Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2262(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0147/2019

Předložené texty :

A8-0147/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0241

Přijaté texty
PDF 173kWORD 54k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem
P8_TA-PROV(2019)0241A8-0147/2019

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací (2018/2262(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014 o schválení jednání o dohodě mezi EU a Švýcarskem o institucionálním rámci upravujícím dvoustranné vztahy a o zahájení jednání dne 22. května 2014,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 28. února 2017 o vztazích mezi EU a Švýcarskou konfederací,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 14. prosince 2010 a 20. prosince 2012 o vztazích mezi EU a státy ESVO,

–  s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP) ze dne 1. ledna 1994(1),

–  s ohledem na skutečnost, že švýcarský lid odmítl v referendu v prosinci 1992 počtem 50,3% hlasů přistoupit k Evropskému hospodářskému prostoru (EHP), iniciativu „Zahájení jednání o členství v EU: nechť lid rozhodne“ v červnu 1997 počtem 74% hlasů a v březnu 2001 iniciativu „Říkáme Evropě ano!“ 77% hlasů,

–  s ohledem na dohodu mezi EU a Švýcarskou konfederací o obchodování s emisemi, která byla podepsána dne 23. listopadu 2017(2),

–  s ohledem na rámec Evropské obranné agentury a Švýcarska, který byl podepsán dne 16. března 2012,

–  s ohledem na dohodu mezi Švýcarskem a Eurojustem o soudní spolupráci, která byla podepsána dne 27. listopadu 2008 a vstoupila v platnost dne 22. července 2011,

–  s ohledem na dohodu mezi Švýcarskem a Europolem o spolupráci mezi policejními orgány v oblasti prevence závažné a organizované mezinárodní trestné činnosti a terorismu a boje proti nim, která byla podepsána dne 24. září 2004 a vstoupila v platnost dne 1. března 2006, a na rozšíření oblasti působnosti uvedené dohody ze dne 1. ledna 2008,

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob ze dne 21. června 1999(3), zejména na její přílohu I o volném pohybu osob a přílohu III o vzájemném uznávání odborných kvalifikací,

–  s ohledem na Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii ze dne 27. května 2008(4),

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o celně bezpečnostních opatřeních ze dne 25. června 2009(5),

–  s ohledem na švýcarskou federální iniciativu ze dne 9. února 2014, kdy 50,3 % švýcarských občanů podpořilo návrhy na obnovení kvót pro přistěhovalectví s Evropskou unií, na vnitrostátní preference při obsazování volných pracovních míst a omezení práva přistěhovalců na sociální dávky,

–  s ohledem na dohodu o volném obchodu mezi EU a Švýcarskem(6) z roku 1972, která byla v průběhu let pozměněna a aktualizována,

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě, která vstoupila v platnost dne 1. června 2002(7),

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, která vstoupila v platnost dne 1. června 2002(8),

–  s ohledem na jednání o dohodách mezi EU a Švýcarskou konfederací o elektřině, bezpečnosti potravin, bezpečnosti výrobků a veřejném zdraví,

–  s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2047 ze dne 20. prosince 2018 o rovnocennosti právního rámce a rámce dohledu použitelných pro burzy cenných papírů ve Švýcarsku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(9),

–  s ohledem na 37. meziparlamentní setkání EU–Švýcarsko, které se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 4. a 5. července 2018,

–  s ohledem na svá usnesení o Švýcarsku, zejména usnesení ze dne 9. září 2015 o EHP-Švýcarsku: Překážky s ohledem na úplné provedení vnitřního trhu(10) a na návrh usnesení Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů týkající se téhož tématu ze dne 24. dubna 2018,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2017 o výroční zprávě o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017(11),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 4 a článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0147/2019),

A.  vzhledem k tomu, že stávající vztahy Švýcarska s EU vycházejí z komplexního souboru přibližně 20 hlavních odvětvových dvoustranných dohod a přibližně 100 dalších dohod; vzhledem k tomu, že se Švýcarsko účastní všech čtyř svobod jen částečně; vzhledem k tomu, že i když tyto dohody v minulosti prohloubily spolupráci mezi EU a Švýcarskem v oblasti vnitřního trhu, vnitřní bezpečnosti a azylu, dopravy a daní, tento složitý soubor dohod by v budoucnu mohl být zastaralý a jejich provádění by bylo méně relevantní, pokud nebude dohodnut zastřešující rámec;

B.  vzhledem k tomu, že podle údajů Eurostatu bylo v roce 2017 Švýcarsko třetím největším partnerem EU z hlediska vývozu zboží a jeho čtvrtým největším z hlediska dovozu zboží;

C.  vzhledem k tomu, že Rada uvedla, že zastřešující dohoda o institucionálním rámci se Švýcarskem by měla mít za cíl chránit jednotnost vnitřního trhu a zajistit právní jistotu pro orgány, občany a hospodářské subjekty;

D.  vzhledem k tomu, že Švýcarská federální rada chce uzavřít dohodu o institucionálním rámci s EU, která zajistí právní jistotu v oblasti přístupu na trh a zachová švýcarskou prosperitu, nezávislost a právní systém(12); vzhledem k tomu, že Švýcarská spolková rada oznámila konzultaci se zúčastněnými stranami na základě znění dohodnutého vyjednavači dne 23. listopadu 2018;

E.  vzhledem k tomu, že dobře fungující a efektivní jednotný trh založený na vysoce konkurenčním a sociálně tržním hospodářství je zapotřebí k podpoře růstu a konkurenceschopnosti, pro vytváření pracovních míst a návazné oživení evropského hospodářství; vzhledem k tomu, že právní předpisy o jednotném trhu musejí být řádně prováděny, uplatňovány a prosazovány, aby členské státy a Švýcarsko mohly plně využít jejich výhod;

F.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko vyjádřilo přání ponechat si závazná materiální ustanovení o státní podpoře pro budoucí dohodu o přístupu na trh a mít přístup na jednotný trh s elektřinou;

G.  vzhledem k tomu, že Federální rada dne 28. září 2018 schválila druhý příspěvek Švýcarska několika členským státům EU ve výši 1,3 miliard CHF na dobu deseti let a nyní čeká na kladné rozhodnutí Federálního shromáždění;

H.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko je členem Evropské agentury pro životní prostředí;

I.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko ratifikovalo svou účast v evropských programech družicové navigace Galileo a EGNOS;

J.  vzhledem k tomu, že účast Švýcarska na rámcovém programu EU pro výzkum Horizont 2020 a jeho předchůdci sedmému rámcovému programu (7. RP) byla pro všechny zúčastněné strany přínosem vzhledem k vysoké kvalitě návrhů;

K.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko a EU podepsaly dne 27. května 2015 dodatečný protokol k dohodě o zdanění a zdanění příjmů z úspor, která vyžaduje, aby si obě strany od září 2018 automaticky vyměňovaly informace o finančních účtech svých rezidentů; vzhledem k tomu, že EU zařadila Švýcarsko do přílohy II k závěrům Rady ze dne 5. prosince 2017, v níž jsou vyjmenovány země, které se zavázaly k provádění zásad řádné správy v daňové oblasti s cílem zabývat se otázkami, které se týkají transparentnosti, spravedlivého zdanění a eroze základu daně a přesouvání zisku;

L.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko spolupracuje na vybraných částech společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a podílí se na civilních a vojenských mírových misích společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), zejména na Ukrajině a v Mali; vzhledem k tomu, že rámec pro spolupráci EDA-Švýcarsko, který byl podepsán dne 16. března 2012, umožňuje výměnu informací a předpokládá společné činnosti v oblasti výzkumu a technologií a zbrojních projektů a programů;

M.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko je součástí schengenského prostoru od počátku jeho uplatňování ve Švýcarsku v prosinci 2008;

N.  vzhledem k tomu, že se Švýcarsko účastní Schengenského informačního systému (SIS), Vízového informačního systému (VIS), Evropské databáze otisků prstů v oblasti azylu (Eurodac) a zapojí se do budoucího systému vstupu/výstupu (EES), který zaznamenává překračování vnějších hranic EU, a evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), který zajišťuje bezpečnostní a nelegální migraci státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti;

O.  vzhledem k tomu, že na základě Dublinské dohody o přidružení je Švýcarsko přidružené k částem acquis EU v oblasti azylu; vzhledem k tomu, že Švýcarsko od roku 2010 finančně a provozně přispívá do agentury Frontex;

P.  vzhledem k tomu, že v roce 2017 z celkového počtu švýcarské populace 8,48 milionu bylo 2,13 milionu cizích státních příslušníků, z nichž 1,4 milionu pocházelo z členských států EU a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO); vzhledem k tomu, že každý den dojíždí do Švýcarska 320 000 občanů EU; vzhledem k tomu, že 750 000 švýcarských občanů žije v zahraničí, z nichž 450 000 žije v EU;

Q.  vzhledem k tomu, že v roce 2009 Švýcarsko souhlasilo s pokračováním dvoustranné dohody mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob z roku 1999, které švýcarským občanům a občanům z členských států EU uděluje právo svobodně si zvolit místo zaměstnání a bydliště na území smluvních stran;

R.  vzhledem k tomu, že zahraniční společnosti jsou povinny dodržovat švýcarské minimální pracovní podmínky při vysílání pracovníků do Švýcarska; vzhledem k tomu, že hlavní dodavatel má právní odpovědnost za zajištění toho, aby subdodavatelé dodržovali švýcarské předpisy upravující trh práce;

S.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko zavedlo v roce 2002 „doprovodná opatření“, jejichž stanoveným cílem je chránit švýcarské mzdy, pracovní podmínky a sociální normy, přičemž EU shledává, že tato opatření nejsou v souladu s dohodou o volném pohybu osob;

T.  vzhledem k tomu, že provádění směrnice o právech občanů EU (2004/38/ES) a uplatňování práv občanů EU na sociální dávky a svobody usazování vyvolalo ve Švýcarsku obavy;

U.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko je od roku 1960 členem Evropského sdružení volného obchodu a členem OSN od roku 2002;

V.  vzhledem k tomu, že dne 25. listopadu 2018 byla v referendu zamítnuta iniciativa „Švýcarské právní předpisy, nikoli zahraniční soudci“ (známá jako „Iniciativa sebeurčení“), proti níž hlasovalo 66 % všech švýcarských kantonů;

W.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko se zavázalo k politické neutralitě a jako takové je hostitelem řady mezinárodních jednání, jejichž cílem je dosáhnout mírových řešení ozbrojených konfliktů na celém světě;

X.  vzhledem k tomu, že Komise koncem roku 2018 prodloužila o šest měsíců své rozhodnutí uznat obchodní systémy ve Švýcarsku jako způsobilé pro plnění obchodní povinnosti pro akcie stanovené ve směrnici o trzích finančních nástrojů (2004/39/ES) a v nařízení o trzích ((EU) č. 600/2014);

Y.  vzhledem k tomu, že Meziparlamentní unie (IPU) se nachází v Ženevě;

Z.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko je hostitelskou zemí 25 významných mezinárodních organizací a konferencí, přičemž většina z nich se nachází v Ženevě;

AA.  vzhledem k tomu, že ve Švýcarsku sídlí stovky mezinárodních nevládních organizací, které poskytují poradenství OSN a dalším nevládním organizacím;

AB.  vzhledem k tomu, že Švýcarsko plánuje uspořádat dne 20. října 2019 federální volby;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

   a) zdůrazňuje, že Švýcarsko a EU se těší blízkému, rozsáhlému a komplexnímu partnerství, které je vzájemně prospěšné a založené na společné kulturní historii a sdílených hodnotách, a že hospodářské, politické, sociální, environmentální, vědecké a mezilidské vazby a propojení jsou mezi nimi ukázkové s ohledem na jejich jedinečnou kulturní a geografickou blízkost;
   b) zdůrazňuje, že Švýcarsko je pevně propojeno s EU, že je podobně smýšlejícím partnerem sdílejícím evropské regionální a globální výzvy s EU; vítá švýcarské prohlášení, že je v jeho zájmu obnovit a upevňovat dvoustranný přístup a vytvářet stále bližší vztah;
   c) konstatuje, že EU je pro Švýcarsko hlavním obchodním partnerem, kam směřuje 52 % jeho vývozu a odkud do Švýcarska plyne více než 71 % jeho dovozu, a že obchod se zbožím v rámci současných dvoustranných obchodních dohod dosahuje nejméně 1 miliardy švýcarských franků denně(13); vzhledem k tomu, že Švýcarsko je třetím největším obchodním partnerem EU, jehož podíl na obchodních výměnách EU činí 7 %; domnívá se, že vysoký stupeň integrace Švýcarska do vnitřního trhu EU je důležitým faktorem hospodářského růstu, díky kterému je EU nejdůležitějším hospodářským a obchodním partnerem Švýcarska;
   d) zdůrazňuje, že EU prokázala při jednáních o dohodě o institucionálním rámci značnou flexibilitu a že tato skutečnost musí být uznána všemi zúčastněnými stranami;
   e) naléhavě vyzývá k tomu, aby byla dvoustranná dohoda o institucionálním rámci co nejdříve uzavřena, aby bylo dosaženo souladu se stávajícím komplexním souborem dvoustranných dohod, včetně zřízení mechanismu pro urovnávání sporů; vítá dohodu vyjednavačů o konečném znění dohody; vyzývá Švýcarskou federální radu, aby přijala rozhodnutí o uzavření dohody, jakmile budou v tomto ohledu ukončeny konzultace se zúčastněnými stranami;
   f) připomíná, že zřízení společného institucionálního rámce pro stávající a budoucí dohody, které umožňují Švýcarsku zapojit se do vnitřního trhu EU, aby se zajistila jednotnost a právní jistota pro občany a podniky, je i nadále předpokladem pro další rozvoj odvětvového přístupu; zdůrazňuje, že po čtyřech letech jednání nastal čas dohodu o institucionálním rámci uzavřít; domnívá se, že uzavření dohody umožní, aby komplexní partnerství mezi EU a Švýcarskem plně rozvinulo svůj potenciál;
   g) uznává, že dohoda o institucionálním rámci je zapotřebí, jelikož vztah mezi EU a Švýcarskem je založen na komplexním souboru 120 odvětvových dohod a další soudržnost a právní jistota by prospěla všem stranám;
   h) vyzývá smluvní strany, aby co nejdříve uspořádaly meziparlamentní setkání zákonodárců z EU a Švýcarska, s cílem projednat veškeré záležitosti související s touto dohodou;
   i) vyjadřuje politování nad tím, že Komise předložila dojednané znění dohody o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod teprve 6. února 2019 navzdory tomu, že bylo finalizováno v listopadu 2018;
   j) uznává, že pevné vztahy mezi EU a Švýcarskem jdou nad rámec hospodářské integrace a rozšíření jednotného trhu a přispívají ke stabilitě a k prosperitě, z čehož těží všichni občané a podniky včetně malých a středních podniků; zdůrazňuje, že je důležité zajistit řádné fungování jednotného trhu za účelem vytvoření rovných podmínek a vzniku nových pracovních míst;
   k) domnívá se, že zajistit dohodu o institucionálním rámci se Švýcarskem je velmi důležité, protože se tím zaručí právní jistota pro Švýcarsko i EU, dynamické začlenění acquis EU, lepší přístup Švýcarska na vnitřní trh, z čehož budou mít prospěch obě strany, a pravomoc Soudního dvora Evropské unie v případě nevyřešených sporů týkajících se uplatňování nebo výkladu dohody o institucionálním rámci;
   l) vítá, že Komise dne 20. prosince 2018 přijala rozhodnutí, kterým uznala, že obchodní systémy ve Švýcarsku splňují povinnost obchodovat akcie stanovenou ve směrnici(14) a nařízení(15) o trzích finančních nástrojů (MiFID II/MiFIR); zdůrazňuje, že tato rovnocennost Švýcarska je časově omezena do 30. června 2019, ale může být prodloužena za předpokladu, že bylo ve věci podpisu dohody o zřízení společného institucionálního rámce dosaženo pokroku;
   m) zdůrazňuje spolu s Radou, že volný pohyb osob představuje základní pilíř politiky EU a vnitřního trhu, o němž nelze vyjednávat, a že čtyři unijní svobody vnitřního trhu jsou nedělitelné; vyjadřuje politování nad nepřiměřeně jednostrannými „doprovodnými opatřeními“ Švýcarska, která jsou v platnosti od roku 2004; vyzývá Švýcarsko, které tato doprovodná opatření považuje za důležitá, aby našlo řešení, jež bude plně v souladu s příslušnými nástroji EU; vyzývá Švýcarsko, aby rovněž zvážilo zkrácení doby uplatňování přechodných opatření týkajících se pracovníků z Chorvatska, s ohledem na přínos volného pohybu osob mezi EU a Švýcarskem;
   n) bere na vědomí provedení iniciativy tzv. systému národní preference i to, že podle názoru Rady bude moci být výsledný text přijatý dne 16. prosince 2016 švýcarským Spolkovým shromážděním uplatňován způsobem, který je v souladu s právy občanů EU zakotvenými v dohodě o volném pohybu osob, pokud nezbytné prováděcí předpisy vyjasní zbývající otázky, jako je právo na informace o volných pracovních místech a dodržování práv příhraničních pracovníků; připomíná však, že otázka migrace občanů z třetích zemí by neměla být zaměňována s volným pohybem osob, jak je zakotven ve Smlouvách; zdůrazňuje, že uplatňování prováděcích ustanovení je nutné důsledně monitorovat, aby bylo možné posoudit jejich soulad s dohodou o volném pohybu osob;
   o) zdůrazňuje skutečnost, že Švýcarsko má velký prospěch z demokratického a konkurenceschopného rozvoje v zemích všech svých evropských sousedů a že jeho finanční příspěvky do programů, jako je Fond soudržnosti, jsou tudíž v jeho vlastním zájmu a Švýcarsko by v nich mělo pokračovat, a vítá pozitivní výsledky příspěvků v přijímajících členských státech; připomíná, že Švýcarsko čerpá z účasti na jednotném trhu značné výhody; zdůrazňuje, že budoucí příspěvek Švýcarska k soudržnosti EU má zásadní význam a měl by být podstatně posílen, podle vzoru EHP/Norska;
   p) vítá intenzivní vnitropolitickou diskusi o spolupráci s EU, která ve Švýcarsku probíhá; navrhuje však, aby se Švýcarsko pokoušelo svým občanům ještě lépe vysvětlovat množství hmatatelných výhod plynoucích z přístupu na vnitřní trh a potřebu užší spolupráce s EU;
   q) naléhavě vyzývá k tomu, aby byla dohoda o institucionálním rámci neprodleně předložena Evropskému parlamentu, členským státům a švýcarskému parlamentu ke schválení a ke schválení švýcarskými voliči v referendu v souladu se švýcarskou ústavou;
   r) konstatuje, že ve Švýcarsku žije 1,4 milionu občanů EU, zatímco v EU žije více než 450 000 švýcarských občanů;
   s) připomíná, že v návaznosti na referendum ze dne 9. února 2014 schválil švýcarský parlament v roce 2016 změnu zákona o cizích státních příslušnících za účelem provádění článku 121a federální ústavy s tím, že tato změna vstoupí v platnost dne 1. července 2018; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby federální rada věnovala náležitou pozornost provádění článku 121a tak, aby neohrožoval právo občanů EU na volný pohyb;
   t) vyjadřuje politování nad případnými iniciativami na kantonální nebo celostátní úrovni, které by vedly k omezení přístupu pracovníků z EU, a zejména příhraničních pracovníků, na švýcarský trh práce, a tedy k oslabení práv občanů EU vyplývajících z dohody o volném pohybu osob a narušení spolupráce mezi EU a Švýcarskem;
   u) velmi vítá politické prohlášení o záměru modernizovat dohodu o vládních zakázkách a dohodu o volném obchodu mezi EU a Švýcarskem z roku 1972 a podporuje snahu o dosažení revidovaného obchodního partnerství, které by zahrnovalo oblasti, jako jsou služby, které nejsou v působnosti dohody o institucionálním rámci a na které se jen zčásti vztahuje dohoda o volném pohybu osob, včetně digitálních aspektů, ale i práva duševního vlastnictví, usnadnění obchodu, vzájemné uznávání posuzování shody a zadávání veřejných zakázek, a také kapitolu týkající se obchodu a udržitelného rozvoje; požaduje další spolupráci s cílem lépe chránit zeměpisná označení a rozšířit moderní a spolehlivý mechanismus pro řešení mezistátních sporů, který je součástí návrhu dohody o institucionálním rámci, a to tak, aby se vztahoval na budoucí bilaterální obchodní vztah a účinně řešil obchodní překážky mezi smluvními stranami;
   v) je si vědom toho, že mezi EU a Švýcarskem neexistuje žádná komplexní dohoda o službách a že služby jen zčásti pokrývá dohoda o volném pohybu osob, takže je zřejmé, že je zde prostor pro další rozvoj;
   w) bere na vědomí revidovaný právní předpis o zadávání veřejných zakázek, který byl přijat v roce 2017 v kantonu Ticino a jenž by měl být v souladu s dohodou Světové obchodní organizace o vládních zakázkách a s příslušnou odvětvovou dohodou mezi EU a Švýcarskem, která vstoupila v platnost v roce 2002; důrazně vybízí veřejné zadavatele, aby k dodavatelům a poskytovatelům služeb z Evropské unie přistupovali nediskriminačním způsobem, a to i v případě veřejných zakázek pod prahovou hodnotou;
   x) naléhavě vyzývá k pokračování v současné praxi, kdy mohou provozovatelé taxislužeb z členských států EU poskytovat své služby ve Švýcarsku bez omezení, jelikož tato praxe dlouhodobě přispívá k hospodářskému rozvoji v regionech sousedících se Švýcarskem a je vzájemně prospěšná;
   y) zastává názor, že zásady vzájemnosti a spravedlnosti mezi EHP a Švýcarskem jsou nezbytné, pokud mají mít z jednotného trhu prospěch obě strany;
   z) konstatuje, že spolupráce v oblasti posuzování shody na základě dohody mezi EU a Švýcarskem o vzájemném uznávání je celkově uspokojivá; vítá nejnovější aktualizaci této dohody v roce 2017 a doufá, že budoucí aktualizace budou moci být provedeny ihned poté, co budoucí dohoda o institucionálním rámci dosáhne svého plného potenciálu;
   aa) vítá nové daňové právní předpisy, které omezí preferenční daňové režimy a sblíží postupy s mezinárodními standardy, a doufá v pozitivní výsledek nadcházejícího referenda ve Švýcarsku; zdůrazňuje, že je zapotřebí nadále zlepšovat spolupráci s cílem bojovat proti vyhýbání se daňovým povinnostem a posílit daňovou spravedlnost;
   ab) vyzývá Švýcarsko, aby nadále pracovalo na strategii digitálního Švýcarska, s cílem dosáhnout souladu s jednotným digitálním trhem EU;
   ac) uznává, že k úzkému partnerství mezi EU a Švýcarskem přispívají dvoustranné odvětvové dohody o volném pohybu osob, důchodech, životním prostředí, statistice, soudní a policejní spolupráci, schengenském prostoru, azylu (Dublin), SZBP/SBOP, družicové navigaci, výzkumu, civilním letectví, pozemní dopravě, vzájemném přístupu na trh pro dohodnuté zboží a služby, zpracovaných zemědělských produktech, právní harmonizaci, vzájemném uznávání, boji proti podvodům a o zdanění a úsporách; naléhá však, že je nejvyšší čas posunout toto partnerství na vyšší úroveň a co nejdřívějším uzavřením rámcové dohody učinit mnohem komplexnější a zásadnější krok k dvoustranným vztahům;
   ad) vítá skutečnost, že podpora míru, mediace a mírového řešení konfliktů je již dlouho důležitou součástí švýcarské zahraniční politiky; vítá významnou úlohu Švýcarska v oblasti budování míru a jeho zapojení do snahy o nalezení řešení krizí, usnadňování dialogu, vypracování opatření k budování důvěry a usmíření; vítá, že Švýcarsko usnadňuje provádění komplexních federálních struktur a dohodnutých mírových ústavních ujednání, které mají pomoci v koexistenci různých etnických skupin;
   ae) vítá účast Švýcarska na bezpečnostních a obranných misích EU, jako jsou mise EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali a EUBAM Libya, a jeho podporu těmto misím, a na činnosti Evropské obranné agentury; vítá úzkou spolupráci se Švýcarskem v oblasti humanitární pomoci, civilní ochrany, boje proti terorismu a změny klimatu;
   af) uznává příspěvek Švýcarska a spolupráci v souvislosti s masovou migrací do schengenského prostoru a při provádění evropského programu pro migraci; vybízí Švýcarsko, aby se připojilo ke globálnímu paktu o migraci, a očekává, že se tak stane po diskusi ve švýcarském parlamentu;
   ag) vyzývá Švýcarsko, aby uplatňovalo příslušné směrnice EU s cílem zachovat současnou úroveň sociální ochrany a výši mezd, pokud jde o přeshraniční nabídku služeb;
   ah) zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem obsahovala ustanovení o řádné správě v oblasti daní, včetně zvláštních pravidel státní podpory v podobě daňového zvýhodnění, požadavky na transparentnost týkající se automatické výměny informací o zdanění a skutečném vlastnictví a ustanovení proti praní peněz;
   ai) vítá rozhodnutí Švýcarska o přistoupení k společné pracovní skupině Europolu pro boj proti kyberkriminalitě (J-CAT) v dubnu 2018 jako proaktivní krok v boji proti mezinárodním hrozbám v oblasti kyberkriminality;
   aj) vítá přidružení Švýcarska k celému programu Horizont 2020 a doufá v další spolupráci na budoucích výzkumných programech;
   ak) naléhavě vyzývá Švýcarsko, aby začalo jednat o svém přidružení k programům Erasmus;
   al) vítá pokrok ve výstavbě transalpského železničního spojení, známého jako nové železniční spojení přes Alpy (NRLA), švýcarské investice, která je přínosná také pro EU;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a federálnímu shromáždění a Federální radě Švýcarské konfederace

(1) Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
(2) Úř. věst. L 322, 7.12.2017, s. 3.
(3) Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 6.
(4) Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 53.
(5) Úř. věst. L 199, 31.7.2009, s. 24.
(6) Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 189.
(7) Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 73.
(8) Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 91.
(9) Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 77.
(10) Úř. věst. C 316, 22.09.2017, s. 192.
(11) Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 164.
(12) https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
(13) https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
(14) Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
(15) Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

Poslední aktualizace: 27. března 2019Právní upozornění