Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2166(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0110/2019

Внесени текстове :

A8-0110/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0242

Приети текстове
PDF 402kWORD 126k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
P8_TA-PROV(2019)0242A8-0110/2019
Решение
 Решение
 Решение
 Решение
 Решение
 Решение
 Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (COM(2018)0545),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията за 2017 г. за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС (COM(2018)0457),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията пред органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3), както и специалните доклади на Сметната палата,

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05824/2019 – C8-0053/2019),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от 26 март 2019 г. относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(7);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията и Сметната палата, както и на националните парламенти и националните и регионалните контролни органи на държавите членки, и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(7) Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2019)0243.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2017 година (2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2017 година(3),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията пред органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(4),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(7), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(8), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(9), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/776/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО(10),

—  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от 26 март 2019 г. относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(11);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ C 413, 14.11.2018 г., стр. 2.
(4) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 16.
(5) OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 209.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(8) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(9) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.
(10) OВ L 343, 19.12.2013 г., стр. 46.
(11) Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2019)0243.


3. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2017 година (2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2017 година(3),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(4),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(7), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(8), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(9), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/771/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия и за отмяна на Решение 2004/20/ЕО и Решение 2007/372/ЕО(10),

—  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от 26 март 2019 г. относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(11);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ C 413, 14.11.2018 г., стр. 11.
(4) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 16.
(5) OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 213.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(8) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(9) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.
(10) ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 73.
(11) Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2019)0243.


4. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2017 година (2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2017 година(3),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(4),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(7), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(8), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(9), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/770/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните и за отмяна на Решение 2004/858/ЕО(10),

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2014/927/ЕС на Комисията от 17 декември 2014 г. за изменение на Решение за изпълнение 2013/770/ЕС с цел преобразуване на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните в Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните(11),

—  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от 26 март 2019 г. относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(12);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ C 413, 14.11.2018 г., стр. 2.
(4) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 16.
(5) OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 229.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(8) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(9) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.
(10) ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 69.
(11) ОВ L 363, 18.12.2014 г., стр. 183.
(12) Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2019)0243.


5. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2017 година (2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2017 година(3),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(4),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(7), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(8), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(9), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/779/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет и за отмяна на Решение 2008/37/ЕО(10),

—  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от 26 март 2019 г. относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(11);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ C 413, 14.11.2018 г., стр. 9.
(4) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 16.
(5) OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 217.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(8) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(9) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.
(10) OВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 58.
(11) Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2019)0243.


6. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2017 година (2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2017 година(3),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(4),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(7), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(8), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(9), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/778/ЕС на Комисията от 13 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за научни изследвания и за отмяна на Решение 2008/46/ЕО(10),

—  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за научни изследвания във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от 26 март 2019 г. относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(11);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за научни изследвания, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ C 413, 14.11.2018 г., стр. 12.
(4) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 16.
(5) OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 225.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(8) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(9) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.
(10) OВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 54.
(11) Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2019)0243.


7. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2017 година (2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2017 година(3),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(4),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(7), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(8), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(9), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

—  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/801/ЕС на Комисията от 23 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи и за отмяна на Решение 2007/60/ЕО, изменено с Решение 2008/593/ЕО(10),

—  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от 26 март 2019 г. относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(11);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ C 413, 14.11.2018 г., стр. 11.
(4) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 16.
(5) OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 221.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(8) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(9) ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.
(10) OВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 65.
(11) Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2019)0243.


8. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия (2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията за 2017 г. за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС (COM(2018)0457),

—  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3), както и специалните доклади на Сметната палата,

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05824/2019 – C8-0053/2019),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

—  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(7), и по-специално член 14, параграфи 2 и 3 от него,

—  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от 26 март 2019 г. относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(8);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка, както и на националните парламенти и националните и регионалните контролни органи на държавите членки и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(7) ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.
(8) Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2019)0243.


9. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия и изпълнителни агенции (2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия,

—  като взе предвид своите решения за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджетите на изпълнителните агенции за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че бюджетът на Съюза играе важна роля за постигането на целите на политиката на Съюза, въпреки че представлява само 1% от брутния национален доход на Съюза;

Б.  като има предвид, че когато Парламентът освобождава от отговорност Комисията, той проверява дали финансовите средства са използвани правилно и дали са постигнати поставените политически цели;

Изпълнение на бюджета за 2017 г. и постигнати резултати

1.  отбелязва, че бюджетът на Съюза за 2017 г. съответства на четвъртата година от изпълнението на действащата многогодишна финансова рамка (МФР) и възлиза на 159,8 милиарда евро, в т.ч. шест коригиращи бюджета, и че разпределените финансови средства в различните области са:

   a) 75,4 милиарда евро за интелигентен и приобщаващ растеж;
   б) 58,6 милиарда евро за подпомагане на европейския селскостопански сектор;
   в) 4,3 милиарда евро за укрепване на външните граници на Съюза и за справяне с кризата с бежанците и незаконната миграция;
   г) 10,7 милиарда евро за дейности извън Съюза;
   д) 9,4 милиарда евро за администрацията на институциите на Съюза;

2.  подчертава, че бюджетът на Съюза съдейства за изпълнението на политиките на Съюза и за постигането на техните приоритети и цели, като допълва ресурсите на държавите членки, предназначени за постигането на същите цели; отбелязва в това отношение постигането на следните резултати:

   a) през 2017 г. „Хоризонт 2020“ предостави финансиране в размер на 8,5 милиарда евро, което от своя страна мобилизира преки допълнителни инвестиции, като по този начин общата сума възлезе на 10,6 милиарда евро и 5 000 проекта получиха финансиране;
   б) до края на 2017 г. Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) предостави финансиране на над 275 000 малки и средни предприятия (от които 50% стартиращи предприятия) в 25 държави, които в противен случай трудно биха си осигурили частно финансиране поради своя високорисков профил;
   в) по отношение на постигнатите от програмите резултати, за които докладваха държавите членки до края на 2016 г., изпълнените проекти по Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) вече бяха осигурили:
   подкрепа за 84 579 предприятия, от които над 36 000 са подпомогнати чрез финансови инструменти;
   създаването на 10 300 работни места и назначаването на 636 нови изследователи;
   преминаването на 41 800 домакинства в по-горен клас на енергопотребление и намаляването с 14,9 милиона kWh/година на годишното първично енергийно потребление на обществените сгради;
   подобрени здравни услуги за 2,7 милиона души; подобрено водоснабдяване за допълнително 156 000 души и подобрено пречистване на отпадъчните води за допълнително 73 000 души;
   широколентов достъп за допълнително 1 милион домакинства;
   г) до края на 2016 г. програмите за развитие на селските райони допринесоха за преструктурирането и модернизацията на почти 45 000 земеделски стопанства;
   д) през 2017 г. фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) подкрепи създаването на над 7 000 допълнителни места в центровете за приемане; броят на местата, пригодени за непридружени ненавършили пълнолетие лица, които са особено уязвима група мигранти, също се увеличи от едва 183 места през 2014 г. на 17 070 места през 2017 г.; до края на 2017 г. 1 432 612 граждани на трети държави получиха помощ за интеграция;
   е) Съюзът предостави хуманитарна помощ в размер на над 2,2 милиарда евро в 80 различни държави; хуманитарната помощ от Съюза осигури подкрепа за образованието на над 4,7 милиона деца, попаднали в извънредни ситуации в над 50 държави;

Декларация за достоверност на Сметната палата

3.  приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) изразява становище без резерви относно надеждността и точността на отчетите на Европейския съюз за 2017 г., какъвто е случаят от 2007 г. насам, и че според заключението на Палатата свързаните с отчетите приходи за 2017 г. са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

4.  отбелязва, че през 2017 г. Палатата издава за втора поредна година становище с резерви относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите, което според Палатата показва, че значителна част от одитираните разходи за 2017 г. не са съществено засегнати от грешки и че равнището на нередностите в разходите на Съюза е продължило да намалява;

5.  приветства положителната тенденция на непрекъснато намаляване на вероятния процент грешки за плащанията, определян от Палатата през последните години, като за 2017 г. той се изчислява на рекордно ниско равнище от 2,4%, което, за съжаление, продължава да бъде над прага от 2%, но представлява намаление с почти две трети от вероятния процент грешки, изчислен от Палатата за финансовата 2007 година, който възлизаше на 6,9% за плащанията; отбелязва все пак, че плащанията продължават да бъдат засегнати от грешки, тъй като системата за контрол и надзор е само частично ефективна;

6.  отбелязва, че при плащанията въз основа на възстановяване на разходи (когато Съюзът възстановява допустими разходи за допустими дейности) Палатата оценява нивото на грешки на 3,7% (4,8% през 2016 г.), докато процентът грешки за плащания, свързани с права на плащане (които зависят от изпълнението на определени условия) е под прага на същественост от 2%;

7.  отбелязва, че Палатата одитира операции на обща стойност 100,2 милиарда евро, което е по-малко от две трети от общия бюджет за 2017 г., и че областта „Природни ресурси“ съставлява най-големия дял от общата одитна популация (57%), докато за разлика от предходни години делът на област „Икономическо, социално и териториално сближаване“ е сравнително малък (около 8%);

8.  изразява съжаление, че Палатата не е разгледала нивото на грешки по отношение на разходите по функция 3 „Сигурност и гражданство“ и по функция 4 „Глобална Европа“; счита, че въпреки че сумите по тези функции са относително малки, те са от особено политическо значение; подчертава, че одитът на подходяща по размер представителна извадка по тези две функции е от съществено значение за извършването на обстойна и независима оценка на финансовите операции, както и за по-добрия контрол върху усвояването на финансовите средства на Съюза от страна на Европейския парламент, и призовава Палатата да предоставя в следващите си годишни доклади данни относно процента грешки по отношение на плащанията по тези функции;

9.  посочва, че самата Комисия отбелязва, че подобрените резултати във връзка с процента грешки за 2017 г. се дължат до голяма степен на резултата в областта „Природни ресурси“(1);

10.  настоятелно призовава Палатата в бъдещите си доклади да представя процента грешки за рибарството отделно от този за околната среда, развитието на селските райони и здравето, а не агрегирано; отбелязва, че съчетаването им прави невъзможно изчисляването на процента грешки, съответстващ на политиката в областта на рибарството; отбелязва, че морското дело и рибарството не са отразени достатъчно подробно в годишния доклад на Палатата, което затруднява точната оценка на финансовото им управление; счита, че в бъдеще годишният доклад на Палатата следва да включва отделна разбивка на данните, свързани с ГД „Морско дело и рибарство“, с цел увеличаване на прозрачността;

11.  изразява съжаление, че за областта „Конкурентоспособност за растеж и работни места“, която включва транспорта, Палатата не предоставя изчерпателна информация относно извършените одити за транспортния сектор, по-специално по отношение на Механизма за свързване на Европа (МСЕ);

Приходи

12.  отбелязва, че през 2017 г. Съюзът е разполагал със собствени средства в размер на 115,4 милиарда евро и други приходи в размер на 17,2 милиарда евро и че излишъкът, пренесен от 2016 г., възлиза на 6,4 милиарда евро;

13.  отбелязва със задоволство заключението на Палатата, че през 2017 г. приходите не са засегнати от съществени грешки и че проверените от Палатата системи, свързани с приходите, като цяло са ефективни, но че в някои случаи контролът на традиционните собствени ресурси е само частично ефективен;

14.  отбелязва със загриженост становището на Палатата, че е необходимо да се подобрят действията на Комисията за защита на приходите на Съюза, за да се преодолеят слабостите в управлението на риска от занижаване на стойността на вноса във връзка с традиционните собствени ресурси и по отношение на верификациите на собствените ресурси от ДДС;

15.  изразява сериозна загриженост, че тези слабости могат да повлияят на вноските на държавите членки в бюджета на Съюза; във връзка с това призовава Комисията:

   a) да подобри осъществявания от нея мониторинг на потоците на внос, включително чрез по-широко използване на подходящи и законни техники за извличане на данни, чрез които да се анализират необичайните практики и причините за тях, и да предприема своевременни действия, за да гарантира, че дължимите суми от традиционните собствени ресурси се предоставят и са на разположение;
   б) да извърши преглед на съществуващата рамка за контрол и по-добре да документира нейното прилагане при проверките на изчисленията на държавите членки на техните среднопретеглени ставки, представени в техните декларации за ДДС, които се използват от Комисията за получаването на хармонизирани бази за ДДС;

16.  отбелязва със загриженост, че за втора поредна година ГД „Бюджет“ формулира резерва относно стойността на традиционните собствени ресурси, събрани от Обединеното кралство, поради неспособността на страната да предостави на разположение на бюджета на Съюза сумата на укритите мита върху вноса на текстилни изделия и обувки;

17.  приветства производството за установяване на неизпълнение на задължения, започнато от Комисията на 8 март 2018 г. като последваща мярка във връзка със случая с митническите измами в Обединеното кралство, но — особено предвид решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз и по-големите трудности, които това ще наложи за процеса на събиране на вземанията – изразява съжаление, че на Комисията ѝ бяха необходими повече от седем години, за да стартира производството, след като през 2011 г. Парламентът поиска от Обединеното кралство да определи рискови профили за внасяни от Китай текстилни изделия и обувки със занижена стойност; посочва, че подобни мрежи за измами функционират и в други държави членки, в резултат на което е избегнато плащането на мита на стойност най-малко 2,5 милиарда евро от 2015 г. насам; призовава Комисията в бъдеще да подхожда към такива случаи без колебание и ненужни забавяния; потвърждава отново ясната необходимост от по-задълбочено сътрудничество между митническите служби в държавите членки, за да се избегне вредата за бюджета на Съюза и за националните бюджети, както и за стандартите на Съюза за продуктите; изисква информация от Комисията какви продукти достигат до вътрешния пазар, без да отговарят на стандартите на Съюза за продуктите;

18.  изразява съжаление във връзка с установените несъответствия на равнището на митническия контрол между различните държави членки; подчертава, че е важно да се хармонизират проверките на всички входни пунктове на митническия съюз, и призовава държавите членки да осигурят координирано, еднородно и ефикасно прилагане на граничната система, като се предприемат действия за недопускане на прилагането на различаващи се практики в държавите членки, за да се намали броят на съществуващите пропуски в системите за митнически контрол; призовава в това отношение Комисията да проучи различните практики в областта на митническия контрол в Съюза и тяхното въздействие върху отклоняването на търговията, като се съсредоточи по-специално върху практиките на митниците на Съюза по външните граници, и да разработи референтни анализи и механизъм за предоставяне на информация за митническите операции и процедурите, използвани в държавите членки;

Бюджетно и финансово управление

19.  посочва, че през 2017 г. са усвоени 99,3% от наличните бюджетни кредити за поети задължения (158,7 милиарда евро), но подчертава, че са извършени плащания за едва 124,7 милиарда евро, което е значително по-малко от предвиденото в бюджета и от процента на усвояване през същата година от многогодишния програмен период 2007 – 2013 г., главно поради представянето на по-малко искания от страна на държавите членки в сравнение с очакваното за многогодишните програми на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за периода 2014 – 2020 г., както и поради късното приемане на МФР и секторното законодателство; отбелязва, че това би могло да породи бъдещи рискове за изпълнението на бюджета в случай на голям брой неизпълнени плащания в края на програмния период; призовава Комисията да предостави на държавите членки възможно най-голяма подкрепа, за да се подобри техният процент на усвояване;

20.  е дълбоко обезпокоен, че през 2017 г. комбинацията от високи бюджетни задължения и ниски плащания увеличи неизпълнените бюджетни задължения до ново рекордно ниво от 267,3 милиарда евро (2016 г.: 238,8 милиарда евро) и че според прогнозите на Палатата тази сума ще нарасне още повече в края на действащата МФР, което може да доведе до значително увеличаване на риска от недостиг на бюджетни кредити за плащания, а също така и до риск от грешки под натиска за бързо усвояване с оглед на възможна загуба на финансиране от Съюза; подчертава факта, че бюджетът на Съюза не може да отчита дефицит и че нарастващото натрупване на забавени плащания на практика представлява финансов дълг;

21.  призовава Комисията да представи задълбочен анализ на причините, поради които някои региони все още отчитат нисък процент на усвояване на финансовите средства, и да направи оценка на конкретните начини за преодоляване на структурните проблеми, свързани с тези дисбаланси; призовава Комисията да увеличи техническата помощ на място, за да се повиши капацитетът за усвояване от страна на държавите членки, които изпитват трудности в това отношение;

22.  припомня, че Палатата посочва, че въпросът дали специалните инструменти следва да бъдат отчитани в рамките на таваните на бюджетните кредити за плащания все още не е решен; счита, че това би могло да създаде допълнителен риск от натрупване на забавени плащания;

23.  призовава Комисията да подобри точността на прогнозата за плащанията и да използва поуките, извлечени от предходния програмен период, за да се справи с натрупаното изоставане в плащанията и да избегне неговото отрицателно въздействие върху следващата МФР, както и да представи план за действие за намаляване на изоставането на плащанията по време на изпълнението на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.;

24.  подчертава своята дълбока загриженост, че общата финансова експозиция на бюджета на Съюза се увеличи, като са създадени значителни дългосрочни пасиви, гаранции и правни задължения, което означава, че в бъдеще управлението трябва да бъде внимателно; призовава следователно Комисията при представянето на законодателни предложения, включващи създаването или добавянето на значителни условни задължения, да включва придружаваща информация за общата стойност на условните задължения, подпомагани от бюджета, както и анализ на сценариите за стрес тестове и тяхното евентуално отражение върху бюджета;

25.  изразява съжаление, че Съюзът не успя да овладее и да реагира адекватно нито на финансовата, нито на социално-икономическата криза от 2008 г. (пример за това е Гърция предвид неотдавнашните извинения на Комисията към тази държава членка), а също и на кризата с бежанците от 2015 г., което доведе до допълнително задълбочаване на разделението в рамките на Съюза между северните и южните и между източните и западните държави, до увеличаване на неравенствата и до нарастващо недоверие сред държавите членки;

26.  отново отправя искане за добавяне в бъдещите бюджети на Съюза на бюджетен ред, посветен на туризма, за да се гарантира прозрачност по отношение на финансовите средства на Съюза, използвани за подкрепа на действия в областта на туризма;

СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

27.  посочва, че според Палатата е постигнат напредък по отношение на намаляването на процента грешки в разходните области „Природни ресурси“ (2,4%) и „Икономическо, социално и териториално сближаване“ (3%), за които се прилага режим на споделено управление между Комисията и държавите членки;

28.  отбелязва, че през 2017 г. Палатата одитира по-малко разходи спрямо предходната година в областта „Икономическо, социално и териториално сближаване“, състоящи се от плащания на стойност 8 милиарда евро;

29.  посочва, че подобно на 2016 г., грешките, свързани с допустимостта (т.е. недопустими разходи в заявленията за възстановяване на разходи, неспазване на ангажиментите в областта на агроекологията или климата и недопустими проекти, дейности или бенефициенти), имат най-голям принос за изчисления процент грешки за 2017 г.;

30.  отчита факта, че в селскостопанския сектор сумите, получавани от бенефициентите, са относително малки спрямо други проекти на Съюза, и следователно административната тежест за доказване на правилното използване на средствата е пропорционално по-голяма;

31.  посочва неотдавнашно проучване на Комисията, което показа, че между 2014 и 2017 г. по-голямата част от органите за управление на ЕСИ фондове са използвали опростени варианти за разходите (64% от програмите за развитие на селските райони на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 73% от оперативните програми по ЕФРР и Кохезионния фонд и 95% от оперативните програми по Европейския социален фонд (ЕСФ)); по отношение на проектите броят на проектите, за които се използват опростени варианти за разходите, е 19% за ЕЗФРСР, 65% за ЕСФ, 50% за ЕФРР и 25% за Кохезионния фонд; счита, че използването на опростени варианти за разходите може да допринесе за намаляване на грешките, свързани с допустимостта;

32.  подчертава, че опростяването на законодателството на Съюза и намаляването на административната тежест за земеделските стопани и другите бенефициенти трябва да продължат и в бъдеще;

33.  отбелязва, че достъпът до данни и доброто наблюдение, по-специално на екологичните аспекти, е важно за бъдещето, като се има предвид фактът, че някои природни ресурси са в основата на дългосрочната производителност на селското стопанство, например почвата и биологичното разнообразие;

34.  отбелязва, че Палатата констатира много малко грешки в областта на обществените поръчки през 2017 г.: по-малко от 1% (спрямо 18% през 2016 г.), но отбелязва, че причината за това може да е относително ниското равнище на приети разходи по ЕФРР и Кохезионния фонд, които бяха по-податливи на грешки в областта на обществените поръчки; призовава Комисията и държавите членки да не отслабват, а да продължат да повишават своята бдителност по отношение на правилното прилагане на правилата за обществените поръчки;

35.  счита, че е необходимо да бъдат допълнително изяснени процедурите за възлагане на обществени поръчки и отношенията с оферентите в държавите членки, тъй като тръжните процедури може да са се превърнали в полузаконни процедури, които възпрепятстват лоялната конкуренция и евентуално допускат измами; приветства проучването на Комисията на процедурите с един-единствен оферент и задълбочения анализ на пропуските и грешките в онлайн базата данни TED, поискан от комисията по бюджетен контрол; отбелязва със загриженост техните заключения, че качеството и надеждността на данните в TED са много проблематични, което ограничава аналитичната стойност на анализите на данните за обществените поръчки; изисква от държавите членки съществено да подобрят начина, по който публикуват информация за обществените поръчки в базата данни TED; изисква освен това механизъм за редовен мониторинг за процедурите с един-единствен оферент;

36.  изцяло подкрепя позицията на Палатата, че нейният мандат не включва докладване по отделни държави членки, а представяне на одитно становище относно законосъобразността и редовността на изпълнението на бюджета на Съюза като цяло;

37.  обръща все пак внимание на резервите, изразени от службите на Комисията по време на обичайните годишни процедури по освобождаване от отговорност, и на факта, че степента на използване на разнообразните фондове на Съюза от страна на всяка държава членка е различна и че винаги има области, в които е необходимо подобрение; отбелязва във връзка с това, че за 2017 г. резерви са изразени от:

   ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за: AU, BE, BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, HU, IT, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK;
   ГД „Морско дело и рибарство“ за: BG, CZ, IT, NL, RO;
   ГД „Регионална и селищна политика“ за: BG, HR, CZ, ET, FI, FR, DE, HU, IT, LV, PL, RO, SK, SI, SE, UK;
   ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ за: AU, CZ, FR, DE, HU, IT, PL, RO, SK, UK
   ГД „Миграция и вътрешни работи“ за: FI, DE, GR, UK;

38.  отбелязва в този смисъл, че макар през 2017 г. службите на Комисията да не изразиха резерви за IE, LUX, M, CY, LT, през 2016 г. те изразиха такива – ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за: IE, LT, M, CY, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ за: CY и ГД „Регионална и селищна политика“ за: IE;

39.  приветства постигнатия напредък в изпълнението на 181 приоритетни проекта на Гърция:

   а) 119 проекта с разходи на стойност 7,1 милиарда евро са отчетени като приключени;
   б) 17 проекта с разходи на стойност 0,5 милиарда евро трябва да приключат до март 2019 г. с национални средства (очаква се да бъдат необходими още 0,53 милиарда евро);
   в) 24 проекта (0,8 милиарда евро) се въвеждат поетапно през периода 2014 – 2020 г., като се очаква, че те ще се нуждаят от финансиране в размер на още 1,1 милиарда евро;
   г) 21 проекта с прогнозен бюджет от 1,1 милиарда евро са отменени;

счита за добър пример за успех начина, по който Комисията подкрепи Гърция при изпълнението и приключването на проектите на Съюза;

40.  отбелязва с дълбоко съжаление, че въпреки множеството предупреждения от страна на Европейския парламент Комисията реагира на проблема с конфликта на интереси, свързан с министър-председателя на Чешката република, едва след като асоциацията „Прозрачност без граници – Чешка република“ подаде жалба срещу него през юни 2018 г.; изразява дълбока загриженост във връзка с факта, че в правен документ на Съюза от 19 ноември 2018 г. се посочва, че положението с чешкия министър-председател се определя като конфликт на интереси, тъй като той е можел да упражни влияние върху решенията относно използването на финансовите средства на Съюза, от които са се възползвали свързани с него дружества(2);

41.  призовава във връзка с това Комисията да извърши цялостно разследване на конфликта на интереси на чешкия министър-председател, както беше поискано в резолюцията на Европейския парламент от декември 2018 г., и да действа твърдо в съответствие с резултатите от своето разследване без по-нататъшно отлагане, както и да разследва положението му като собственик на медия и да направи заключения от този случай;

42.  припомня, че службите на Комисията поискаха от националния орган, отговарящ за координацията на фондовете на Съюза (Министерството на регионалното развитие), да предостави необходимата информация(3) във връзка с финансирането за предприятията, които са собственост на неговия холдинг;

43.  приветства факта, че Министерството на регионалното развитие на Чешката република е събрало поисканата информация от различните управляващи органи и я е изпратило на Комисията; отправя запитване до Комисията какви действия възнамерява да предприеме с оглед на неотдавнашната правна оценка на положението;

44.  припомня, че миналата година Европейският парламент изиска от Комисията да ускори процедурата на уравняване по съответствие, започната на 8 януари 2016 г., за да получи подробна и точна информация за риска от конфликт на интереси по отношение на Националния фонд за земеделско подпомагане в Чешката република;

Икономическо, социално и териториално сближаване

Примери за успех

45.  отбелязва напредъка в подбора на проекти и че до януари 2018 г. са избрани 673 800 проекта за подпомагане от ЕФРР, Кохезионния фонд, ЕСФ и инициативата за младежка заетост за сума в размер на 260 милиарда евро или 54% от общото финансиране за периода 2014 – 2020 г.; отбелязва, че процентът на избраните проекти достигна 70% от общото финансиране в края на 2018 г. и е сходен с процента на избраните проекти към същия момент на последния период;

46.  приветства факта, че от общо 450 000 проекта, избрани до края на 2016 г. за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), 84 500 вече са завършени, с което допринасят за производителността и конкурентоспособността на предприятията;

47.  приветства също така факта, че до края на 2017 г. по места са избрани около 5 500 проекта, за да се подпомогне изграждането на свързан цифров единен пазар, което съответства на инвестиции от общо 9,1 милиарда евро;

48.  отбелязва със задоволство, че в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници е създаден допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за над 2,000 MW, а емисиите на парникови газове са намалени с почти 3 милиона тона еквивалент на CO2 до края на 2016 г.; подчертава въпреки това, че е необходимо да се направи повече, за да се постигнат целите от Парижкото споразумение за климата от 2015 г.;

49.  отбелязва, че до края на 2017 г. 99% от плановете за действие за предварителните условия, засягащи ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФРР, са били завършени;

50.  приветства по-специално – що се отнася до структурните фондове – одитната дейност на Палатата относно превантивните мерки и финансовите корекции, предварителните условия, резерва за изпълнение и усвояването;

51.  отбелязва със задоволство, че крайните продукти и резултатите, описани за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), са на път да бъдат постигнати и че инструментът допълва националните усилия за премахване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване;

52.  отбелязва, че в хода на прегледа на Сметната палата на 113 завършени проекта в областта на разходи за „Икономическо, социално и териториално сближаване“ 65% са разполагали със система за измерване на изпълнението с показатели за крайните продукти и резултатите, свързани с целите на оперативната програма, което представлява подобрение в сравнение с предходните години; отбелязва със загриженост, че 30% от проектите не са разполагали с показатели или цели за резултатите, което прави невъзможно извършването на оценка на специфичния принос на тези проекти за постигане на цялостните цели на програмата;

Критични области, които се нуждаят от подобрение

53.  изразява съжаление, че Палатата е установила и остойностила 36 грешки в извадката си от 217 операции за 2017 г., които не са били открити от контролните органи в държавите членки, както и че броят и въздействието на тези грешки показват трайни слабости по отношение на редовността на разходите, декларирани от управляващите органи; изразява съжаление също така, че Палатата е установила слабости в методите за формиране на извадки на някои контролни органи; призовава Комисията да работи дори още по-тясно с управляващите и контролните органи на отделните държави членки за откриването на тези грешки и да насочи по-конкретно вниманието си към най-често срещаните от тях;

54.  изразява съжаление във връзка с факта, че както отбелязва Палатата, за 2017 г. Комисията представи най-малко 13 различни процента грешки в областта на икономическото, социалното и териториалното сближаване за програмните периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., в следствие на което докладваните данни са неясни и объркващи и е трудно да бъдат оценени;

55.  отбелязва, че контролните органи на държавите членки съобщават на ГД „Регионална и селищна политика“ процента грешки за структурните фондове едва след приспадането на корекциите, което не дава реална представа за състоянието на проектите на Съюза на място, нито за процента грешки за реалните плащания за 2017 г.;

56.  изразява загриженост, че въпреки значителното увеличение на средния процент на усвояване по отношение на плащанията от Комисията от 3,7% през 2016 г. на 16,4% през 2017 г. усвояването остава дори по-ниско, отколкото през съответната година на предходната МФР, а именно 22,1% през 2010 г.;

57.  отбелязва със загриженост, че към септември 2018 г. все още има седем неприключени плана за действие, свързани с предварителните условия и че е одобрено едно спиране на междинните плащания, а други две са в процес на междуведомствена консултация с цел одобряване; изразява съжаление, че изпълнението на предварителните условия се оказа тежко от административна гледна точка за управляващите органи и една от причините за забавеното усвояване; високо оценява по-специално целевата подкрепа, предоставена на програмните органи, и по-високата степен на изпълнение, постигната благодарение на инициативата в подкрепа на „догонващите“ региони и на инициативата „работна група за по-добро изпълнение“ на Комисията; изисква от Комисията да осигури прилагането през следващия програмен период на подходящи решения по отношение на установените слабости и проблеми, свързани с изпълнението на благоприятстващите условия, които ще заменят предварителните условия;

58.  изразява загриженост относно липсата на прозрачност на разходите за финансови инструменти, тъй като по действащата МФР са отпуснати четири пъти повече средства за финансовите инструменти; отбелязва, че до края на 2017 г. 24 държави членки са се възползвали от финансовите инструменти, като общо програмното финансиране за финансовите инструменти възлиза на почти 18,8 милиарда евро (13,3 милиарда евро в края на 2016 г.), от които 14,2 милиарда евро от ЕСИ фондове; отбелязва също така, че от сумите, предназначени за финансовите инструменти, са изплатени общо 5,5 милиарда евро (около 29%; 3,6 милиарда евро в края на 2016 г.), в т.ч. 4,4 милиарда евро от ЕСИ фондове; изразява загриженост обаче, че три години след започването на действащата МФР 1,9 милиарда евро (само 10,1%) са изплатени на крайните получатели (1,2 милиарда евро в края на 2016 г.), от които 1,5 милиарда евро (10,5%) от ЕСИ фондове;

59.  изразява съгласие с Палатата относно необходимостта от по-подробно докладване относно финансовите инструменти и призовава Комисията значително да подобри докладването на резултатите по тези инструменти за периодите 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.;

60.  призовава Комисията да представи точна и пълна информация за финансовите инструменти в режим на споделено управление след приключването на МФР за периода 2007 – 2013 г., като посочи върнатите в бюджета на Съюза суми и сумите, които държавите членки продължават да държат;

61.  изразява дълбоко съжаление, че в контекста на финансовите инструменти одиторите не са били в състояние да проверят подбора и изпълнението на инвестициите на равнище финансов посредник в случаите, когато са възникнали множество нередности, съставляващи 1% от изчисления процент грешки в областта „Икономическо, социално и териториално сближаване“;

62.  подчертава, че за разлика от 2016 г. изчисленият процент грешки в областта на сближаването включва остойностяване на плащанията към финансовите инструменти за 2017 г.; припомня, че тъй като периодът на допустимост за структурните фондове за периода 2007 – 2013 г. беше отложен за края на март 2017 г., плащанията към финансовите инструменти за първите три месеца на 2017 г. следва да бъдат включени в изчисляването на процента грешки; изразява при все това съжаление, че Палатата не посочва ясно процента грешки за тези плащания в годишния си доклад, освен в едно от каретата; призовава Палатата да взема предвид всички нередности с финансово отражение при определянето на вероятния процент грешки и ясно да посочва процента на засегнатите финансови средства; призовава Комисията да внесе необходимото законодателно предложение за недопускане на едностранни решения в бъдеще относно продължаването на периода на допустимост на разходите за структурните фондове чрез актове за изпълнение;

63.  призовава Комисията да предостави точна и пълна информация относно приключването на финансовите инструменти за МФР за периода 2007 – 2013 г., включително относно окончателните суми, върнати на бюджета на Съюза, и относно сумите, принадлежащи на държавите членки;

64.  призовава Комисията, в случаите на големи инфраструктурни проекти, да взема под внимание всички свързани рискове от въздействие върху околната среда и да финансира само онези, които са показали истинска добавена стойност за местното население, както и в екологичен, социален и икономически аспект; подчертава значението на стриктния мониторинг на потенциалните рискове от корупция и измами в този контекст, както и необходимостта от извършването на внимателни и независими предварителни и последващи оценки по отношение на подлежащите на финансиране проекти;

65.  отбелязва, че според Комисията са извършени малко оценки от държавите членки във връзка с Европейския социален фонд извън инициативата за младежка заетост; призовава държавите членки да извършват систематична оценка на Европейския социален фонд, за да се даде възможност за изготвяне на политики, основани на конкретни данни, и призовава Комисията да насърчава това;

66.  припомня, че в Специалния си доклад № 5/2017 „Младежка безработица“ Палатата установи, че въпреки че са постигнати известен напредък и резултати при изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“, настоящото положение не оправдава първоначалните очаквания при стартирането на тази схема; подчертава обаче, че инициативата за младежка заетост и гаранцията за младежта все още представляват един от най-иновативните и амбициозни политически отговори на младежката безработица след икономическата криза и поради това тяхното изпълнение следва да се ползва с непрекъсната финансова и политическа подкрепа от Съюза, националните и регионалните институции;

67.  подчертава, че установяването дали бюджетът на инициативата за младежка заетост е изразходван правилно и дали крайната цел на инициативата за младежка заетост да се помогне на безработните младежи да си осигурят устойчива заетост е постигната, може да се осъществи само ако операциите се наблюдават внимателно и по прозрачен начин въз основа на надеждни и съпоставими данни и ако се подходи по-амбициозно към държавите членки, които не са постигнали напредък; поради това настоява държавите членки спешно да подобрят мониторинга, докладването и качеството на данните и да гарантират, че се събират и предоставят надеждни и съпоставими данни и цифри за текущото изпълнение на инициативата за младежка заетост, своевременно и по-често, отколкото се изисква съгласно задължението за годишно докладване, както е определено в член 19, параграф 2 от Регламента за ЕСФ; призовава Комисията да преразгледа своите насоки относно събирането на данни в съответствие с препоръката на Палатата с цел да сведе до минимум риска от завишаване на резултатите;

68.  настоява всеки стаж или програма за чиракуване да предоставят платени назначения, никога да не водят до заместване на работни места и да се основават на писмено споразумение за стаж или за чиракуване в съответствие с приложимата регулаторна уредба или приложимите колективни споразумения, или и двете, на държавата, в която се провеждат, и че те следва да спазват принципите, посочени в Препоръката на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете(4);

Природни ресурси

Няколко примера за успех

69.  приветства положителното развитие на процента грешки в областта „Природни ресурси“ през 2017 г., който е 2,4% (в сравнение с 2,5% през 2016 г., 2,9% през 2015 г. и 3,6% през 2014 г.), както и че при три четвърти от бюджета за селското стопанство, съответстващ на „Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) – преки плащания“, изчисленият от Палатата процент грешки е под прага на същественост от 2%;

70.  приветства факта, че общият процент на грешки, установен от Палатата, е много близък до общия процент на грешки за общата селскостопанска политика (ОСП), посочен в годишния отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за 2017 г., което показва ефективността на плановете за корективни мерки, прилагани от държавите членки през предходните години;

71.  подчертава, че положителните постижения в областта на преките плащания по ЕФГЗ се дължат главно на качеството на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и на системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), както и на постепенното въвеждане на геопространственото заявление за помощ и новите предварителни кръстосани проверки на заявленията на земеделските стопани, което доведе до съкращаване на времето за приключване на исканията за помощ от бенефициентите и се очаква да предотврати някои грешки и да спести време при обработването на исканията;

72.  отбелязва, че преките плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието съставляват около три четвърти от разходите и не са засегнати от съществено ниво на грешки; посочва, че преките плащания за земеделските стопани се основават на права за получаване на плащане и се ползват от опростени правила за допустимост на площите и от ефективна система за предварителен контрол (ИСАК), която позволява извършването на автоматизирани кръстосани проверки на различните бази данни; изразява загриженост, че продължава да се наблюдава постоянно високо ниво на грешки при разходите в другите разходни области, свързани с развитието на селските райони, околната среда, действията в областта на климата и рибарството; освен това отбелязва, че проектите за развитие на селските райони са по-сложни по своята същност поради преследваните по-широки цели, а разходите в другите три области се съфинансират или покриват чрез възстановяване на разходи, и че недопустимите бенефициенти, дейности, проекти или разходи допринасят за около две трети от изчисления процент грешки за тази функция на МФР;

73.  приветства констатациите, в които Палатата, след като е разгледала общо 29 инвестиционни проекта за развитие на селските райони, посочва, че 26 от тях съответстват на приоритетите и са насочени към области, определени в програмите за развитие на селските райони, както и че държавите членки са приложили подходящи процедури за подбор; приветства също така факта, че в повечето случаи бенефициентите на проверените проекти са ги изпълнили съгласно плана и че държавите членки са извършили проверки, за да установят дали разходите са основателни; счита следователно, че подходът за развитие на селските райони трябва да продължи да бъде един напълно подкрепян, съществен и основен елемент на стратегическите планове на ОСП в бъдеще;

74.  приветства факта, че в своя годишен отчет за дейността за 2017 г. генералният директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ се позовава на леко увеличение на доходите на земеделските стопани, като припомня слабото намаление през последните четири години;

75.  посочва, че корективният капацитет във връзка с финансовите корекции и събирането на вземания се е увеличил на 2,10%, спрямо 2,04% през 2016 г., като по този начин допълнително се намалява изложената на риск сума за ОСП през 2017 г.;

Критични области, които се нуждаят от подобрение

76.  отбелязва факта, че преките плащания на хектар са намалели с увеличаването на размера на стопанствата, докато доходите на работник са се увеличили, и че според Комисията много малките стопанства от под 5 хектара съставляват повече от половината от бенефициентите; отбелязва със загриженост, че съгласно годишния отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ големите земеделски стопанства, управляващи повече от 250 хектара, представляват 1,1% от земеделските стопанства и управляват 27,8% от общата земеделска земя, като получават 22,1% от общите преки помощи, а по-голямата част от тези „големи стопанства“ притежават между 250 и 500 хектара“; настоятелно призовава Комисията да промени това неоправдано и неравно третиране;

77.  отбелязва бързото увеличаване на неравенствата по отношение на преките плащания в някои държави членки, най-вече в Словакия и Чешката република, където понастоящем 7% от бенефициентите получават над 70% от всички преки плащания, както и в Естония, Латвия, Унгария, Румъния, България и Дания, където през последните десет години все по-голям дял бенефициенти са получавали повече от 100 000 EUR; призовава Комисията и националните органи да предприемат подходящи мерки за коригиране на тези растящи неравенства и да докладват за тези мерки;

78.  отбелязва с голяма загриженост, че Палатата констатира постоянно високо ниво на грешки в области, съответстващи на една четвърт от бюджета за „Природни ресурси“, което включва разходите за пазарни мерки по ЕФГЗ, развитие на селските райони, околна среда, действия по климата и рибарство; отбелязва освен това, че основните източници на грешки са неспазването на условията за допустимост, предоставянето на неточна информация относно площите и неспазването на агроекологичните ангажименти; подчертава, че тези грешки следва да се откриват по-ефикасно от управляващите органи на отделните държави членки или – в случаите, когато последващите одити показват такива грешки – извадките за бъдещи одити и проверки на място да се актуализират, за да се осигури по-добър контрол;

79.  призовава Комисията да продължи работата си по оценяване на ефективността на действията на държавите членки за справяне с първопричините за тези грешки и при необходимост да издаде допълнителни насоки или да предостави непосредствено съдействие;

80.  призовава Комисията да осигури реално опростяване на процедурата, включително по отношение на документацията, която се изисква за получаването на достъп до финансиране, без да се пренебрегват принципите на контрол и мониторинг; призовава да се обърне специално внимание на административната подкрепа за дребните производители;

81.  отбелязва с голяма загриженост, че резултатите от проверките на място на кръстосаното спазване, извършени от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, будят безпокойство, и по-специално факта, че 47% от общия брой проверки на място са довели до санкции; настоятелно призовава Комисията да проверява изпълнението на коригиращите действия, предприети от органите на държавите членки, в случаите, когато е установила, че не може да разчита или може да разчита само в ограничена степен на дейността на сертифициращия орган;

82.  препоръчва:

   а) Сметната палата („Палатата“) да публикува отделно процентите грешки по отношение съответно на преките плащания, пазарните операции и разходите за развитие на селските райони по ОСП, както прави генералният директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в своя годишен отчет за дейността;
   б) Комисията да прави оценка на ефективността на действията на държавите членки за справяне с първопричините за грешките и при необходимост да издава допълнителни насоки;
   в) държавите членки да се възползват пълноценно от възможностите, предлагани от системата с опростени варианти за разходите в областта на развитието на селските райони;
   г) в своите предложения за бъдещата ОСП Комисията да отчита обстоятелството, че във времена на криза с нестабилност на доходите по-големите земеделски стопанства не се нуждаят непременно от същото равнище на подкрепа за стабилизиране на доходите като по-малките стопанства, тъй като те могат да се възползват от потенциални икономии от мащаба, които биха могли да ги правят по-устойчиви;
   д) ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ да определи нова ключова цел за ефективност, придружена от показатели, която да е насочена към намаляване на неравенствата в доходите между земеделските стопани;
   е) Комисията да извърши по-подробен преглед на качеството на тестовете на операциите, извършвани от сертифициращите органи;
   ж) финансирането по ОСП да се запази най-малко на настоящите равнища и тя да изпълни предназначението си да подпомага производителите, така че те да имат устойчив поминък, като същевременно се гарантира предлагане на храни с най-високо качество на достъпни цени за гражданите на Съюза;
   з) Комисията да предприеме мерки, за да гарантира, че средствата по ОСП се разпределят по пропорционален начин, като плащанията за хектар намаляват с увеличаването на размера на земеделското стопанство;

83.  счита, че Комисията следва да изисква плановете за действие на държавите членки да включват корективни мерки за справяне с най-честите причини за допускането на грешки;

84.  имайки предвид, че свързаните с околната среда цели на „екологизирането“ не са отговорили на нито едно от очакванията и че са довели до значително увеличаване на административната тежест както за земеделските стопани, така и за публичните администрации, изисква от Комисията да гарантира, че с архитектурата за екологизиране на новото предложение за ОСП с т.нар. „екосхема“ ще постигнат по-добри екологични резултати въз основа на възнаграждаването на усилията, произтичащи от засиленото обвързване с условия по новото предложение;

85.  припомня по-специално, че генералният директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ се позовава на анализ, направен от външен изпълнител, в който се констатира, че като цяло мерките за екологизиране са довели само до малки промени в практиките за управление на земеделските стопани, с изключение на някои специфични области, и че както за държавите членки, така и за земеделските стопани, вместо екологичните приоритети основният въпрос е по-скоро свеждането до минимум на административната тежест на изпълнението и избягването на грешки, тъй като проверките и изпълнението може да доведат до намаляване на плащанията по ОСП;

86.  призовава Комисията да предостави структурни данни за 20-те най-големи получатели на преки плащания в държавите членки;

87.  изразява загриженост, че изключително критичните специални доклади № 10/2017 и № 21/2017 на Палатата относно младите земеделски стопани и екологизирането, които показват, че не е постигнат почти нито един от желаните резултати, не са имали финансови последици; изразява загриженост, че финансирането на тези области на политиката продължава все едно нищо не се е случило;

88.  подчертава, че равнището на изпълнение на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014 – 2020 г., четири години след приемането му на 15 май 2014 г., продължава да бъде незадоволително, като се има предвид, че до октомври 2018 г. са използвани едва 6,8% от общо 5,7 милиарда евро;

Сигурност и гражданство

Няколко примера за успех

89.  отбелязва, че отпуснатите за 2014 – 2020 г. средства за ФУМИ (фонд „Убежище, миграция и интеграция“) са се увеличили от 2,752 милиарда евро на 5 391,5 милиона евро в края на 2017 г. и че между 2014 и 2017 г. броят на лицата от целевите групи, на които е предоставена помощ (в системите за приемане и предоставяне на убежище), се е увеличил от 148 045 на 297 083, както и че от тях делът на лицата, получили правна помощ, се е увеличил от 18 395 (12,4%) на 56 933 (19,1%);

90.  подчертава, че се счита, че основното предимство на равнището на Съюза се дължи на транснационалното измерение на действия като Европейската мрежа за миграцията, но също така и на споделянето на тежестта, подкрепено по-специално от спешната помощ и механизма за преместване;

91.  отбелязва, че броят на завърналите се лица, съфинансирани от ФУМИ, е 48 250 през 2017 г. спрямо 5 904 през 2014 г. и че сред върналите се лица делът на недоброволните връщания се е увеличил от една четвърт (25%) през 2014 г. на една втора (50%) през 2017 г., докато отчетеният брой на лицата, които са се върнали доброволно, е 17 736 през 2017 г.; отбелязва също така, че няма ключов показател за ефективност за измерване на това какво се прави, за да се защитят онези мигранти – с уреден или неуреден статут – които имат най-голяма нужда от защита, а именно жените и децата;

Критични области, които се нуждаят от подобрение

92.  посочва, че Палатата изразява съжаление, че в уравнените от Комисията през 2017 г. отчети на националните програми по линия на ФУМИ и ФВС (фонд „Вътрешна сигурност“) не се прави разлика между авансовите плащания, извършени от държавите членки към крайните бенефициенти, и плащанията за възстановяване на действително извършените разходи, в резултат на което Комисията не може да получи информация относно размера на действително изразходваните средства;

93.  настоява в това отношение Комисията да изиска от държавите членки в годишните отчети на техните национални програми по ФУМИ и ФВС да правят разбивка на естеството на сумите, които докладват, по следните категории: събрани вземания, авансово финансиране и действително извършен разход, както и да докладва в своя годишен отчет за дейността от 2018 г. нататък действителните разходи по фондове;

94.  посочва, че за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за фонд „Вътрешна сигурност“ ГД „Миграция и вътрешни работи“ докладва само за процент грешки, от който финансовите корекции вече са приспаднати, и остава неясно какви корекции са направени и какъв е действителният процент на грешки в плащанията за 2017 г.;

95.  отбелязва забележката на Палатата, че твърде сложната бюрокрация би могла да бъде една от причините за все по-голямото изоставане в усвояването на бюджетните кредити за поети задължения, и препоръчва на Комисията да опрости регулаторните изисквания, въведени за националните органи, участващи в управлението на ФУМИ и ФВС, за да се улесни по-бързото използване на наличните финансови средства, да се повиши прозрачността и да се подобри отчетността на разходите на ФУМИ и ФВС;

96.  посочва, че Палатата установява несъответствия в начина, по който държавите членки третират допустимостта на данъка върху добавената стойност, деклариран от публичните органи, и призовава Комисията да предостави насоки на държавите членки по отношение на изпълнението на ФУМИ/ФВС, като уточни, че когато публични органи изпълняват действия на Съюза, съфинансирането от Съюза не може да надвишава общия размер на допустимите разходи без ДДС;

97.  препоръчва:

   а) Комисията да определи и да въведе балансирана и всеобхватна миграционна политика, основана на принципите на солидарност и партньорство, вместо да разглежда миграционната политика като въпрос, свързан с управлението на кризи;
   б) ГД „Миграция и вътрешни работи“ да въведе ключов показател за ефективност във връзка с положението на най-уязвимите мигранти, и по-специално децата мигранти и жените и момичетата бежанци, с цел предотвратяване и избягване на злоупотреби и трафик;
   в) ГД „Миграция и вътрешни работи“ систематично да предоставя данни за процента грешки при плащанията и процента остатъчни грешки;
   г) Комисията да изисква от държавите членки в годишните отчети на техните национални програми по ФУМИ и ФВС да правят разбивка на естеството на сумите, които докладват, по следните категории: събрани вземания, авансово финансиране и действително извършен разход, и да докладва в своя годишен отчет за дейността от 2018 г. нататък действителните разходи по фондове;

98.  изразява сериозна загриженост във връзка с установените слабости в управлението и контрола на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO); счита за неприемливо, че Комисията не е упражнила ефективен контрол и не се е намесила своевременно за справяне с положението; призовава Комисията да извършва постоянно наблюдение на агенциите с дейност в рамките на функция 3;

99.  изразява загриженост за съществуването на риск средствата на Съюза, предвидени за развитие, да се използват за други цели като борба с неуредената миграция или военни действия;

ПРЯКО УПРАВЛЕНИЕ

100.  посочва, че за 2017 г. Палатата установява най-високия изчислен процент грешки за разходите в област „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ (4,2%); отбелязва, че това са разходи, управлявани пряко от Комисията, за които отговорност носи единствено и пряко Комисията; очаква Комисията да приеме спешен план за действие за подобряване на ситуацията и да приложи всички мерки, с които разполага, за да намали процента грешки при разходите;

101.  изразява съжаление, че от 130-те операции, проверени от Палатата, 66 (51%) съдържат грешки и че при 17 случая на количествено измерими грешки, допуснати от бенефициентите, Комисията или независимият одитор са разполагали с достатъчно информация, представена в заявлението за възстановяване на разходи (например неточен обменен курс или разходи, направени извън отчетния период), за да предотвратят или открият и коригират грешките преди одобряването на разходите; подчертава, че ако Комисията беше използвала правилно цялата информация на нейно разположение, размерът на изчисления процент грешки по тази глава щеше да бъде с 1,5 процентни пункта по-нисък;

102.  настоятелно призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки за подобряване на използването на наличната информация, с която разполага, за предотвратяване и коригиране на грешките преди извършване на плащанията с цел възстановяване на положителната тенденция на намаляване на процента грешки, наблюдавана през предходните години (от 5,6% през 2014 г. на 4,4% през 2015 г. и на 4,1% през 2016 г.);

103.  отбелязва, че Палатата не представя отделен процент грешки за „Сигурност и гражданство“, тъй като само малка част (2%) от бюджетните плащания през 2017 г. са свързани с тази област, но ГД „Миграция и вътрешни работи“ представя следните проценти грешки в своя годишен отчет за дейността, които обаче не са били проверени от Палатата:

   а) Солидарност и управление на миграционните потоци (SOLID): процент установени грешки – 2,26% и процент остатъчни грешки – 0,75%;
   б) фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС): процент установени грешки – 0% и процент остатъчни грешки – 1,54%;
   в) непряко управление децентрализирани агенции: процент остатъчни грешки под 2%;

104.  отбелязва, че за 2017 г. Палатата не е изчислила процента грешки за средствата на Съюза, изразходвани по функция 4 от МФР „Глобална Европа“, и че това решение е взето в съответствие с общата стратегия на Палатата за намаляване на проверките ѝ по същество и частично разчитане на „работата на другите“;

105.  отбелязва положителното развитие на процента остатъчни грешки, установено от поръчаните от ГД „Международно сътрудничество и развитие“ и ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ проучвания на процента остатъчни грешки, и отбелязва, че изчисленият най-вероятен процент остатъчни грешки, представителен за операциите на ГД „Международно сътрудничество и развитие“, e 1,18% (спрямо 1,67% през 2016 г. и 2,2% през 2015 г.), докато при операциите на ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ процентът остатъчни грешки е 0,67;

106.  отбелязва обаче, че процентът остатъчни грешки на ГД „Международно сътрудничество и развитие“ и ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ не е изчислен на базата на извадка от всички плащания за текущи проекти, а се отнася само за приключени договори, по отношение на които са приложени всички контроли и проверки, в резултат на което са анализирани само плащанията преди 2017 г., а не действителният процент на грешки при плащанията през 2017 г.;

107.  отбелязва факта, че Палатата счита, че проучванията на процента остатъчни грешки като цяло изпълняват предназначението си, въпреки изразената от нея сериозна загриженост относно качеството на тези проучвания;

108.  отбелязва със загриженост, че въпреки добрите резултати по отношение на процента грешки, единствената разходна област с индикативен процент на грешки над 2% е „Пряко управление – безвъзмездни средства“ с процент на грешки от 2,80% за ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ и 2,12% за ГД „Международно сътрудничество и развитие“;

109.  призовава ГД „Научни изследвания и иновации“ да публикува своите специфични за всяка държава препоръки в годишния си отчет за дейността;

110.  подчертава много отрицателните констатации на Палатата относно публично-частните партньорства(5) (ПЧП) и нейната препоръка към Комисията „да не насърчава по-интензивно и по-широко използване на ПЧП“ в рамките на Съюза; призовава Комисията да вземе изцяло предвид тази препоръка, когато работи по ПЧП в развиващите се страни, където средата за успешното прилагане на ПЧП е дори още по-трудна отколкото в рамките на Съюза;

111.  приветства резултатите, постигнати по трите оси на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (ЕaSI) през 2017 г.; обръща внимание на значението на помощта по ЕaSI, и по-специално на нейните оси „Прогрес“ и „Европейска мрежа на службите по заетостта“ (EURES), за изпълнението на Европейския стълб на социалните права; отбелязва обаче със загриженост, че тематичният раздел „Социално предприемачество“ в рамките на ос „Микрофинансиране и социално предприемачество“ на ЕaSI продължава да не постига очакваните резултати; оценява положително факта, че Комисията работи в тясно сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), за да гарантира, че той се ангажира с пълното използване на ресурсите в рамките на тематичния раздел „Социално предприемачество“.

Научни изследвания и иновации

Примери за успех

112.  отбелязва със задоволство, че със съфинансиране от Съюза по линия на „Хоризонт 2020“ Жерар Муру спечели, заедно с други изследователи, Нобеловата награда за физика за откриването на метод за генериране на ултракъси оптични импулси с висока интензивност с приложение в очната хирургия, както и че Международният консорциум за изследване на редките заболявания (IRDiRC) е постигнал целта си за разработване на 200 нови терапии за редки заболявания три години по-рано от предвиденото;

113.  отбелязва освен това, че чрез действията „Мария Склодовска-Кюри“ „Хоризонт 2020“ финансира 36 000 изследователи, независимо от тяхната възраст, националност и етап на професионално развитие, и че двама от тримата лауреати на Нобеловата награда за химия за 2017 г., получили наградата за развитие на електронните микроскопи, са участвали в действията „Мария Склодовска-Кюри“ и други финансирани от Съюза научноизследователски проекти;

114.  приветства стартирането на първата фаза на пилотния проект на Европейския съвет по иновациите през октомври 2017 г., като част от работната програма на „Хоризонт 2020“ за периода 2018 – 2020 г., за който е предвидено финансиране в размер на 2,7 милиарда евро и който има за цел предоставянето на подкрепа на водещи новатори, стартиращи предприятия, малки дружества и изследователи с открояващи се идеи за коренно различни от съществуващите продукти, услуги или бизнес модели, свързани с висок риск и с потенциал за разрастване в международен мащаб;

115.  отбелязва, че Комисията разглежда възможността за по-нататъшно разширяване на използването на опростен вариант за разходите, по-специално чрез използване на финансиране чрез еднократни суми;

Критични области, които се нуждаят от подобрение

116.  отбелязва, че според сравнителния доклад за иновациите резултатите от дейността на Съюза в областта на иновациите са се увеличили с 5,8% от 2010 г. насам; отбелязва обаче, че не се наблюдава сближаване на резултатите в тази област между държавите от Съюза; отбелязва, че следните държави са основни бенефициенти на фондовете в рамките на „Хоризонт 2020“ (нетен размер на поискания от участника принос от Съюза в евро): Германия 5 710 188 927,80/Обединено кралство 5 152 013 650,95/Франция 3 787 670 675,13; призовава Комисията да обръща по-голямо внимание на географското разпределение на финансовите средства за научни изследвания, за да допринася за създаването на равни условия за растеж и работни места в европейското научноизследователско пространство;

117.  отбелязва, че Комисията признава съществуването на някои слабости в рамката за изпълнение за „Хоризонт 2020“, което затруднява оценката на напредъка на програмата по отношение на всички нейни цели в даден момент; очаква тези слабости да бъдат преодолени в предложенията за програмата „Хоризонт Европа“ в следващата МФР и изразява съжаление, че не се обмисля въвеждането на мерки за подобряване на рамката за изпълнение през настоящия период;

118.  отбелязва, че в годишния отчет за дейността на ГД „Научни изследвания и иновации“ се посочват шест различни процента грешки, три за Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и три за „Хоризонт 2020“; подчертава, че подобен подход не улеснява прозрачността и отчетността и следва незабавно да бъде подобрен; приема обаче, че става въпрос за две различни програми в рамките на два различни финансови периода;

Сигурност и гражданство

Няколко примера за успех

119.  посочва, че ГД „Миграция и вътрешни работи“ управлява бюджет от 1,831 милиарда евро за миграцията и 313,75 милиона евро за сигурността и че първоначалният общ бюджет от 6,9 милиарда евро за многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. беше значително увеличен от 2015 до 2017 г. – с 3,9 милиарда евро;

120.  отбелязва, че бюджетът, управляван от ГД „Миграция и вътрешни работи“, и броят на нейните служители бяха увеличени за справяне със ситуацията в контекста на миграционната криза и заплахите за вътрешната сигурност; по отношение на човешките ресурси в края на 2017 г. ГД „Миграция и вътрешни работи“ има 556 служители, спрямо 480 през 2016 г.;

Критични области, които се нуждаят от подобрение

121.  отбелязва със загриженост, че темпът на усвояване на ресурсите, управлявани от ГД „Миграция и вътрешни работи“, е довел до увеличение с 24% на общите непогасени бюджетни задължения (RAL) в края на 2017 г. и че добрата степен на изпълнение през 2017 г. отразява факта, че част от бюджетните кредити за поети задължения са пренесени за 2018 г.;

122.  изразява загриженост относно значителните слабости, установени в системите за управление и контрол на EASO, довели до изразяването на резерва по причини, свързани със запазването на репутацията; подчертава обаче, че ГД „Миграция и вътрешни работи“ реагира, като въведе процедура за съвместно вземане на решения от Изпълнителния съвет и назначи ново ръководство на EASO, за да овладее ситуацията;

123.  повтаря своето искане в бюджетните редове за програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 г. да се уточняват средствата, разпределени за всяка от целите на програмата, посветена на равенството между половете, с цел осигуряване на правилна отчетност на средствата, предназначени за тази цел;

124.  отново отправя призив за отделен бюджетен ред за специфичната цел „Дафне“, за да се покаже ангажиментът на Съюза за борба с насилието срещу жени и момичета; призовава за увеличаване на средствата по този бюджетен ред и за обръщане на тенденцията на намаляване на средствата, предназначени за „Дафне“, през периода 2014 – 2020 г.; призовава за постоянни усилия за повишаване на осведомеността относно безвъзмездните средства, включени в специфичната цел „Дафне“, както и за мерки, които да направят свързаните с нея административни процедури по-удобни за ползване;

Глобална Европа

Няколко примера за успех

125.  посочва, че работата на Палатата по проверка на редовността на операциите показва, че Комисията е подобрила системите си за контрол, което е довело до пропорционално по-малко грешки в сравнение с резултатите от предходни процедури за изготвяне на годишна декларация за достоверност;

126.  отбелязва, че Палатата е проверила също резултатите от изпълнението на седем проекта; приветства факта, че и седемте проекта са имали съответни показатели за изпълнение и че рамката е била добре структурирана и е предвиждала постижими крайни продукти;

127.  взема под внимание Специалния доклад на Палатата относно помощта от Съюза за Мианмар/Бирма и отговора на Комисията; приветства в това отношение водещата роля на Съюза в подкрепа на приоритетите за развитие в един труден контекст и с ограничени човешки ресурси; отбелязва обаче, че помощта от Съюза е била само частично ефективна; подкрепя Палатата, която подчертава необходимостта да се обърне по-голямо внимание на мобилизирането на национални приходи, по-специално в страните с бързо развиващи се икономики; с оглед на документираните жестокости, извършени от армията на Мианмар/Бирма, изразява дълбока загриженост относно секторната бюджетна подкрепа, която продължава да се предоставя от бюджета на Съюза на Мианмар/Бирма;

128.  призовава за основан на стимули подход към развитието чрез въвеждане на принципа „повече за повече“, следвайки примера на Европейската политика за съседство; счита, че колкото по-голям и по-бърз е напредъкът на една държава в осъществяването на вътрешни реформи, целящи изграждането и укрепването на демократични институции, зачитането на правата на човека и върховенството на закона, толкова по-голяма следва да бъде подкрепата, която тя получава от Съюза;

129.  подчертава, че е важно да се увеличат средствата, предоставяни с цел подпомагане на доброто управление, демокрацията и принципите на правовата държава в развиващите се страни, за да се насърчават отговорни и прозрачни институции, да се подкрепя изграждането на капацитет и да се утвърждава основан на участието процес на вземане на решения и публичен достъп до информация;

130.  насочва вниманието към мащаба и последствията на енергийната бедност в развиващите се страни и към значителното участие на Съюза в усилията за намаляване на тази бедност; подчертава необходимостта от решителни и съгласувани усилия от страна на правителствата и заинтересованите страни в засегнатите държави с цел намаляване на енергийната бедност;

Критични области, които се нуждаят от подобрение

131.  отбелязва със загриженост, че Палатата установява повтарящи се грешки, свързани с прекомерно уравняване на разходите при междинните плащания;

132.  изразява отново съжаление, че докладите за управлението на външната помощ, изготвяни от ръководителите на делегациите на Съюза, не са приложени към годишните отчети за дейността на ГД „Международно сътрудничество и развитие“ и ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, както се предвижда в член 67, параграф 3 от Финансовия регламент; изразява съжаление, че докладите систематично се считат за поверителни, докато съгласно член 67, параграф 3 от Финансовия регламент те следва да „се предоставят на разположение на Европейския парламент и на Съвета, като съответно се взема предвид тяхната поверителност“;

133.  отбелязва със загриженост голямото натрупване на договори в един твърде ограничен брой национални агенции за развитие и произтичащия от това риск от ренационализация на политиките на Съюза, в противоречие с интересите за по-голяма интеграция на външната политика на Съюза; настоятелно призовава Комисията не само да предостави достъп на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета до оценката на стълба, но и да го направи по-такъв начин, че тя да стане обществено достъпна; в този смисъл отбелязва със загриженост търговската ориентация на тези национални субекти, на която се позовава Европейската комисия, за да ограничи достъпа до въпросната информация; призовава Комисията възможно най-скоро да засили и консолидира контрола върху тръжните процедури и възлагането на обществени поръчки, за да се избегне каквото и да било нарушение на конкуренцията между този ограничен брой национални агенции, получаващи значителни субсидии, и другите публични и частни предприятия с ясна проевропейска ориентация;

134.  отбелязва със загриженост констатацията на Палатата, че проучванията на процента остатъчни грешки имат своите ограничения, тъй като те са проучвания, а не одити и следователно не следват Международните стандарти за одит и включват много ограничени проверки на обществените поръчки;

135.  призовава ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ и ГД „Международно сътрудничество и развитие“ от 2019 г. нататък да предоставят на изпълнителя на проучването на процента остатъчни грешки по-точни насоки за проверка на второто ниво процедури за възлагане на поръчки и при проучванията на процента остатъчни грешки да се стратифицира популацията за процента остатъчни грешки въз основа на присъщия риск на проектите, като се поставя по-голяма тежест върху операциите с пряко управлявани безвъзмездни средства и по-малка върху операциите за бюджетна подкрепа;

136.  оправя искане към Комисията да предприеме необходимите мерки за отстраняване на пропуските, установени от собствената ѝ Служба за вътрешен одит, и да превърне доклада за управлението на външната помощ в надежден и напълно достъпен за обществеността документ, който надлежно потвърждава декларациите за достоверност на ръководителите на делегации и на генералния директор на ГД „Международно сътрудничество и развитие“;

137.  счита, че при предоставянето на външна помощ Комисията следва да обръща по-голямо внимание на зачитането на правата на човека в съответствие с Хартата на ООН и на върховенството на закона в държавите получатели;

138.  изразява загриженост във връзка с недостатъчната видимост на финансирането на Съюза, мобилизирано за проектите; настоятелно призовава Комисията да подобри видимостта и да увеличи взаимното допълване на действията по различните инструменти;

139.  отбелязва с голяма загриженост продължаващата тенденция в предложенията на Комисията да се игнорират правно обвързващите разпоредби на Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета(6), когато става въпрос за отговарящи на изискванията разходи по линия на официалната помощ за развитие (ОПР) и отговарящи на изискванията държави за разходи по инструмента за сътрудничество за развитие; припомня, че законосъобразността на разходването на средства на Съюза е основен принцип на доброто финансово управление и че политическите съображения не следва да вземат връх над ясно формулирани правни разпоредби; припомня, че инструментът за сътрудничество за развитие е преди всичко и на първо място инструмент, създаден за борба с бедността;

140.  изразява съжаление, че във всеки годишен отчет за дейността от 2012 г. насам ГД „Международно сътрудничество и развитие“ на Комисията изразява резерва по отношение на редовността на операции, свързани с отчетите, което е знак за сериозни вътрешни пропуски в управлението;

Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

141.  отбелязва, че през 2017 г. програмата LIFE отбеляза 25-ата си годишнина; посочва, че програмата е предоставила 222 милиона евро за съфинансиране на 139 нови проекта; подчертава, че е необходимо да се положат допълнителни усилия за намаляване на забавянето на плащанията в рамките на програмата LIFE, тъй като през 2017 г. 5,8% от плащанията са извършени след изтичане на законоустановените срокове (3,9% през 2016 г., 12% през 2015 г.);

142.  посочва, че междинната оценка на програмата LIFE, обхващаща периода 2014 – 2015 г., беше публикувана през 2017 г.; отбелязва, че тъй като през обхванатия период повечето проекти е трябвало тепърва да започнат, а броят на приключените проекти е бил малък, оценката е съсредоточена основно върху процесите, въведени за постигане на целите на програмата LIFE и в нея се стига до заключението, че програмата LIFE осигурява добавена стойност от Съюза, като същевременно се посочват възможни подобрения; подчертава, че процедурите за управление на безвъзмездните средства, и по-специално процедурите за кандидатстване и докладване, следва не само да бъдат опростени, но и значително ускорени;

143.  отбелязва, че условията на решението за екстернализиране във връзка със сътрудничеството с Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) по отношение на персонала предполагат, че капацитетът на персонала в ГД „Околна среда“ е много ограничен, що се отнася до дейностите, свързани с програмата LIFE, което може да наложи допълнителен преглед на работните методи и договорености в рамките на генералната дирекция;

144.  подчертава, че одитираните системи за вътрешен контрол на ГД „Околна среда“ и ГД „Действия по климата“ са само частично ефективни, тъй като някои много важни препоръки все още предстоят да бъдат изпълнени в съответствие с договорените планове за действие;

145.  подчертава, че ГД „Действия по климата“ и ГД „Бюджет“ наблюдават изпълнението на целта в многогодишната финансова рамка за насочване на 20% от разходите към интегриране на въпросите относно климата и че ГД „Действия по климата“ подкрепя други генерални дирекции да интегрират въпросите, свързани с климата, в своите дейности; изразява съжаление, че през 2017 г. само 19,3% от бюджета на Съюза са били изразходвани за действия, свързани с климата, и че прогнозата е средната стойност за периода 2014 – 2020 г. ще бъде едва 18,8%;

146.  изразява загриженост във връзка с факта, че в годишния отчет за дейността на ГД „Действия по климата“ за 2017 г. отново е изразена резервата по причини, свързани със запазването на репутацията, във връзка с продължаващите значителни слабости по отношение на сигурността, установени в Регистъра на ЕС за Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС);

147.  изразява съжаление, че средният процент остатъчни грешки на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ е достигнал 2,5% за цялостната дейност в областта на безопасността на храните и фуражите през 2017 г., което надвишава прага на същественост от 2%; отбелязва, че това се дължи на завишаване на декларираните от държавите членки разходи в контекста на структурните промени в управлението и контрола на вземанията в една държава членка; изисква от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че това няма да се повтори в бъдеще, например като увеличи използването на мерките за опростяване, предвидени във Финансовия регламент;

148.  подчертава, че през 2017 г. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ публикува междинната оценка на общата финансова рамка за хранителната верига за периода 2014 – 2020 г., в която се заключава, че настоящата рамка функционира добре и е допринесла за постигането на добавена стойност от Съюза; отбелязва, че Комисията, следвайки препоръките на Палатата, работи за разработването на методология за анализ на ефективността на разходите в областта на хранителната верига, с цел бъдещите икономически оценки на финансирани от Съюза интервенции да бъдат по-надеждни;

Транспорт и туризъм

149.  отбелязва, че през 2017 г. Комисията е избрала 152 проекта за общо финансиране за транспорта по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в размер на 2,7 милиарда евро, като общите инвестиции са в размер на 4,7 милиарда евро, като сумата включва друго публично и частно финансиране; отново подчертава значението на инструмента за финансиране на МСЕ за завършването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), за изграждането на единно европейско транспортно пространство, за развитието на трансграничните връзки и за осигуряването на липсващите връзки;

150.  приканва европейските координатори за TEN-T да извършат цялостна оценка на осъществените проекти и постигнатите подобрения по протежение на коридорите на трансевропейската транспортна мрежа в рамките на текущия програмен период и да я представят на Комисията и на Парламента;

151.  призовава Комисията ясно да представи за сектора на транспорта оценка на въздействието на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) върху другите финансови инструменти, по-специално по отношение на МСЕ, както и относно съгласуваността на дълговия инструмент на МСЕ с други инициативи на Съюза, достатъчно време преди предложението за следващата МФР; отправя искане тази оценка да включва ясен анализ на географския баланс на инвестициите в транспортния сектор; припомня обаче, че сумата на изразходваните средства по даден финансов инструмент не следва да се разглежда като единствения значим критерий, който да се използва за оценяване на резултатите от прилагането на този инструмент; поради това приканва Комисията да задълбочи своята оценка на успехите, постигнати в рамките на финансирани от Съюза транспортни проекти, и да измери тяхната добавена стойност;

152.  приветства резултатите от поканата за смесено финансиране по МСЕ през 2017 г. и решението за увеличаване на съответния бюджет на 1,35 милиарда евро, което потвърждава значението и добавената стойност на използването на безвъзмездни средства на Съюза в съчетание с финансиране от Европейската инвестиционна банка или от национални насърчителни банки или други институции за развитие и публични финансови институции, както и от частни финансови институции и инвеститори от частния сектор, включително чрез публично-частни партньорства; счита, че по тази причина МСЕ следва да продължи да подкрепя действия, които позволяват комбиниране на безвъзмездни средства от Съюза и други източници на финансиране, като същевременно запазва безвъзмездните средства като основен инструмент за финансиране;

153.  отбелязва, че в рамките на своя одит на надзора на Комисията върху изпълнението на финансовите инструменти по МСЕ Службата за вътрешен одит на Комисията установи много нисък процент на изпълнение на финансовите инструменти по МСЕ и че по-голямата част от бюджета, първоначално разпределен за финансовите инструменти по МСЕ (2,43 милиарда евро), е бил преразпределен към бюджетните редове за безвъзмездни средства по МСЕ, като до 2020 г. за финансовите инструменти по МСЕ остават на разположение само 296 милиона евро; отбелязва също така, че една от посочените причини е, че критериите за допустимост на финансовите инструменти по линия на МСЕ и на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) до голяма степен се припокриват и че потенциално допустими проекти по МСЕ в действителност са били финансирани от ЕФСИ, тъй като той има по-голям политически приоритет и по-голям обхват; призовава Комисията, що се отнася до МСЕ, да повишава равнището на осведоменост сред бенефициентите относно правилата за допустимост, по-специално като направи ясно разграничение на понятията „договор за изпълнение“ и „договор с подизпълнител“, които са били основният източник на объркване сред бенефициентите; призовава Комисията да гарантира, че финансовите инструменти по-скоро се допълват взаимно, а не се заместват;

154.  отбелязва, че 2017 г. е първата година от одитната кампания за програмата МСЕ и че ще са необходими още 2 – 3 години одитиране на МСЕ, за да се изчисли показателен процент грешки за всички сектори на МСЕ; въпреки това приветства факта, че грешките, открити при одитите на МСЕ и TEN-T, приключени през 2017 г., са много малки;

155.  изразява загриженост, че Службата за вътрешен одит на Комисията е установила значителни слабости в съществуващата система на ГД „Мобилност и транспорт“ за мониторинг на политиката в областта на въздухоплаването и мореплаването и е направила три много важни препоръки; призовава ГД „Мобилност и транспорт“ да изпълни изцяло плана за действие, който е подготвила за справяне с установените рискове;

Култура и образование

156.  приветства постигнатото през 30-те години на съществуване на програмата „Еразъм“, програма, дала възможност за мобилност на 9 милиона души (в това число млади хора и студенти, а отскоро и служители) от 1987 г. насам; подчертава голямата европейска добавена стойност на програмата и нейната роля като стратегическа инвестиция в младите европейци;

157.  отбелязва, че е необходимо да се направи повече по програмата „Еразъм“, за да стане тя достъпна за маргинализираните групи, и по-специално за лицата с увреждания и със специални образователни потребности, лицата, които са необлагодетелствани в географско отношение, лицата, преждевременно напускащи училище, лицата, принадлежащи към малцинствена група, лицата в неравностойно социално-икономическо положение и т.н.;

158.  изразява дълбока загриженост във връзка с ниската степен на използване на механизма за гарантиране на студентски заеми в рамките на „Еразъм+“, както и във връзка с неговото недостатъчно географско покритие, ограничено до банки в три държави и до университети в други две държави; настоятелно призовава Комисията и Европейския инвестиционен фонд да приложат стратегия за изпълнение с цел максимално увеличаване на ефективността на механизма до 2020 г. или, алтернативно, да улеснят преразпределянето на неизползваните средства в рамките на самата програма и да дадат възможност за по-добро финансово покритие на дейностите по различните направления;

159.  изразява тревога по повод на все още ниския процент на успеваемост на проектите по програма „Европа за гражданите“ и подпрограма „Култура“ на програма „Творческа Европа“ (съответно 21% и 22% през 2017 г.); подчертава, че едно по-адекватно равнище на финансиране е от решаващо значение за справяне с тези незадоволителни резултати, които са контрапродуктивни за целите на самата програма, тъй като не подтикват гражданите към участие;

160.  подчертава ролята на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) за изпълнението на трите програми в областта на културата и образованието; изразява обаче загриженост относно слабостите във вътрешния контрол на EACEA, установени от одит на управлението на безвъзмездните средства по програми „Еразъм+“ и „Творческа Европа“; отбелязва, че и Службата за вътрешен одит на Комисията констатира слабости в процеса на управление на безвъзмездните средства по „Еразъм+“ от страна на EACEA; поради това счита, че Комисията и EACEA не би следвало да срещат затруднения при прилагането на необходимите корективни действия, за да се осигури пълна прозрачност и да се гарантира най-високо качество на изпълнението от тяхна страна на програмите в областта на културата и образованието;

НЕПРЯКО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

161.  отбелязва, че през 2017 г. Комисията е подписала договори с агенции на ООН на стойност близо 253,5 милиона евро вноски от бюджета на Съюза, като най-големите бенефициенти са Програмата на ООН за развитие (119,21 милиона евро), УНИЦЕФ (29,34 милиона евро) и Службата на ООН за обслужване на проекти (20,05 милиона евро), както и договори със Световната банка на стойност 174,11 милиона евро;

162.  предвид промяната в начините на предоставяне на помощ от преки безвъзмездни средства към доверителни фондове и смесено финансиране, включително чрез Европейския фонд за устойчиво развитие, приканва Съвета, Комисията и Европейската инвестиционна банка да приемат междуинституционално споразумение с Европейския парламент относно прозрачността, отчетността и парламентарния контрол въз основа на политическите принципи, определени в новия Европейски консенсус за развитие;

163.  приветства препоръките на Палатата за подобряване на прозрачността на разходването на отпуснатите на неправителствените организации средства на Съюза, публикувани в Специален доклад № 2018/35, където, наред с другото, тя препоръчва на Комисията да подобри надеждността на информацията относно неправителствените организации в своята счетоводна система, както и информацията, събирана относно усвояваните от неправителствените организации средства; призовава следователно Комисията да изпълни тези препоръки преди края на настоящия мандат;

164.  съзнава напълно сложния характер на много от предизвикателствата и необходимостта от многостранни и допълващи се ответни действия, но настоява, че е необходима яснота в условията за финансиране и спазване на международните ангажименти;

165.  отбелязва, че броят на финансовите инструменти се е увеличил значително, което осигурява нови възможности за смесено финансиране в транспортния сектор, но в същото време създава сложна мрежа от споразумения извън бюджета на Съюза; изразява загриженост, че тези инструменти, които са извън бюджета на Съюза, биха могли да засегнат равнището на отчетност и прозрачност, тъй като докладването, одитът и общественият контрол не са съгласувани; призовава Комисията да установи как бюджетната система на Съюза може да бъде реформирана, и по-специално как да се гарантира по най-добрия начин, че споразуменията за финансиране като цяло не са по-сложни, отколкото е необходимо за постигане на целите на политиката на Съюза, както и да се гарантира отчетност, прозрачност и проверимост;

ЕФСИ

166.  посочва, че бюджетният орган е увеличил гаранцията по ЕФСИ от 16 милиарда на 26 милиарда евро, а целевия обем на инвестициите – от 315 милиарда на 500 милиарда евро, и че в края на 2017 г. групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е подписала договори на стойност 36,7 милиарда евро (спрямо 21,3 милиарда евро за 2016 г.);

167.  отбелязва констатацията на Палатата, че 64% от общата стойност на договорите по ЕФСИ, подписани от групата на ЕИБ до края на 2017 г., е концентрирана в шест държави членки: Франция, Италия, Испания, Германия, Обединеното кралство, Полша;

168.   изразява съжаление, че едва 20% от финансирането по ЕФСИ подкрепя проекти, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяването към тях, докато стандартният портфейл на ЕИБ е достигнал прага от 25%; призовава Комисията да предложи възможности за устойчиво финансиране и благоприятна инвестиционна среда, които да отразяват ангажиментите и общите цели на Съюза, с цел насърчаване на иновациите и на икономическото, социалното и териториалното сближаване в рамките на Съюза, както и за да се укрепи социалното измерение на инвестициите чрез преодоляване на недостига на инвестиции в социалния сектор и по отношение на безопасността на инфраструктурата;

169.  призовава Комисията да гарантира, че управителните органи на ЕФСИ вземат под внимание необходимостта от истински географски баланс при подписването на договорите, и да докладва на Парламента относно постигнатия напредък;

Научни изследвания

170.  отбелязва, че по отношение на плащанията през 2017 г. Комисията инвестира 11,2 милиарда евро в областта на научните изследвания и иновациите, като 58% от тях са управлявани пряко, а 42% – чрез упълномощени субекти, и че 18,2% от последните (583 милиона евро) са изпълнени чрез съвместни предприятия, а 16,8% (540 милиона евро) са разпределени чрез ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

171.  призовава Комисията да докладва на комисията по бюджетен контрол на Парламента през втората половина на 2019 г. относно изпълнението на финансовите инструменти в областта на научните изследвания и относно постигнатите от тях резултати;

Доверителни фондове

172.  посочва, че за помощта за държави извън Съюза все повече се използват алтернативни модели на финансиране – като доверителни фондове и Механизма за бежанците в Турция – което увеличава сложността на съществуващите финансови структури; признава обаче, че тези инструменти дадоха възможност за бърза реакция при трудни обстоятелства и осигуряват гъвкавост;

173.  посочва, че обединяването на ресурси от Европейския фонд за развитие (ЕФР), бюджета на Съюза и други донори в доверителните фондове не следва да води до отклоняване на пари, предназначени за развитие и сътрудничество, от предвидените бенефициенти и от използването им за първоначалните им цели, като изкореняване на бедността и утвърждаване на основните права;

174.  посочва, че увеличеното използване на доверителни фондове се дължи и на настоящата липса на гъвкавост в рамките на бюджета на Съюза;

175.  посочва, че увеличаващото се използване на други финансови механизми за осъществяване на политиките на Съюза паралелно с бюджета на Съюза рискува да подкопае сегашното ниво на отчитане и прозрачност, тъй като правилата за докладване, одит и публичен контрол не са съгласувани; призовава следователно Комисията да предвиди закриване на доверителни фондове, особено когато техният „спешен“ характер не е добре обоснован, когато са неспособни да привличат значително участие на други донори и когато има риск от нарушения на основните права или когато в тях участват органи на трети държави, които не зачитат основните права;

Механизмът за Турция

176.  отбелязва, че в своя Специален доклад № 27/2018 относно Механизма за бежанците в Турция Палатата отбелязва, че в сложна обстановка Механизмът за бежанците в Турция осигури възможност за бързо мобилизиране на 3 милиарда евро за предоставяне на бърз отговор на кризата с бежанците, но не постигна напълно целта си за ефективно координиране на този отговор, както и достатъчно добро съотношение между качество и цена; изисква от Комисията да изпълни всички препоръки на Палатата относно Механизма за бежанците в Турция, и най-вече за подобряване на мониторинга и докладването относно проектите за парично подпомагане и за подобряване, заедно с турските органи, на работната среда за (международните) неправителствени организации, както и да гарантира, че финансовите средства са точно насочвани към проекти за бежанците и не се използват за други цели; призовава Комисията да докладва редовно на Парламента относно съвместимостта на финансираните действия с правното основание;

177.  отбелязва освен това, че според Палатата одитираните проекти са предоставили ценна подкрепа на бежанците и повечето от тях са изпълнили своите цели, но половината от тях все още не са постигнали очакваните резултати;

178.  отбелязва заключението на Европейския омбудсман, че Комисията следва да положи повече усилия, за да гарантира, че изявлението на ЕС и Турция зачита основните права на ЕС, и поради това призовава Комисията систематично да включва съображения, свързани с основните права, в своите решения по този механизъм, включително чрез оценки на въздействието върху основните права; призовава Комисията да докладва редовно на Европейския парламент по този въпрос;

179.   изразява съжаление, че след разследване на Европейската мрежа за сътрудничество в разследването (EIC) са изразени съмнения относно използването на средствата по инструмента; призовава Комисията да проведе задълбочено разследване по въпроса и да уведоми Парламента относно резултатите;

180.  призовава ГД „Международно сътрудничество и развитие“ да преразгледа до 2020 г. съществуващите насоки за бенефициентите по проекти, изпълнявани при непряко управление, с цел планираните дейности да бъдат изпълнявани в срок и да допринасят за практическото използване на резултатите от проектите, като по този начин се осигурява най-добро съотношение между качество и разходи;

181.  отбелязва, че според Палатата разходите за „Администрация“ не са засегнати от съществено ниво на грешки; въпреки това със загриженост отбелязва, че процентът грешки се е увеличил в сравнение с предходната година (0,55% през 2017 г. и 0,2% през 2016 г.);

182.  отбелязва, че въпреки че Палатата не е установила съществени слабости, тя все пак е открила повтарящи се области, в които има място за подобрение;

„International Management Group (IMG)“

183.  отбелязва, че в своето неподлежащо на обжалване решение от 31 януари 2019 г., с което се слага край на производството по делото за International Management Group (IMG)(7), Съдът на ЕС отменя две решения на Комисията: 1) да не сключва повече нови споразумения за делегиране при непряко управление с IMG, считано от 8 май 2015 г., и 2) да се преразпределят 10 милиона евро от IMG на германския публичен оператор GIZ за договор за техническа помощ за търговската политика на Мианмар; отбелязва освен това, че Съдът потвърждава необходимостта от вземане на решение за сумата на финансовата компенсация, дължима на IMG, поради щетите, предизвикани от решението на Комисията от 8 май 2015 г., както и че Комисията трябва да оттегли всички представени от нея насрещни жалби;

184.  отбелязва заключението на Съда на ЕС, че правните доводи, представени от OLAF, на които Комисията основава своите решения относно IMG, представляват правна грешка, както от гледна точка на международното право, така и от гледна точка на Финансовия регламент на ЕС; изразява съжаление, че, както обяснява Съдът на ЕС, по време на разследването си на IMG OLAF надвишава своите правомощия и не взема предвид изискванията на кодекса за предоставяне на гаранции, така често споменаван от Парламента; подкрепя в това отношение всякакви по-нататъшни мерки, които гарантират, че в процеса на текущото преразглеждане на регламента за OLAF ще бъде установен необходимия контрол на процедурната гаранция, както и възможности за обжалване, за да се избегнат в бъдеще такива вредни действия, които подкопават авторитета на ЕС и доверието на гражданите в него;

185.  отбелязва също така решението от 13 февруари 2019 г. на Постоянния арбитражен съд в Хага(8), според което Комисията следва да плати 2 милиона евро, което тя отказва да направи въз основа на твърдения срещу IMG и разследванията на OLAF, за разходи, фактурирани от IMG за седем договора за съвместно управление, подписани с Комисията;

186.  изразява дълбоко съжаление, че от 2012 г. насам процедурите на Парламента по освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета не са разобличили неверните твърдения срещу IMG или допринесли за избягването на сериозните щети, нанесени на IMG, както от финансова гледна точка, така и от гледна точка на репутацията, включително загубата на над 200 работни места;

187.  настоятелно призовава Комисията да изпълни съдебните решения и да признае напълно статута на IMG на международна организация, който неправилно беше поставен под въпрос и отхвърлен от нея и от OLAF; призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки за поправяне и компенсиране на щетите, нанесени на IMG, и да гарантира, че IMG може да участва в справедлива процедура съгласно разпоредбите за международните организации във Финансовия регламент; изисква от Комисията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка по изпълнението на мерките във възможно най-кратък срок;

Администрация

Процедура за назначаване на генералния секретар на Комисията

188.  изразява неудовлетворение от реакциите на Комисията на основателната загриженост, изразена от медиите и широката общественост непосредствено след назначаването на генералния секретар на Европейската комисия, както и от предоставените от Комисията обяснения по време на разискването на пленарното заседание на Парламента и от писмения отговор на Комисията на резолюцията на Европейския парламент от 18 април 2018 г., тъй като те бяха уклончиви, отбранителни и легалистични и показаха липса на чувствителност за значението, което прозрачните, справедливи и открити процедури за набиране на персонал имат за европейските граждани;

189.  припомня в този контекст констатираните в препоръката на омбудсмана по съединени дела 488/2018/KR и 514/2018/KR четири случая на лошо администриране; отбелязва, че заключенията на омбудсмана са до голяма степен подобни на тези на Европейския парламент и че омбудсманът изразява съгласие с оценката на Европейския парламент, че двойното назначаване разтегля и е възможно дори да прекрачва границите на закона; подчертава окончателна препоръка на омбудсмана до Комисията да разработи специална процедура за своя генерален секретар, отделна и независима от другите назначения на висши служители; изразява поради това съжаление за предизвикателния отговор на Комисията от 3 декември 2018 г. до Европейския омбудсман, който показва неразбиране на въпросите, повдигнати от омбудсмана след разглеждането на 11 000 страници документация; призовава следващия колегиум на членовете на Комисията и техния председател да преразгледат назначаването въз основа на констатациите на омбудсмана и на резолюцията на Парламента;

190.  взема под внимание междуинституционалната кръгла маса относно подбора и назначаването на висши ръководни длъжности, организираната от члена на Комисията Йотингер на 25 септември 2018 г., въпреки че срещата изглежда не доведе до постигането на окончателни резултати; поради това призовава Комисията да прилага на практика параграф 29 от резолюцията на Парламента относно политиката на етично поведение на Комисията;

191.  призовава Комисията, както и всички европейски институции, при необходимост да преразгледат процедурите за номиниране, по-специално на висшите длъжностни лица и когато е уместно – на членовете на кабинетите, и да предприемат допълнителни мерки за подобряване на прозрачността, справедливостта и равните възможности по време на процедурите за назначаване въз основа на констатациите на Европейския омбудсман и предстоящото проучване на Европейския парламент относно процедурите за назначаване на институциите на Европейския съюз; призовава Комисията да докладва на Европейския парламент до 31 август 2019 г. относно постигнатите резултати;

192.  отправя искане за незабавна оставка на генералния секретар и за откриването на справедлива, напълно прозрачна и открита състезателна процедура за тази длъжност;

Европейските училища

193.  отбелязва, че Европейските училища са получили 189,9 милиона евро от европейския бюджет през 2017 г.;

194.  отчита, че при прегледа на Палатата не са констатирани съществени грешки в окончателните консолидирани финансови отчети на Европейските училища за 2017 г. и че Европейските училища и Централното бюро са изготвили годишните си отчети в рамките на законоустановения срок; отбелязва обаче, че системата за вътрешен контрол на Европейските училища трябва да бъде усъвършенствана допълнително, за да се изпълни препоръката на Палатата и на Службата за вътрешен одит на Европейската комисия;

195.  отбелязва с негодувание, че след повече от 15 години все още не съществува система за добро финансово управление на Европейските училища;

196.  остава загрижен поради значителната слабост на системите за вътрешен контрол на Централното бюро и на отделни училища, по-специално в системите за плащане, контролната среда и процеса на набиране на персонал;

197.  отбелязва, че Палатата не е била в състояние да потвърди, че финансовото управление на училищата през 2017 г. е в съответствие с Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане: поради това изисква по-нататъшни усилия за приключване на изпълнението на останалите препоръки, свързани с управлението на извънбюджетните сметки, подобряване на счетоводните системи и системите за вътрешен контрол, както и на процедурите за наемане на персонал и плащане, и разработването на насоки за подобряване на бюджетното управление;

198.  отново изразява становището на Парламента за спешната необходимост от „всеобхватен преглед“ на системата на Европейските училища, за да се разгледат възможностите за „реформа, обхващащ[а] управленските, финансовите, организационните и педагогическите въпроси“ и припомня своето искане „Комисията ежегодно да представя [...] доклад с оценка на напредъка“ на Парламента;

199.  счита за неприемливо, че според Комисията осем критични или много важни препоръки на Службата за вътрешен одит на Комисията за периода 2014 – 2017 г. все още не са изпълнени; изисква да получи доклад за напредъка по изпълнението на тези препоръки до 30 юни 2019 г.;

Последващи действия, свързани с освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година

200.  отбелязва, че в съобщението на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, Комисията e подбрала 394 въпроса, повдигнати от Парламента за финансовата 2016 година, и е оставила 108 параграфа без коментар; изисква от Комисията да отговори подробно на всички въпроси, поставени от Европейския парламент в неговите резолюции, които са неразделна част от неговите решения относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

201.  приветства факта, че Комисията е отговорила на забележките на Парламента относно докладите за управлението на външната помощ и ключовите показатели за изпълнение, които се съдържат в неговата резолюция от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година(9), и е направила промени с цел подобряване на тези резултати; отбелязва, че Комисията е изпратила докладите за управлението на външната помощ за 2017 г. на Парламента без ограничения на поверителността, но изразява съжаление, че достъпът до тези доклади на практика е станал по-труден; очаква достъпът на Парламента до тези доклади да бъде улеснен в бъдеще;

Разни

202.  изразява загриженост във връзка със забавянето на Комисията в разрешаването на нарастващия проблем с несъответствието на корекционния коефициент, прилаган за европейските длъжностни лица в Люксембург, тъй като през 2018 г. това несъответствие вече надвиши три пъти (16,8%) предвидения в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз праг от 5%, което доведе до намаляване на привлекателността на Люксембург и до несправедлива дискриминация на над 11 000 служители на Европейския съюз, принуждавайки повече от една трета от тях да живеят в съседни държави, което от своя страна води до утежняване на трансграничния трафик; отбелязва, че други международни институции, разположени в Люксембург, вече са решили този проблем; настоятелно призовава Комисията да проучи съществуващия проблем с настоящия корекционен коефициент и да предприеме необходимите мерки;

203.  посочва, че оценките на въздействието са неизменна част от цикъла на политиката; изразява съжаление, че понякога в направените от Комисията законодателни предложения липсва цялостна оценка на въздействието; освен това изразява съжаление, че в някои случаи Комисията не е взела под внимание основните права; отново заявява, че оценките на въздействието следва да се основават на доказателства и винаги да са съобразени с основните права, залегнали в Хартата на основните права;

204.  настоятелно призовава Комисията да прекрати възможно най-скоро, както вече направи през 2018 г. със Спогодбата за лекарите и зъболекарите, Спогодбата с люксембургските болници относно надвземанията за медицинско обслужване на европейските длъжности лица и служители в Люксембург, което възлиза на над 2 милиона евро годишно и е в нарушение на Директива 2011/24/ЕС по отношение на равното третиране на европейските пациенти, в съответствие с Решението на Съда на ЕС от 2000 г. (Решение по делото Ferlini);

205.  призовава Комисията да направи възможно най-точен и най-актуален анализ на въздействието на отворените работни пространства, като тези в новата сграда „Жан Моне II“, по отношение на ефекта им върху производителността и осигуряването на достойни работни места и условия на труд за съответните служители; изисква от Комисията да информира Парламента относно резултата от този анализ;

206.  подчертава необходимостта от по-нататъшно прилагане на активни и ефективни мерки за предотвратяване и борба с всички форми на тормоз на работното място; подчертава неотложната необходимост от по-строги стандарти по отношение на тормоза на работното място и от изграждането на етична култура на превенция на всякакви форми на злоупотреба в Комисията и в институциите на ЕС;

2014 – 2017 г.: Как Европейският парламент допринесе и продължава да допринася за създаването на структури за добро финансово управление в Комисията и в държавите членки

Бюджетиране и одит, основани на изпълнението

207.  настоява, че планирането, изпълнението и докладването на постигнатите резултати от бюджета на Европейския съюз следва да се ръководи от политиките;

208.  настоя, че изпълнението на бюджета на Европейския съюз следва да е с акцент върху постигането на резултати и на по-широки положителни крайни продукти, и че структурата на бюджета на Съюза следва да бъде променена, така че да предвижда измерване на напредъка и на резултатите от дейността;

209.  насърчи в този контекст Комисията и Палатата да обръщат по-голямо внимание на опростяването, резултатите и по-широките крайни продукти, одитите на изпълнението и крайното въздействие на политиките;

210.  подчертава, че всички одити следва да бъдат с акцент върху областите, които е най-вероятно да бъдат засегнати от грешки, особено тези с най-високи равнища на финансиране;

211.  сътрудничи тясно с Комисията за превръщането на доклада за оценка по член 318 в подробен обобщаващ доклад, проследяващ напредъка в различни области на политиките, който впоследствие стана първата част от годишния доклад за управлението и изпълнението;

Интегрирана рамка за вътрешен контрол

212.  подкрепи включването на член 63 в преразгледания Финансов регламент, с който се въвежда „схемата за единен одит“ в споделеното управление, като подчерта, че добре функциониращите системи за управление и контрол на национално и европейско равнище са ключов елемент на единната одитна верига; изразява съгласие, че подходът за единен одит дава възможност за по-добро използване на ресурсите и с него следва да се избегне дублирането на одити на равнището на бенефициентите; отбелязва, че стратегията на Комисията за единен одит следва да установи надеждността на резултатите от одита и на процента грешки, докладван ежегодно от одитните органи чрез наблюдение на тяхната работа и стабилна и координирана рамка за контрол и одит; насърчава Комисията да продължи да наблюдава и да извършва преглед на работата на одитните органи, за да гарантира обща рамка за одит и надеждни резултати;

Научни изследвания

213.  се застъпи за по-ясни правила и по-широко използване на опростения вариант за разходите, т.е. за плащане на еднократни суми по програмата „Хоризонт 2020“;

Структурни фондове

214.  настоя за увеличаване на отговорностите на националните органи за управление и одит за изпълнението на бюджета;

215.  подкрепи преминаването от „възстановяване на разходи“ (схемите за възстановяване на направени разходи) към схеми за права на плащане, които значително намаляват риска от грешки;

Селско стопанство

216.  се застъпи за по-строги изисквания по отношение на околната среда, за по-справедливо разпределение на подпомагането на доходите със схема за прогресивни плащания, благоприятна за малките земеделски стопанства и за устойчивото и екологосъобразно земеделие, и за спешно и категорично увеличаване на привлекателността на ОСП за младите земеделски стопани;

217.  призова ОСП да щади в по-голяма степен околната среда, като същевременно продължи да подкрепя земеделските стопани;

Миграция

218.  допринесе за осигуряването на финансиране от Съюза за посрещане на растящите предизвикателства, свързани с миграцията, през периода 2015 – 2018 г. чрез удвояване на финансирането на 22 милиарда евро;

219.  призова държавите членки да насочват усилията си за справяне с първопричините за миграцията съгласувано с политиката за развитие, както и с външната политика;

Външни работи на Съюза

220.  призова действията в областта на външните работи на Съюза да бъдат последователни и добре координирани, а ЕФР, доверителните фондове и финансовите инструменти – да се управляват в съответствие с вътрешните политики;

Администрация

221.  настоя за преразглеждане на Кодекса за поведение на членовете на Комисията, който окончателно влезе в сила на 31 януари 2018 г.;

222.  настоя за преразглеждане на процедурите за набиране на служители на ръководни длъжности в европейските институции и органи и за публикуване на всички свободни длъжности в интерес на прозрачността, почтеността и равните възможности;

223.  продължи да се застъпва за политика на нулева толерантност към измамите;

Препоръки за бъдещото

Докладване

224.  припомня, че за следващите години в член 247, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент се установява задължение Комисията да изпраща ежегодно на Европейския парламент и на Съвета интегриран набор от отчети за финансите и управленската отговорност, включително дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и изходящи парични потоци, обхващаща следващите пет години;

225.  настоява в този доклад да се анализира въздействието на поетите задължения върху размера на забавените плащанията по съответната многогодишна финансова рамка;

226.  призовава Комисията да установи, за целите на управлението и отчитането, начин за записване на бюджетните разходи на Съюза, който да направи възможно отчитането на цялото финансиране, свързано с бежанската и миграционната криза, както и на финансирането за бъдещата политика на Съюза за управлението на миграционните потоци и интеграцията;

227.  си задава въпроса защо Комисията използва два отделни набора от цели и показатели за измерване на резултатите от финансовото управление: от една страна, генералните директори на Комисията оценяват в своите годишни отчети за дейността постигането на целите, поставени в плана им за управление, а от друга страна, Комисията измерва резултатите от изпълнението на разходните програми въз основа на програмните декларации за оперативните разходи, приложени към проектобюджета; призовава Комисията нейното докладване да се основава на единен набор от цели и показатели;

228.  посочва, че информацията за изпълнението се използва главно на равнището на генералните дирекции за управление на програми и политики; изразява загриженост, че тъй като тази информация, използвана за нуждите на ежедневното управление, не е съгласувана със задълженията за външно отчитане на Комисията, генералните дирекции обикновено не използват основните отчети за изпълнението на Комисията за управление на своето изпълнение на бюджета на Съюза;

229.  посочва, че няма изискване за генералните дирекции или за Комисията да обясняват в отчетите си за изпълнението как са използвали информацията за изпълнението при вземането на решения; призовава Комисията да включи тази информация в бъдещите отчети за изпълнението;

230.  изразява отново съжаление, че годишните отчети за дейността не съдържат декларация за качеството на отчетените данни за изпълнението и че следователно при приемането на годишния доклад за управлението и изпълнението колегиумът на членовете на Комисията поема цялостна политическа отговорност за финансовото управление на бюджета на Съюза, но не и за информацията относно изпълнението и резултатите;

231.  посочва, че в съобщението до Комисията относно управлението в Европейската комисия, прието на 21 ноември 2018 г., не се променя разграничението между „политическата отговорност на членовете на Комисията“ и „оперативната отговорност на генералните директори“, въведено с административната реформа от 2000 г.; отбелязва, че невинаги е ясно дали „политическата отговорност“ включва отговорността за генералните дирекции или е отделно от нея;

232.  отново изтъква констатациите от одита за 2017 г. на Палатата, в които се посочва, че „Комисията следва да подобри използването на собствената си информация за изпълнението и да стимулира една вътрешна култура, която да е фокусирана в по-голяма степен върху резултатите от изпълнението“; следователно призовава Комисията да включи бюджетиране, основано на изпълнението, в целия цикъл на политиките;

233.  изразява съжаление относно все по-късното публикуване на Годишния доклад на Комисията за изпълнението на инструментите на Европейския съюз за финансирането на външната дейност, което на практика възпрепятства надзора от страна на Парламента и публичната отчетност, като докладът за 2016 г. е публикуван едва през март 2018 г., а докладът за 2017 г. все още не е публикуван; приканва Комисията да публикува доклада за 2018 г. най-късно до края на септември 2019 г. и да запази този график за следващите години;

234.  отбелязва, че са установени редица слабости в системите на органите на държавите членки за измерване на резултатите от изпълнението, които до голяма степен са свързани с проекти, приключени през периода 2007 – 2013 г.; приканва Комисията да подобри цялостната система за измерване на резултатите от изпълнението, включително наличието на показатели за резултатите на равнище проект, за да се осигури възможност за оценка на приноса на даден проект за постигането на конкретни цели на оперативните програми; отбелязва, че законодателството, обхващащо програмния период 2014 – 2020 г., укрепи интервенционната логика и акцента върху резултатите;

235.  отново изисква Комисията, с оглед на множеството източници на финансиране, да предоставя лесен достъп до проектите, под формата на единно звено за контакт, за да могат гражданите да следят ясно развитието и финансирането на инфраструктурите, съфинансирани със средства на Съюза и от ЕФСИ; насърчава поради това Комисията да публикува, в сътрудничество с държавите членки, годишен обзор на проектите в областта на транспорта и туризма, които са били съфинансирани чрез ЕФРР и Кохезионния фонд, както това се прилага за МСЕ;

236.  призовава Комисията:

   а) да рационализира докладването на изпълнението, като:
   намали още повече броя на целите и показателите, които използва за различните си отчети за изпълнението, и се съсредоточи върху тези, които най-добре измерват резултатите от изпълнението на бюджета на Съюза;
   подобри съгласуването на общите цели на високо равнище и конкретните цели на програмите и политиките;
   б) да осигури по-добър баланс в отчитането на изпълнението, като представя ясна информация относно главните предизвикателства пред Съюза, които все още трябва да бъдат постигнати;
   в) да представя декларация за качеството на отчитаните данни относно резултатите от изпълнението;
   г) да поема цялостна политическа отговорност в годишния доклад за управлението и изпълнението за информацията относно „изпълнението и резултатите“;
   д) да включва актуална информация при отчитането на резултатите от изпълнението, включително в годишния доклад за управлението и изпълнението, относно осъществения напредък към постигането на целите и винаги да предприема или да предлага действия, когато тези цели не са изпълнени;
   е) да посочва по какъв начин информацията за изпълнението, отнасяща се до бюджета на Съюза, е била използвана при вземането на решения;
   ж) да въвежда или подобрява мерките и стимулите за насърчаване на по-силен акцент върху резултатите във вътрешната култура на Комисията, като се вземат предвид по-специално възможностите, предоставени от преразгледания финансов регламент, инициативата за ориентиран към резултатите бюджет, отчитането на резултатите от изпълнението на текущите проекти и други източници;
   з) да разработва методи за обработване на данни за големите количества данни, които се създават при отчитането на резултатите от изпълнението, с цел да се даде навременна, вярна и реалистична представа за постиженията; да настоява, че отчитането на резултатите от изпълнението следва да се използва за предприемане на коригиращи действия при неизпълнение на целите на програмите;

237.  препоръчва Палатата да продължи да включва отделна глава за сигурността и гражданството в своя годишен доклад и да задълбочи анализа си в това отношение, тъй като общественият и политическият интерес към частта на бюджета на Съюза, отнасяща се до сигурността и миграцията, далеч надвишава нейния финансов дял;

238.  изисква Комисията да предостави на ЕП преглед на случаите – във финансираните от Съюза проекти в областта на сближаването и развитието на селските райони– при които възстановяването от, Съюза превишава действително направените разходи за даден проект без ДДС;

239.  приветства предложението на Палатата, отправено в нейния документ за консултация „Периодично докладване относно изпълнението на действията на ЕС“, за ежегодно публикуване през ноември на година N+1 на оценка на изпълнението на действията на Съюза, която да включва подробен преглед на информацията за изпълнението, докладвана от Комисията в нейния доклад за оценка по член 318 от ДФЕС; настоява отново този доклад да включва втора част, която да съдържа подробен преглед на обобщението на финансовото управление на Комисията, включено във втората част на годишния доклад за управлението и изпълнението;

240.  припомня, че крайната цел на насочения в по-голяма степен към изпълнението одитен анализ следва да бъде прилагането на глобален и последователен модел, който се основава не само на оценяването на изпълнението на европейския бюджет, но и на постигането на добавена стойност и на целите на политическа стратегия на ЕС за периода 2021 – 2027 г., която следва да замести стратегията „Европа 2020“;

241.  настоява, че Палатата следва да подобри координацията между оценките на изпълнението на равнището на проектите, извършвани в контекста на работата във връзка с декларацията за достоверност, и останалата част от нейната работа във връзка с изпълнението чрез докладване по-специално на основните заключения от нейните специални доклади в секторните глави на годишния ѝ доклад; счита, че това е от полза за подобряването и укрепването на едно системно асоцииране на комисиите на Парламента в секторните политики при използването на продуктите на Палатата;

242.  изисква от Палатата да предостави на органите за освобождаване от отговорност оценка по отношение на съответствието и на изпълнението за всяка европейска политика, като следва глава по глава бюджетните редове в годишния доклад на Палатата;

243.  настоява Палатата да въведе разширено проследяване на своите препоръки от одита на изпълнението;

244.  подчертава, че правата на жените и равенството между половете следва да бъдат интегрирани и гарантирани във всички области на политиката; отново призовава следователно за прилагане на съобразено с фактора пол бюджетиране на всички етапи на бюджетната процедура, включително при изпълнението на бюджета и оценката на неговото изпълнение;

245.  отново изисква в общия набор от показатели за резултатите от изпълнението на бюджета на Съюза да бъдат включени също така специфични, свързани с пола показатели, при надлежно спазване на принципа на добро финансово управление, по-специално в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност;

Изчисляване и отчитане на процента грешки

246.  счита, че методологията на Комисията за изчисляване на изложените си на риск от грешки суми се подобри през годините, но че извършваните от отделните генерални дирекции изчисления на нивото на неправомерните разходи не се основават на последователна методология и че в годишните отчети за дейността на генералните дирекции и в годишния доклад за управлението и изпълнението се използва сложна терминология, която може да бъде объркваща;

247.  отбелязва по-специално, че службите на Комисията използват най-малкото всички от изброените концепции: процент остатъчни грешки, докладван процент грешки, процент на грешки при плащане, установен процент грешки през годината, нетен процент на остатъчни грешки, среднопретеглена стойност на процента грешки, процент на грешки при приключване или общ представителен процент на грешки;

248.  посочва освен това, че за над три четвърти от разходите през 2017 г. генералните дирекции на Комисията основават своите оценки за изложената на риск сума на данни, предоставени от националните органи, докато от годишните отчети за дейността на съответните генерални дирекции на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и ГД „Регионална и селищна политика“) става видно, че надеждността на докладите на държавите членки за контрол продължава да бъде предизвикателство;

249.  отбелязва, че докладваната глобална сума, изложена на риск при плащане, изчислена от Комисията в нейния годишен доклад за управлението и изпълнението за 2017 г., се основава на данните на отделните служби, отговарящи за разходните програми, които използват различни методи за изчисляване на процента грешки, отразяващи различните правни и организационни уредби; подчертава, че по-нататъшното хармонизиране на методите на изчисляване ще повиши надеждността, отчетността и прозрачността на докладваната глобална сума, изложена на риск, и ще позволи придобиването на ясна представа за положението по отношение на процента остатъчни грешки и равнището на риск при плащане в бъдеще;

250.  изразява загриженост освен това, че в годишния доклад за управлението и изпълнението се сравняват много различни числа, което може да бъде подвеждащо, като се има предвид, че изчисленият процент грешки на Палатата е процентът грешки при плащане и без приспадане на корекциите, докато глобалната сума, изложена на риск, докладваната от Комисията в нейния доклад за управлението и изпълнението, е изчислена след приспадане на корекциите; счита следователно за невъзможно да се правят истински сравнения и надеждни заключения; подкрепя Палатата за изчисляването на процента грешки, без да се вземат предвид корекциите; призовава Комисията да посочва процента грешки със или без корекциите във всички годишни отчети за дейността, както и в доклада за управлението и изпълнението; би оценил високо ако, за да се намери решение на тази несъпоставимост, Палатата изразява своето становище относно процента на грешки на Комисията след коригирането му;

251.  призовава във връзка с това Комисията допълнително да хармонизира своите методи за изчисляване на процента грешки с Палатата, като вземе предвид различните методи на управление и правни основания, като същевременно направи съпоставими процентите грешки и ясно разграничи изложената на риск сума със и без включени финансови корекции; изисква също така от Комисията да представя информация относно корективния капацитет за възстановяване на неправомерно изплатени суми от бюджета на Съюза;

252.  отново изразява загриженост относно разликата между методите на Комисията и на Палатата за изчисляване на грешките, която не дава възможност за истинско съпоставяне на докладваните от тях проценти грешки; подчертава, че за да може да се представя надеждна съпоставка на процентите грешки, които Комисията докладва в своя годишен отчет за управлението и изпълнението и в годишните отчети за дейността на генералните дирекции, и изчислените от Палатата проценти грешки, Комисията следва да използва методология, еквивалентна на тази на Палатата при оценката на процента грешки, и че двете институции следва спешно да сключат споразумение за тази цел; призовава Комисията да представя данните по начин, който съответства на приетата от Палатата методология, като представя и очакваните изчислени корекции;

253.  изисква отново от Комисията и от държавите членки да въведат стабилни процедури за потвърждаване на времевата рамка, произхода и размера на корективните мерки и да предоставят информация, която съгласува, доколкото е възможно, годината, през която е извършено плащането, годината, през която е открита съответната грешка, и годината, през която събиранията или финансовите корекции са обявени в бележките към отчетите; изисква от Палатата в своя годишен доклад да посочва равнището на приложената корекция за изчисляване на процента грешки, както и първоначалния процент грешки преди корекциите;

254.  изразява съжаление, че годишният доклад за управлението и изпълнението не е одитиран от Палатата, докато някои годишни отчети за дейността, и по-специално годишните отчети за дейността на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Регионална и селищна политика“, са разгледани от Палатата; призовава Сметната палата да разглежда внимателно и да прави преглед на годишния доклад за управлението и изпълнението в своя годишен доклад;

Своевременно усвояване и изпълнение

255.  отбелязва, че ниското равнище на усвояване се дължи основно на по-късното приключване на предишната МФР, късното приемане на правни актове, трудностите при прилагането на новите изисквания за действащата МФР, промяната на правилата за отмяна на бюджетни кредити за поемане на задължения от N+2 на N+3 и на административната тежест, свързана с припокриването между периодите на МФР;

256.  изразява съжаление, че Комисията все още не е представила подробна дългосрочна прогноза в подкрепа на вземането на решения за следващата МФР, което е изцяло в съответствие с Междуинституционалното споразумение;

257.  отбелязва, че бавното усвояване на средства продължава да бъде проблем в някои държави; счита поради това, че е целесъобразно „Работната група за по-добро изпълнение“ да продължи дейността си; отбелязва също така инициативата на Комисията в подкрепа на „догонващите“ региони; посочва в този контекст риска от натрупване на огромно количество неизпълнени бюджетни кредити за поети задължения към края на финансовия период;

Конфликти на интереси и борба с измамите и корупцията

258.  не одобрява излагането на какъвто и да било риск на ценностите, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз, и неспазването на член 61, параграф 1 от Финансовия регламент по отношение на конфликтите на интереси, които биха могли да компрометират изпълнението на бюджета на Съюза и да подкопаят доверието на гражданите на Съюза в правилното управление на парите на данъкоплатците от Съюза; призовава Комисията да гарантира прилагането на политика на нулева толерантност без двойни стандарти по отношение на всяко нарушение на правото на Съюза, както и на конфликтите на интереси;

259.  призовава Комисията да приложи резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 г. относно положението в Унгария, Препоръката на Комисията относно принципите на правовата държава в Полша в допълнение към препоръки (ЕС) 2016/1374, (ЕС) 2017/146 и (ЕС) 2017/1520 и мотивираното предложение от 20 декември 2017 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз относно принципите на правовата държава в Полша;

260.  припомня разследванията, проведени от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) във връзка с проектите ELIOS и „Heart of Budapest“ („Сърцето на Будапеща“), при които бяха открити сериозни нередности; в първия случай беше възстановена малка сума, докато във втория случай унгарските органи приеха финансовата корекция, но тя все още не е приложена; отбелязва, че фактите около четвъртата линия на метрото все още са в процес на съдебно разглеждане; отбелязва освен това, че в Словакия тече разследване на OLAF по твърдения за измама, както и че понастоящем Комисията е провела шест разследвания във връзка със съответствието по отношение на преките плащания;

261.  припомня със загриженост резултатите от командировките на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент в Словакия, които разкриха редица недостатъци и рискове по отношение на управлението и контрола на средствата на Съюза и риск от инфилтриране на организираната престъпност, особено в контекста на убийството на разследващия журналист Ян Куцяк; призовава във връзка с това Комисията и OLAF да вземат предвид заключенията и препоръките на комисията по бюджетен контрол, изложени в нейния доклад за командировката, както и Комисията да следи активно положението, да предприеме необходимите мерки и да информира Парламента относно последващите действия;

262.  призовава Комисията да даде приоритет на създаването на единна общоевропейска стратегия за активно избягване на конфликти на интереси, предвиждаща подходящ предварителен и последващ контрол; призовава Комисията, OLAF и бъдещата европейска прокуратура да включат в тази стратегия защитата както на лицата, сигнализиращи за нередности, така и на разследващите журналисти;

263.  призовава Комисията да гарантира, че във всяка държава членка се изготвят и прилагат планове за действие относно конфликтите на интереси, и да докладва пред Парламента относно постигнатия напредък;

264.  приветства факта, че Комисията публикува срещите на своите членове с представители на интереси; изразява съжаление обаче, че темите за обсъждане по време на тези срещи не са включени в регистъра, и призовава Комисията да допълни регистъра, като включи съдържанието на срещите;

265.  отбелязва, че съгласно индекса за възприятие на корупцията за 2018 г. положението в голям брой държави членки не се е подобрило или дори се е влошило; призовава Комисията най-накрая да представи на Парламента последващи действия във връзка с доклада ѝ за борба с корупцията от 2015 г., като опише – за предпочитане на годишна база – положението по отношение на политиките за борба с корупцията в държавите членки, както и в европейските институции;

266.  подчертава, че според Кодекса за поведение на членовете на Комисията в сила на януари 2018 г. бивши членове на Комисията не трябва да лобират пред членове на Комисията или техни служители в полза на собствените си интереси или тези на клиент работодател по въпроси, за които са отговаряли в рамките на своя портфейл за период от две години, след като престанат да заемат длъжността си; призовава Комисията да приведе този период на прекъсване в съответствие с този за председателя, т.е. той да стане три години;

267.  приветства констатациите и препоръките на омбудсмана в решението ѝ в стратегическо проучване OI/3/2017/NF относно начините, по които Комисията управлява случаите на „кадрова въртележка“ на своите служители; присъединява се към препоръката на омбудсмана към Комисията да продължи да служи за пример, но да възприеме по-решителен подход в оценката си на висши длъжностни лица, които напускат публичната служба на ЕС; призовава Комисията да въведе препоръчаните от омбудсмана подобрения и да проследи установените от нея добри практики по отношение на прозрачността;

268.  подчертава, че комисията по етика трябва проактивно да изготвя становища относно конфликтите на интереси, особено за членове на Комисията, които напускат Комисията; подчертава освен това, че съставът на комисията по етика следва да бъде подсилен с членове на международни организации, като ОИСР и неправителствени организации с експертен опит в областта на политиките на утвърждаване на нормите на почтеност;

269.  припомня, че в своята резолюция от 18 април 2018 г. относно политиката на етично поведение на Комисията Парламентът изрази своята загриженост във връзка с процедурите за назначаване на нейните висши длъжностни лица; настоятелно призовава Комисията да продължи обсъждането с Парламента на изпълнението на различните препоръки, които се съдържат в неговата резолюция.

270.  изразява дълбока загриженост относно заявлението на Комисията в реакцията ѝ от 15 март 2019 г., с което тя признава, че генералният секретар е допринесъл за правилното установяване на отговорите, отнасящи се до него, за да гарантира тяхната пълнота и изчерпателност, което определено противоречи на член 11а от Правилника за длъжностните лица (Дял ІІ: Права и задължения на длъжностните лица)(10).

(1) 1. Годишен доклад за управлението и изпълнението, стр. 81 – „В сравнение с 2016 г. основната промяна е значителното намаляване в областта на сближаването, миграцията и рибарството. В тази област на политиката набират скорост текущите програми за периода 2014 – 2020 г., които имат присъщ по-малък риск, предвид нововъведеното годишно уравняване на сметките и механизма за задържане на 10% от междинните плащания, докато всички проверки и корективни мерки не бъдат изпълнени (вж. под „постигнат напредък“ в раздел 2.2)“.
(2) Agrofert Holding е единствената, най-голяма група в чешкото селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, втора по големина в химическата промишленост и играе значителна роля и в горското стопанство, собственик е на издателството MAFRA Publishing Company a.s., което публикува някои от най-популярните печатни и онлайн медии, например MF DNES, Lidové noviny, iDnes.
(3) а) Списък на всички проекти, финансирани от ЕФРР, Кохезионния фонд, ЕСФ и ЕЗФРСР, които имат връзка с групата AGROFERT от 2012 г. насам, когато настоящият министър-председател беше назначен в правителството като министър на финансите, и дали проектите все още се изпълняват или са приключили; б) предоставените суми, които вече са платени или предстои да бъдат платени (както и съответния фонд) на тези дружества или на други дружества от групата AGROFERT; в) периодите, през които тези суми са били предоставени и платени; г) дали проектите са били предмет на проверки (административни и/или на място) по отношение на това финансиране и резултата от тези проверки.
(4) ОВ С 88, 27.3.2014 г., стр. 1.
(5) Специален доклад № 9/2018 „Публично-частни партньорства в ЕС – широкоразпространени недостатъци и ограничени ползи“.
(6) Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 44).
(7) Решение на Съда за обжалване в Съединени дела C-183/17 и C-184/17 P за отмяна на решение на Общия съд на ЕС от 2 февруари 2017 г. по дело Т-318/15
(8) Дело № 2017-03 на Постоянния арбитражен съд
(9) Все още непубликувана в Официален вестник.
(10) „При изпълнението на служебните си задължения, освен ако в настоящия правилник не е предвидено друго, длъжностното лице не може да се занимава със служебни въпроси, от които има пряк или непряк личен интерес, който би накърнил неговата независимост, по-специално семеен и финансов интерес.“.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация