indekso ir pagrindinio indekso.

Kai ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamojo indekso kūrimui naudojamas pagrindinis indeksas, nurodomas vertybinių popierių, įtrauktų į ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamąjį indeksą, rinkos vertės ir vertybinių popierių, įtrauktų į pagrindinį indeksą, rinkos vertės santykis.

ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų metodika

2.   ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderinto lyginamojo indekso administratorius, be 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų elementų, nurodo formulę ar apskaičiavimo būdą, naudojamą siekiant nustatyti, ar išmetamas teršalų kiekis dera su Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikiu kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslu, užtikrindamas Direktyvoje ES 2016/943 nustatytą neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) konfidencialumą ir apsaugą.

Metodikos pakeitimai

3.  ES prisitaikymo prie klimato kaitos ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų administratoriai patvirtina ir viešai naudotojams paskelbia visų siūlomų esminių jų metodikų pakeitimų procedūras ir loginį pagrindimą Šios procedūros turi atitikti privalomąjį tikslą, kad apskaičiuojant lyginamuosius indeksus būtų nepertraukiamai paisoma prisitaikymo prie klimato kaitos arba suderinimo su Paryžiaus klimato susitarimu tikslų. Pagal tokias procedūras užtikrinama, kad:

a)  būtų skelbiamas išankstinis pranešimas per aiškų laikotarpį, kuriuo naudotojai turėtų pakankamai galimybių, atsižvelgdami į administratoriaus pateiktą bendrų aplinkybių įvertinimą, išnagrinėti tokių siūlomų pakeitimų poveikį ir pateikti dėl jo pastabas;

b)  naudotojams būtų suteikta galimybė pateikti pastabas dėl šių pakeitimų, o administratoriams – galimybė atsakyt į šias pastabas, jeigu šios pastabos yra prieinamos visiems rinkos naudotojams pasibaigus konkrečiam konsultacijų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai pastabas pateikęs subjektas prašo taikyti konfidencialumą.

4.  ES prisitaikymo prie klimato kaitos ir ES su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų administratoriai reguliariai ir bent kartą per metus nagrinėja savo metodikas siekdami užtikrinti, kad jos patikimai atspindėtų nurodytus tikslus, ir nustato atsižvelgimo į visų atitinkamų naudotojų nuomonę procesus.“.

(1)* TEKSTAS NĖRA TEISININKŲ LINGVISTŲ PATVIRTINTA GALUTINĖ REDAKCIJA.
(2) OL C 62, 2019 2 15, p. 103.
(3) OL C 86, 2019 3 7, p. 24.
(4)2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento pozicija.
(5) OL L 282, 2016 10 19, p. 4.
(6) COM(2018)0097 final.
(7) 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1386/2013/ES dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ ( OL L 354, 2013 12 28, p. 171).
(8) 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (OL L 171, 2016 6 29, p. 1).
(9) 2013 m. balandžio 9 d. Komisijos rekomendacija 2013/179/ES dėl produktų ir organizacijų gyvavimo ciklo aplinkosauginio veiksmingumo matavimo ir pranešimo apie jį bendrų metodų taikymo (OL L 124, 2013 5 4, p. 1).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 27 d.Teisinis pranešimas