Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2262(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0147/2019

Predkladané texty :

A8-0147/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0241

Prijaté texty
PDF 168kWORD 55k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Dohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom
P8_TA-PROV(2019)0241A8-0147/2019

Odporúčanie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou (2018/2262(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014 o poverení začať rokovania o dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o inštitucionálnom rámci, ktorým sa riadia dvojstranné vzťahy, a o začatí rokovaní 22. mája 2014,

–  so zreteľom na závery Rady z 28. februára 2017 o vzťahoch EÚ so Švajčiarskou konfederáciou,

–  so zreteľom na závery Rady zo 14. decembra 2010 a z 20. decembra 2012 o vzťahoch EÚ s krajinami EZVO,

–  so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“) z 1. januára 1994(1),

–  so zreteľom na ľudové hlasovanie v decembri 1992, ktoré ukázalo, že 50,3 % švajčiarskeho národa odmieta vstup do EHP, na ľudové hlasovanie o iniciatíve „rokovania o členstve v EÚ: nechajme rozhodnúť ľudí“ v júni 1997, v ktorom 74 % voličov hlasovalo proti, a o iniciatíve „Áno Európe!“ v marci 2001 s výsledkom 77 % proti,

–  so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou o obchodovaní s emisnými kvótami, podpísanú 23. novembra 2017(2),

–  so zreteľom na Európsku obrannú agentúru (ďalej len „EDA“) a Švajčiarsky rámec pre spoluprácu, podpísaný 16. marca 2012,

–  so zreteľom na dohodu medzi Švajčiarskom a Eurojustom o justičnej spolupráci, ktorá bola podpísaná 27. novembra 2008 a nadobudla platnosť 22. júla 2011,

–  so zreteľom na dohodu medzi Švajčiarskom a Europolom o spolupráci medzi policajnými orgánmi v oblasti prevencie a boja proti závažnej a organizovanej medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu, ktorá bola podpísaná 24. septembra 2004 a nadobudla platnosť 1. marca 2006, a na rozšírenie oblasti jej uplatňovania z 1. januára 2008,

–  so zreteľom na Dohodu z 21. júna 1999 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb(3), a najmä na jej prílohu I o voľnom pohybe osôb a prílohu III o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií,

–  so zreteľom na Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej z 27. mája 2008 o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii(4),

–  so zreteľom na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 25. júna 2009 o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru a o colných bezpečnostných opatreniach(5),

–  so zreteľom na švajčiarsku federálnu občiansku iniciatívu z 9. februára 2014, v ktorej 50,3 % Švajčiarov podporilo návrhy obnoviť kvóty na prisťahovalectvo z EÚ, na vnútroštátne preferencie pri obsadzovaní voľných pracovných miest, a na obmedzenie práv prisťahovalcov na sociálne dávky,

–  so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom obchode z roku 1972(6), ktorá sa odvtedy upravila a aktualizovala,

–  so zreteľom na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 2002(7),

–  so zreteľom na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o železničnej a cestnej preprave tovaru a cestujúcich, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 2002(8),

–  so zreteľom na rokovania o dohode medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou o elektrickej energii, a o potravinovej bezpečnosti, bezpečnosť výrobkov a verejnom zdraví,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2047 z 20. decembra 2018 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu uplatniteľných na burzy vo Švajčiarsku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(9),

–  so zreteľom na 37. medziparlamentné zasadnutie EÚ a Švajčiarska, ktoré sa konalo 4. a 5. júla 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na svoje uznesenia týkajúce sa Švajčiarska, najmä na uznesenie z 9. septembra 2015 o EHP – Švajčiarsko: prekážky súvisiace s úplnou realizáciou vnútorného trhu(10), a na návrh uznesenia Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa na tú istú tému z 24. apríla 2018,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2017 o výročnej správe o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017(11),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 4 a článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0147/2019),

A.  keďže súčasný vzťah Švajčiarska s EÚ je založený na komplexnom súbore asi dvadsiatich hlavných sektorových dvojstranných dohôd a približne 100 ďalších dohôd; keďže Švajčiarsko sa len čiastočne zúčastňuje na všetkých štyroch slobodách; keďže zatiaľ čo tieto dohody v minulosti prehĺbili spoluprácu medzi EÚ a Švajčiarskom v oblasti vnútorného trhu, vnútornej bezpečnosti a azylu, dopravy a daňových záležitostí, v budúcnosti by sa tento komplexný súbor dohôd mohol stať neaktuálnym, a ich vykonávanie menej relevantné, pokiaľ sa nedohodne všeobecný rámec;

B.  keďže podľa údajov Eurostatu bolo Švajčiarsko v roku 2017 tretím najväčším partnerom EÚ, pokiaľ ide o vývoz, a štvrtým najväčším partnerom, pokiaľ ide o dovoz tovaru;

C.  keďže Rada uviedla, že všeobecná inštitucionálna dohoda so Švajčiarskom by sa mala zamerať na ochranu homogénnosti vnútorného trhu a na zabezpečenie právnej istoty pre orgány, občanov a hospodárske subjekty;

D.  keďže švajčiarska Spolková rada chce dospieť k inštitucionálnej dohode s EÚ, ktorá zabezpečí právnu istotu v oblasti prístupu na trh a ktorá zachová švajčiarsku prosperitu, nezávislosť a právny systém(12); keďže švajčiarska Spolková rada vyhlásila konzultácie so zainteresovanými stranami o výsledku rokovaní o základe textu, na ktorom sa vyjednávači dohodli 23. novembra 2018;

E.  keďže dobre fungujúci a účinný jednotný trh založený na koncepcii vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva je potrebný na to, aby bolo možné podnietiť rast a konkurencieschopnosť a vytvárať pracovné miesta, a tým oživiť európske hospodárstvo; keďže právne predpisy týkajúce sa jednotného trhu sa musia riadne transponovať, vykonávať a presadzovať, ak majú členské štáty a Švajčiarsko plne využívať príslušné výhody;

F.  keďže Švajčiarsko vyjadrilo želanie ponechať dôležité záväzné ustanovenia týkajúce sa štátnej pomoci pre budúcu dohodu o prístupe na trh a získať prístup na jednotný trh s elektrickou energiou;

G.  keďže 28. septembra 2018 Spolková rada schválila druhý švajčiarsky príspevok vo výške 1,3 miliardy CHF určený pre niekoľko členských štátov EÚ na obdobie 10 rokov a v súčasnosti čaká na kladné rozhodnutie Spolkového zhromaždenia;

H.  keďže Švajčiarsko je členom Európskej environmentálnej agentúry;

I.  keďže Švajčiarsko ratifikovalo účasť v európskych programoch satelitnej navigácie Galileo a EGNOS;

J.  keďže účasť Švajčiarska v rámcovom programe EÚ pre výskum Horizont 2020 a jeho predchodcovi 7. rámcovom programe (RP7) bola vďaka vysokej kvalite návrhov prospešná pre všetky zúčastnené strany;

K.  keďže Švajčiarsko a EÚ 27. mája 2015 podpísali dodatočný protokol k dohode o zdaňovaní a príjme z úspor, ktorá vyžaduje, aby si obe strany od septembra 2018 automaticky vymieňali informácie o finančných účtoch svojich obyvateľov; keďže EÚ zaradila Švajčiarsko medzi jurisdikcie nespolupracujúce na daňové účely v prílohe II k záverom Rady z 5. decembra 2017 týkajúcej sa krajín, ktoré sa zaviazali vykonávať zásady dobrej správy v daňových záležitostiach s cieľom riešiť otázky, ktoré sa týkajú transparentnosti, spravodlivého zdaňovania a opatrení boja proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS);

L.  keďže Švajčiarsko spolupracuje vo vybraných oblastiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (ďalej len „SZBP“) a zúčastňuje sa na civilných a vojenských mierových misiách spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (ďalej len „SBOP“), a to najmä na Ukrajine a v Mali; keďže rámec pre spoluprácu medzi EDA a Švajčiarskom, ktorý bol podpísaný 16. marca 2012, umožňuje výmenu informácií a upravuje spoločné činnosti v oblasti výskumu a technológií, ako aj projekty a programy v oblasti zbrojenia;

M.  keďže Švajčiarsko je súčasťou schengenského priestoru od začiatku jeho uplatňovania vo Švajčiarsku v decembri 2008;

N.  keďže Švajčiarsko je zapojené do Schengenského informačného systému (SIS), vízového informačného systému (VIS) a databázy EÚ odtlačkov prstov žiadateľov o azyl Eurodac a zapojí sa do budúceho systému vstupu/výstupu (EES), ktorý bude zaznamenávať prechody vonkajších hraníc EÚ, a do Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), ktorý zabezpečuje bezpečnosť pred cestovaním, a kontroly štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ bez vízovej povinnosti z hľadiska neregulárnej migrácie;

O.  keďže na základe Dublinskej dohody o pridružení je Švajčiarsko pridružené k častiam acquis EÚ v oblasti azylu; keďže Švajčiarsko od roku 2010 finančne aj prevádzkovo prispieva do agentúry Frontex;

P.  keďže v roku 2017 bolo z celkovo 8,48 milióna obyvateľov Švajčiarska 2,13 milióna cudzincov, z ktorých 1,4 milióna pochádzalo z členských štátov EÚ a krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO); keďže každý deň dochádza do Švajčiarska 320 000 občanov EÚ; keďže 750 000 švajčiarskych občanov žije v zahraničí, z toho 450 000 v EÚ;

Q.  keďže v roku 2009 Švajčiarsko súhlasilo s pokračovaním dvojstrannej dohody s EÚ o voľnom pohybe osôb (ďalej len „DVPO“), ktorá občanom Švajčiarska a členských štátov EÚ udeľuje rovnaké právo slobodne si zvoliť miesto svojho zamestnania a pobytu v rámci území strán dohody;

R.  keďže zahraničné spoločnosti, ktoré vysielajú zahraničných pracovníkov do Švajčiarska, musia rešpektovať švajčiarske minimálne pracovné podmienky; keďže hlavný dodávateľ má právnu zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby subdodávatelia dodržiavali švajčiarsku reguláciu pracovného trhu;

S.  keďže Švajčiarsko zaviedlo v roku 2002 „sprievodné opatrenia“ s cieľom chrániť švajčiarske mzdy, pracovné podmienky a sociálne normy, čo EÚ považuje za rozpor s dohodou o voľnom pohybe osôb;

T.  keďže vykonávanie smernice EÚ o právach občanov (2004/38/ES) a uplatňovanie práv občanov EÚ na sociálne zabezpečenie a práv usadiť sa vzbudilo vo Švajčiarsku obavy;

U.  keďže Švajčiarsko je od roku 1960 členom EZVO a od roku 2002 členom OSN;

V.  keďže 25. novembra 2018 bola v ľudovom hlasovaní vo všetkých kantónoch zamietnutá iniciatíva „švajčiarske právo, nie zahraniční sudcovia“ („Iniciatíva Sebaurčenie“), proti ktorej hlasovalo 66 % voličov;

W.  keďže Švajčiarsko sa zaviazalo zachovávať politickú neutralitu a ako také bolo hostiteľom viacerých medzinárodných rokovaní, ktorých cieľom bolo dosiahnutie mierových riešení ozbrojených konfliktov na celom svete;

X.  keďže Komisia na konci roku 2018 o šesť mesiacov predĺžila svoje rozhodnutie uznávať obchodné miesta vo Švajčiarsku ako vhodné na uznanie súladu s povinnosťou obchodovať s akciami stanovenou v smernici o trhoch s finančnými nástrojmi (2004/39/ES) a nariadení ((EÚ) č. 600/2014);

Y.  keďže Medziparlamentná únia (IPU) má sídlo v Ženeve;

Z.  keďže Švajčiarsko je hostiteľskou krajinou celosvetových sídiel 25 významných medzinárodných organizácií a konferencií, z ktorých väčšina sídli v Ženeve;

AA.  keďže vo Švajčiarsku sídlia stovky medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú poradenstvo OSN a ďalším mimovládnym organizáciám;

AB.  keďže vo Švajčiarsku sa 20. októbra 2019 majú konať federálne voľby;

1.  odporúča Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

   a) zdôrazňuje, že Švajčiarsko a EÚ majú blízke, široké a komplexné vzťahy, ktoré sú vzájomne prospešné a založené na spoločnej kultúrnej histórii a spoločných hodnotách, a že hospodárske, politické, sociálne, environmentálne, vedecké a medziľudské väzby a prepojenia sú medzi nimi príkladné, vzhľadom na jedinečnú kultúrnu a geografickú blízkosť;
   b) zdôrazňuje, že Švajčiarsko je vo vysokej miere začlenené do EÚ, je to podobne zmýšľajúci partner a s EÚ rieši rovnaké európske regionálne a celosvetové výzvy; víta vyhlásenie Švajčiarska, že je v jeho záujme obnoviť a upevniť dvojstranný prístup a udržiavať čoraz bližší vzťah;
   c) konštatuje, že EÚ je hlavným obchodným partnerom Švajčiarska, smeruje do nej 52 % jeho vývozu a z nej do Švajčiarska viac ako 71 % jeho dovozu a že obchod s tovarom na základe súčasných dvojstranných obchodných dohôd predstavuje najmenej 1 miliardu CHF denne(13); keďže Švajčiarsko je tretím najväčším obchodným partnerom EÚ a predstavuje 7 % jej obchodu; domnieva sa, že značný stupeň integrácie Švajčiarska s vnútorným trhom EÚ je kľúčovým faktorom hospodárskeho rastu, ktorý robí z EÚ najdôležitejšieho hospodárskeho a obchodného partnera Švajčiarska;
   d) zdôrazňuje, že EÚ preukazuje v rokovaniach o dohode o inštitucionálnom rámci (ďalej len „IFA“) veľkú flexibilitu a že túto skutočnosť musia uznať všetky dotknuté strany;
   e) vyzýva na čo najskoršie uzatvorenie bilaterálnej IFA s cieľom zabezpečiť súlad s existujúcim komplexným súborom dvojstranných dohôd vrátane vytvorenia mechanizmu urovnávania sporov; víta skutočnosť, že vyjednávači sa dohodli na konečnom znení dohody; vyzýva švajčiarsku Spolkovú radu, aby čo najskôr po kladnom ukončení konzultácií v tejto veci so zainteresovanými stranami prijala rozhodnutie o uzavretí dohody;
   f) pripomína, že predpokladom ďalšieho rozvoja odvetvového prístupu je aj naďalej vytvorenie spoločného inštitucionálneho rámca pre existujúce a budúce dohody, ktoré umožňujú účasť Švajčiarska na jednotnom trhu EÚ, s cieľom zabezpečiť homogénnosť a právnu istotu pre občanov a podniky; zdôrazňuje, že po štyroch rokoch rokovaní nadišiel čas na uzavretie IFA; domnieva sa, že uzavretie tejto dohody umožní rozvinúť plný potenciál komplexného partnerstva medzi EÚ a Švajčiarskom;
   g) uznáva potrebu dohody o inštitucionálnom rámci, keďže vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom sú založené na komplexnom systéme 120 špecifických sektorových dohôd, pričom ďalšia súdržnosť a právna istota by boli prínosom pre všetky strany;
   h) vyzýva strany dohody, aby čo najskôr usporiadali medziparlamentné stretnutie zákonodarcov z EÚ aj zo Švajčiarska s cieľom prerokovať všetky záležitosti týkajúce sa tejto dohody;
   i) vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia postúpila prerokované znenie IFA medzi EÚ a Švajčiarskom Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod 6. februára 2019 napriek tomu, že bolo dokončené v novembri 2018;
   j) uznáva, že pevné vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom prekračujú hranice hospodárskej integrácie a rozšírenia jednotného trhu a prispievajú k stabilite a prosperite v prospech všetkých občanov a podnikov vrátane malých a stredných podnikov (MSP); zdôrazňuje význam zabezpečenia riadneho fungovania jednotného trhu s cieľom vytvárať rovnaké podmienky a pracovné miesta;
   k) domnieva sa, že zabezpečenie inštitucionálnej rámcovej dohody so Švajčiarskom má veľký význam, pretože zaručí právnu istotu pre Švajčiarsko aj EÚ, dynamické začlenenie acquis EÚ, lepší prístup Švajčiarska na vnútorný trh v prospech oboch strán a právomoc Súdneho dvora Európskej únie v prípade nevyriešených sporov týkajúcich sa uplatňovania alebo výkladu IFA;
   l) víta rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2018 o uznaní obchodných miest vo Švajčiarsku za oprávnené na splnenie povinnosti obchodovať s akciami, ako sa uvádza v smernici o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II)(14) a v nariadení o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR)(15); zdôrazňuje, že táto rovnocennosť platí do 30. júna 2019, ale môže byť predĺžená za predpokladu, že sa dosiahne pokrok na ceste k podpísaniu dohody o vytvorení tohto spoločného inštitucionálneho rámca;
   m) zdôrazňuje spolu s Radou, že voľný pohyb osôb je základným a nespochybniteľným pilierom politiky EÚ a vnútorného trhu a že a jeho štyri slobody sú neoddeliteľné; vyjadruje poľutovanie nad neprimeranými jednostrannými „sprievodnými opatreniami“, ktoré sú vo Švajčiarsku platné od roku 2004; vyzýva Švajčiarsko, ktoré sa domnieva, že sprievodné opatrenia sú dôležité, aby hľadalo riešenie, ktoré je plne zlučiteľné s príslušnými nástrojmi EÚ; vyzýva Švajčiarsko, aby zvážilo skrátenie obdobia uplatňovania prechodných opatrení pre pracovníkov z Chorvátska, najmä so zreteľom na nepochybný hospodársky prínos voľného pohybu pracovnej sily medzi EÚ a Švajčiarskom;
   n) berie na vedomie vykonávanie iniciatívy týkajúcej sa uprednostňovania domácich („domestic preference light“) a to, že Rada sa domnieva, že výsledný text prijatý 16. decembra 2016 švajčiarskym Federálnym zhromaždením sa môže uplatňovať spôsobom zlučiteľným s právami občanov EÚ v rámci DVPO, ak sa v potrebnom vykonávacom nariadení objasnia zostávajúce otvorené otázky, ako napríklad právo na informácie, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta, a dodržiavanie práv cezhraničných pracovníkov; pripomína však, že otázka migrácie občanov z tretích krajín by sa nemala zamieňať s voľným pohybom osôb, ako je zakotvený v zmluvách; zdôrazňuje, že treba pozorne monitorovať uplatňovanie nariadenia s cieľom posúdiť jeho súlad s DVPO;
   o) zdôrazňuje, že Švajčiarsko výrazne profituje z demokratického a konkurencieschopného rozvoja svojich európskych susedov, a preto sú jeho finančné príspevky do programov, ako je napríklad Kohézny fond, aj v jeho vlastnom záujme a malo by v nich pokračovať, a víta pozitívne výsledky týchto príspevkov v prijímajúcich členských štátoch; pripomína, že účasť na jednotnom trhu prináša Švajčiarsku značné výhody; zdôrazňuje, že budúce prispievanie Švajčiarska k súdržnosti EÚ je dôležité a malo by sa výrazne zintenzívniť v súlade s príkladom stanoveným EHP/Nórskom;
   p) víta intenzívnu vnútornú debatu o spolupráci s EÚ, ktorá prebieha vo Švajčiarsku; navrhuje však, aby sa Švajčiarsko svojim občanom ešte lepšie pokúsilo vysvetliť mnohé hmatateľné výhody, ktoré pre nich vyplývajú z prístupu na vnútorný trh, a potrebu užšej spolupráce s EÚ;
   q) naliehavo vyzýva, aby inštitucionálna dohoda bola po uzavretí bezodkladne predložená Európskemu parlamentu, členským štátom a švajčiarskemu parlamentu na schválenie a na schválenie švajčiarskymi voličmi v referende v súlade so švajčiarskou ústavou;
   r) poznamenáva, že vo Švajčiarsku žije 1,4 milióna občanov EÚ, kým v EÚ žije vyše 450 000 švajčiarskych občanov;
   s) pripomína, že po referende 9. februára 2014 švajčiarsky parlament prijal v roku 2016 novelu zákona o cudzincoch týkajúcu sa vykonávania článku 121a federálnej ústavy s nadobudnutím účinnosti od 1. júla 2018; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby Spolková rada venovala osobitnú pozornosť vykonávaniu článku 121a tak, aby nebolo ohrozené právo občanov EÚ na voľný pohyb;
   t) vyjadruje poľutovanie nad akoukoľvek iniciatívou kantónov a iniciatívou na celoštátnej úrovni, ktorá by mohla mať za následok obmedzenie prístupu na švajčiarsky trh práce pre pracovníkov z EÚ, najmä cezhraničných pracovníkov, čím sa narúšajú práva občanov EÚ v rámci DVPO a spolupráca medzi EÚ a Švajčiarskom;
   u) dôrazne víta politické vyhlásenie o zámere modernizovať dohodu o vládnom obstarávaní a dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Švajčiarskom z roku 1972 a podporuje zámer dosiahnuť revidované obchodné partnerstvo zahŕňajúce oblasti, ako sú služby, ktoré presahujú rámec IFA a ktoré len čiastočne pokrýva dohoda o voľnom pohybe osôb (AFMP), vrátane digitálnych aspektov, práv duševného vlastníctva, uľahčenia obchodu, vzájomného uznávania posudzovania zhody a verejného obstarávania, ako aj kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji; požaduje ďalšiu spoluprácu s cieľom lepšie chrániť zemepisné označenia a rozšíriť moderný a spoľahlivý mechanizmus urovnávania sporov medzi jednotlivými štátmi zahrnutý do návrhu IFA v záujme pokrytia budúcich dvojstranných obchodných vzťahov a účinného riešenia prekážok obchodu medzi stranami;
   v) je si vedomý toho, že neexistuje žiadna komplexná dohoda o službách medzi EÚ a Švajčiarskom a že služby sú len čiastočne pokryté dohodou o voľnom pohybe osôb, čo znamená, že existuje potenciál na ďalší rozvoj;
   w) berie na vedomie revidovaný zákon o verejnom obstarávaní prijatý v roku 2017 v kantóne Ticino, ktorý musí byť v súlade s Dohodou Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní a s príslušnou odvetvovou dohodou medzi EÚ a Švajčiarskom, ktorá nadobudla platnosť v roku 2002; dôrazne nabáda verejných obstarávateľov, aby zaobchádzali s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb z EÚ nediskriminačným spôsobom, a to aj v prípade zmlúv o verejnom obstarávaní pod prahovou hodnotou;
   x) nalieha, aby sa umožnilo pokračovať v súčasnom postupe, v rámci ktorého taxislužby z členských štátov EÚ môžu bez obmedzenia poskytovať služby vo Švajčiarsku, keďže tento postup už dlho prispieva k hospodárskemu rozvoju švajčiarskych hraničných regiónov a je prospešný pre obe strany;
   y) zastáva názor, že je nevyhnutná reciprocita a čestnosť medzi EHP a Švajčiarskom, aby tak obe strany mohli využívať výhody svojej účasti na jednotnom trhu;
   z) konštatuje, že spolupráca v rámci dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, je celkovo uspokojivá; víta najnovšiu aktualizáciu dohody o vzájomnom uznávaní v roku 2017 a dúfa, že nadchádzajúce aktualizácie sa budú môcť uskutočniť rýchlo, keď sa rozvinie plný potenciál budúcej inštitucionálnej rámcovej dohody;
   aa) víta nové daňové právne predpisy, ktoré obmedzia preferenčné daňové režimy a zavedú postupy, ktoré sú bližšie k medzinárodným štandardom, a vyjadruje nádej, že v nadchádzajúcom ľudovom hlasovaní vo Švajčiarsku sa dosiahne pozitívny výsledok; zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v zlepšovaní spolupráce s cieľom bojovať proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a posilniť daňovú spravodlivosť;
   ab) vyzýva Švajčiarsko, aby pokračovalo vo svojej práci na stratégii digitálneho Švajčiarska s cieľom zosúladiť ju s digitálnym jednotným trhom EÚ;
   ac) uznáva prínosy pre blízke partnerstvo EÚ a Švajčiarska, ktoré majú dvojstranné dohody o voľnom pohybe osôb, dôchodkoch, programe MEDIA, životnom prostredí, štatistike, súdnej a policajnej spolupráci, schengenskom priestore, azyle (Dublin), SZBP/SBOP, satelitnej navigácií, výskume, civilnom letectve, pozemnej doprave, recipročnom prístupe na trhy s dohodnutými tovarmi a službami, spracovaných poľnohospodárskych výrobkoch, harmonizácií právnych predpisov, vzájomnom uznávaní, boji proti podvodom, daniach a úsporách; nalieha však, že nastal najvyšší čas posunúť partnerstvo na vyššiu úroveň a čo najskorším uzavretím rámcovej dohody spraviť oveľa komplexnejší a významnejší krok ku dvojstranným vzťahom;
   ad) víta skutočnosť, že už veľmi dlho sú presadzovanie mieru, mediácia a mierové riešenie konfliktov dôležitou súčasťou švajčiarskej zahraničnej politiky; víta dôležitú úlohu Švajčiarska v budovaní mieru a jeho pomoc pri hľadaní riešení kríz, v uľahčovaní dialógu, prijímaní opatrení na budovanie dôvery a zmierenia; víta úlohu Švajčiarska ako sprostredkovateľa pri zavádzaní zložitých federálnych štruktúr a ústavného usporiadania dohodnutého v mierovom procese s cieľom pomôcť pri spolužití rôznych etnických skupín;
   ae) víta účasť Švajčiarska na bezpečnostných a obranných misiách EÚ ako EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali a EUBAM Líbya a na práci Európskej obrannej agentúry a jeho podporu týchto misií; víta blízku spoluprácu so Švajčiarskom v oblasti humanitárnej pomoci, civilnej ochrany, boja proti terorizmu a v oblasti zmeny klímy;
   af) uznáva prínos a spoluprácu Švajčiarska v kontexte hromadnej migrácie do schengenského priestoru a vo vykonávaní európskej migračnej agendy; nabáda Švajčiarsko, aby sa stalo súčasťou globálneho paktu o migrácii, a očakáva, že k tomu dôjde po diskusii vo švajčiarskom parlamente;
   ag) vyzýva Švajčiarsko, aby uplatňovalo príslušné smernice EÚ v záujme zachovania svojej súčasnej úrovne sociálnej ochrany a úrovne miezd v prípade cezhraničnej ponuky služieb;
   ah) zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby dohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom obsahovala doložku o dobrej správe daní, v ktorej sa stanovia pravidlá štátnej pomoci vo forme daňového zvýhodnenia, požiadavky na transparentnosť v oblasti automatickej výmeny informácií o zdaňovaní a o skutočnom vlastníctve, ako aj ustanovenia proti praniu špinavých peňazí;
   ai) víta rozhodnutie Švajčiarska z apríla 2018 pripojiť sa k spoločnej akčnej pracovnej skupine Europolu pre boj proti počítačovej kriminalite (J-CAT) ako aktívny krok k boju proti medzinárodným hrozbám v oblasti počítačovej kriminality;
   aj) víta pridruženie sa Švajčiarska k celému programu Horizont 2020 a verí, že spolupráca bude pokračovať v rámci budúcich výskumných programov;
   ak) naliehavo vyzýva Švajčiarsko, aby sa zapojilo do rokovaní o svojom pridružení k programu Erasmus;
   al) víta pokrok vo výstavbe transalpského železničného spojenia známeho ako „nové železničné spojenie cez Alpy“ (NRLA/NEAT), čo je investícia financovaná zo Švajčiarska, ktorá je prospešná aj pre EÚ;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ako aj Federálnemu zhromaždeniu a Spolkovej rade Švajčiarskej konfederácie.

(1) Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2017, s. 3.
(3) Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 6.
(4) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 53.
(5) Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2009, s. 24.
(6) Ú. v. ES L 300, 31.12.1972, s. 189.
(7) Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 73.
(8) Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 91.
(9) Ú. v. EÚ L 327, 21.12.2018, s. 77.
(10) Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s.192.
(11) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 164.
(12) https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
(13) https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
(14) Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.
(15) Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne oznámenie