Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2262(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0147/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0147/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0241

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 185kWORD 65k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας
P8_TA-PROV(2019)0241A8-0147/2019

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (2018/2262(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τις διμερείς σχέσεις, καθώς και την έναρξη διαπραγματεύσεων στις 22 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 για τις σχέσεις της ΕΕ με την Ελβετική Συνομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010 και της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες ΕΖΕΣ,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) της 1ης Ιανουαρίου 1994(1),

–  λαμβάνοντας υπόψη την απόρριψη εκ μέρους του ελβετικού λαού με ποσοστό 50,3 % της συμφωνίας για συμμετοχή στον ΕΟΧ κατά τη διενέργεια δημοψηφίσματος τον Δεκέμβριο του 1992, της πρωτοβουλίας «Eνταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ: ας αποφασίσει ο λαός» με ποσοστό 74 % τον Ιούνιο του 1997, και της πρωτοβουλίας «Ναι στην Ευρώπη!» με ποσοστό 77 %, τον Μάρτιο του 2001,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την εμπορία εκπομπών, η οποία υπεγράφη στις 23 Νοεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) και της Ελβετίας, που υπεγράφη στις 16 Μαρτίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ελβετίας και της Eurojust σχετικά με τη δικαστική συνεργασία, η οποία υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2008 και τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιουλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπόλ σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η οποία υπεγράφη στις 24 Σεπτεμβρίου 2004 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2006, καθώς και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την από 21ης Ιουνίου 1999 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων(3), και ειδικότερα το Παράρτημα Ι περί ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και το Παράρτημα ΙΙΙ περί αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων,

–  έχοντας υπόψη το από 27ης Μαΐου 2008 Πρωτόκολλο στη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων όσον αφορά τη συμμετοχή, ως συμβαλλόμενων μερών, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κατόπιν της προσχωρήσεώς τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 25ης Ιουνίου 2009 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την απλοποίηση των ελέγχων και των διατυπώσεων ως προς τη μεταφορά εμπορευμάτων και τα τελωνειακά μέτρα ασφαλείας(5),

–  έχοντας υπόψη την ελβετική ομοσπονδιακή λαϊκή πρωτοβουλία, της 9ης Φεβρουαρίου 2014, όπου το 50,3 % των Ελβετών υποστήριξαν προτάσεις για την επαναφορά των ποσοστώσεων που αφορούν τη μετανάστευση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εθνική προτίμηση κατά την πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας και τον περιορισμό των δικαιωμάτων των μεταναστών σε κοινωνικές παροχές,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ελβετίας του 1972(6), η οποία έχει προσαρμοστεί και επικαιροποιηθεί με την πάροδο των ετών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002(7),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002(8),

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την ηλεκτρική ενέργεια, και για την ασφάλεια των τροφίμων, την ασφάλεια των προϊόντων και τη δημόσια υγεία,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/2047 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την ισοδυναμία του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου που εφαρμόζεται στα χρηματιστήρια αξιών στην Ελβετία, σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9),

–  έχοντας υπόψη την 37η διακοινοβουλευτική σύνοδο ΕΕ-Ελβετίας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την Ελβετία, και ιδίως το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 με θέμα «ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς»(10), και το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για το ίδιο θέμα της 24ης Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση όσον αφορά τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 4 και το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0147/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα σχέση της Ελβετίας με την ΕΕ βασίζεται σε μια πολύπλοκη δέσμη περίπου 20 βασικών διμερών τομεακών συμφωνιών και περίπου 100 άλλων συμφωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία συμμετέχει μόνο εν μέρει και στις τέσσερις ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι συμφωνίες αυτές έχουν εμβαθύνει τη συνεργασία ΕΕ-Ελβετίας στο παρελθόν στους τομείς της εσωτερικής αγοράς, της εσωτερικής ασφάλειας και του ασύλου, των μεταφορών και της φορολογίας, στο μέλλον, η εν λόγω σύνθετη δέσμη συμφωνιών θα μπορούσε να καταστεί παρωχημένη, καθιστώντας την εφαρμογή τους λιγότερο συναφή, εκτός εάν συμφωνηθεί ένα γενικό πλαίσιο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2017, η Ελβετία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ όσον αφορά τις εξαγωγές αγαθών και ο τέταρτος μεγαλύτερος όσον αφορά τις εισαγωγές αγαθών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει δηλώσει ότι μια γενική θεσμική συμφωνία με την Ελβετία θα πρέπει να αποσκοπεί στην προστασία της ομοιογένειας της εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για τις αρχές, τους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο επιθυμεί να συνάψει μια θεσμική συμφωνία με την ΕΕ που θα διασφαλίζει ασφάλεια δικαίου στον τομέα της πρόσβασης στην αγορά και θα διατηρεί την ευημερία, την ανεξαρτησία και το νομικό σύστημα της Ελβετίας(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ανακοίνωσε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη με βάση το κείμενο που συμφωνήθηκε μεταξύ των διαπραγματευτών στις 23 Νοεμβρίου 2018·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ώστε να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, απαιτείται μια εύρυθμα λειτουργούσα και αποτελεσματική ενιαία αγορά που να βασίζεται σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για την ενιαία αγορά πρέπει να μεταφερθεί δεόντως στο εθνικό δίκαιο, να εφαρμοστεί και να επιβληθεί, προκειμένου τα κράτη μέλη και η Ελβετία να επωφεληθούν πλήρως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία έχει εκφράσει την επιθυμία της να συμπεριληφθούν οι δεσμευτικές ουσιαστικές διατάξεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις σε μια μελλοντική συμφωνία πρόσβασης στην αγορά και να συμμετάσχει στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ενέκρινε τη δεύτερη συνεισφορά της Ελβετίας, ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων CHF για περίοδο δέκα ετών, σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και αναμένει τώρα θετική απόφαση από την Ομοσπονδιακή Συνέλευση·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία έχει κυρώσει τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της Ελβετίας στο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα «Ορίζων 2020» και το προηγούμενο πρόγραμμα-πλαίσιο 7 (7ο ΠΠ) υπήρξε πολύτιμη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη χάρη στην υψηλή ποιότητα των προτάσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία και η ΕΕ υπέγραψαν στις 27 Μαΐου 2015 πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία φορολόγησης των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, που απαιτεί και τα δύο μέρη να ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των κατοίκων τους από τον Σεπτέμβριο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμπεριέλαβε την Ελβετία στο Παράρτημα ΙΙ των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 αναφορικά με χώρες που έχουν δεσμευτεί για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα σχετικά με τη διαφάνεια, τη δίκαιη φορολόγηση και τα μέτρα κατά της BEPS (διάβρωση της φορολογικής βάσης και μετατόπιση των κερδών)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία συνεργάζεται με την ΕΕ σε ορισμένες πτυχές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και έχει συμμετάσχει στις πολιτικές και στρατιωτικές ειρηνευτικές αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), ιδίως στην Ουκρανία και το Μάλι· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο συνεργασίας ΕΟΑ-Ελβετίας που υπεγράφη στις 16 Μαρτίου 2012 επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και προβλέπει κοινές δραστηριότητες στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, και σε σχέδια και προγράμματα εξοπλισμών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία αποτελεί μέρος του χώρου Σένγκεν από την έναρξη της εφαρμογής του στην Ελβετία, τον Δεκέμβριο του 2008·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία συμμετέχει στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και στη βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων της ΕΕ για το άσυλο Eurodac και θα συμμετάσχει στο μελλοντικό σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) που θα καταγράφει τις διελεύσεις από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), το οποίο ελέγχει, πριν ταξιδέψουν, τους υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης όσον αφορά πτυχές ασφάλειας και παράτυπης μετανάστευσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της συμφωνίας σύνδεσης του Δουβλίνου, η Ελβετία εφαρμόζει μέρος του κεκτημένου της ΕΕ για το άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία συνεισφέρει οικονομικά και επιχειρησιακά στον Frontex από το 2010·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, ο πληθυσμός της Ελβετίας, που ανερχόταν σε 8,48 εκατομμύρια, περιλάμβανε 2,13 εκατομμύρια αλλοδαπούς, εκ των οποίων 1,4 εκατομμύρια προέρχονταν από κράτη μέλη της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 320 000 πολίτες της ΕΕ μετακινούνται καθημερινά στην Ελβετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 750 000 Ελβετοί υπήκοοι ζουν στο εξωτερικό, εκ των οποίων 450 000 ζουν στην ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2009, η Ελβετία συμφώνησε να συνεχίσει τη διμερή συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας του 1999 για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (ΣΕΚΠ), η οποία παρέχει στους πολίτες της Ελβετίας και της ΕΕ εξίσου το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα τον τόπο εργασίας και διαμονής τους εντός της εθνικής επικράτειας των συμβαλλόμενων μερών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξένες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να τηρούν τις ελάχιστες συνθήκες εργασίας που ισχύουν στην Ελβετία κατά την απόσπαση αλλοδαπών εργαζομένων στην Ελβετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος ανάδοχος έχει τη νομική ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι υπεργολάβοι τηρούν τους ελβετικούς κανονισμούς που διέπουν την αγορά εργασίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία εισήγαγε το 2002 «συνοδευτικά μέτρα» με δεδηλωμένο στόχο την προστασία των μισθών, των συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών προτύπων που ισχύουν στην Ελβετία, τα οποία η ΕΕ θεωρεί ότι δεν συμμορφώνονται με τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (ΣΕΚΠ)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τα δικαιώματα των πολιτών (2004/38/ΕΚ) και τα δικαιώματα σε παροχές κοινωνικής πρόνοιας και τα δικαιώματα εγκατάστασης των πολιτών της ΕΕ έχουν προκαλέσει ανησυχίες στην Ελβετία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία είναι μέλος της ΕΖΕΣ από το 1960 και των Ηνωμένων Εθνών από το 2002·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία «Ελβετικό δίκαιο χωρίς ξένους δικαστές» (γνωστή ως «πρωτοβουλία αυτοπροσδιορισμού») απορρίφθηκε από το 66 % των ψηφοφόρων και από το σύνολο των καντονιών κατά το δημοψήφισμα που διεξήχθη στις 25 Νοεμβρίου 2018·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία είναι προσηλωμένη στην πολιτική ουδετερότητα και, ως εκ τούτου, έχει φιλοξενήσει σεβαστό αριθμό διεθνών διαπραγματεύσεων με στόχο την εξεύρεση ειρηνικών λύσεων σε ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη του 2018, η Επιτροπή παρέτεινε κατά έξι μήνες την απόφασή της να αναγνωρίσει τόπους διαπραγμάτευσης στην Ελβετία ως επιλέξιμους για συμμόρφωση με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για μετοχές που προβλέπουν η οδηγία (2004/39/ΕΚ) και ο κανονισμός ((ΕΕ) αριθ. 600/2014) για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU) έχει την έδρα της στη Γενεύη·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία φιλοξενεί την παγκόσμια έδρα 25 σημαντικών διεθνών οργανισμών και διασκέψεων, την πλειονότητα των οποίων στη Γενεύη·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν την έδρα τους στην Ελβετία και παρέχουν συμβουλές στον ΟΗΕ και σε άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελβετία σχεδιάζει τη διεξαγωγή ομοσπονδιακών εκλογών στις 20 Οκτωβρίου 2019·

1.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

   α) υπογραμμίζει ότι η Ελβετία και η ΕΕ διατηρούν μια στενή, ευρεία και ολοκληρωμένη εταιρική σχέση, η οποία είναι αμοιβαία επωφελής και βασίζεται στην κοινή πολιτισμική ιστορία και στις κοινές αξίες, και ότι οι οικονομικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί, επιστημονικοί και διαπροσωπικοί δεσμοί που συνδέουν τις δύο πλευρές είναι υποδειγματικοί, επισημαίνοντας τη μοναδική πολιτισμική και γεωγραφική εγγύτητα που υφίσταται μεταξύ τους·
   β) τονίζει ότι ο βαθμός ολοκλήρωσης μεταξύ της Ελβετίας και της ΕΕ είναι υψηλός, ότι η Ελβετία είναι ένας εταίρος με παρόμοιες αντιλήψεις με την ΕΕ και έχει να αντιμετωπίσει κοινές περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις με την ΕΕ· επικροτεί τη δήλωση της Ελβετίας ότι είναι προς το συμφέρον της να ανανεωθεί και να ολοκληρωθεί η διμερής προσέγγιση και να αναπτυχθεί μια ολοένα στενότερη σχέση·
   γ) σημειώνει ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Ελβετίας, αντιπροσωπεύοντας το 52 % των εξαγωγών της και περισσότερο από το 71 % των εισαγωγών της, και ότι το εμπόριο αγαθών, στο πλαίσιο των ισχυουσών διμερών εμπορικών συμφωνιών, ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο CHF ημερησίως(13)· σημειώνει επίσης ότι η Ελβετία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 7 % των εμπορικών συναλλαγών της· θεωρεί ότι ο σημαντικός βαθμός ολοκλήρωσης της Ελβετίας με την εσωτερική αγορά της ΕΕ αποτελεί βασικό παράγοντα οικονομικής μεγέθυνσης που καθιστά την ΕΕ τον σημαντικότερο οικονομικό και εμπορικό εταίρο της Ελβετίας·
   δ) επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει επιδείξει μεγάλη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις για τη θεσμική συμφωνία πλαίσιο, γεγονός που πρέπει να αναγνωριστεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·
   ε) ζητεί επιτακτικά τη σύναψη της διμερούς θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να προσδοθεί συνοχή στην υφιστάμενη σύνθετη δέσμη διμερών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία των διαπραγματευτών σχετικά με το τελικό κείμενο της συμφωνίας· καλεί το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο να αποφασίσει τη σύναψη της συμφωνίας, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για το θέμα αυτό·
   στ) υπενθυμίζει ότι η θέσπιση κοινού θεσμικού πλαισίου για τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές συμφωνίες που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή της Ελβετίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογένεια και η ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας τομεακής προσέγγισης· τονίζει ότι, ύστερα από τέσσερα έτη διαπραγματεύσεων, ήρθε η ώρα να συναφθεί η θεσμική συμφωνία πλαίσιο· θεωρεί ότι η σύναψη της συμφωνίας θα δώσει τη δυνατότητα στη συνολική εταιρική σχέση ΕΕ-Ελβετίας να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της·
   ζ) αναγνωρίζει την ανάγκη για μια θεσμική συμφωνία πλαίσιο, δεδομένου ότι η σχέση ΕΕ-Ελβετίας βασίζεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα 120 τομεακών συμφωνιών, και θεωρεί ότι η επιπλέον συνοχή και ασφάλεια δικαίου θα ωφελήσει όλα τα μέρη·
   η) καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να διοργανώσουν, το συντομότερο δυνατόν, μια διακοινοβουλευτική συνεδρίαση νομοθετών τόσο από την ΕΕ όσο και από την Ελβετία, προκειμένου να συζητηθούν όλα τα θέματα που άπτονται της εν λόγω συμφωνίας·
   θ) εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή διαβίβασε το κείμενο που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις για τη θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, μόλις στις 6 Φεβρουαρίου 2019, παρά το γεγονός ότι οριστικοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018
   ι) αναγνωρίζει ότι οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας υπερβαίνουν την οικονομική ολοκλήρωση και την επέκταση της ενιαίας αγοράς, συμβάλλοντας στη σταθερότητα και την ευημερία προς όφελος όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ώστε να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και θέσεις εργασίας·
   ια) θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλιστεί μια θεσμική συμφωνία πλαίσιο με την Ελβετία, δεδομένου ότι εγγυάται την ασφάλεια δικαίου τόσο για την Ελβετία όσο και για την ΕΕ, τη δυναμική ενσωμάτωση του κεκτημένου της ΕΕ, την ενισχυμένη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά για την Ελβετία προς όφελος και των δύο πλευρών, και τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση ανεπίλυτων διαφορών σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο·
   ιβ) επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2018, να αναγνωριστούν οι τόποι διαπραγμάτευσης στην Ελβετία ως επιλέξιμοι όσον αφορά τη συμμόρφωση με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για μετοχές που προβλέπουν η οδηγία(14) και ο κανονισμός(15) για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II/MIFIR)· τονίζει ότι η ισοδυναμία αυτή έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2019, αλλά μπορεί να παραταθεί με την προϋπόθεση ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υπογραφή συμφωνίας για τον καθορισμό του εν λόγω κοινού θεσμικού πλαισίου·
   ιγ) τονίζει, εκ παραλλήλου με το Συμβούλιο, ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί θεμελιώδη και αδιαπραγμάτευτο πυλώνα της πολιτικής της ΕΕ και της εσωτερικής αγοράς και ότι οι τέσσερεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς αποτελούν αδιαίρετο σύνολο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα δυσανάλογα μονομερή «συνοδευτικά μέτρα» της Ελβετίας που ισχύουν από το 2004· καλεί την Ελβετία, η οποία θεωρεί ότι τα συνοδευτικά μέτρα είναι σημαντικά, να επιδιώξει μια λύση που να είναι πλήρως συμβατή με τα σχετικά μέσα της ΕΕ· καλεί την Ελβετία να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο συντόμευσης της περιόδου εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τους εργαζόμενους από την Κροατία, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας·
   ιδ) σημειώνει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «ελαφρά εγχώρια προτίμηση», και ότι το Συμβούλιο θεωρεί ότι το κείμενο που προέκυψε και το οποίο εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2016 από την Ελβετική Ομοσπονδιακή Συνέλευση μπορεί να εφαρμοστεί κατά τρόπο συμβατό με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ δυνάμει της Συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, εφόσον στο απαιτούμενο εκτελεστικό διάταγμα διευκρινιστούν ορισμένα ανοικτά ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης για τις κενές θέσεις εργασίας και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μεθοριακών εργαζομένων· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το ζήτημα της μετανάστευσης των πολιτών από τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να συγχέεται με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες· υπογραμμίζει την ανάγκη να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς η εφαρμογή του διατάγματος με στόχο την αξιολόγηση της συμμόρφωσής του με τη ΣΕΚΠ·
   ιε) υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ελβετία επωφελείται σημαντικά από τη δημοκρατική και ανταγωνιστική ανάπτυξη όλων των ευρωπαίων γειτόνων της και ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές της σε προγράμματα όπως το Ταμείο Συνοχής είναι, συνεπώς, προς το συμφέρον της και θα πρέπει να συνεχιστούν, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τα θετικά αποτελέσματα της συνεισφοράς στα κράτη μέλη που ήταν αποδέκτες· επισημαίνει ότι η Ελβετία αντλεί σημαντικά οφέλη από τη συμμετοχή της στην ενιαία αγορά· τονίζει ότι η μελλοντική συνεισφορά της Ελβετίας στη συνοχή της ΕΕ είναι απαραίτητη και θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά σύμφωνα με το παράδειγμα που ακολουθείται στην περίπτωση του ΕΟΧ και της Νορβηγίας·
   ιστ) χαιρετίζει την έντονη εσωτερική συζήτηση που πραγματοποιείται στην Ελβετία σχετικά με τη συνεργασία με την ΕΕ· φρονεί, ωστόσο, ότι η Ελβετία πρέπει να προσπαθήσει να προβάλλει ακόμα καλύτερα στους πολίτες της τα πολυάριθμα απτά οφέλη που αποκομίζουν από την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με την ΕΕ·
   ιζ) ζητεί η θεσμική συμφωνία πλαίσιο, μετά τη σύναψή της, να υποβληθεί χωρίς καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο της Ελβετίας προς έγκριση και να τεθεί στην κρίση των Ελβετών ψηφοφόρων μέσω δημοψηφίσματος, σύμφωνα με το ελβετικό σύνταγμα·
   ιη) επισημαίνει ότι 1,4 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ζουν στην Ελβετία, ενώ περισσότεροι από 450 000 Ελβετοί πολίτες ζουν στην ΕΕ·
   ιθ) υπενθυμίζει ότι, μετά το δημοψήφισμα της 9ης Φεβρουαρίου 2014, το Κοινοβούλιο της Ελβετίας ενέκρινε, το 2016, τροποποίηση του νόμου περί αλλοδαπών υπηκόων για την εφαρμογή του άρθρου 121α του ομοσπονδιακού συντάγματος, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2018· τονίζει ότι είναι σημαντικό το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του άρθρου 121α, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία·
   κ) εκφράζει τη λύπη του για κάθε πρωτοβουλία σε επίπεδο καντονιών ή σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση των εργαζομένων της ΕΕ, και ιδίως των διασυνοριακών εργαζομένων, στην ελβετική αγορά εργασίας, υπονομεύοντας έτσι τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ δυνάμει της ΣΕΚΠ και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας·
   κα) εκφράζει έντονη ικανοποίηση για την πολιτική δήλωση πρόθεσης εκσυγχρονισμού της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις και της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ελβετίας του 1972, και υποστηρίζει τη φιλοδοξία για μια αναθεωρημένη εμπορική σχέση που θα περιλαμβάνει τομείς όπως υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο και καλύπτονταν μόνο εν μέρει από τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (ΣΕΚΠ), συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πτυχών, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της διευκόλυνσης των συναλλαγών, της αμοιβαίας αναγνώρισης των αξιολογήσεων συμμόρφωσης και των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί περαιτέρω συνεργασία ούτως ώστε να προστατευθούν καλύτερα οι γεωγραφικές ενδείξεις και να επεκταθεί ο σύγχρονος και αξιόπιστος μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών που περιλαμβάνεται στο σχέδιο της θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο για την κάλυψη της μελλοντικής διμερούς εμπορικής σχέσης και την αποτελεσματική επίλυση εμπορικών διαφορών μεταξύ των μερών·
   κβ) έχει επίγνωση του γεγονότος ότι δεν υφίσταται συνολική συμφωνία για τις υπηρεσίες μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας και ότι οι υπηρεσίες καλύπτονται μόνο εν μέρει από την ΣΕΚΠ, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα αυτού·
   κγ) λαμβάνει υπό σημείωση την αναθεωρημένη νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, που εγκρίθηκε το 2017 στο καντόνι του Ticino της Ελβετίας, η οποία πρέπει να συνάδει με τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τις δημόσιες συμβάσεις και τη σχετική τομεακή συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας που τέθηκε σε ισχύ το 2002· ενθαρρύνει σθεναρά τις αναθέτουσες αρχές να μην προβαίνουν σε διακρίσεις κατά των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών από την ΕΕ, ακόμα και σε περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων αξίας χαμηλότερης του ορίου·
   κδ) ζητεί να επιτραπεί η συνέχιση της τρέχουσας πρακτικής σύμφωνα με την οποία εταιρείες ταξί κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να παρέχουν χωρίς περιορισμούς υπηρεσίες στην Ελβετία, δεδομένου ότι η πρακτική αυτή έχει συμβάλει μακροχρόνια στην οικονομική ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών της Ελβετίας και είναι αμοιβαία επωφελής·
   κε) είναι της άποψης ότι η αμοιβαιότητα και η δικαιοσύνη ανάμεσα στον ΕΟΧ και την Ελβετία συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν και τα δύο μέρη από τη συμμετοχή τους στην ενιαία αγορά·
   κστ) σημειώνει ότι, σε γενικές γραμμές, η συνεργασία στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Ελβετίας για την αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης είναι ικανοποιητική· εκφράζει την ικανοποίησή της για την πλέον πρόσφατη επικαιροποίηση της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης το 2017 και ελπίζει ότι οι προσεχείς επικαιροποιήσεις θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν γρήγορα όταν η μελλοντική θεσμική συμφωνία πλαίσιο θα έχει αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της·
   κζ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα φορολογική νομοθεσία που θα περιορίσει τα προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα και θα εναρμονίσει περισσότερο τις πρακτικές με τα διεθνή πρότυπα, και ελπίζει να είναι θετικό το αποτέλεσμα του επερχόμενου δημοψηφίσματος στην Ελβετία· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να βελτιώνεται η συνεργασία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης·
   κη) καλεί την Ελβετία να συνεχίσει τις προσπάθειές της όσον αφορά τη στρατηγική για την Ψηφιακή Ελβετία, με στόχο την ευθυγράμμισή της με την ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ·
   κθ) αναγνωρίζει ότι οι διμερείς τομεακές συμφωνίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τις συντάξεις, το περιβάλλον, τις στατιστικές, τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία, τον χώρο Σένγκεν, το άσυλο (Δουβλίνο), την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, τη δορυφορική πλοήγηση, την έρευνα, την πολιτική αεροπορία, τις χερσαίες μεταφορές, την αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά για συμφωνημένα αγαθά και υπηρεσίες, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τη νομική εναρμόνιση, την αμοιβαία αναγνώριση, την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και για τη φορολογία και τις αποταμιεύσεις, συνεισφέρουν στη στενή εταιρική σχέση ΕΕ-Ελβετίας· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι είναι καιρός να αναβαθμιστεί η εταιρική σχέση και να γίνει ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο και ουσιαστικό βήμα στις διμερείς σχέσεις μέσω της σύναψης της συμφωνίας πλαίσιο το συντομότερο δυνατό·
   λ) επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η προαγωγή της ειρήνης, η διαμεσολάβηση και η επίλυση συγκρούσεων αποτελούν σημαντικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της Ελβετίας· χαιρετίζει τον ισχυρό ρόλο της Ελβετίας στην οικοδόμηση της ειρήνης και τη συμμετοχή της στην εξεύρεση λύσεων σε κρίσεις, τη διευκόλυνση του διαλόγου, την ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη συμφιλίωση· επιδοκιμάζει τον ρόλο της Ελβετίας ως παράγοντα διευκόλυνσης της εφαρμογής περίπλοκων ομοσπονδιακών δομών και ειρηνευτικών, συνταγματικών ρυθμίσεων, προκειμένου να διευκολύνει τη συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτικών ομάδων·
   λα) χαιρετίζει τη συμμετοχή της Ελβετίας και την υποστήριξή της στις αποστολές ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, όπως η EUFOR ALTHEA, η EULEX Kosovo, η EUTM Mali και η EUBAM Libya, καθώς και στο έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας· χαιρετίζει τη στενή συνεργασία με την Ελβετία στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, της πολιτικής προστασίας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής·
   λβ) αναγνωρίζει τη συνεισφορά και τη συνεργασία της Ελβετίας στο πλαίσιο των μαζικών μεταναστευτικών ροών προς τον χώρο Σένγκεν και στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση· παροτρύνει την Ελβετία να ενταχθεί στο παγκόσμιο σύμφωνο για τη μετανάστευση και αναμένει ότι αυτό θα συμβεί μετά τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο της Ελβετίας·
   λγ) καλεί την Ελβετία να εφαρμόσει τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ ώστε να διατηρήσει το σημερινό επίπεδο κοινωνικής προστασίας και το επίπεδο των μισθών σε ό, τι αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·
   λδ) τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί πως η θεσμική συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας θα περιλαμβάνει ρήτρα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν φορολογικών οφελών, απαιτήσεων διαφάνειας όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την φορολογία και την πραγματική κυριότητα, και διατάξεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες·
   λε) χαιρετίζει την απόφαση της Ελβετίας να ενταχθεί στην κοινή ειδική ομάδα δράσης για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος (J-CAT) της Ευρωπόλ τον Απρίλιο του 2018, στο πλαίσιο της προορατικής καταπολέμησης των διεθνών απειλών κυβερνοεγκλήματος·
   λστ) χαιρετίζει τη σύνδεση της Ελβετίας με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» στο σύνολό του και ελπίζει σε περαιτέρω συνεργασία στα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα·
   λζ) ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Ελβετία να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σύνδεσή της με τα προγράμματα Erasmus·
   λη) εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο στην κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης που διασχίζει τις Άλπεις γνωστής ως «Η νέα σιδηροδρομική σύνδεση μέσω των Άλπεων», μιας χρηματοδοτούμενης από την Ελβετία επένδυσης που είναι επίσης επωφελής για την ΕΕ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

(1) ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3.
(2) ΕΕ L 322 της 7.12.2017, σ. 3.
(3) ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 6.
(4) ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 53.
(5) ΕΕ L 199 της 31.7.2009, σ. 24.
(6) ΕΕ L 300 της 31.12.1972, σ. 189.
(7) ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 73.
(8) ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 91.
(9) ΕΕ L 327 της 21.12.2018, σ. 77.
(10) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 192.
(11) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 164.
(12) https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
(13) https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
(14) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.
(15) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου