Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2166(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0110/2019

Predkladané texty :

A8-0110/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0242

Prijaté texty
PDF 337kWORD 101k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
P8_TA-PROV(2019)0242A8-0110/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (2018/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  so zreteľom na správu Komisie o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie za rok 2017 o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ (COM(2018)0457),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 (COM(2018)0661) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2018)0429),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií(3) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho články 69, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0110/2019),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, a vo svojom uznesení z 26. marca 2019 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017(7);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, národným parlamentom, ako aj národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(7) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0243.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2017 (2018/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2017(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545) a na k nej pripojený pracovný dokument (dokumenty) útvarov Komisie,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 (COM(2018)0661) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2018)0429),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho články 69, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(8), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(9), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/776/EÚ z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES(10),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0110/2019),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, a vo svojom uznesení z 26. marca 2019 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017(11);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 413, 14.11.2018, s. 2.
(4) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 16.
(5) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 209.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(10) Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 46.
(11) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0243.


3. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky za rozpočtový rok 2017 (2018/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky za rozpočtový rok 2017(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545) a na k nej pripojený pracovný dokument (dokumenty) útvarov Komisie,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 (COM(2018)0661) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2018)0429),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho články 69, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(8), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(9), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/771/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky a zrušujú rozhodnutia 2004/20/ES a 2007/372/ES(10),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0110/2019),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, a vo svojom uznesení z 26. marca 2019 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017(11);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 413, 14.11.2018, s. 11.
(4) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 16.
(5) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 213.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(10) Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 73.
(11) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0243.


4. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2017 (2018/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2017(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545) a na k nej pripojený pracovný dokument (dokumenty) útvarov Komisie,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 (COM(2018)0661) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2018)0429),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho články 69, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(8), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(9), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/770/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny a zrušuje rozhodnutie 2004/858/ES(10),

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/927/EÚ zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/770/EÚ s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny na Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny(11),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0110/2019),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľke Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, a vo svojom uznesení z 26. marca 2019 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017(12);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 413, 14.11.2018, s. 2.
(4) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 16.
(5) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 229.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(10) Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 69.
(11) Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 183.
(12) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0243.


5. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2017 (2018/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2017(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545) a na k nej pripojený pracovný dokument (dokumenty) útvarov Komisie,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 (COM(2018)0661) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2018)0429),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho články 69, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(8), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(9), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/779/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/37/ES(10),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0110/2019),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, a vo svojom uznesení z 26. marca 2019 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017(11);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 413, 14.11.2018, s. 9.
(4) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 16.
(5) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 217.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(10) Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 58.
(11) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0243.


6. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2017 (2018/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2017(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545) a na k nej pripojený pracovný dokument (dokumenty) útvarov Komisie,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 (COM(2018)0661) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2018)0429),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho články 69, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(8), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(9), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/778/EÚ z 13. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/46/ES(10),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0110/2019),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, a vo svojom uznesení z 26. marca 2019 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017(11);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 413, 14.11.2018, s. 12.
(4) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 16.
(5) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 225.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(10) Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 54.
(11) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0243.


7. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový rok 2017 (2018/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový rok 2017(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545) a na k nej pripojený pracovný dokument (dokumenty) útvarov Komisie,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 (COM(2018)0661) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2018)0429),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho články 69, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(8), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(9), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/801/EÚ z 23. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre inovácie a siete a zrušuje rozhodnutie 2007/60/ES zmenené rozhodnutím 2008/593/ES(10),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0110/2019),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, a vo svojom uznesení z 26. marca 2019 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017(11);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 413, 14.11.2018, s. 11.
(4) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 16.
(5) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 221.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(10) Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 65.
(11) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0243.


8. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke týkajúcej sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia (2018/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  so zreteľom na správu Komisie o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545) a na k nej pripojený pracovný dokument (dokumenty) útvarov Komisie,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie za rok 2017 o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ (COM(2018)0457),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 (COM(2018)0661) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2018)0429),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií(3) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho články 69, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 2 a 3,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0110/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku týkajúcu sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 26. marca 2019 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017(8);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, ako aj národným parlamentom a národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0243.


9. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (2018/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtov výkonných agentúr za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0110/2019),

A.  keďže rozpočet Únie zohráva významnú úlohu pri dosahovaní cieľov politiky Únie, hoci predstavuje len 1 % hrubého národného dôchodku Únie;

B.  keďže Európsky parlament pri udeľovaní absolutória Komisii kontroluje, či boli rozpočtové prostriedky použité správne a či boli dosiahnuté ciele politík;

Plnenie rozpočtu na rok 2017 a dosiahnuté výsledky

1.  konštatuje, že v roku 2017 bol rozpočet Únie v štvrtom roku vykonávania súčasného viacročného finančného rámca (ďalej len „VFR“) a vrátane šiestich opravných rozpočtov predstavoval 159,8 miliardy EUR a že v rôznych oblastiach bolo pridelených:

   a) 75,4 miliardy EUR na inteligentný a inkluzívny rast;
   b) 58,6 miliardy EUR na podporu európskeho poľnohospodárskeho odvetvia;
   c) 4,3 miliardy EUR na posilnenie vonkajších hraníc Únie a riešenie utečeneckej krízy a neregulárnej migrácie;
   d) 10,7 miliardy EUR na činnosti mimo Únie;
   e) 9,4 miliardy EUR na správu inštitúcií Únie;

2.  zdôrazňuje, že rozpočet Únie podporuje vykonávanie politík Únie a dosahovanie ich priorít a cieľov tým, že dopĺňa zdroje členských štátov určené na rovnaké účely; v tejto súvislosti berie na vedomie dosiahnutie týchto výsledkov:

   a) v roku 2017 bolo v rámci programu Horizont 2020 poskytnuté financovanie vo výške 8,5 miliardy EUR, vďaka čomu bolo možné zmobilizovať priame dodatočné investície, pričom celková suma dosiahla 10,6 miliardy EUR a bolo financovaných 5 000 projektov;
   b) do konca roka 2017 bolo z programu COSME poskytnuté financovanie pre viac ako 275 000 malých a stredných podnikov (pričom 50 % z nich tvorili začínajúce podniky) v 25 krajinách, pre ktoré by inak bolo namáhavé zabezpečiť súkromné financovanie z dôvodu ich vysokorizikového profilu;
   c) pokiaľ ide o výsledky programov, ktoré členské štáty nahlásili do konca roku 2016, uskutočnené projekty v rámci Kohézneho fondu (ďalej len „KF“) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) už priniesli:
   podporu 84 579 podnikom, z ktorých viac ako 36 000 je podporovaných z finančných nástrojov;
   10 300 vytvorených pracovných miest a zamestnanie 636 nových výskumných pracovníkov;
   41 800 domácností so zlepšenou klasifikáciou spotreby energie a pokles ročnej primárnej energetickej spotreby, pokiaľ ide o verejné budovy, o 14,9 milióna kWh/rok;
   výhody lepších zdravotných služieb pre 2,7 milióna ľudí; ďalším 156 000 ľuďom bolo poskytnuté lepšie zásobovanie vodou a 73 000 osobám lepšia úprava odpadových vôd;
   širokopásmový prístup pre 1 milión ďalších domácností;
   d) programy rozvoja vidieka prispeli do konca roka 2016 k reštrukturalizácii a modernizácii takmer 45 000 poľnohospodárskych podnikov;
   e) v roku 2017 Fond pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „AMIF“) podporil vytvorenie viac ako 7 000 dodatočných miest v prijímacích centrách; počet miest prispôsobených pre maloleté osoby bez sprievodu, ktoré tvoria obzvlášť zraniteľnú skupinu migrantov, sa tiež zvýšil z iba 183 miest v roku 2014 na 17 070 miest v roku 2017; do konca roka 2017 získalo integračnú pomoc 1 432 612 štátnych príslušníkov tretích krajín;
   f) Únia poskytla viac ako 2,2 miliardy EUR na humanitárnu pomoc v 80 rôznych krajinách; humanitárne financovanie Únie podporilo vzdelávanie viac ako 4,7 milióna detí, ktoré sa ocitli v núdzovej situácii vo viac ako 50 krajinách;

Vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti

3.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov vydal stanovisko bez výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky Európskej únie za rok 2017 tak, ako to robil od roku 2007, a že Dvor audítorov dospel k záveru, že príjmy za rok 2017, ktoré sú základom tejto účtovnej závierky, sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

4.  konštatuje, že v roku 2017 Dvor audítorov už druhý rok po sebe vydal výrok s výhradou o zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou, ktorý podľa Dvora audítorov naznačuje, že výrazná časť výdavkov v roku 2017, ktoré boli predmetom auditu, nebola zásadne ovplyvnená chybou a že miera nezrovnalostí vo výdavkoch Únie sa naďalej znižovala;

5.  víta pozitívny trend pokračujúceho znižovania najpravdepodobnejšej chybovosti platieb, ktorú Dvor audítorov zistil v posledných rokoch a ktorá dosiahla historicky najnižšiu úroveň 2,4 % v roku 2017, čo je žiaľ stále nad prahovou hodnotou 2 %, predstavuje však takmer dvojtretinové zníženie najpravdepodobnejšej miery chybovosti odhadovanej Dvorom audítorov za rozpočtový rok 2007, ktorá v prípade platieb predstavovala 6,9 %; konštatuje však, že platby sú naďalej ovplyvnené chybami, pretože systém kontroly a dohľadu je len čiastočne účinný;

6.  konštatuje, že v prípadoch, keď sa platby uskutočňovali na základe úhrad nákladov (v prípadoch, keď Únia uhrádza oprávnené náklady na oprávnené činnosti), Dvor audítorov odhaduje mieru chybovosti na úrovni 3,7 % (4,8 % v roku 2016), zatiaľ čo miera chybovosti v prípade platieb na základe nárokov (ktoré sú založené na splnení určitých podmienok) bola pod prahom významnosti 2 %;

7.  konštatuje, že Dvor audítorov vykonal audit operácií v celkovej hodnote 100,2 miliardy EUR, čo predstavuje menej ako dve tretiny celkového rozpočtu na rok 2017, a že oblasť „Prírodné zdroje“ tvorí najväčší podiel celkového kontrolovaného súboru (57 %), pričom na rozdiel od predchádzajúcich rokov je váha oblasti „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ relatívne nízka (približne 8 %);

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov nepreskúmal mieru chybovosti pri výdavkoch v rámci okruhu 3 „Bezpečnosť a občianstvo“ a okruhu 4 „Globálna Európa“; domnieva sa, že hoci číselné údaje uvedené pri týchto okruhoch sú pomerne nízke, majú osobitný politický význam; zdôrazňuje, že audit vzorky reprezentatívnej veľkosti z týchto dvoch okruhov je zásadný pre dôkladné a nezávislé hodnotenie finančných transakcií, ako aj pre lepší dohľad nad využívaním finančných prostriedkov Únie zo strany Európskeho parlamentu, a vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich budúcich výročných správach poskytol údaje o miere chybovosti pri platbách v týchto okruhoch;

9.  poukazuje na to, že samotná Komisia poznamenala, že zlepšenie miery chybovosti v roku 2017 bolo z veľkej časti v dôsledku výsledky z oblasti „Prírodné zdroje“(1);

10.  naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich budúcich správach uvádzal mieru chybovosti v oblasti rybárstva oddelene od mier chybovosti v oblasti životného prostredia, rozvoja vidieka a zdravia, a nie súhrnne; konštatuje, že ak sú tieto oblasti zlúčené, neumožňuje to zistiť mieru chybovosti v rybárskej politike; konštatuje, že oblasť námorných záležitostí a rybárstva nie je vo výročnej správe Dvora audítorov dostatočne podrobne prezentovaná, čo sťažuje správne hodnotenie finančného hospodárenia v týchto oblastiach; domnieva sa, že v záujme väčšej transparentnosti by výročná správa Dvora audítorov mala v budúcnosti obsahovať samostatný rozpis číselných údajov týkajúcich sa GR MARE;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oblasti Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť, do ktorej patrí doprava, Dvor audítorov neposkytuje žiadne komplexné informácie o auditoch, ktoré sa robia v odvetví dopravy, najmä pokiaľ ide o Nástroj na prepájanie Európy (ďalej len „NPE“);

Príjmy

12.  poznamenáva, že v roku 2017 mala Únia vlastné zdroje vo výške 115,4 miliardy EUR a ďalšie príjmy vo výške 17,2 miliardy EUR a že prebytok prenesený z roku 2016 predstavoval 6,4 miliardy EUR;

13.  s uspokojením berie na vedomie záver Dvora audítorov, že v roku 2017 sa v príjmoch nevyskytli významné chyby a že systémy týkajúce sa príjmov, ktoré Dvor audítorov preskúmal, boli celkovo účinné, ale že niektoré kontroly tradičných vlastných zdrojov (ďalej len „TVZ“) boli len čiastočne účinné;

14.  so znepokojením berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov, že je potrebné zlepšiť opatrenia Komisie na zabezpečenie príjmov Únie s cieľom riešiť nedostatky v jej riadení rizika podhodnotenia dovozu vo vzťahu k TVZ a v jej overeniach týkajúcich sa vlastného zdroja založeného na DPH;

15.  vyjadruje vážne znepokojenie, že tieto nedostatky môžu ovplyvniť príspevky členských štátov do rozpočtu Únie; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby:

   a) zlepšila monitorovanie dovozných tokov vrátane častejšieho využívania techník hĺbkovej analýzy zmysluplných a právnych údajov s cieľom analyzovať neobvyklé pohyby a ich príčiny a pohotovo konať, aby sa zabezpečilo sprístupnenie dlžných súm TVZ;
   b) preskúmala existujúci kontrolný rámec a lepšie zdokumentovala jeho uplatňovanie pri overovaní výpočtov váženej priemernej sadzby (WARs), ktoré predložili členské štáty vo svojich výkazoch DPH a ktoré Komisia používa na získanie harmonizovaných základov DPH;

16.  so znepokojením konštatuje, že GR pre rozpočet už druhý rok po sebe vyjadrilo výhradu k hodnote TVZ vybraných Spojeným kráľovstvom, pretože krajina neposkytla do rozpočtu Únie uniknuté clo na dovoz textilu a obuvi;

17.  víta postup v prípade nesplnenia povinnosti, ktorý Komisia začala 8. marca 2018 v nadväznosti na prípad colných podvodov v Spojenom kráľovstve, ale najmä vzhľadom na rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie a väčšie ťažkosti, ktoré bude mať na akýkoľvek postup výberu, vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisii trvalo viac ako sedem rokov začať tento postup potom, čo v roku 2011 požiadala Spojené kráľovstvo, aby stanovilo rizikové profily týkajúce sa podhodnoteného dovozu textilu a obuvi z Číny; poukazuje na to, že podobné podvodné siete fungujú v ďalších členských štátoch, čo vedie k vyhýbaniu sa plateniu cla minimálne vo výške 2,5 miliardy EUR od roku 2015; vyzýva Komisiu, aby k týmto prípadom v budúcnosti pristupovala bez váhania a zbytočných odkladov; opätovne potvrdzuje jasnú potrebu väčšej spolupráce medzi colnými úradmi v členských štátoch, aby sa zabránilo poškodzovaniu rozpočtu Únie, vnútroštátnych rozpočtov a noriem Únie pre výrobky; požaduje od Komisie informácie o tom, ktoré výrobky sa dostanú na vnútorný trh bez toho, aby spĺňali normy Únie pre výrobky;

18.  vyjadruje poľutovanie nad rozdielmi v úrovni colných kontrol medzi jednotlivými členskými štátmi; zdôrazňuje význam harmonizácie kontrol na všetkých miestach vstupu do colnej únie a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili koordinované, jednotné a efektívne vykonávanie systému hraníc ktorý odrádza od rozdielnych postupov jednotlivých členských štátov s cieľom znížiť počet existujúcich medzier v systémoch colných kontrol; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti preskúmala rôzne postupy colných kontrol v Únii a ich vplyv na odklon obchodu s osobitným dôrazom na colné postupy Únie na vonkajších hraniciach, a vypracovala referenčné analýzy a informácie o colných operáciách a postupoch používaných v členských štátoch;

Rozpočtové a finančné riadenie

19.  poukazuje na to, že v roku 2017 sa použilo 99,3 % sumy, ktorá je k dispozícii na záväzky (158,7 miliardy EUR), ale zdôrazňuje, že vykonané platby predstavovali len 124,7 miliardy EUR, čo je podstatne menej, ako sa plánovalo v rozpočte, a menej než sú čísla v zodpovedajúcom roku viacročného programového obdobia na roky 2007 – 2013, a to najmä z dôvodu, že členské štáty predložili menej žiadostí, než sa predpokladalo v prípade viacročných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na roky 2014 – 2020, ako aj z dôvodu neskorého prijatia VFR a odvetvových právnych predpisov; konštatuje, že by to mohlo viesť k budúcim rizikám pre plnenie rozpočtu, ak na konci programového obdobia bude veľké množstvo oneskorených platieb; vyzýva Komisiu, aby poskytla členským štátom maximálnu podporu na zlepšenie ich miery čerpania prostriedkov;

20.  je hlboko znepokojený tým, že v roku 2017 sa kombináciou vysokých záväzkov a nízkych platieb zvýšili nesplatené rozpočtové záväzky na novú rekordnú úroveň 267,3 miliardy EUR (2016: 238,8 miliardy EUR) a že podľa prognóz Dvora audítorov sa do konca súčasného VFR táto suma ešte zvýši, čo môže viesť k výraznému zvýšeniu rizika nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov, ale aj k riziku výskytu chýb pod tlakom rýchleho čerpania prostriedkov vzhľadom na potenciálnu stratu finančných prostriedkov Únie; zdôrazňuje skutočnosť, že rozpočet Únie nesmie vykazovať deficit a že rastúce množstvo neuhradených platieb v skutočnosti predstavuje finančný dlh;

21.  vyzýva Komisiu, aby predložila podrobnú analýzu dôvodov, prečo niektoré regióny stále vykazujú nízke miery čerpania prostriedkov, a posúdila konkrétne spôsoby nápravy štrukturálnych problémov, ktoré sú základom týchto nerovnováh; vyzýva Komisiu, aby zvýšila technickú pomoc na mieste s cieľom zlepšiť kapacitu čerpania prostriedkov v členských štátoch, ktoré majú v tejto súvislosti ťažkosti;

22.  pripomína, že Dvor audítorov uviedol, že otázka, či sa majú osobitné nástroje započítavať do stropov pre platobné rozpočtové prostriedky, ešte nebola vyriešená; domnieva sa, že by to mohlo predstavovať dodatočné riziko vytvorenia neuhradených platieb;

23.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila presnosť prognózy platieb a využila poznatky získané z predchádzajúceho programového obdobia s cieľom riešiť nahromadené neuhradené platby a vyhnúť sa ich negatívnemu účinku na budúci VFR, a aby predložila akčný plán na zníženie množstva neuhradených platieb počas viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027;

24.  zdôrazňuje svoje hlboké znepokojenie nad tým, že celková finančná expozícia rozpočtu Únie vzrástla s významnými dlhodobými záväzkami, zárukami a právnymi záväzkami, z čoho vyplýva, že v budúcnosti treba uplatňovať obozretné riadenie; vyzýva preto Komisiu, aby pri predkladaní legislatívnych návrhov, ktoré zahŕňajú vytvorenie alebo pridanie značného objemu podmienených záväzkov, k nim pripojila prehľad celkovej hodnoty podmienených záväzkov, ktoré sa podporujú z rozpočtu, ako aj analýzu scenárov stresového testu a ich potenciálneho vplyvu na rozpočet;

25.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa Únii nepodarilo zvládnuť a primerane reagovať na finančnú a sociálno-ekonomickú krízu v roku 2008 (príkladom je Grécko vzhľadom na nedávne ospravedlnenia Komisie adresované tomuto členskému štátu) a na utečeneckú krízu v roku 2015, ktorá viedla k ďalšiemu prehlbovaniu rozdielov v rámci Únie medzi severom a juhom, východom a západom, ako aj k zvýšeniu nerovností a nárastu nedôvery medzi členskými štátmi;

26.  opakuje svoju požiadavku, aby sa v budúcich rozpočtoch Únie pridal rozpočtový riadok venovaný cestovnému ruchu s cieľom zabezpečiť transparentnosť, pokiaľ ide o finančné prostriedky Únie používané na podporu činností v oblasti cestovného ruchu;

ZDIEĽANÉ RIADENIE

27.  poukazuje na to, že podľa Dvora audítorov sa dosiahol pokrok pri znižovaní miery chybovosti v oblastiach výdavkov vzťahujúcich sa na „Prírodné zdroje“ (2,4 %) a „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ (3 %), ktoré sú súčasťou zdieľaného riadenia Komisie a členských štátov;

28.  konštatuje, že v roku 2017 Dvor audítorov kontroloval v porovnaní s predchádzajúcim rokom menej výdavkov v oblasti „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ zahŕňajúcej platby v hodnote 8 miliárd EUR;

29.  poukazuje na skutočnosť, že podobne ako v roku 2016 majú chyby v oblasti oprávnenosti (t. j. neoprávnené náklady v žiadostiach o preplatenie nákladov, nedodržanie agroenvironmentálno-klimatických záväzkov a neoprávnené projekty, činnosti či neoprávnení príjemcovia) najväčší podiel na odhadovanej chybovosti za rok 2017;

30.  berie na vedomie, že sumy prijaté príjemcami sú v odvetví poľnohospodárstva v porovnaní s inými projektmi Únie relatívne malé, a preto je administratívna záťaž pri preukazovaní správneho využívania peňažných prostriedkov úmerne vyššia;

31.  poukazuje na nedávnu štúdiu Komisie, ktorá preukázala, že v rokoch 2014 až 2017 veľká väčšina orgánov riadiacich EŠIF využila možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov (64 % programov rozvoja vidieka v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), 73 % operačných programov v rámci EFRR a KF a 95 % operačných programov v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF)); z hľadiska projektov to znamená, že možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov využíva 19 % projektov v prípade EPFRV, 65 % projektov v prípade ESF, 50 % projektov v prípade EFRR a 25 % projektov v prípade KF; domnieva sa, že využívanie možností zjednodušeného vykazovania nákladov by mohlo prispieť k obmedzeniu chýb v oblasti oprávnenosti;

32.  zdôrazňuje, že zjednodušenie právnych predpisov Únie a zníženie administratívnej záťaže pre poľnohospodárov a ostatných príjemcov musí v budúcnosti pokračovať;

33.  konštatuje, že prístup k údajom a dobré monitorovanie, najmä pokiaľ ide o environmentálne aspekty, má pre budúcnosť zásadný význam vzhľadom na to, že určité prírodné zdroje, ako napríklad pôda a biodiverzita, sú nevyhnutným predpokladom dlhodobej produktivity poľnohospodárstva;

34.  konštatuje, že Dvor audítorov v roku 2017 zistil len veľmi málo chýb vo verejnom obstarávaní: menej ako 1 % (v porovnaní s 18 % v roku 2016), poznamenáva však, že dôvodom môže byť pomerne nízka úroveň výdavkov prijatých v rámci EFRR a KF, ktoré mali tendenciu byť náchylnejšie na chyby vo verejnom obstarávaní; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby neoslabovali, ale naďalej posilňovali svoju ostražitosť v súvislosti so správnym vykonávaním pravidiel verejného obstarávania;

35.  vidí potrebu ďalšieho objasnenia postupov obstarávania a vzťahov s uchádzačmi v členských štátoch, keďže postupy predkladania ponúk sa mohli zmeniť na pololegálne postupy, ktoré bránia spravodlivej hospodárskej súťaži a prípadne umožňujú podvody; víta štúdiu Komisie týkajúcu sa postupov s jediným uchádzačom a hĺbkovú analýzu nedostatkov a chýb v databáze TED, o ktorú požiadal výbor CONT; so znepokojením berie na vedomie ich závery, že kvalita a spoľahlivosť údajov v databáze TED je veľmi nízka, čo obmedzuje analytickú hodnotu analýzy údajov o verejnom obstarávaní; žiada členské štáty, aby výrazne zlepšili spôsob zverejňovania informácií o verejnom obstarávaní v databáze TED; požaduje tiež mechanizmus pravidelného monitorovania pre postupy s jedným uchádzačom;

36.  v plnej miere podporuje stanovisko Európskeho dvora audítorov, podľa ktorého jeho mandát nezahŕňa podávanie správ o jednotlivých členských štátoch, ale predkladanie audítorského výroku o zákonnosti a riadnosti plnenia rozpočtu Únie ako celku;

37.  napriek tomu upriamuje pozornosť na výhrady, ktoré vyjadrili útvary Komisie počas bežných ročných postupov udeľovania absolutória, a na skutočnosť, že každý členský štát rozdielnym spôsobom využíva rozmanitosť finančných prostriedkov Únie a že vždy existujú oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť; v tejto súvislosti poznamenáva, že pre rok 2017 vyjadrili svoje výhrady:

   GR AGRI, pokiaľ ide o: AT, BE, BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, HU, IT, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK;
   GR MARE, pokiaľ ide o: BG, CZ, IT, NL, RO;
   GR REGIO, pokiaľ ide o: BG, HR, CZ, ET, FI, FR, DE, HU, IT, LV, PL, RO, SK, SI, SE, UK;
   GR EMPL, pokiaľ ide o: AT, CZ, FR, DE, HU, IT, PL, RO, SK, UK;
   GR HOME, pokiaľ ide o: FI, DE, GR, UK;

38.  v tomto zmysle poznamenáva, že hoci útvary Komisie v roku 2017 nevyjadrili výhrady, pokiaľ ide o IE, LUX, M, CY, LT, vyjadrilo v roku 2016 výhrady GR AGRI, pokiaľ ide o: IE, LT, M, CY, GR EMPL, pokiaľ ide o: CY a GR REGIO, pokiaľ ide o: IE;

39.  víta pokrok dosiahnutý pri vykonávaní 181 prioritných projektov v Grécku:

   a) 119 projektov s výdavkami vo výške 7,1 miliardy EUR bolo nahlásených ako dokončených;
   b) 17 projektov s výdavkami vo výške 0,5 miliardy EUR sa má dokončiť do marca 2019 s vnútroštátnymi finančnými prostriedkami (podľa odhadov bude potrebných ďalších 0,53 miliardy EUR);
   c) 24 projektov (0,8 miliardy EUR) sa postupne realizuje v rokoch 2014 – 2020 a odhaduje sa, že budú vyžadovať ďalšie financovanie vo výške 1,1 miliardy EUR;
   d) bolo zrušených 21 položiek s odhadovaným rozpočtom vo výške 1,1 miliardy EUR;

vidí úspech v spôsobe, akým Komisia podporila Grécko, aby vykonalo a dokončilo projekty Únie;

40.  s hlbokým poľutovaním konštatuje, že napriek početným upozorneniam zo strany Európskeho parlamentu reagovala Komisia na otázku konfliktu záujmov predsedu vlády Českej republiky (ďalej len „českého premiéra“) až po tom, ako v júni 2018 podala proti nemu sťažnosť Transparency International Česká republika; je hlboko znepokojený tým, že právny dokument Únie z 19. novembra 2018 poukázal na to, že situácia českého premiéra je kvalifikovaná ako konflikt záujmov, pretože mohol ovplyvniť rozhodnutia o využívaní prostriedkov Únie, z ktorých mali prospech s ním spojené spoločnosti(2);

41.  v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby v plnej miere prešetrila konflikt záujmov českého premiéra, ako sa požaduje v uznesení Európskeho parlamentu z decembra 2018, a bezodkladne prijala na základe výsledkov svojho vyšetrovania rázne opatrenia, ako aj aby prešetrila jeho situáciu ako vlastníka médií a aby z tohto prípadu vyvodila závery;

42.  pripomína, že útvary Komisie požiadali vnútroštátny orgán zodpovedný za koordináciu fondov Únie (ministerstvo regionálneho rozvoja), aby poskytol potrebné informácie(3) týkajúce sa financovania podnikov, ktoré táto holdingová spoločnosť vlastní;

43.  víta skutočnosť, že české ministerstvo regionálneho rozvoja zhromaždilo požadované informácie od rôznych dotknutých riadiacich orgánov a postúpilo ich Komisii; pýta sa Komisie, aké opatrenia plánuje prijať vzhľadom na svoje nedávne právne posúdenie situácie;

44.  pripomína, že Európsky parlament minulý rok požiadal Komisiu, aby urýchlila postup overenia súladu začatý 8. januára 2016, aby získal podrobné a presné informácie o riziku konfliktu záujmov týkajúceho sa Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu v Českej republike;

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

Príklady úspechov

45.  berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri výbere projektov a skutočnosť, že do januára 2018 bolo vybraných 673 800 projektov, ktoré majú byť podporované z EFRR, KF, ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, pričom výška podpory dosiahla 260 miliárd EUR alebo 54 % celkového financovania dostupného na obdobie 2014 – 2020; konštatuje, že miera výberu projektov dosiahla 70 % celkového financovania dostupného na konci roku 2018 a bola podobná miere výberu v rovnakom čase minulého obdobia;

46.  víta skutočnosť, že zo 450 000 projektov, ktoré boli vybrané do konca roka 2016 v záujme podpory MSP, už bolo dokončených 84 500, čím sa prispelo k produktivite a konkurencieschopnosti podnikov;

47.  víta aj skutočnosť, že do konca roka 2017 bolo na mieste vybraných približne 5 500 projektov na podporu dosiahnutia prepojeného jednotného digitálneho trhu, čo zodpovedá celkovým investíciám vo výške 9,1 miliardy EUR;

48.  s uspokojením konštatuje, že v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie sa vytvorilo viac ako 2 000 MW dodatočnej kapacity výroby energie z obnoviteľných zdrojov a že emisie skleníkových plynov sa do konca roku 2016 znížili takmer o 3 milióny ton ekvivalentu oxidu uhličitého; zdôrazňuje však, že sa musí urobiť viac, aby sa dosiahli ciele Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015;

49.  konštatuje, že do konca roka 2017 bolo dokončených 99 % akčných plánov pre ex ante kondicionality, ktoré majú vplyv na ESF, KF a EFRR;

50.  víta najmä, pokiaľ ide o štrukturálne fondy, audit Dvora audítorov týkajúci sa preventívnych opatrení a finančných opráv, ex ante kondicionality, výkonnostnej rezervy a čerpania;

51.  s uspokojením konštatuje, že výstupy a výsledky stanovené pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) sú na najlepšej ceste, aby boli splnené, a že tento nástroj dopĺňa činnosti členských štátov zamerané na odstránenie chudoby a podporu sociálneho začleňovania;

52.  poznamenáva, že v čase preskúmania 113 ukončených projektov v oblasti výdavkov „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“, ktoré vykonal Dvor audítorov, malo 65 % z nich zavedený systém merania výkonnosti s ukazovateľmi výstupov a výsledkov spojených s cieľmi operačného programu, čo predstavuje zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi; so znepokojením konštatuje, že v 30 % projektov neboli zavedené žiadne ukazovatele výsledkov ani ciele, čo znemožňuje posúdiť konkrétny prínos týchto projektov k celkovým cieľom programu;

Otázky s rozhodujúcim významom, ktoré si vyžadujú zlepšenie

53.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil a vyčíslil 36 chýb vo svojej vzorke 217 transakcií za rok 2017, ktoré orgány auditu v členských štátoch nezistili, a že počet a vplyv týchto chýb poukazujú na pretrvávajúce nedostatky, pokiaľ ide o riadnosť výdavkov vykázaných riadiacimi orgánmi; vyjadruje poľutovanie aj nad tým, že Dvor audítorov zistil nedostatky v metódach výberu vzorky niektorých orgánov auditu; vyzýva Komisiu, aby ešte viac spolupracovala s riadiacimi orgánmi a orgánmi auditu jednotlivých členských štátoch na odhaľovaní týchto chýb a aby sa konkrétne zamerali na najčastejšie chyby;

54.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pre rok 2017, ako uviedol Dvor audítorov, Komisia predložila najmenej 13 rôznych mier chybovosti v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti pre programové obdobia 2007 – 2013 a 2014 – 2020, v dôsledku čoho je vykazovanie nejasné a mätúce a je sťažené hodnotenie údajov;

55.  konštatuje, že orgány auditu členských štátov oznamujú GR REGIO miery chybovosti pre štrukturálne fondy až po odpočítaní opráv, čo neposkytuje reálny obraz o situácii projektov Únie na mieste a miere chybovosti v roku 2017 pri skutočných platbách;

56.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že napriek výraznému zvýšeniu priemernej miery čerpania, pokiaľ ide o platby Komisie, konkrétne z 3,7 % v roku 2016 na 16,4 % v roku 2017, je miera čerpania ešte nižšia než v príslušnom roku predchádzajúceho VFR, keď v roku 2010 predstavovala 22,1 %;

57.  so znepokojením konštatuje, že v septembri 2018 bolo stále 7 neukončených akčných plánov týkajúcich sa ex ante kondicionalít a že bolo prijaté jedno pozastavenie priebežných platieb a ďalšie dve sa majú prijať v rámci medziútvarovej konzultácie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že splnenie ex ante kondicionalít sa ukázalo byť administratívne náročné pre riadiace orgány a je jedným z dôvodov oneskoreného čerpania; oceňuje najmä cielenú podporu poskytovanú programovým orgánom a vyššiu úroveň vykonávania dosiahnutú vďaka iniciatívam týkajúcich sa „dobiehajúcich regiónov“ (Catching up regions) a „pracovnej skupiny pre lepšie vykonávanie“, ktoré Komisia prijala; žiada Komisiu, aby v ďalšom programovom období zabezpečila riadne riešenie zistených nedostatkov a problémov súvisiacich s plnením základných predpokladov, ktoré nahradia ex ante kondicionality;

58.  je znepokojený nedostatočnou transparentnosťou výdavkov na finančné nástroje, keďže v rámci súčasného VFR je pre finančné nástroje k dispozícii štyrikrát viac peňažných prostriedkov; konštatuje, že koncom roka 2017 využívalo finančné nástroje 24 členských štátov a celkové príspevky z programu vyčlenené na finančné nástroje predstavovali takmer 18,8 miliardy EUR (13,3 miliardy EUR na konci roka 2016), z čoho 14,2 miliardy EUR pochádzalo z EŠIF; konštatuje tiež, že celkovo 5,5 miliardy EUR (približne 29 %) týchto viazaných súm bolo vyplatených na finančné nástroje (3,6 miliardy EUR na konci roka 2016) vrátane 4,4 miliardy EUR z EŠIF; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že tri roky po začatí tohto VFR 1,9 miliardy EUR (len 10,1 %) bolo vyplatených konečným príjemcom (1,2 miliardy EUR na konci roka 2016), z čoho 1,5 miliardy EUR (10,5 %) pochádzalo z EŠIF;

59.  súhlasí s Dvorom audítorov vo veci potreby podrobnejšieho podávania správ o finančných nástrojoch a vyzýva Komisiu, aby vo významnej miere zlepšila podávanie správ o výsledkoch týchto nástrojov v období 2007 – 2013 a 2014 – 2020;

60.  vyzýva Komisiu, aby predložila presné a úplné informácie o finančných nástrojoch v rámci zdieľaného riadenia po uzavretí VFR na obdobie 2007 – 2013, s uvedením súm vrátených do rozpočtu Únie a súm, ktoré zostali v členských štátoch;

61.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v súvislosti s finančnými nástrojmi neboli audítori schopní overiť výber a vykonávanie investícií na úrovni finančného sprostredkovateľa, kde sa vyskytlo niekoľko nezrovnalostí, ktoré tvoria 1 % odhadovanej miery chybovosti v oblasti „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“;

62.  zdôrazňuje, že na rozdiel od roku 2016 odhadovaná miera chybovosti v oblasti súdržnosti zahŕňa vyčíslenie úhrad v roku 2017 do finančných nástrojov; pripomína, že keďže oprávnenosť výdavkov na štrukturálne fondy pre obdobie 2007 – 2013 bola odložená na koniec marca 2017, majú byť úhrady do finančných nástrojov za prvé tri mesiace roku 2017 zahrnuté do výpočtu miery chybovosti; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov s výnimkou informácie v jednom rámčeku nikde vo svojej výročnej správe neuviedol jasnú mieru chybovosti pri týchto úhradách; vyzýva Dvor audítorov, aby pri určovaní najpravdepodobnejšej miery chybovosti zohľadňoval všetky nezrovnalosti s finančným vplyvom a aby jasne uvádzal percentuálny podiel dotknutých finančných prostriedkov; vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh nevyhnutný na ukončenie budúcich jednostranných rozhodnutí o rozšírení oprávnenosti výdavkov na štrukturálne fondy prostredníctvom vykonávacích aktov;

63.  vyzýva Komisiu, aby predložila presné a úplné informácie o ukončení finančných nástrojov v rámci VFR na obdobie 2007 – 2013 vrátane konečných súm, ktoré boli vrátené do rozpočtu Únie, a súm patriacich členským štátom;

64.  vyzýva Komisiu, aby v prípade rozsiahlych infraštruktúrnych projektov zohľadnila všetky príslušné riziká vplyvu na životné prostredie a aby financovala len tie projekty, ktoré preukázali skutočnú pridanú hodnotu pre miestne obyvateľstvo a z environmentálneho, zo sociálneho a z hospodárskeho hľadiska; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je dôležité prísne monitorovať možné riziká korupcie a podvodu a je potrebné vykonávať dôkladné a nezávislé ex ante a ex post posúdenia, pokiaľ ide o projekty, ktoré sa majú financovať;

65.  konštatuje, že podľa Komisie vykonali členské štáty s výnimkou iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí len málo hodnotení Európskeho sociálneho fondu; vyzýva členské štáty, aby vykonávali systematické hodnotenia Európskeho sociálneho fondu s cieľom umožniť tvorbu politík na základe dôkazov, a vyzýva Komisiu, aby tento postup podporovala;

66.  pripomína, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 5/2017 o nezamestnanosti mladých ľudí uviedol, že napriek tomu, že sa pri vykonávaní záruky pre mladých ľudí podarilo dosiahnuť určitý pokrok a niektoré výsledky, nepodarilo sa naplniť počiatočné očakávania, ktoré sa s vytvorením záruky spájali; zdôrazňuje však, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí stále predstavujú jednu z najinovatívnejších a najambicióznejších politických reakcií na nezamestnanosť mladých ľudí v dôsledku hospodárskej krízy, a Únia, ako aj vnútroštátne a regionálne inštitúcie by ich preto mali aj naďalej finančne a politicky podporovať;

67.  zdôrazňuje, že stanoviť, či sa rozpočet na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí vynakladá dobre a či sa dosiahne jej konečný cieľ, t. j. pomôcť mladým nezamestnaným ľuďom dosiahnuť udržateľnú zamestnanosť, je možné len vtedy, ak sa budú operácie dôkladne a transparentne monitorovať na základe spoľahlivých a porovnateľných údajov a ak sa k členským štátom, ktoré nedosiahli žiadny pokrok, bude pristupovať ambicióznejšie; trvá preto na tom, aby členské štáty čo najskôr zlepšili monitorovanie, podávanie správ a kvalitu údajov a zaručili, že sa zhromaždia a sprístupnia spoľahlivé a porovnateľné informácie a údaje o súčasnom vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí včas a častejšie, než to vyžaduje ich povinnosť predkladať výročné správy podľa článku 19 ods. 2 nariadenia o ESF; vyzýva Komisiu, aby zrevidovala svoje usmernenia k zhromažďovaniu údajov v súlade s odporúčaním Dvora audítorov s cieľom minimalizovať riziko nadhodnotenia výsledkov;

68.  trvá na tom, že každý program stáže alebo učňovskej prípravy musí poskytovať platené miesta, nesmie nahradzovať pracovné miesta a musí byť založený na písomnej dohode o stáži alebo učňovskej príprave v súlade s platným regulačným rámcom a/alebo uplatniteľnými kolektívnymi zmluvami krajiny, v ktorej sa uskutočňuje, a že by sa mal riadiť zásadami uvedenými v odporúčaní Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže(4);

Prírodné zdroje

Niekoľko príkladov úspechov

69.  víta pozitívny vývoj miery chybovosti v oblasti „Prírodné zdroje“ v roku 2017, ktorá dosahuje 2,4 % (v porovnaní s 2,5 % v roku 2016, 2,9 % v roku 2015 a 3,6 % v roku 2014), ako aj skutočnosť, že v prípade troch štvrtín rozpočtu na poľnohospodárstvo zodpovedajúcich „Európskemu poľnohospodárskemu záručnému fondu (EPZF) – priame platby“ Dvor audítorov odhadol mieru chybovosti pod prahom významnosti 2 %;

70.  víta skutočnosť, že celková miera chybovosti, ktorú zistil Dvor audítorov, je veľmi podobná celkovej miere chybovosti v rámci SPP, ktorá je uvedená vo výročnej správe o činnosti GR AGRI za rok 2017, čo preukazuje účinnosť nápravných akčných plánov, ktoré členské štáty vykonali v predchádzajúcich rokoch;

71.  zdôrazňuje, že pozitívne výsledky v oblasti priamych platieb EPZF boli dosiahnuté najmä vďaka kvalite integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) a systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) a postupnému zavádzaniu geopriestorových žiadostí o podporu a novým predbežným krížovým kontrolám žiadostí poľnohospodárov, čím sa dosiahlo skrátenie času potrebného na dokončenie žiadostí o pomoc zo strany príjemcov a očakáva sa, že sa tým aj zabráni niektorým chybám a ušetrí čas pri spracovaní žiadostí;

72.  konštatuje, že približne tri štvrtiny výdavkov tvoria priame platby z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, v ktorých sa nenachádzajú významné chyby; poukazuje na to, že priame platby poľnohospodárom sú založené na nárokoch a prínosom pre ne boli jednoduchšie pravidlá oprávnenosti pôdy a účinný systém kontrol ex ante (IACS), ktorý umožňuje vykonávať automatické krížové kontroly v rôznych databázach; je znepokojený tým, že v ostatných výdavkových oblastiach, a to rozvoj vidieka, životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy a rybárstvo, naďalej zostáva vysoká chybovosť; ďalej konštatuje, že projekty rozvoja vidieka sú vo svojej podstate zložitejšie vzhľadom na širšie sledované ciele, pričom výdavky v týchto troch ostatných oblastiach sú spolufinancované alebo vyplácané prostredníctvom úhrady nákladov, a neoprávnení príjemcovia, činnosti, projekty alebo výdavky prispievajú približne dvoma tretinami k odhadovanej chybovosti v rámci tohto okruhu VFR;

73.  víta zistenia, v rámci ktorých Dvor audítorov preskúmal celkovo 29 investičných projektov v oblasti rozvoja vidieka a dospel k záveru, že 26 z nich je v súlade s prioritami a oblasťami záujmu stanovenými v programoch rozvoja vidieka a že členské štáty uplatnili vhodné výberové postupy; víta tiež skutočnosť, že v prípade väčšiny skúmaných projektov príjemcovia tieto projekty vykonali podľa plánu a členské štáty overili primeranosť nákladov; domnieva sa preto, že prístup zameraný na rozvoj vidieka musí zostať plne podporovaným, významným a kľúčovým prvkom strategických plánov SPP, a to s cieľom dosiahnuť pokrok;

74.  víta skutočnosť, že generálny riaditeľ GR AGRI vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2017 poukázal na mierny nárast príjmov poľnohospodárov, pričom pripomenul, že za posledné štyri roky došlo k miernemu poklesu;

75.  poukazuje na to, že nápravná schopnosť finančných opráv a vymáhania prostriedkov sa zvýšila na 2,10 % v porovnaní s 2,04 % v roku 2016, čím sa v roku 2017 ďalej znížila suma vystavená riziku pre SPP;

Otázky s rozhodujúcim významom, ktoré si vyžadujú zlepšenie

76.  berie na vedomie skutočnosť, že priame platby na hektár klesali s rastúcou veľkosťou poľnohospodárskeho podniku, zatiaľ čo príjmy na pracovníka rástli, a že podľa Komisie veľmi malé poľnohospodárske podniky s výmerou menej ako 5 ha tvoria viac ako polovicu príjemcov; so znepokojením konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti GR AGRI „veľké poľnohospodárske podniky, ktoré obhospodarujú viac ako 250 ha, predstavujú 1,1 % poľnohospodárskych podnikov, obhospodarujú 27,8 % celkovej poľnohospodárskej pôdy a dostávajú 22,1 % celkovej priamej pomoci; spomedzi týchto „veľkých poľnohospodárskych podnikov“ má väčšina rozlohu od 250 do 500 ha.“ 1; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zmenila toto neodôvodniteľné a nerovnaké zaobchádzanie;

77.  berie na vedomie rýchly nárast nerovností v priamych platbách v niektorých členských štátoch, najmä na Slovensku a v Českej republike, kde 7 % príjemcov dostáva v súčasnosti viac ako 70 % všetkých priamych platieb, ako aj v Estónsku, Lotyšsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Dánsku, kde za posledných 10 rokov rastie podiel príjemcov, ktorí dostali viac ako 100 000 EUR; vyzýva Komisiu a vnútroštátne orgány, aby prijali vhodné opatrenia na nápravu týchto rastúcich nerovností a aby o týchto opatreniach podali správu;

78.  s veľkým znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov zistil pretrvávajúcu vysokú mieru chybovosti v oblastiach, ktoré zodpovedajú jednej štvrtine rozpočtu pre oblasť „Prírodné zdroje“, čo zahŕňa výdavky v rámci EPZF na trhové opatrenia, rozvoj vidieka, životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy a rybné hospodárstvo; okrem toho konštatuje, že hlavnými zdrojmi chýb bolo nedodržiavanie podmienok oprávnenosti, poskytovanie nepresných informácií o plochách a nedodržiavanie agroenvironmentálnych záväzkov; zdôrazňuje, že takéto chyby by mali riadiace orgány jednotlivých členských štátov lepšie odhaľovať, alebo v prípadoch, keď audity ex post poukazujú na tieto chyby, by mali byť aktualizované vzorky pre budúce audity a kontroly na mieste, aby sa zabezpečila lepšia kontrola;

79.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojej činnosti a posúdila účinnosť opatrení členských štátov s cieľom riešiť základné príčiny týchto chýb a aby v prípade potreby vydala ďalšie usmernenia alebo poskytla priamu pomoc;

80.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila skutočné zjednodušenie postupu vrátane dokumentácie potrebnej na získanie prístupu k financovaniu bez toho, aby sa zanedbali zásady auditu a monitorovania; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala administratívnej podpore pre malých výrobcov;

81.  s veľkým znepokojením konštatuje, že výsledky krížového plnenia kontrol na mieste, ktoré vykonalo GR AGRI, sú znepokojujúce, a najmä to, že 47 % z celkového počtu kontrol na mieste viedlo k uloženiu sankcií; naliehavo vyzýva Komisiu, aby preverila uplatňovanie nápravných opatrení, ktoré prijali orgány členských štátov, keď zistila, že sa nemôže spoliehať alebo sa môže spoliehať len v obmedzenej miere na prácu certifikačných orgánov;

82.  odporúča, aby:

   a) Dvor audítorov uviedol samostatne miery chybovosti, pokiaľ ide o priame platby, trhové operácie a výdavky na rozvoj vidieka v rámci SPP, ako to robí generálny riaditeľ GR AGRI vo svojej výročnej správe o činnosti;
   b) Komisia posúdila účinnosť opatrení členských štátov s cieľom riešiť základné príčiny chýb a aby v prípade potreby vydala ďalšie usmernenia;
   c) členské štáty v plnej miere využívali možnosti, ktoré ponúka systém zjednodušených možností nákladov v oblasti rozvoja vidieka;
   d) Komisia vo svojich návrhoch týkajúcich sa budúcej SPP zohľadnila, že poľnohospodárske podniky s väčšími príjmami nevyhnutne nepotrebujú rovnakú úroveň podpory na stabilizovanie príjmov ako malé poľnohospodárske podniky v obdobiach krízy nestability príjmov, pretože na zvýšenie odolnosti môžu využiť potenciál úspor z rozsahu;
   e) GR AGRI definovalo nový kľúčový cieľ výkonnosti spolu s ukazovateľmi, ktoré budú zamerané na zmiernenie nerovností v príjmoch medzi poľnohospodármi;
   f) Komisia podrobnejšie preskúmala kvalitu testovania operácií certifikačnými orgánmi;
   g) financovanie SPP zostalo na súčasných úrovniach a aby plnilo úlohu, na ktorú bolo určené, podporovalo výrobcov tak, aby mali udržateľné živobytie, a súčasne zabezpečili pre občanov Únie cenovo dostupné dodávky potravín najvyššej kvality;
   h) Komisia prijala opatrenia na zabezpečenie toho, aby finančné prostriedky SPP boli rozdelené váženým spôsobom tak, aby platby na hektár v pomere k veľkosti podniku alebo poľnohospodárskeho podniku klesali;

83.  zastáva názor, že Komisia by mala od členských štátov požadovať, aby ich akčné plány obsahovali nápravné opatrenia zamerané na riešenie najčastejších príčin chýb;

84.  vzhľadom na to, že environmentálne ciele „ekologizácie“ nesplnili žiadne z očakávaní a že spôsobili značné zvýšenie administratívnej záťaže pre poľnohospodárov aj verejné správy, žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby ekologická architektúra nového návrhu SPP s tzv. ekorežimom dosiahla lepšie výsledky v oblasti životného prostredia na základe odmeny za úsilie, ktoré prekoná posilnenú podmienenosť nového návrhu;

85.  pripomína najmä to, že generálny riaditeľ GR AGRI odkazuje na analýzu vypracovanú externým dodávateľom, v ktorej sa zistilo, že: „opatrenia na ekologizáciu celkovo viedli len k malým zmenám v postupoch hospodárenia poľnohospodárov s výnimkou niekoľkých konkrétnych oblastí; členské štáty aj poľnohospodári mali miesto environmentálnych priorít najmä sklon k minimalizácii administratívnej záťaže pri vykonávaní a zabráneniu akýmkoľvek chybám, keďže kontroly a presadzovanie môžu viesť k zníženiu platieb SPP;

86.  vyzýva Komisiu, aby poskytla štrukturálne údaje pre 20 najväčších príjemcov priamych platieb v členských štátoch;

87.  je znepokojený tým, že vysoko kritické osobitné správy Dvora audítorov č. 10/2017 a 21/2017 o mladých poľnohospodárov a ekologizácii, ktoré ukázali, že takmer žiadny z požadovaných výsledkov sa nedosiahol, nemali finančné dôsledky; je znepokojený tým, že financovanie týchto oblastí politiky pokračuje tak, ako keby sa nič nestalo;

88.  zdôrazňuje, že miera čerpania prostriedkov ENRF na obdobie 2014 – 2020 je štyri roky od jeho prijatia 15. mája 2014 stále neuspokojivá, keďže do októbra 2018 sa použilo len 6,8 % z fondu vo výške 5,7 miliardy EUR, ktoré boli poskytnuté v rámci zdieľaného riadenia;

Bezpečnosť a občianstvo

Niekoľko príkladov úspechov

89.  konštatuje, že prostriedky pridelené pre AMIF na obdobie 2014 – 2020 (Fond pre azyl, migráciu a integráciu) sa do konca roka 2017 zvýšili z 2 752 miliónov EUR na 5 391,5 milióna EUR a že od roku 2014 do roku 2017 sa počet osôb z cieľovej skupiny, ktorým sa poskytuje pomoc (v oblasti prijímacích a azylových systémov), zvýšil zo 148 045 na 297 083, pričom podiel osôb, ktoré z tejto skupiny využili právnu pomoc, vzrástol z 18 395 (12,4 %) na 56 933 (19,1 %);

90.  zdôrazňuje, že sa predpokladá, že hlavný prínos na úrovni Únie vychádza z nadnárodného rozmeru činností, ako je napríklad Európska migračná sieť, ale aj z rozdelenia bremena, ktoré je podporované najmä núdzovou pomocou a mechanizmom premiestnenia;

91.  konštatuje, že počet navrátilcov spolufinancovaných z AMIF bol 48 250 v roku 2017 v porovnaní s 5 904 v roku 2014 a že z osôb, ktoré sa vrátili, sa podiel nedobrovoľných návratov zvýšil z jednej štvrtiny (25 %) v roku 2014 na polovicu (50 %) v roku 2017, zatiaľ čo nahlásený počet osôb, ktoré sa vrátili dobrovoľne, bol 17 736 v roku 2017; taktiež poznamenáva, že neexistuje žiadny kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI) na meranie toho, čo sa robí na ochranu migrantov – regulárnych a neregulárnych –, ktorí najviac potrebujú ochranu, teda ženy a deti;

Otázky s rozhodujúcim významom, ktoré si vyžadujú zlepšenie

92.  poukazuje na to, že Dvor audítorov vyjadril poľutovanie nad tým, že účtovné závierky národných programov v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „AMIF“) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“), ktoré Komisia schválila v roku 2017, nerozlišovali medzi platbami členských štátov v rámci predbežného financovania (zálohami) pre konečných príjemcov a platbami uskutočnenými na úhradu skutočne vynaložených výdavkov, čo Komisii neumožňuje získať informácie o tom, koľko sa skutočne vynaložilo;

93.  v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby od členských štátov vyžadovala, aby v ročných účtovných závierkach národných programov v rámci AMIF a ISF vykazované sumy uvádzali rozdelené na vymožené sumy, predbežné financovanie a skutočne vynaložené výdavky, a vo svojej výročnej správe o činnosti by Komisia od roku 2018 mala vykazovať skutočné výdavky podľa jednotlivých fondov;

94.  poukazuje na to, že v prípade Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a v prípade Fondu pre vnútornú bezpečnosť GR HOME vykazuje len mieru chybovosti, od ktorej sa už odpočítali finančné opravy, v dôsledku čoho nie je jasné, aké opravy boli vykonané a aká je skutočná miera chybovosti platieb za rok 2017;

95.  berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že nadmerná byrokracia by mohla byť jedným z dôvodov zvýšeného množstva nahromadených viazaných rozpočtových prostriedkov a odporúča Komisii, aby zjednodušila regulačné požiadavky zavedené pre vnútroštátne orgány zapojené do riadenia fondov AMIF a ISF s cieľom uľahčiť rýchlejšie využívanie dostupných finančných prostriedkov a zlepšiť transparentnosť a zodpovednosť, pokiaľ ide o výdavky AMIF a ISF;

96.  poukazuje na to, že Dvor audítorov zistil nezrovnalosti v spôsobe, akým členské štáty posudzovali oprávnenosť dane z pridanej hodnoty vykázanej verejnými orgánmi, a vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla usmernenia v súvislosti s vykonávaním AMIF/ISF, kde bude uvedené, že ak verejné orgány vykonávajú opatrenia Únie, spolufinancovanie Únie nesmie prekročiť celkové oprávnené výdavky bez DPH;

97.  odporúča, aby:

   a) Komisia vymedzila a zaviedla vyváženú a komplexnú migračnú politiku založenú na zásade solidarity a partnerstva miesto toho, aby považovala migračnú politiku za otázku krízového riadenia;
   b) GR HOME zaviedlo kľúčový ukazovateľ výkonnosti týkajúci sa situácie najzraniteľnejších migrantov, a najmä migrujúcich detí a žien a dievčat z radov utečencov, s cieľom predchádzať ich zneužívaniu a obchodovaniu s nimi;
   c) GR HOME systematicky poskytovalo miery chybovosti v platbách a zvyškovú chybovosť;
   d) Komisia od členských štátov vyžadovala, aby v ročných účtovných závierkach národných programov v rámci AMIF a ISF vykazované sumy uvádzali rozdelené na vymožené sumy, predbežné financovanie a skutočne vynaložené výdavky; a vo svojej výročnej správe o činnosti od roku 2018 vykazovala skutočné výdavky podľa jednotlivých fondov;

98.  je vážne znepokojený nedostatkami v riadení a auditoch úradu EASO; považuje za neprijateľné, že Komisia nevykonala účinné monitorovanie a nezasiahla rýchlo na vyriešenie situácie; vyzýva Komisiu, aby neustále monitorovala agentúry pôsobiace v rámci okruhu 3;

99.  je znepokojený tým, že existuje riziko, že peňažné prostriedky Únie určené na rozvoj sa použijú na iné účely, napríklad na boj proti neregulárnej migrácii alebo na vojenské akcie;

PRIAME RIADENIE

100.  poukazuje na to, že Dvor audítorov zistil za rok 2017 najvyššiu odhadovanú mieru chybovosti vo výdavkoch v časti „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ na úrovni 4,2 %; konštatuje, že ide o výdavky, ktoré riadi priamo Komisia a za ktoré má Komisia výhradnú a priamu zodpovednosť; očakáva, že Komisia prijme naliehavý akčný plán na zlepšenie situácie a že vykoná všetky opatrenia, ktoré má k dispozícii, na zníženie miery chybovosti vo výdavkoch;

101.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zo 130 operácií, ktoré skúmal Dvor audítorov, obsahovalo chyby 66 operácií (teda 51 %) a v 17 prípadoch vyčísliteľných chýb, ktoré urobili príjemcovia, mala Komisia alebo nezávislý audítor dostatok informácií na základe žiadostí na preplatenie nákladov (napr. nesprávny výmenný kurz alebo náklady vzniknuté mimo obdobia vykazovania), aby sa predišlo chybám, alebo boli odhalené či opravené pred schválením výdavkov; zdôrazňuje, že ak by Komisia všetky tieto informácie, ktoré mala k dispozícii, riadne využila, odhadovaná miera chybovosti by v tejto kapitole bola o 1,5 percentuálneho bodu nižšia;

102.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby pred vykonaním platieb uskutočnila všetky potrebné opatrenia na zlepšenie využívania dostupných informácií, ktoré má k dispozícii, na predchádzanie chybám a ich nápravu v záujme návratu k pozitívnemu trendu znižovania miery chybovosti, ktorý bol zaznamenaný v predchádzajúcich rokoch (z 5,6 % v roku 2014 na 4,4 % v roku 2015 a 4,1 % v roku 2016);

103.  poznamenáva, že Dvor audítorov neuviedol samostatnú mieru chybovosti pre oblasť bezpečnosti a občianstva, keďže iba malá časť (2 %) rozpočtových platieb za rok 2017 sa vzťahuje na túto oblasť, ale že GR HOME vo svojej výročnej správe o činnosti uviedlo tieto miery chybovosti, ktoré však Dvor audítorov neskontroloval:

   a) Solidarita a riadenie migračných tokov (SOLID): zistená chybovosť 2,26 % a zvyšková chybovosť 0,75 %;
   b) Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF): zistená chybovosť 0 % a zvyšková chybovosť 1,54 %;
   c) Nepriame riadenie – decentralizované agentúry: zvyšková chybovosť menej ako 2 %;

104.  poznamenáva, že pre rok 2017 Dvor audítorov nevypočítal mieru chybovosti finančných prostriedkov Únie vynaložených v rámci okruhu 4 VFR „Globálna Európa“ a že toto rozhodnutie sa prijalo v nadväznosti na všeobecnú stratégiu Dvora audítorov s cieľom obmedziť testovanie vecnej správnosti a čiastočne sa opierať o takzvanú prácu iných;

105.  berie na vedomie pozitívny vývoj zvyškovej chybovosti, ako sa uvádza v štúdiách zvyškovej chybovosti, ktoré nariadili GR DEVCO a GR NEAR, a konštatuje, že najpravdepodobnejší odhad reprezentatívnej zvyškovej chybovosti za transakcie GR DEVCO bol 1,18 % v porovnaní s 1,67 % v roku 2016 a 2,2 % v roku 2015, zatiaľ čo v prípade transakcií GR NEAR bola zvyšková chybovosť 0,67;

106.  poznamenáva však, že zvyšková chybovosť GR DEVCO a GR NEAR neodkazuje na vzorku všetkých platieb za prebiehajúce projekty, ale je vypočítaná len na základe transakcií v rámci ukončených zmlúv, v prípade ktorých boli vykonané všetky kontroly, s tým dôsledkom, že boli analyzované len platby pred rokom 2017, avšak nie skutočná miera chýb v prípade platieb v roku 2017;

107.  berie na vedomie skutočnosť, že Dvor audítorov usúdil, že štúdie o zvyškovej chybovosti boli vo všeobecnosti vhodné na daný účel, hoci mal Dvor audítorov vážne obavy, pokiaľ ide o kvalitu týchto štúdií;

108.  so znepokojením konštatuje, že napriek dobrým výsledkom vzhľadom na chybovosť je jedinou oblasťou výdavkov s indikatívnou chybovosťou nad 2 % oblasť „Priame riadenie – granty“, pričom miera chybovosti je 2, 80 % v prípade GR NEAR a 2,12 % v prípade GR DEVCO;

109.  vyzýva GR RTD, aby uverejnilo svoje odporúčania pre jednotlivé krajiny vo výročnej správe o činnosti GR RTD;

110.  poukazuje na veľmi negatívne zistenia Dvora audítorov týkajúce sa verejno-súkromných partnerstiev(5) (PPP) a odporúčanie Dvora audítorov „ nepodporovať intenzívnejšie a širšie využívanie verejno-súkromných partnerstiev“ v rámci Únie; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere zohľadnila toto odporúčanie pri riešení otázok verejno-súkromných partnerstiev v rozvojových krajinách, v ktorých je prostredie pre úspešnú realizáciu verejno-súkromných partnerstiev ešte zložitejšie než v rámci Únie;

111.  víta výsledky dosiahnuté v rámci troch osí programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v roku 2017; upozorňuje na význam podpory programu EaSI, a najmä na význam jeho osí Progress a Európska sieť služieb zamestnanosti (EURES), pre vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv; konštatuje však so znepokojením, že výsledky tematickej sekcie týkajúcej sa sociálneho podnikania v rámci osi EaSI mikrofinancovanie a sociálne podnikanie sú aj naďalej nedostatočné; oceňuje to, že Komisia úzko spolupracuje s Európskym investičným fondom (EIF) s cieľom dosiahnuť, aby sa plne využívali zdroje v rámci tematickej sekcie sociálneho podnikania;

Výskum a inovácie

Príklady úspechov

112.  s uspokojením konštatuje, že vďaka spolufinancovaniu zo strany Únie v rámci programu Horizont 2020 Gérard Mourou spolu s inými vedcami získal Nobelovu cenu za fyziku za výskum v oblasti ultrakrátkych, ultraostrých laserových lúčov na uľahčenie refrakčnej očnej operácie, ako aj to, že Medzinárodné konzorcium pre výskum zriedkavých chorôb (IRDIRC) dosiahlo svoj cieľ poskytnúť 200 nových liečebných postupov pre zriedkavé choroby, a to o tri roky skôr, ako sa predpokladalo;

113.  okrem toho poznamenáva, že prostredníctvom akcií Marie Curie-Skłodowskej sa z programu Horizont 2020 financovalo 36 000 výskumných pracovníkov vo všetkých fázach ich kariéry bez ohľadu na ich vek a štátnu príslušnosť a že dvaja z troch výskumných pracovníkov, ktorým bola udelená Nobelova cena za chémiu za rok 2017 za optimalizáciu elektrónových mikroskopov, sa zúčastnili na akciách Marie Curie-Skłodowskej a ďalších výskumných projektoch financovaných Úniou;

114.  víta začiatok prvej fázy pilotného projektu Európskej rady pre inováciu v októbri 2017 v rámci pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018 – 2020 s financovaním vo výške 2,7 miliardy EUR, ktorého cieľom je podpora špičkových inovátorov, začínajúcich podnikov, malých podnikov a výskumných pracovníkov s brilantnými nápadmi, ktoré sa radikálne odlišujú od existujúcich výrobkov, služieb alebo obchodných modelov, sú vysoko rizikové a majú potenciál medzinárodne expandovať;

115.  poznamenáva, že Komisia skúma možnosť ešte viac rozšíriť možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov, a to najmä prostredníctvom paušálneho financovania;

Otázky s rozhodujúcim významom, ktoré si vyžadujú zlepšenie

116.  konštatuje, že podľa európskeho prehľadu výsledkov inovácie sa inovačná výkonnosť Únie od roku 2010 zvýšila o 5,8 %; konštatuje však, že medzi krajinami Únie nedošlo k žiadnej konvergencii; konštatuje, že najviac ťažia z fondov v rámci programu Horizont 2020 nasledujúce krajiny (čistý požadovaný príspevok Únie pre účastníka v eurách): Nemecko 5 710 188 927,80 / Spojené kráľovstvo 5 152 013 650,95 / Francúzsko 3 787 670 675,13; vyzýva Komisiu, aby venovala väčšiu pozornosť geografickej distribúcii finančných prostriedkov určených na výskum s cieľom prispieť k vytvoreniu rovnakých podmienok pre rast a zamestnanosť v Európskom výskumnom priestore;

117.  poznamenáva, že Komisia pripúšťa, že existujú určité nedostatky vo výkonnostnom rámci pre program Horizont 2020, čo v danom momente sťažuje posúdenie pokroku programu vo vzťahu k všetkým jeho cieľom; očakáva, že návrhy budúceho programu Horizont Európa budú riešiť tieto nedostatky, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súčasnom období sa neuvažuje o žiadnych opatreniach na zlepšenie výkonnostného rámca;

118.  konštatuje, že vo výročnej správe o činnosti GR RTD sa uvádza šesť rôznych mier chybovosti, tri v prípade siedmeho rámcového programu a tri v prípade programu Horizont 2020; zdôrazňuje, že takýto prístup neprospieva transparentnosti a zodpovednosti a mal by sa okamžite zlepšiť; súhlasí však s tým, že dotknuté sú dva rôzne programy v dvoch rôznych finančných obdobiach;

Bezpečnosť a občianstvo

Niekoľko príkladov úspechov

119.  poukazuje na to, že GR HOME spravovalo rozpočet vo výške 1,831 milióna EUR na migráciu a 313,75 milióna EUR na bezpečnosť a že pôvodný celkový rozpočet vo výške 6,9 miliardy EUR na viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 sa od roku 2015 do roku 2017 výrazne posilnil, a to o 3,9 miliardy EUR;

120.  konštatuje, že rozpočet, ktorý spravuje GR HOME, a jeho počet zamestnancov sa zvýšili, aby bolo možné zvládať väčší počet činností v kontexte migračnej krízy a hrozieb pre vnútornú bezpečnosť; pokiaľ ide o ľudské zdroje, na konci roka 2017 malo GR HOME 556 zamestnancov v porovnaní so 480 zamestnancami v roku 2016;

Otázky s rozhodujúcim významom, ktoré si vyžadujú zlepšenie

121.  so znepokojením konštatuje, že tempo využívania zdrojov, ktoré riadi GR HOME, viedlo ku zvýšeniu celkového objemu nesplatených záväzkov ku koncu roka 2017 o 24 % a že dobrá miera plnenia v roku 2017 poukazuje na skutočnosť, že časť viazaných rozpočtových prostriedkov bola prenesená do roku 2018;

122.  je znepokojený významnými nedostatkami zistenými v systémoch riadenia a kontroly úradu EASO, ktoré boli dôvodom na prijatie výhrady z dôvodu ochrany dobrej povesti; zdôrazňuje však, že GR HOME reagovalo zavedením postupu spolurozhodovania zo strany výkonnej rady a výmenou vedenia úradu EASO, aby situáciu dostalo pod kontrolu;

123.  opakuje svoju požiadavku, aby sa v rozpočtových riadkoch v rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 špecifikovali zdroje pridelené na jednotlivé ciele programu zamerané na rodovú rovnosť, aby sa zabezpečila primeraná zodpovednosť za finančné prostriedky určené na plnenie tohto cieľa;

124.  opakuje svoju výzvu, aby sa pre osobitný cieľ programu Daphne vytvoril samostatný rozpočtový riadok s cieľom ukázať odhodlanie Únie bojovať proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách; žiada, aby sa v tomto rozpočtovom riadku zvýšili zdroje a aby sa zvrátil pokles finančných prostriedkov určených na program Daphne v období 2014 – 2020; požaduje neustále úsilie zvyšovať informovanosť o grantoch zahrnutých do osobitného cieľa programu Daphne spolu s opatreniami na zlepšenie používateľskej ústretovosti súvisiacich administratívnych postupov;

Globálna Európa

Niekoľko príkladov úspechov

125.  poukazuje na to, že Dvor audítorov v súvislosti s riadnosťou transakcií zistil, že Komisia posilnila svoje systémy kontroly, čo viedlo k pomerne menšiemu počtu chýb v porovnaní s minulými vyhláseniami o vierohodnosti;

126.  poznamenáva, že Dvor audítorov takisto posúdil výkonnosť siedmich projektov; víta skutočnosť, že všetkých sedem projektov malo príslušné ukazovatele výkonnosti a že rámec bol dobre štruktúrovaný a vykazoval dosiahnuteľné výsledky;

127.  berie na vedomie osobitnú správu Dvora audítorov o pomoci Únie pre Mjanmarsko/Barmu a odpoveď Komisie; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že Únia zohrala vedúcu úlohu v podpore rozvojových priorít v zložitom kontexte a s obmedzeným počtom zamestnancov; poznamenáva však, že pomoc Únie bola považovaná len za čiastočne účinnú; súhlasí s Dvorom audítorov, ktorý zdôrazňuje potrebu venovať zvýšenú pozornosť mobilizácii domácich príjmov, najmä v rozvíjajúcich sa ekonomikách; so zreteľom na zdokumentované krutosti spáchané mjanmarskou armádou vyjadruje veľké znepokojenie nad pokračovaním sektorovej rozpočtovej podpory poskytovanej z rozpočtu Únie Mjanmarsku;

128.  vyzýva, aby sa k rozvoju zaujal prístup založený na stimuloch zavedením zásady „viac za viac“ a aby sa ako príklad použila európska susedská politika; domnieva sa, že čím viac a čím rýchlejšie krajina dosahuje pokrok v oblasti vnútorných reforiem súvisiacich s budovaním a upevňovaním demokratických inštitúcií, rešpektovaním ľudských práv a so zásadami právneho štátu, tým viac podpory by mala dostávať od Únie;

129.  zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť objem finančných prostriedkov prideľovaných na podporu dobrej správy vecí verejných, demokracie a právneho štátu v rozvojových krajinách s cieľom vytvárať zodpovedné a transparentné inštitúcie, podporovať budovanie kapacít a usilovať sa o zavedenie participatívneho rozhodovania a zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám;

130.  poukazuje na rozsah a dôsledky energetickej chudoby v rozvojových krajinách a na výrazné zapojenie Únie do úsilia o zníženie tejto chudoby; zdôrazňuje, že je potrebné intenzívne a sústredené úsilie vlád a zainteresovaných strán v postihnutých krajinách o zníženie energetickej chudoby;

Otázky s rozhodujúcim významom, ktoré si vyžadujú zlepšenie

131.  so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov zistil opakujúce sa chyby v súvislosti s nadmerným zúčtovaním výdavkov v priebežných platbách;

132.  znova vyjadruje poľutovanie nad tým, že správy o riadení vonkajšej pomoci, ktoré vydali vedúci delegácií Únie, nie sú pripojené k výročným správam o činnosti GR DEVCO a GR NEAR, ako sa stanovuje v článku 67 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa systematicky považujú za dôverné, avšak „sprístupňujú sa Európskemu parlamentu a Rade, pričom by sa v prípade potreby mala riadne zohľadňovať dôvernosť informácií týchto správ“, a to v súlade s článkom 67 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

133.  so znepokojením berie na vedomie veľký počet zmlúv uzatvorených s veľmi obmedzeným počtom národných rozvojových agentúr s tým, že existuje riziko spätného prevedenia politík Únie na národnú úroveň v rozpore so záujmami väčšej integrácie vonkajšej politiky Únie; naliehavo vyzýva Komisiu, aby okrem toho, že udeľuje orgánu udeľujúcemu absolutórium prístup k posúdeniu pilierov, tak robila spôsobom, aby toto posúdenie bolo verejne prístupné; v tejto súvislosti so znepokojením berie na vedomie obchodné zameranie týchto vnútroštátnych orgánov, na ktoré sa Komisia odvoláva s cieľom obmedziť prístup k takýmto informáciám; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr posilnila a konsolidovala monitorovanie postupov verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže medzi týmto obmedzeným počtom výrazne dotovaných národných agentúr a inými verejnými a súkromnými subjektmi s jasným európskym zameraním;

134.  so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov zistil, že štúdie o zvyškovej chybovosti majú určité obmedzenia, keďže ide o štúdie, a nie audity, a preto sa neriadia medzinárodnými audítorskými štandardmi a zahŕňajú veľmi obmedzené kontroly verejného obstarávania;

135.  vyzýva GR NEAR a GR DEVCO, aby počnúc štúdiou zvyškovej chybovosti za rok 2019 poskytovali vykonávateľovi štúdie zvyškovej chybovosti presnejšie usmernenia o kontrole druhej úrovne postupov verejného obstarávania a aby stratifikovali rámec súboru pre zvyškovú chybovosť podľa inherentného rizika projektov, pričom sa má klásť väčší dôraz na priame riadenie grantov a menší na operácie rozpočtovej podpory;

136.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia potrebné na riešenie nedostatkov, ktoré zistil jej vlastný Útvar pre vnútorný audit a aby pretvorila správu o riadení vonkajšej pomoci na spoľahlivý a plne verejný dokument, ktorým sa riadne podloží vyhlásenie o vierohodnosti vedúcich delegácií a generálneho riaditeľa GR DEVCO;

137.  domnieva sa, že pri poskytovaní vonkajšej pomoci by Komisia mala venovať väčšiu pozornosť dodržiavaniu ľudských práv podľa Charty OSN a zásad právneho štátu v prijímajúcich krajinách;

138.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom viditeľnosti združených finančných prostriedkov Únie určených na projekty; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zlepšila viditeľnosť a posilnila rozšírenú komplementárnosť činností v rámci rôznych nástrojov;

139.  vyjadruje veľké znepokojenie nad súčasným trendom v návrhoch Komisie, a to ignorovať právne záväzné ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014(6) v prípade oprávnených výdavkov na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) a krajín oprávnených na výdavky nástroja rozvojovej spolupráce (DCI); pripomína, že zákonnosť výdavkov Únie je kľúčovou zásadou riadneho finančného riadenia a že politické úvahy by nemali mať prednosť pred jednoznačne vymedzenými právnymi ustanoveniami; pripomína, že nástroj rozvojovej spolupráce je v prvom rade a predovšetkým určený na boj proti chudobe;

140.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Generálne riaditeľstvo Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj v každej výročnej správe o činnosti od roku 2012 muselo uviesť výhradu k riadnosti príslušných operácií, čo poukazuje na závažné nedostatky vo vnútornom riadení;

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

141.  poznamenáva, že v roku 2017 sme si pripomenuli 25. výročie programu LIFE; zdôrazňuje, že program poskytol 222 miliónov EUR na spolufinancovanie 139 nových projektov; zdôrazňuje, že treba vyvinúť ďalšie úsilie na zníženie oneskorení platieb v rámci programu LIFE, keďže v roku 2017 prekročilo 5,8 % platieb zákonné lehoty (3,9 % v roku 2016, 12 % v roku 2015);

142.  poukazuje na to, že v roku 2017 bolo zverejnené hodnotenie programu LIFE v polovici trvania zamerané na roky 2014 – 2015; konštatuje, že väčšina projektov sa ešte len mala začať a len málo projektov bolo ukončených, a že hodnotenie sa preto sústredilo najmä na procesy zavedené na dosiahnutie cieľov programu LIFE a dospelo sa v ňom k záveru, že program LIFE poskytuje pridanú hodnotu Únie, pričom poukazuje na možné zlepšenia; zdôrazňuje, že postupy riadenia grantov, najmä postupy podávania žiadostí a podávania správ, by sa mali nielen zjednodušiť, ale aj výrazne zrýchliť;

143.  poznamenáva, že podmienky rozhodnutia o externalizácii na účely spolupráce s Výkonnou agentúrou pre malé a stredné podniky (EASME), pokiaľ ide o zamestnancov, naznačujú, že situácia týkajúca sa zamestnancov je v GR ENV veľmi napätá, pokiaľ ide o činnosti súvisiace s programom LIFE, čo si môže vyžadovať ďalšie preskúmanie pracovných metód a opatrení v rámci GR;

144.  zdôrazňuje, že tie systémy vnútornej kontroly GR ENV a GR CLIMA, ktoré boli predmetom auditu, sú len čiastočne účinné, keďže stále treba vyriešiť niektoré veľmi dôležité odporúčania v súlade s dohodnutými akčnými plánmi;

145.  zdôrazňuje, že GR CLIMA a GR BUDG monitorujú 20 % cieľ zohľadňovania problematiky zmeny klímy vo viacročnom finančnom rámci a že GR CLIMA podporuje ostatné GR pri začleňovaní problematiky klímy do ich činností; vyjadruje poľutovanie tým, že v roku 2017 sa len 19,3 % rozpočtu Únie vynaložilo na činnosti súvisiace s klímou a že sa odhaduje, že za obdobie 2014 – 2020 sa v priemere dosiahne hodnota len 18,8 %;

146.  je znepokojený skutočnosťou, že výhrada z dôvodu ochrany dobrej povesti týkajúca sa zostávajúcich významných nedostatkov v oblasti bezpečnosti zistených v únijnom registri systému obchodovania s emisiami (EU ETS) sa opakuje vo výročnej správe o činnosti GR CLIMA za rok 2017;

147.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že priemerná zvyšková chybovosť GR SANTE bola v roku 2017 na úrovni 2,5 % za celkovú činnosť v oblasti bezpečnosti potravín a krmív a bol prekročený prah významnosti 2 %; konštatuje, že to bolo v dôsledku nadhodnotenia v žiadostiach o úhradu nákladov členských štátov, a to v súvislosti so štrukturálnymi zmenami riadenia a kontrol žiadostí v jednom členskom štáte; žiada GR SANTE, aby prijalo všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa to v budúcnosti neopakovalo, a to napríklad rozšírením využívania opatrení na zjednodušenie, ktoré ponúka nariadenie o rozpočtových pravidlách;

148.  zdôrazňuje, že GR SANTE v roku 2017 zverejnilo hodnotenie spoločného finančného rámca pre potravinový reťazec na obdobie 2014 – 2020 v polovici trvania, v ktorom sa dospelo k záveru, že súčasný rámec funguje dobre a prispieva k dosiahnutiu pridanej hodnoty Únie; poznamenáva, že Komisia podľa odporúčania Dvora audítorov pracuje na vytvorení metodiky analýzy nákladovej účinnosti pre oblasť potravinového reťazca s cieľom zvýšiť spoľahlivosť budúcich ekonomických hodnotení zásahov financovaných Úniou;

Doprava a cestovný ruch

149.  konštatuje, že v roku 2017 Komisia vybrala 152 projektov, na ktoré sa v rámci NPE – doprava pridelili finančné prostriedky v celkovej výške 2,7 miliardy EUR a celkový objem investícií predstavoval 4,7 miliardy EUR vrátane ďalších verejných a súkromných finančných prostriedkov; opätovne zdôrazňuje význam NPE ako nástroja financovania na účel dokončenia siete TEN-T, vytvorenia jednotného európskeho dopravného priestoru, rozvoja cezhraničných spojení a doplnenia chýbajúcich spojení;

150.  vyzýva európskych koordinátorov siete TEN-T, aby vykonali dôkladné posúdenie dokončených projektov a dosiahnutých zlepšení pozdĺž koridorov TEN-T v rámci súčasného programového obdobia a aby ho predložili Komisii a Európskemu parlamentu;

151.  vyzýva Komisiu, aby v dostatočnom časovom predstihu pred predložením návrhu budúceho VFR predložila pre sektor dopravy jasné posúdenie vplyvu EFSI na ostatné finančné nástroje, najmä pokiaľ ide o NPE, ako aj na súdržnosť dlhového nástroja NPE s ostatnými iniciatívami Únie; žiada, aby súčasťou tohto posúdenia bola jasná analýza geografickej rovnováhy investícií v sektore dopravy; pripomína však, že suma peňažných prostriedkov vynaložených v rámci finančného nástroja by sa nemala považovať za jediné relevantné kritérium pri posudzovaní jeho výkonnosti; preto vyzýva Komisiu, aby prehĺbila svoje posúdenie výsledkov dosiahnutých v rámci projektov v oblasti dopravy financovaných Úniou a zmerala ich pridanú hodnotu;

152.  víta výsledky výzvy na prekladanie návrhov v rámci kombinovaného financovania na financovanie NPE zverejnenej v roku 2017 a rozhodnutie zvýšiť jeho rozpočet na 1,35 miliardy EUR, čo potvrdzuje relevantnosť a pridanú hodnotu používania grantov Únie na kombinovanie finančných prostriedkov s finančnými prostriedkami Európskej investičnej banky alebo národných podporných bánk, alebo iných rozvojových a verejných finančných inštitúcií, ako aj finančných inštitúcií zo súkromného sektora a investorov zo súkromného sektora, a to aj prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev; zastáva názor, že NPE by preto mal naďalej podporovať činnosti, ktoré umožňujú kombinovanie grantov Únie s inými zdrojmi financovania, a zároveň zachovať granty ako hlavný nástroj financovania;

153.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit v rámci svojho auditu týkajúceho sa dohľadu Komisie nad vykonávaním finančných nástrojov NPE zistil, že miera vykonávania finančných nástrojov v rámci NPE bola veľmi nízka a že väčšina rozpočtu, ktorá bola pôvodne pridelená na finančné nástroje NPE (2,43 miliardy EUR), bola prerozdelená do rozpočtových riadkov na granty NPE, v dôsledku čoho ostalo na finančné nástroje NPE do roku 2020 k dispozícii len 296 miliónov EUR; konštatuje tiež, že jedným z uvedených dôvodov bolo, že kritériá oprávnenosti finančných nástrojov NPE a Európskeho fondu pre strategické investície (ďalej len „EFSI“) sa do veľkej miery prekrývajú a projekty, ktoré potenciálne spĺňajú kritériá oprávnenosti v rámci NPE, boli v skutočnosti financované z EFSI, pretože má z politického hľadiska väčší význam a väčšiu pôsobnosť; vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s NPE zlepšila povedomie príjemcov o pravidlách oprávnenosti, najmä jasným vymedzením rozdielu medzi plnením zákazky a zadaním zákazky subdodávateľovi, čo bol hlavný zdroj nejasností pre príjemcov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že finančné nástroje sa budú vzájomne dopĺňať, a nie nahrádzať;

154.  konštatuje, že rok 2017 bol prvým rokom vykonávania auditov programu NPE a že budú potrebné ešte 2 – 3 ďalšie roky auditov NPE, aby bolo možné dospieť k zmysluplnému výpočtu miery chybovosti vo všetkých sektoroch NPE; víta však skutočnosť, že miera chýb zistená pri auditoch NPE a TEN-T, ktoré boli ukončené v roku 2017, bola veľmi nízka;

155.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Útvar Komisie pre vnútorný audit zistil významné nedostatky súčasného systému, ktorý používa GR MOVE na monitorovanie politiky v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva aj námornej bezpečnosti, a predložil tri veľmi dôležité odporúčania; vyzýva GR MOVE, aby v plnej miere vykonalo akčný plán, ktorý pripravilo na riešenie zistených rizík;

Kultúra a vzdelávanie

156.  víta výsledky dosiahnuté za 30 rokov programu Erasmus, ktorý od roku 1987 zapojil do činnosti mobility 9 miliónov osôb vrátane mladých ľudí, študentov a najnovšie aj zamestnancov; zdôrazňuje výraznú európsku pridanú hodnotu programu a jeho úlohu pri realizácii strategických investícií do mladých ľudí v Európe;

157.  poznamenáva, že program Erasmus musí byť väčšmi prístupný pre marginalizované skupiny, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby s osobitnými požiadavkami na vzdelanie, osoby, ktoré sú geograficky znevýhodnené, osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, osoby patriace k menšine, osoby znevýhodnené zo sociálno-ekonomického hľadiska atď.;

158.  je znepokojený nízkou mierou využívania nástroja záruk za študentské pôžičky programu Erasmus+, ako aj jeho nedostatočným geografickým pokrytím, ktoré je obmedzené na banky v troch krajinách a na univerzity v ďalších dvoch krajinách; naliehavo vyzýva Komisiu a Európsky investičný fond, aby do roku 2020 zaviedli stratégiu vykonávania s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu účinnosť tohto nástroja, resp. aby uľahčili prerozdelenie nevyužitých finančných prostriedkov v rámci samotného programu a umožnili lepšie financovanie činností v rámci jeho jednotlivých zložiek;

159.  vyjadruje znepokojenie nad stále nízkou mierou úspešnosti projektov v rámci programu „Európa pre občanov“ a programu Kreatívna Európa – podprogram Kultúra (21 % a 22 % v roku 2017); zdôrazňuje, že pre nápravu týchto neuspokojivých výsledkov, ktoré sú v rozpore s cieľmi samotného programu tým, že odrádzajú občanov od účasti, má rozhodujúci význam primeranejšia úroveň financovania;

160.  zdôrazňuje úlohu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) pri vykonávaní troch programov v oblasti kultúry a vzdelávania, vyjadruje však znepokojenie nad nedostatkami vnútornej kontroly agentúry EACEA, ktoré boli zistené pri audite zameranom na riadenie grantov v rámci programov Erasmus+ a Kreatívna Európa; konštatuje, že samotný Útvar Komisie pre vnútorný audit zistil nedostatky v procese riadenia grantov v rámci programu Erasmus+ agentúrou EACEA; zastáva preto názor, že pre Komisiu a agentúru EACEA by nemalo byť ťažké zaviesť potrebné nápravné opatrenia s cieľom zaistiť plnú transparentnosť a zaručiť, že budú vykonávať programy v oblasti kultúry a vzdelávania na najvyššej úrovni kvality;

NEPRIAME RIADENIE A FINANČNÉ NÁSTROJE

161.  berie na vedomie, že Komisia v roku 2017 podpísala zmluvy s agentúrami OSN v hodnote takmer 253,5 milióna EUR z príspevkov z rozpočtu Únie, pričom najväčšími príjemcami boli Rozvojový program Organizácie Spojených národov (119,21 milióna EUR), UNICEF (29,34 milióna EUR) a Úrad OSN pre servisné zabezpečenie projektov (20,05 milióna EUR), a zmluvy so Svetovou bankou v hodnote 174,11 milióna EUR;

162.  so zreteľom na posun v spôsoboch poskytovania pomoci z priamych grantov na trustové fondy a kombinované financovanie, a to aj prostredníctvom Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj, vyzýva Radu, Komisiu a Európsku investičnú banku, aby prijali medziinštitucionálnu dohodu s Európskym parlamentom o transparentnosti, zodpovednosti a parlamentnej kontrole na základe politických zásad uvedených v novom Európskom konsenze o rozvoji;

163.  víta odporúčania Dvora audítorov týkajúce sa zlepšenia transparentnosti finančných prostriedkov Únie, ktoré implementujú mimovládne organizácie (ďalej len „MVO“), uverejnené v osobitnej správe č. 2018/35, v ktorej sa okrem iného odporúča, aby Komisia zlepšila spoľahlivosť informácií o MVO vo svojom účtovnom systéme a skvalitnila informácie zhromažďované o finančných prostriedkoch, ktoré implementujú MVO; vyzýva preto Komisiu, aby tieto návrhy vykonala ešte pred skončením súčasného mandátu;

164.  v plnej miere uznáva komplexnú povahu mnohých výziev a potrebu mnohostranných a navzájom sa dopĺňajúcich reakčných opatrení, trvá však na tom, že sú potrebné jednoznačné dohody o financovaní a rešpektovanie medzinárodných záväzkov;

165.  konštatuje, že počet finančných nástrojov sa značne zvýšil, čo v sektore dopravy umožňuje nové príležitosti kombinovaného financovania a čo zároveň v súvislosti s rozpočtom Únie vytvára komplexnú sieť opatrení; vyjadruje znepokojenie nad tým, že tieto nástroje popri rozpočte Únie by mohli ohroziť úroveň zodpovednosti a transparentnosti, keďže podávanie správ, audit a verejná kontrola nie sú zosúladené; vyzýva Komisiu, aby zistila, ako by sa mohol zreformovať rozpočtový systém Únie, najmä ako najlepšie zaistiť, aby celkové mechanizmy financovania neboli zložitejšie, než je potrebné na splnenie cieľov politík Únie a na zaručenie zodpovednosti, transparentnosti a kontrolovateľnosti;

EFSI

166.  poukazuje na to, že rozpočtový orgán zvýšil záruku EFSI zo 16 miliárd EUR na 26 miliárd EUR a cieľový objem investícií z 315 miliárd EUR na 500 miliárd EUR a že do konca roka 2017 skupina EIB podpísala zmluvy v hodnote 36,7 miliardy EUR (v roku 2016 v hodnote 21,3 miliardy EUR);

167.  konštatuje, že podľa Dvora audítorov 64 % celkovej hodnoty zmlúv EFSI, ktoré skupina EIB podpísala do konca roku 2017, bolo sústredených v šiestich členských štátoch: Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Poľsko;

168.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že len 20 % financovania z EFSI išlo na podporu projektov, ktoré prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu, zatiaľ čo štandardné portfólio EIB dosiahlo prahovú hodnotu 25 %; vyzýva Komisiu, aby navrhla udržateľné možnosti financovania a prostredie priaznivé pre investície odzrkadľujúce záväzky a všeobecné ciele Únie s cieľom podporiť inovácie a hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v rámci Únie, ako aj upevniť sociálny rozmer investícií prostredníctvom preklenutia nedostatku investícií v sociálnom sektore a v oblasti bezpečnosti infraštruktúry;

169.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby riadiace orgány EFSI pri podpisovaní zmlúv zohľadnili potrebu správnej geografickej rovnováhy, a aby predložila Európskemu parlamentu správu o dosiahnutom pokroku;

Oblasť výskumu

170.  konštatuje, že pokiaľ ide o platby, Komisia v roku 2017 investovala 11,2 miliardy EUR do oblasti výskumu a inovácií, z toho 58 % riadila priamo a 42 % sa pridelilo prostredníctvom poverených subjektov, z toho 18,2 % (583 miliónov EUR) bolo vykonaných prostredníctvom spoločných podnikov a 16,8 % (540 miliónov EUR) bolo rozdelených prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF);

171.  vyzýva Komisiu, aby v druhom polroku 2019 Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu podala správu o vykonávaní a výsledkoch finančných nástrojov v oblasti výskumu;

Trustové fondy

172.  poukazuje na to, že v rámci pomoci krajinám, ktoré nie sú členmi Únie, bolo využívaných čoraz viac alternatívnych modelov financovania – ako sú trustové fondy a nástroj pre utečencov v Turecku – čo zvyšuje zložitosť existujúcich finančných štruktúr; uznáva však, že tieto nástroje umožnili rýchlo reagovať na problematické okolnosti a poskytnúť flexibilitu;

173.  poukazuje na to, že združovanie zdrojov z ERF, rozpočtu Únie a od iných darcov v trustových fondoch by nemalo mať za následok, že peňažné prostriedky určené pre politiku v oblasti rozvoja a spolupráce sa nedostanú k ich bežným príjemcom alebo nebudú pokračovať v plnení svojich pôvodných cieľov, ako je odstránenie chudoby a podpora základných práv;

174.  poukazuje na to, že zvýšené využívanie trustových fondov taktiež vyplýva z nedostatku flexibility, ktorá je v súčasnosti možná v rámci rozpočtu Únie;

175.  zdôrazňuje, že čoraz častejšie využívanie iných finančných mechanizmov popri rozpočte Únie na vykonávanie politík Únie ohrozuje mieru povinnosti zodpovedať sa a transparentnosti, pretože mechanizmy podávania správ, auditu a verejnej kontroly nie sú zosúladené; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila ukončenie trustových fondov, najmä ak ich „núdzový“ charakter nie je dobre odôvodnený, ak nie sú schopné prilákať významné príspevky od iných darcov a ak hrozí porušovanie základných práv alebo sú zapojené orgány tretích krajín, ktoré nerešpektujú základné práva;

Nástroj pre Turecko

176.  poznamenáva, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 27/2018 o nástroji pre utečencov zistil, že v náročnom kontexte nástroj pre utečencov v Turecku rýchlo zmobilizoval 3 miliardy EUR na zabezpečenie rýchlej reakcie na utečeneckú krízu, nedosiahol však v plnej miere svoj cieľ, ktorým je účinná koordinácia tejto reakcie alebo dosiahnutie dostatočnej hodnoty za vynaložené prostriedky; žiada Komisiu, aby vykonala všetky odporúčania Dvora audítorov týkajúce sa nástroja pre utečencov v Turecku, najmä zlepšenie monitorovania a podávania správ o projektoch hotovostnej pomoci a zlepšenie operačného prostredia pre (medzinárodné) mimovládne organizácie s tureckými orgánmi, a zabezpečila, aby sa tieto finančné prostriedky presne zameriavali na projekty pre utečencov a nepoužívali na iné účely; vyzýva Komisiu, aby pravidelne podávala Európskemu parlamentu správu o zlučiteľnosti financovaných opatrení s príslušným právnym základom;

177.  okrem toho konštatuje, že podľa Dvora audítorov sa v rámci kontrolovaných projektov pre utečencov zabezpečila užitočná pomoc a väčšina z týchto projektov dosiahla stanovené výstupy, v prípade polovice z nich sa však ešte nedosiahli očakávané výsledky;

178.  berie na vedomie, že európsky ombudsman dospel k záveru, že Komisia by mala urobiť viac na zabezpečenie toho, aby vyhlásenie EÚ a Turecka rešpektovalo základné práva EÚ, a preto vyzýva Komisiu, aby do svojich rozhodnutí v rámci tohto nástroja systematicky zahŕňala otázky týkajúce sa základných práv, a to aj prostredníctvom posúdení vplyvu na základné práva; vyzýva Komisiu, aby o tejto záležitosti pravidelne podávala správu Európskemu parlamentu;

179.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že vyšetrovanie zo strany EIC (European Investigative Collaborations) viedlo k pochybnostiam o využívaní finančných prostriedkov z tohto nástroja; vyzýva Komisiu, aby túto záležitosť dôkladne preskúmala a aby podala správu Európskemu parlamentu o výsledkoch;

180.  žiada GR DEVCO, aby do roku 2020 prehodnotilo existujúce usmernenia pre príjemcov projektov realizovaných v rámci nepriameho riadenia s cieľom zabezpečiť, aby boli plánované činnosti vykonané načas a aby prispievali k praktickému využitiu výstupov projektov, aby sa dosiahla najlepšia hodnota za vynaložené prostriedky;

181.  berie na vedomie, že Dvor audítorov uvádza, že miera chybovosti vo výdavkoch na oblasť „Administratíva“ nebola významná; napriek tomu so znepokojením konštatuje, že miera chybovosti sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila (0,55 % v roku 2017 a 0,2 % v roku 2016);

182.  konštatuje, že hoci Dvor audítorov nezistil žiadne významné nedostatky, našiel opakujúce sa oblasti, v ktorých existuje priestor na zlepšenie;

International Management Group (IMG)

183.  konštatuje, že Súdny dvor vo svojom konečnom a právoplatnom rozsudku z 31. januára 2019 vo veci International Management Group (IMG)(7) zrušil dve rozhodnutia Komisie: 1) neuzatvárať s IMG od 8. mája 2015 žiadne nové dohody o delegovaní v rámci nepriameho vedenia a 2) presunúť 10 miliónov EUR určených na zmluvu o technickej pomoci v súvislosti s obchodnou politikou Mjanmarska/Barmy od IMG nemeckému verejnému prevádzkovateľovi GIZ: okrem toho konštatuje, že na základe rozsudku Súdneho dvora treba rozhodnúť o výške finančnej náhrady, na ktorú má IMG nárok v dôsledku škôd spôsobených rozhodnutím Komisie z 8. mája 2015, a že Komisia musí zrušiť všetky vzájomné odvolania, ktoré predložila;

184.  berie na vedomie záver Súdneho dvora , že právne argumenty úradu OLAF, na ktorých Komisia založila svoje rozhodnutia týkajúce sa IMG, sú právnym pochybením z hľadiska medzinárodného práva, ako aj z hľadiska nariadenia o rozpočtových pravidlách Únie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa vysvetlenia Súdneho dvora úrad OLAF pri vyšetrovaní IMG prekročil svoje právomoci a nevzal do úvahy požiadavky kódu záruky, na ktoré sa Európsky parlament často odvoláva; v tejto súvislosti podporuje akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré zabezpečia, aby prebiehajúca revízia nariadenia o úrade OLAF zaviedla potrebné kontroly procesnej záruky a možnosti odvolania sa s cieľom zabrániť takýmto škodlivým javom, ktoré kazia dobré meno Únie a oslabujú dôveru občanov v Úniu;

185.  berie tiež na vedomie rozsudok Stáleho arbitrážneho súdu v Haagu z 13. februára 2019(8), podľa ktorého je Komisia povinná zaplatiť 2 milióny EUR za výdavky fakturované IMG na základe siedmych zmlúv o spoločnom hospodárení podpísaných s Komisiou, ktoré Komisia odmietla zaplatiť na základe obvinení vznesených proti IMG a vyšetrovania úradu OLAF;

186.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že sa od roku 2012 nepodarilo v rámci parlamentného postupu na udeľovanie absolutória Komisii odhaliť falošné obvinenia voči IMG ani predísť vzniku vážnych škôd, ktoré utrpela spoločnosť IMG vo forme finančnej ujmy, ako aj poškodenia dobrého mena a straty viac než 200 pracovných miest;

187.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vykonala súdne rozhodnutia a v plnej miere uznala postavenie spoločnosti IMG ako medzinárodnej organizácie, ktoré bolo chybne Komisiou a úradom OLAF spochybnené a odopreté; vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom dosiahnuť nápravu a náhradu škôd, ktoré IMG vznikli, a zabezpečiť, aby sa spoločnosť IMG mohla zúčastňovať spravodlivého postupu, ktorý pre medzinárodné organizácie stanovuje nariadenie o rozpočtových pravidlách; žiada Komisiu, aby orgán udeľujúci absolutórium čo najskôr informovala o prijatých opatreniach;

Administratíva

Postup menovania generálneho tajomníka Komisie

188.  nie je spokojný s reakciami Komisie na oprávnené obavy médií a širokej verejnosti týkajúce sa postupu bezprostredne po vymenovaní generálneho tajomníka Európskej komisie, ani s vysvetleniami Komisie, ktoré boli predložené počas rozpravy v pléne Európskeho parlamentu a v jej písomnej odpovedi na uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018, ktoré boli vyhýbavé, obranné a právne formalistické a ktoré poukazujú na nedostatočnú citlivosť, pokiaľ ide o význam, ktorý európski občania pripisujú transparentným, spravodlivým a otvoreným postupom prijímania zamestnancov;

189.  v tejto súvislosti pripomína zistenie ombudsmana v jeho odporúčaní v spojených veciach 488/2018/KR a 514/2018/KR týkajúce sa štyroch prípadov nesprávneho úradného postupu; konštatuje, že závery ombudsmana sú „vo veľkej miere podobné záverom Európskeho parlamentu“ a že ombudsman súhlasí s posúdením, ktoré vykonal Európsky parlament, že dvojité menovanie rozširuje a prípadne dokonca prekračuje medze práva; zdôrazňuje konečné odporúčanie ombudsmana Komisii, aby Komisia vypracovala osobitný postup pre svojho generálneho tajomníka, ktorý by bol oddelený a nezávislý od iných menovaní do vyšších funkcií; vyjadruje preto poľutovanie nad vzdornou odpoveďou Komisie európskemu ombudsmanovi z 3. decembra 2018, ktorá vykazuje nízku mieru uznania, pokiaľ ide o body, ktoré ombudsman vzniesol po preskúmaní 11 000 strán dokumentácie; vyzýva budúce kolégium komisárov a ich predsedu, aby preskúmali menovanie so zreteľom na zistenia ombudsmana a uznesenie Európskeho parlamentu;

190.  berie na vedomie skutočnosť, že člen Komisie Oettinger 25. septembra 2018 zorganizoval medziinštitucionálne rokovanie za okrúhlym stolom o výbere a vymenovaní vyššieho manažmentu, hoci sa zdá, že schôdza nepriniesla výsledky; vyzýva preto Komisiu, aby zaviedla do praxe odsek 29 svojho uznesenia o politike integrity v Komisii;

191.  vyzýva Komisiu, ako aj všetky európske inštitúcie, aby v prípade potreby preskúmali postupy menovania, najmä pokiaľ ide o vyšších úradníkov a v náležitých prípadoch členov kabinetu, a aby prijali dodatočné opatrenia na zlepšenie transparentnosti, spravodlivosti a rovnakých príležitostí počas postupov menovania na základe zistení európskeho ombudsmana a nadchádzajúcej štúdie Európskeho parlamentu o postupoch menovania inštitúcií Únie; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu do 31. augusta 2019 podala správu o dosiahnutom pokroku;

192.  požaduje okamžité odstúpenie generálneho tajomníka a vyhlásenie spravodlivého, úplne transparentného verejného výberového konania na toto pracovné miesto.

Európske školy

193.  berie na vedomie, že európske školy dostali v roku 2017 z európskeho rozpočtu 189,9 milióna EUR;

194.  konštatuje, že preskúmanie, ktoré vykonal Dvor audítorov, neodhalilo významné chyby v konečných konsolidovaných finančných výkazoch európskych škôl za rok 2017 a že európske školy a ústredná kancelária vypracovali svoje ročné účtovné závierky v zákonnej lehote; poznamenáva však, že naďalej treba ešte viac zlepšiť systém vnútornej kontroly európskych škôl, aby spĺňal odporúčanie Dvora audítorov a Útvaru Komisie pre vnútorný audit;

195.  považuje za poburujúce, že po viac ako 15 rokoch stále neexistuje systém správneho finančného riadenia európskych škôl;

196.  je naďalej znepokojený významnými nedostatkami v systémoch vnútornej kontroly ústrednej kancelárie a vybraných škôl, najmä v platobných systémoch, v kontrolnom prostredí a v procese prijímania zamestnancov;

197.  konštatuje, že Dvor audítorov nebol schopný potvrdiť, že finančné riadenie škôl v roku 2017 bolo v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími predpismi; požaduje preto ďalšie úsilie pri uzavretí zostávajúcich odporúčaní týkajúcich sa riadenia mimorozpočtových účtov, zlepšenia systémov účtovníctva a vnútornej kontroly, ako aj postupov prijímania zamestnancov a platieb a vypracovania usmernení na zlepšenie rozpočtového riadenia;

198.  pripomína názor Európskeho parlamentu, že je naliehavo potrebné „rozsiahle preskúmanie“ systému Európskych škôl v záujme „reformy pokrývajúcej manažérske, finančné, organizačné a pedagogické otázky“, a pripomína svoju požiadavku, aby „Komisia každoročne predkladala Európskemu parlamentu správu, v ktorej posúdi stav dosiahnutého pokroku“;

199.  považuje za neprijateľné, že podľa Komisie doteraz nebolo vybavených osem kritických alebo veľmi dôležitých odporúčaní, ktoré vydal Útvar Komisie pre vnútorný audit v období rokov 2014 – 2017; požaduje, aby mu bola do 30. júna 2019 predložená správa o pokroku pri plnení týchto odporúčaní;

Opatrenia prijaté v nadväznosti na udelenie absolutória Komisii za rok 2016

200.  berie na vedomie, že Komisia vo svojom oznámení o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rok 2016 urobila výber 394 otázok, ktoré Európsky parlament vzniesol pre rozpočtový rok 2016, pričom nevyjadrila pripomienky k 108 bodom; požaduje, aby Komisia podrobne odpovedala na všetky otázky, ktoré vzniesol Európsky parlament vo svojich uzneseniach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jeho rozhodnutí o udelení absolutória;

201.  víta skutočnosť, že Komisia odpovedala na poznámky Európskeho parlamentu týkajúce sa správ o riadení vonkajšej pomoci (EAMR) a kľúčových ukazovateľov výkonnosti z jeho uznesenia z 18. apríla 2018 o absolutóriu za rozpočtový rok 2016(9), a prijala zmeny s cieľom zlepšiť ich; berie na vedomie, že Komisia postúpila správu o riadení vonkajšej pomoci za rok 2017 Európskemu parlamentu bez obmedzení týkajúcich sa dôvernosti, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že prístup k týmto správam sa de facto stal ťažkopádnejším; uvíta uľahčenie prístupu Európskemu parlamentu k týmto správam v budúcnosti;

Rôzne záležitosti

202.  je znepokojený oneskorením Komisie pri riešení rastúceho problému rozdielu korekčného koeficientu, ktorý sa uplatňuje na európskych štátnych zamestnancov vyslaných do Luxemburska, vzhľadom na to, že do roku 2018 sa tento rozdiel viac než strojnásobil (16,8 %) v porovnaní s prahovou hodnotou 5 %, ktorá je stanovená v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie, čo viedlo k narušeniu atraktívnosti Luxemburska a nespravodlivej diskriminácii viac než 11 000 úradníkov Európskej únie, ktorá donútila viac než tretinu z nich mať pobyt v susedných krajinách, čím sa zhoršila cezhraničná doprava; konštatuje, že iné medzinárodné inštitúcie so sídlom v Luxembursku už našli pre tento problém pozitívne riešenie; naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala existujúci problém súčasného korekčného koeficientu a aby prijala potrebné opatrenia;

203.  poukazuje na to, že posúdenia vplyvu sú nevyhnutnou súčasťou cyklu tvorby politík; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia niekedy predložila legislatívne návrhy, pri ktorých chýbalo komplexné posúdenie vplyvu; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia v niektorých prípadoch nezohľadnila základné práva; pripomína, že posúdenia vplyvu by mali byť založené na dôkazoch a za každých okolností by mali byť v súlade so základnými právami, ktoré sú zakotvené v Charte základných práv;

204.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby rovnako, ako to už urobila v roku 2018 v prípade dohody s lekármi a so zubnými lekármi, čo najskôr ukončila dohodu s luxemburskými nemocnicami o vyšších úhradách za liečbu úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie v Luxembursku, ktorá stojí viac ako 2 milióny EUR ročne a porušuje európsku smernicu 2011/24, pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie s európskymi pacientmi, a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora z roku 2000 (rozsudok Ferlini);

205.  vyzýva Komisiu, aby vykonala najdôkladnejšiu a najaktuálnejšiu analýzu vplyvu koncepcie „open space“, ako napríklad v novej budove JMO II, pokiaľ ide o účinok na produktivitu a zabezpečenie dôstojných pracovných miest a pracovných podmienok pre dotknutých zamestnancov; žiada Komisiu, aby o výsledku tejto analýzy informovala Európsky parlament;

206.  zdôrazňuje potrebu ďalej vykonávať aktívne a účinné opatrenia na predchádzanie všetkým formám obťažovania a šikanovania a bojovať proti nim; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné zaviesť prísnejšie normy týkajúce sa šikanovania a obťažovania na pracovisku a vytvoriť etickú kultúru s cieľom zabrániť akejkoľvek forme zneužívania vnútri Komisie a inštitúcií Únie;

2014 - 2017: Ako Európsky parlament prispel a naďalej prispieva k vytvoreniu štruktúr riadneho finančného riadenia v Komisii a v členských štátoch

Zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a audity výkonnosti

207.  trvá na tom, že plánovanie a plnenie rozpočtu Únie a podávanie správ o dosiahnutých výsledkoch vo vzťahu k tomuto rozpočtu by mali byť usmerňované politikami;

208.  trval na tom, že plnenie rozpočtu Únie by sa malo zameriavať na výsledky a dosiahnutie širších pozitívnych výsledkov a že štruktúra rozpočtu Únie by sa mala upraviť tak, aby umožňovala meranie pokroku a výkonnosti;

209.  v tejto súvislosti podporoval Komisiu a Dvor audítorov, aby venovali väčšiu pozornosť zjednodušeniu, dosiahnutým výsledkom a širším výstupom, auditom výkonnosti a konečným vplyvom politík;

210.  zdôrazňuje, že všetky audity by sa mali zamerať na oblasti, v ktorých je najväčšia pravdepodobnosť výskytu chýb, najmä na tie, ktoré majú najväčšie úrovne financovania;

211.  úzko spolupracoval s Komisiou s cieľom vypracovať hodnotiacu správu podľa článku 318 do podoby komplexnej súhrnnej správy, v ktorej sa zaznamenáva pokrok v rôznych oblastiach politiky, ktorá sa neskôr stala prvou časťou výročnej správy o riadení a výkonnosti;

Integrovaný rámec vnútornej kontroly

212.  podporil zahrnutie článku 63 do revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorým sa do zdieľaného riadenia zavádza systém jednotného auditu, pričom je potrebné zdôrazniť, že dobre fungujúce systémy riadenia a kontroly na vnútroštátnej a európskej úrovni sú kľúčovým prvkom v reťazci jednotného auditu; súhlasí s tým, že prístup založený na jednotnom audite umožňuje lepšie využívanie zdrojov a mal by zabraňovať zdvojovaniu auditov na úrovni príjemcov; konštatuje, že stratégia jednotného auditu Komisie má zistiť spoľahlivosť výsledkov auditu a mier chybovosti, ktoré každoročne vykazujú orgány auditu, a monitorovať ich prácu prostredníctvom spoľahlivého a koordinovaného rámca pre kontrolu a audit; povzbudzuje Komisiu, aby pokračovala v monitorovaní a prieskume práce orgánov auditu s cieľom zabezpečiť spoločný rámec pre audit a spoľahlivé výsledky;

Výskum

213.  presadzoval jasnejšie pravidlá a väčšie využívanie možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov, teda jednorazové platby v rámci programu Horizont 2020;

Štrukturálne fondy

214.  trval na posilnení zodpovednosti vnútroštátnych riadiacich a audítorských orgánov za plnenie rozpočtu;

215.  podporil prechod od systému „úhrady“ (vzniknutých nákladov) na systém „nároku“, ktorý značne znižuje riziko chýb;

Poľnohospodárstvo

216.  zastával názor, že environmentálne požiadavky by sa mali posilniť, že podpora príjmu by sa mala rozdeľovať spravodlivejšie s progresívnym systémom platieb, ktoré sú priaznivé pre malé poľnohospodárske podniky a pre udržateľné a k životnému prostrediu šetrné poľnohospodárstvo, a že SPP by sa mala urýchlene a definitívne zatraktívniť pre mladých poľnohospodárov;

217.  požadoval, aby bola SPP citlivejšia voči životnému prostrediu a zároveň vyhovujúca pre poľnohospodárov;

Migrácia

218.  prispel k tomu, aby finančné prostriedky Únie pokryli silnejúce migračné výzvy v období rokov 2015 – 2018, a to zdvojnásobením financovania na 22 miliárd EUR;

219.  vyzval členské štáty, aby riešili základné príčiny migrácie v koordinácii s rozvojovou politikou, ako aj s vonkajšou politikou;

Zahraničné veci Únie

220.  vyzval, aby boli zahraničné veci Únie konzistentné a dobre koordinované a aby ERF, trustové fondy a finančné nástroje boli riadené v súlade s vnútornými politikami;

Administratíva

221.  trval na revízii kódexu správania členov Komisie, ktorý nakoniec nadobudol účinnosť 31. januára 2018;

222.  trval na tom, aby sa postupy prijímania zamestnancov na vyššie pozície v európskych inštitúciách a orgánoch revidovali a že všetky voľné pracovné miesta by sa mali uverejňovať v záujme transparentnosti, integrity a rovnakých príležitostí;

223.  naďalej sa zasadzoval za politiku nulovej tolerancie voči podvodu;

Odporúčania do budúcnosti

Podávanie správ

224.  pripomína, že pokiaľ ide o budúce roky, článok 247 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách ukladá Komisii povinnosť každoročne zaslať Európskemu parlamentu a Rade integrovaný súbor finančných správ a správ o zodpovednosti vrátane dlhodobej prognózy budúcich peňažných tokov do rozpočtu a peňažných tokov z rozpočtu počas nasledujúcich piatich rokov;

225.  trvá na tom, že v tejto správe by sa mal analyzovať vplyv záväzkov na veľkosť neuhradených platieb daného viacročného finančného rámca;

226.  vyzýva Komisiu, aby na účely riadenia a podávania správ, ako aj na účely budúcej politiky Únie v oblasti riadenia migračných tokov a integrácie, stanovila spôsob zaznamenávania rozpočtových výdavkov Únie, ktoré umožní podávať správy o všetkých finančných prostriedkoch súvisiacich s utečeneckou a migračnou krízou;

227.  kladie si otázku, prečo Komisia na meranie výkonnosti finančného riadenia používa dva súbory cieľov a ukazovateľov: na jednej strane generálni riaditelia Komisie vyhodnocujú dosiahnutie cieľov vymedzených v pláne riadenia vo svojich výročných správach o činnosti a na druhej strane Komisia meria výkonnosť výdavkových programov prostredníctvom programových výkazov operačných výdavkov pripojených k návrhu rozpočtu; vyzýva Komisiu, aby svoje podávanie správ založila na jednotnom súbore cieľov a ukazovateľov;

228.  poukazuje na skutočnosť, že informácie o výkonnosti sa využívajú najmä na úrovni GR na riadenie programov a politík; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že keďže informácie o výkonnosti, ktoré zodpovedajú potrebám každodenného riadenia, nie sú zosúladené s povinnosťami Komisie, pokiaľ ide o externé predkladanie správ, generálne riaditeľstvá vo všeobecnosti nevyužívajú na riadenie výkonnosti rozpočtu Únie hlavné správy Komisie o výkonnosti;

229.  poukazuje na to, že generálne riaditeľstvá ani Komisia nemajú nijakú povinnosť vo svojich správach o výkonnosti vysvetliť, ako boli informácie o výkonnosti použité pri rozhodovaní; vyzýva Komisiu, aby takéto informácie zahrnula do svojich budúcich správ o výkonnosti;

230.  opätovne vyjadruje poľutovanie nad tým, že výročné správy o činnosti neobsahujú vyhlásenie o kvalite oznamovaných údajov o výkonnosti, a že schválením výročnej správy o riadení a výkonnosti preto kolégium komisárov preberá celkovú politickú zodpovednosť za finančné riadenie rozpočtu Únie, ale nie za informácie o výkonnosti a výsledkoch;

231.  poukazuje na to, že oznámenie Komisie o riadení v Európskej komisii, ktoré bolo prijaté 21. novembra 2018, nemení rozlišovanie medzi „politickou zodpovednosťou členov Komisie“ a „prevádzkovou zodpovednosťou generálnych riaditeľov zavedené administratívnou reformou z roku 2000; poznamenáva, že nie vždy bolo jasné, či „politická zodpovednosť“ zahŕňa zodpovednosť za generálne riaditeľstvá, alebo je od nej odlišná;

232.  pripomína zistenia auditu Dvora audítorov z roku 2017, v ktorých sa uvádza, že „Komisia by mala lepšie využívať svoje vlastné informácie o výkonnosti a vytvoriť vnútornú kultúru viac zameranú na výkonnosť“; následne žiada Komisiu, aby rozpočtovanie založené na výkonnosti začlenila do celého svojho politického cyklu;

233.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia uverejňuje výročnú správu o vykonávaní nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti čoraz neskôr, čo prakticky bráni Európskemu parlamentu vykonávať dohľad a uplatňovať zásadu verejnej zodpovednosti, pričom správa za rok 2016 bola uverejnená až v marci 2018 a správa za rok 2017 ešte nie je k dispozícii; vyzýva Komisiu, aby správu za rok 2018 uverejnila najneskôr do konca septembra 2019 a dodržala tento harmonogram aj v nasledujúcich rokoch;

234.  konštatuje, že v systémoch merania výkonnosti orgánov členských štátov sa zistil celý rad nedostatkov, a to vo veľkej miere v súvislosti s projektmi dokončenými v období 2007 – 2013; vyzýva Komisiu, aby zlepšila celkový systém merania výkonnosti vrátane ukazovateľov výsledkov na úrovni projektov s cieľom umožniť posudzovanie prínosu jednotlivých projektov k osobitným cieľom operačných programov; konštatuje, že právne predpisy vzťahujúce sa na programové obdobie 2014 – 2020 posilnili intervenčnú logiku a zameranie na výsledky;

235.  opakuje svoju žiadosť, aby Komisia so zreteľom na viacero zdrojov financovania umožnila ľahký prístup k projektom v podobe jednotného kontaktného miesta, aby tak občania mohli jednoducho sledovať vývoj a financovanie infraštruktúry spolufinancovanej z prostriedkov Únie a z EFSI; nabáda preto Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi uverejňovala ročný prehľad projektov v oblasti dopravy a cestovného ruchu, ktoré boli spolufinancované prostredníctvom EFRR a fondov súdržnosti, ako sa to praktizuje v súvislosti s NPE;

236.  vyzýva Komisiu, aby:

   a) zjednodušila podávanie správ o výkonnosti:
   ďalším znížením počtu cieľov a ukazovateľov, ktoré používa v rôznych správach o výkonnosti, a zameraním sa na tie, ktoré najlepšie poslúžia na meranie výkonnosti rozpočtu Únie;
   zlepšením súladu medzi všeobecnými cieľmi na vysokej úrovni a konkrétnymi cieľmi programu a politík;
   b) lepšie vyvážila podávanie správ o výkonnosti tým, že jasne predstaví informácie o hlavných problémoch Únie, ktoré ešte treba vyriešiť;
   c) poskytla vyhlásenie o kvalite vykazovaných údajov o výkonnosti;
   d) prebrala celkovú politickú zodpovednosť za informácie o „výkonnosti a výsledkoch“ vo výročnej správe o riadení a výkonnosti;
   e) do svojich správ o výkonnosti, ako aj do správy o riadení a výkonnosti, zahrnula aktuálne informácie o výkonnosti týkajúce sa pokroku pri dosahovaní cieľov a vždy prijímala alebo navrhovala opatrenia v prípade, že tieto ciele nie sú splnené;
   f) uviedla, ako sa informácie o výkonnosti týkajúce sa rozpočtu Únie použili pri jej rozhodovaní;
   g) zaviedla alebo zlepšila opatrenia a stimuly na posilnenie väčšieho zamerania na výkonnosť vo vnútornej kultúre Komisie s prihliadnutím najmä na príležitosti, ktoré ponúka revidované nariadenie o rozpočtových pravidlách, iniciatíva s názvom Rozpočet zameraný na výsledky, vykazovanie výkonnosti prebiehajúcich projektov a iné zdroje;
   h) vypracovala metódy spracovania údajov pre obrovské množstvá údajov vytvorených podávaním správ o výkonnosti s cieľom poskytnúť včasný, spravodlivý a pravdivý obraz o dosiahnutých výsledkoch; trvá na tom, že podávanie správ o výkonnosti by sa malo použiť na prijatie nápravných opatrení, ak nie sú splnené ciele programov;

237.  odporúča, aby Dvor audítorov naďalej vo svojej výročnej správe uvádzal samostatnú kapitolu o bezpečnosti a občianstve a v tejto súvislosti prehĺbil svoju analýzu, keďže verejný a politický záujem o časť rozpočtu Únie v oblasti bezpečnosti a migrácie je oveľa vyšší ako príslušný finančný podiel;

238.  žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu poskytla prehľad prípadov v rámci projektov súdržnosti a rozvoja vidieka financovaných Úniou, v ktorých refundácia z prostriedkov Únie prevyšuje skutočné náklady vynaložené na daný projekt bez DPH;

239.  víta návrh, ktorý Dvor audítorov vypracoval vo svojom konzultačnom dokumente o opakovanom podávaní správ o výkonnosti opatrení Únie, aby v novembri roku N+1 každoročne uverejňovala hodnotenie výkonnosti opatrení Únie, ktoré by zahŕňalo podrobný prieskum informácii o výkonnosti oznamovaných Komisiou v jej hodnotiacej správe podľa článku 318 ZFEÚ; opätovne trvá na tom, že táto správa by mala v druhej časti obsahovať podrobný prehľad syntézy finančného riadenia Komisie, ako sa uvádza v druhej časti výročnej správy o riadení a výkonnosti;

240.  pripomína, že konečným cieľom analýzy auditu viac zameranej na výkonnosť by malo byť zavedenie globálneho a jednotného modelu založeného nielen na posúdení plnenia európskeho rozpočtu, ale aj na dosiahnutí pridanej hodnoty a cieľov politickej stratégie Únie na roky 2021-2027, ktorá by mala nahradiť stratégiu Európa 2020;

241.  trvá na tom, že Dvor audítorov by mal zlepšiť koordináciu medzi posúdením výkonnosti na úrovni projektu vykonaným v súvislosti s vyhlásením o vierohodnosti a zvyškom svojej práce na výkonnosti, a to najmä podávaním správ o hlavných záveroch svojich osobitných správ v odvetvových kapitolách svojej výročnej správy; domnieva sa, že je to užitočné z hľadiska zlepšenia a posilnenia systematického zapájania výborov Európskeho parlamentu pre odvetvovú politiku do využívania výstupov Dvora audítorov;

242.  žiada Dvor audítorov, aby orgánom udeľujúcim absolutórium poskytol posúdenie každej európskej politiky z hľadiska súladu a výkonnosti, a to po jednotlivých kapitolách v rámci rozpočtových okruhov vo výročnej správe Dvora audítorov;

243.  trvá na tom, aby Dvor audítorov zaviedol rozšírené opatrenia v nadväznosti na svoje odporúčania týkajúce sa auditu výkonnosti;

244.  zdôrazňuje, že práva žien a rodová rovnosť by mali byť začlenené do všetkých oblastí politiky a v rámci nich zabezpečené; preto opakuje svoju výzvu na uplatňovanie rodového rozpočtovania vo všetkých fázach rozpočtového procesu vrátane plnenia rozpočtu a posúdenia jeho plnenia;

245.  opakuje svoju požiadavku, aby sa do spoločného súboru ukazovateľov výsledkov, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu Únie, zahrnuli aj rodovo špecifické ukazovatele, a to s riadnym zohľadnením zásady správneho finančného riadenia, najmä v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti;

Výpočet miery chybovosti a podávanie správ

246.  zastáva názor, že metodika Komisie na odhadovanie príslušnej sumy vystavenej riziku alebo chybovosti sa v priebehu rokov zlepšila, ale že odhady jednotlivých generálnych riaditeľstiev týkajúce sa úrovne neoprávnených výdavkov nie sú založené na jednotnej metodike a že výročné správy o činnosti generálnych riaditeľstiev a výročná správa o riadení a výkonnosti využívajú zložitú terminológiu, ktorá môže byť mätúca;

247.  konštatuje najmä, že útvary Komisie používajú minimálne všetky tieto koncepty: zvyšková chybovosť, oznámená miera chybovosti, miera chybovosti pri platbe, miera chybovosti zistená v danom roku, čistá zvyšková chybovosť, vážený priemer miery chybovosti, miera chybovosti pri ukončení alebo spoločná reprezentatívna miera chybovosti;

248.  okrem poukazuje na to, že v prípade viac ako troch štvrtín výdavkov za rok 2017 generálne riaditeľstvá Komisie zakladali svoje odhady sumy vystavenej riziku na údajoch poskytnutých vnútroštátnymi orgánmi, pričom z výročných správ o činnosti dotknutých generálnych riaditeľstiev Komisie (GR AGRI a GR REGIO) vyplýva, že spoľahlivosť kontrolných správ členských štátov zostáva problémom;

249.  poukazuje na to, že oznámená celková suma vystavená riziku pri platbe, ktorú odhadla Komisia vo svojej výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2017, je založená na číselných údajoch jednotlivých útvarov zodpovedných za výdavkové programy, v ktorých sa používajú rôzne metódy výpočtu miery chybovosti, ktorá odráža rôzne právne a organizačné rámce; zdôrazňuje, že ďalšia harmonizácia metód výpočtu by posilnila dôveryhodnosť, zodpovednosť a transparentnosť nahlásenej globálnej sumy vystavenej riziku a umožnila vytvorenie jasného obrazu o situácii, pokiaľ ide o zvyškovú chybovosť a mieru rizika pri platbe v budúcnosti;

250.  okrem toho je znepokojený tým, že výročná správa o riadení a výkonnosti porovnáva veľmi odlišné číselné údaje, a preto je zavádzajúca, keďže odhadovaná miera chybovosti Dvora audítorov je miera chybovosti pri platbe a bez odpočítania opráv, zatiaľ čo celková suma vystavená riziku Komisie uvedená vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sa vypočítava po odpočítaní opráv; považuje preto za nemožné vykonať správne porovnanie alebo vyvodiť spoľahlivé závery; podporuje Dvor audítorov vo výpočte miery chybovosti bez zohľadnenia opráv; vyzýva Komisiu, aby vo všetkých výročných správach o činnosti, ako aj vo výročnej správe o riadení a výkonnosti uvádzala miery chybovosti bez opráv a s opravami; ocenil by, keby na účely nájdenia riešenia pre túto neporovnateľnosť Dvor audítorov vyjadril svoj názor na mieru chybovosti Komisie po oprave;

251.  v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby viacej zladila svoje metódy výpočtu mier chybovosti s Dvorom audítorov, s prihliadnutím na rôzne spôsoby riadenia a právne základy pri súčasnom zabezpečení porovnateľnosti mier chybovosti, a aby jasne rozlišovala sumu vystavenú riziku s integrovanými finančnými opravami a bez nich; žiada tiež, aby Komisia predložila informácie o nápravnej schopnosti vymáhať neoprávnené platby z rozpočtu Únie;

252.  opakovane vyjadruje znepokojenie nad rozdielom medzi metódami Komisie a Dvora audítorov, pokiaľ ide o výpočet chýb, čo bráni riadnemu porovnaniu mier chybovosti, ktoré uviedli; zdôrazňuje, že na to, aby sa predložilo spoľahlivé porovnanie mier chybovosti, ktoré Komisia uviedla vo svojej výročnej správe o riadení a výkonnosti a vo výročných správach o činnosti generálnych riaditeľstiev a ktoré odhadol Dvor audítorov, by Komisia mala pri posudzovaní miery chybovosti použiť metodiku rovnocennú metodike Dvora audítorov a obe inštitúcie by naliehavo mali uzavrieť v tejto súvislosti dohodu; vyzýva Komisiu, aby predložila údaje spôsobom, ktorý je v súlade s metodikou prijatou Dvorom audítorov, vrátane očakávaných odhadovaných opráv;

253.  opäť žiada Komisiu a členské štáty, aby zaviedli riadne postupy na potvrdenie časového rozvrhu, pôvodu a sumy nápravných opatrení a aby predkladali informácie, z ktorých je možné čo najlepšie vidieť, v ktorom roku bola vykonaná príslušná platba, v ktorom roku bola zistená príslušná chyba a v ktorom roku boli spätne získané prostriedky alebo finančné opravy uvedené v poznámkach k účtovnej závierke; žiada Dvor audítorov, aby vo svojej výročnej správe uviedol úroveň opravy použitú na výpočet miery chybovosti, ako aj pôvodnú mieru chybovosti pred opravami;

254.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov nevykonal audit výročnej správy o riadení a výkonnosti, zatiaľ čo niektoré výročné správy o činnosti, a najmä správy GR EMPL a GR REGIO Dvor audítorov preskúmal; vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojej výročnej správe dôkladne preskúmal a vyhodnotil výročnú správu o riadení a výkonnosti;

Včasné čerpanie a výkonnosť

255.  konštatuje, že dôvodom nízkej miery čerpania bolo hlavne neskoršie ukončenie predchádzajúceho VFR, neskoré prijatie právnych aktov, problémy pri plnení nových požiadaviek v súčasnom VFR, zmena uplatňovania pravidiel rušenia viazanosti z N + 2 na N + 3 a administratívna záťaž vyplývajúca z prekrývania období VFR;

256.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia doposiaľ nevypracovala komplexnú dlhodobú prognózu s cieľom napomôcť procesu rozhodovania v súvislosti s VFR, ktorá je v plnom súlade s medziinštitucionálnou dohodou;

257.  konštatuje, že pomalé čerpanie finančných prostriedkov zostáva v niektorých krajinách problémom; preto zastáva názor, že je vhodné ponechať v činnosti pracovnú skupinu pre lepšie vykonávanie; konštatuje tiež, že Komisia vytvorila iniciatívu Dobiehajúce regióny; v tejto súvislosti poukazuje na riziko nahromadenia obrovského objemu nesplatených záväzkov do konca finančného obdobia;

Konflikty záujmov, právny štát, boj proti podvodom a korupcii

258.  vyjadruje poľutovanie nad akýmkoľvek rizikom porušenia hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ a nedodržania článku 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o konflikty záujmov, ktoré by mohli ohroziť plnenie rozpočtu Únie a oslabiť dôveru občanov Únie v riadne riadenie peňažných prostriedkov daňovníkov Únie; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa v prípade porušenia práva Únie, ako aj v prípade konfliktov záujmov uplatňovala politika nulovej tolerancie bez „dvojakého metra“;

259.  vyzýva Komisiu, aby presadzovala uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017 o situácii v Maďarsku, odporúčanie Komisie týkajúce sa právneho štátu v Poľsku, ktoré je doplnením odporúčaní Komisie (EÚ) 2016/1374, (EÚ) 2017/146 a (EÚ) 2017/1520 a odôvodneného návrhu v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, pokiaľ ide o právny štát v Poľsku, z 20. decembra 2017;

260.  pripomína vyšetrovania, ktoré vykonal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v prípade projektov ELIOS a „Heart of Budapest“, v ktorých sa zistili závažné nezrovnalosti; v prvom prípade bola vrátená malá suma finančných prostriedkov, pričom v druhom prípade maďarské orgány prijali finančnú opravu, ale táto oprava doposiaľ nebola vykonaná; berie na vedomie, že skutočnosti v súvislosti so štvrtou linkou metra sú stále predmetom súdneho konania; ďalej konštatuje, že na Slovensku prebieha vyšetrovanie zo strany úradu OLAF v súvislosti s obvineniami z podvodu a že v súčasnosti taktiež prebieha šesť skúmaní týkajúcich sa súladu, ktoré vykonáva Komisia v súvislosti s priamymi platbami;

261.  so znepokojením pripomína výsledky služobných ciest Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) na Slovensko, ktoré odhalili rad nedostatkov a rizík v oblasti riadenia a kontroly finančných prostriedkov Únie a riziko infiltrácie organizovanej trestnej činnosti, najmä v súvislosti s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a úrad OLAF, aby vzali na vedomie závery a odporúčania výboru CONT uvedené v jeho správe zo služobnej cesty, a taktiež Komisiu, aby aktívne monitorovala situáciu, prijala nevyhnutné opatrenia a priebežne informovala Európsky parlament o nadväzných opatreniach;

262.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila jednotnú celoeurópsku stratégiu aktívneho predchádzania konfliktom záujmov a urobila z nej jednu zo svojich priorít spolu s upravenou stratégiou kontroly ex ante a ex post; vyzýva Komisiu, úrad OLAF a budúcu Európsku prokuratúru, aby do tejto stratégie zahrnuli ochranu oznamovateľov aj investigatívnych novinárov;

263.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vypracovanie a vykonávanie akčných plánov v oblasti konfliktov záujmov v každom členskom štáte a aby o pokroku v tejto oblasti informovala Európsky parlament;

264.  víta skutočnosť, že Komisia uverejňuje schôdze členov Komisie so zástupcami záujmových skupín; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že predmet prerokúvaný počas týchto schôdzí nie je uvedený v registri, a vyzýva Komisiu, aby tento register doplnila o obsah schôdzí;

265.  konštatuje, že podľa indexu vnímania korupcie 2018 sa situácia vo veľkom počte členských štátov nezlepšila, alebo sa dokonca zhoršila; vyzýva Komisiu, aby konečne predložila Európskemu parlamentu opatrenia v nadväznosti na svoju protikorupčnú správu z roku 2015, a aby pokiaľ možno každoročne opísala situáciu, pokiaľ ide o protikorupčné politiky v členských štátoch, ako aj v európskych inštitúciách;

266.  zdôrazňuje, že podľa Kódexu správania komisárov platného od januára 2018 bývalí členovia Komisie nesmú lobovať u členov Komisie alebo ich zamestnancov ohľadom svojich súkromných záležitostí či záležitostí svojich zamestnávateľov alebo klientov alebo v záležitostiach, za ktoré boli zodpovední v rámci svojho portfólia, a to počas obdobia dvoch rokov po tom, ako skončili vo svojej funkcii; vyzýva Komisiu, aby toto obdobie zosúladila s obdobím platným pre predsedu, t. j. tri roky;

267.  víta zistenia a odporúčania, ktoré ombudsmanka uviedla vo svojom rozhodnutí vo veci strategického vyšetrovania OI/3/2017/NF týkajúceho sa spôsobu, akým Komisia postupuje v prípade tzv. javu otáčavých dverí v súvislosti so svojimi zamestnancami; rovnako ako ombudsmanka nabáda Komisiu, aby naďalej išla príkladom, ale aby zároveň postupovala dôsledne pri hodnotení vedúcich zamestnancov, ktorí odchádzajú z verejnej služby Únie; žiada Komisiu, aby zaviedla zlepšenia navrhnuté ombudsmankou a vykonala následné kroky súvisiace s osvedčenými postupmi v oblasti transparentnosti, ktoré ombudsmanka určila;

268.  zdôrazňuje, že stanoviská etického výboru pre konflikty záujmov musia byť týmto výborom vypracované proaktívne, najmä pokiaľ ide o členov Komisie, ktorí odchádzajú z funkcie; okrem toho zdôrazňuje, že zloženie etického výboru by sa malo posilniť o členov z medzinárodných organizácií, ako je OECD, a mimovládnych organizácií s odbornými znalosťami v oblasti politík integrity;

269.  pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 18. apríla 2018 o politike integrity Komisie vyjadril obavy v súvislosti s postupmi menovania vysokých úradníkov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala v diskusii s Európskym parlamentom o vykonávaní rôznych odporúčaní obsiahnutých v uznesení Európskeho parlamentu;

270.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad vyjadrením Európskej komisie v reakcii z 15. marca 2019, v ktorej priznáva, že „generálny tajomník prispel k správnemu zostaveniu odpovedí na otázky, ktoré sa ho týkali, aby sa zabezpečilo, že odpovede budú úplné a vyčerpávajúce,“ čo je jednoznačne v rozpore s článkom 11a služobného poriadku (hlava II: Práva a povinnosti úradníkov)(10).

(1) 1. Výročná správa o riadení a výkonnosti, s. 81 – „Hlavnou zmenou v porovnaní s rokom 2016 je výrazné zníženie chybovosti v oblasti súdržnosti, migrácie a rybárstva. Súčasné programy na roky 2014 – 2020 v tejto oblasti politiky napredujú želaným tempom, čo znamená nižšie vnútorné riziko vzhľadom na novozavedené ročné schvaľovanie účtovných závierok a mechanizmus zadržania 10 % priebežných platieb až do vykonania všetkých kontrol a nápravných opatrení (pozri „dosiahnutý pokrok“ v oddiele 2.2).“
(2) Agrofert Holding je jedinou najväčšou skupinou v českom poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle, druhou najväčšou skupinou v oblasti chemického priemyslu a zohráva významnú úlohu aj v lesnom hospodárstve, je vlastníkom spoločnosti MAFRA Publishing Company, ktorá publikuje niektoré z najpopulárnejších tlačených a online médií, ako napríklad MF DNES, Lidové noviny, iDnes.
(3) a) zoznam všetkých projektov financovaných z EFRR, KF, ESF a EPFRV, ktoré sa týkajú skupiny AGROFERT od roku 2012, keď súčasný predseda vlády vstúpil ako minister financií do vlády, a či projekty ešte stále prebiehajú, alebo sa dokončili; b) sumy, ktoré boli poskytnuté, vyplatené alebo sa majú vyplatiť (ako aj dotknutý fond) týmto spoločnostiam alebo iným spoločnostiam skupiny AGROFERT; c) obdobia, kedy boli tieto sumy poskytnuté a vyplatené; d) či projekty podliehali overeniu (administratívnemu a/alebo na mieste), pokiaľ ide o takéto financovanie, a výsledok týchto overení;
(4) Ú. v. EÚ C 88, 27.3.2014, s. 1.
(5) Osobitná správa č. 9/2018: Verejno-súkromné partnerstvá v EÚ: rozsiahle nedostatky a obmedzené prínosy.
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 44).
(7) Rozsudok Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-183/17 a C-184/17 P, ktorým sa ruší rozsudok Všeobecného súdu EÚ z 2.2.2017 vo veci T-381/15.
(8) Vec PCA č. 2017-03.
(9) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(10) „Ak nie je ďalej ustanovené inak, úradník sa pri vykonávaní svojich služobných povinností nesmie zaoberať záležitosťou, na ktorej má priamy alebo nepriamy osobný záujem, najmä rodinný a finančný, ktorý by mohol ohroziť jeho nezávislosť.“

Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie