Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2219(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0088/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0088/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.2
CRE 26/03/2019 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0243

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 317kWORD 106k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Απαλλαγή 2017: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017
P8_TA-PROV(2019)0243A8-0088/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2219(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0370/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή(5) και το ψήφισμά του με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(7), και ιδίως τα άρθρα 69, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0088/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχουν πληροφορίες για θέματα που προκαλούν ανησυχία και σχετίζονται με την εκτέλεση των δαπανών και είναι, κατά συνέπεια, χρήσιμες στο Κοινοβούλιο κατά την άσκηση του ρόλου του ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης απόφασής του της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή·

Μέρος I – Ειδική έκθεση αριθ. 15/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και το αποθεματικό επίδοσης στον τομέα της συνοχής: καινοτόμα μέσα που δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί αποτελεσματικά»

1.  σημειώνει τα πορίσματα και τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν τα έλαβε υπόψη κατά την εκπόνηση των προτάσεων για αντίστοιχους κανονισμούς για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

2.  θεωρεί, συγκεκριμένα, λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένα από τα κριτήρια που προτείνονται από την Επιτροπή στην πρότασή της για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021-2027 ενδέχεται να μην επηρεάσουν την υλοποίηση των σχετικών ειδικών στόχων και δεν θα βελτιώσουν ουσιαστικά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής, αντίθετα με τη σύσταση την οποία διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο επί του θέματος αυτού·

3.  υπενθυμίζει ότι οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για την περίοδο 2014-2020 θεσπίστηκαν με σκοπό να διευκολυνθεί η υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), καθώς εξασφαλίζεται ότι υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση της στήριξης της Ένωσης·

4.  εφιστά την προσοχή, ωστόσο, στο γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσον η καθιέρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων επέφερε πραγματικές αλλαγές στην πράξη, παρά το γεγονός ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρέχεται ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των κρατών μελών να υλοποιήσουν την πολιτική συνοχής·

5.  υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση που διατηρηθούν οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και αντικατασταθούν από ευνοϊκές συνθήκες στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, πρέπει να είναι κατάλληλες για το εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο και προσανατολισμένες σε κίνητρα, να συμβάλλουν στην ομαλή υλοποίηση των στόχων περιφερειακής ανάπτυξης και παράλληλα να αποκλείουν τις επικαλύψεις και να μην αφήνουν περιθώρια για ασάφεια και αποκλίνουσες ερμηνείες·

6.  σημειώνει ότι περίπου το 75 % όλων των εφαρμοστέων εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων πληρούνταν ήδη κατά τη στιγμή της έγκρισης των προγραμμάτων ΕΔΕΤ, ότι 86 % πληρούνταν στις αρχές του 2017 και 99 % έως τον Μάιο του 2018, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από την περίοδο που προέβλεπε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (εφεξής, ο «Κανονισμός περί Κοινών Διατάξεων») και ότι, έως την προθεσμία του Δεκεμβρίου 2016, περίπου το 15 % των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων παρέμεναν ανεκπλήρωτες·

7.  αναγνωρίζει ότι οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες έχουν δημιουργήσει πρόσθετο διοικητικό φόρτο και ότι, όπως αναγνωρίζει η Επιτροπή, ήταν ένας από τους πιθανούς λόγους για τις καθυστερήσεις που καταγράφηκαν στην υλοποίηση των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020· αναγνωρίζει, επίσης, ότι, παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει καμία περίπτωση αναστολής πληρωμών σε προγράμματα από την Επιτροπή λόγω μη εκπλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων έως το τέλος του 2016, οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές δεν υπέβαλαν αιτήσεις πληρωμής, επιβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ένα είδος αυτοαναστολής και καθυστερώντας την υλοποίηση με αποτέλεσμα η απορρόφηση στο τέλος του τέταρτου έτους της τρέχουσας περιόδου (2017) να είναι σημαντικά χαμηλότερη από το ποσοστό απορρόφησης για την αντίστοιχη ημερομηνία (τέλος του 2010) της προηγούμενης περιόδου 2007-2013 (17 % και 41 % αντίστοιχα), και, ως εκ τούτου, να τίθεται υπό περαιτέρω αμφισβήτηση η προστιθέμενη αξία των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων ως μέσου που θεσπίστηκε με σκοπό να διευκολύνει την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής·

8.  υπογραμμίζει, όσον αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, ότι είναι ζωτικής σημασίας να παρέχει η Επιτροπή την αναγκαία συνδρομή στα κράτη μέλη, προκειμένου να εκπληρώσουν τις εναπομένουσες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, καθώς και να εφαρμόζει στην πράξη τις αντίστοιχες διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις·

9.  σημειώνει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η συμπερίληψη του αποθεματικού επίδοσης στο πλαίσιο επιδόσεων προοριζόταν να λειτουργήσει ως απτό κίνητρο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων εκροών και αποτελεσμάτων·

10.  συμφωνεί με την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, συνολικά, το πλαίσιο επιδόσεων 2014-2020 δεν διαθέτει σημαντικά ισχυρότερο προσανατολισμό στα αποτελέσματα σε σχέση με παρόμοιες ρυθμίσεις σε προηγούμενες περιόδους και παραμένει επί της ουσίας εστιασμένο στις δαπάνες και τις εκροές των έργων, με τη μεγάλη πλειονότητα των δεικτών που αποτελούν τη βάση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης να είναι δείκτες εκροής (57,1 %), χρηματοοικονομικοί δείκτες (33,4 %) και βασικά στάδια υλοποίησης (9,2 %), δυστυχώς με περιστασιακή μόνο χρήση δεικτών αποτελέσματος (0,3 %)·

11.  παρατηρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού περί Κοινών Διατάξεων, προβλέφθηκαν ορόσημα για ενδιάμεσους στόχους σχετικά με την εφαρμογή δεικτών αποτελέσματος, προκειμένου να εφαρμοστούν στο πλαίσιο επιδόσεων μόνον «κατά περίπτωση», σε αντίθεση με την υποχρεωτική ένταξη των ορόσημων σχετικά με την εφαρμογή των δεικτών εκροής που συνδέονται στενά με τις υποστηριζόμενες παρεμβάσεις πολιτικής·

12.  είναι της άποψης ότι η επανεξέταση των επιδόσεων των προγραμμάτων σε κάθε κράτος μέλος, που ορίστηκε για το 2019, έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζεται η πρόσβαση χωρών και περιφερειών που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους σε κονδύλια που τους διατέθηκαν πριν από το τελευταίο έτος της περιόδου, καθώς έχουν δεσμευτεί στο αποθεματικό επίδοσης· ζητεί, επομένως, να δοθεί η δυνατότητα για ενωρίτερη επανεξέταση των επιδόσεων και πρόσβαση στα εν λόγω κονδύλια σε προγενέστερη ημερομηνία·

13.  ζητεί από την Επιτροπή, σε περίπτωση που το αποθεματικό επίδοσης συνεχίσει να υπάρχει κατά την περίοδο μετά το 2020, να βασίσει την πρότασή της στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την περίοδο 2014-2020 και να προτείνει την αντίστοιχη αναθεώρηση του πλαισίου επιδόσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν πραγματικά κίνητρα για ένα σύστημα προσανατολισμένο στα αποτελέσματα· το εν λόγω σύστημα θα πρέπει επίσης να παρέχει την αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στην απλούστευση για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων και τις απαραίτητες διατάξεις για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο·

14.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής αφορά κατά κύριο λόγο τη στήριξη και την αλληλεγγύη, και, συνεπώς, τα μέσα διευκόλυνσης και παροχής κινήτρων είναι καταλληλότερα από καινοτομίες υπό τη μορφή κυρώσεων και πειθαρχικών μέτρων·

Μέρος II – Ειδική έκθεση αριθ. 19/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ»

15.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες για το έλλειμμα στην είσπραξη των τελωνειακών δασμών που εντοπίστηκε στους ελέγχους που διενήργησε η Επιτροπή σχετικά με τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (TOR) και να συμπληρώσει την ανάλυση βάσει των εν λόγω δεδομένων·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα ποσά των τελωνειακών δασμών που ζητούνται από τα κράτη μέλη και εισπράττονται υπέρ του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι το ισχύον σύστημα κινήτρων για τους τελωνειακούς ελέγχους μπορεί να βελτιωθεί·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει ανάλυση σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται από τα κράτη μέλη στις κοινοποιήσεις αμοιβαίας συνδρομής, καθώς και με την πρόοδο της υλοποίησης του κύριου στόχου που είναι η επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα ποσοτικά αποτελέσματα της υλοποίησης των προγραμμάτων της Ένωσης «Τελωνεία 2020» και «Hercule III», με τα οποία χρηματοδοτείται η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ τελωνείων για να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ)·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει το επίπεδο της κατάχρησης των δασμολογικών απαλλαγών για αποστολές μικρής αξίας στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου με τρίτες χώρες·

Μέρος III – Ειδική έκθεση αριθ. 20/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέσα εγγύησης δανείων: παρά τα θετικά αποτελέσματα, χρειάζεται καλύτερη στόχευση δικαιούχων και συντονισμός με τα εθνικά προγράμματα»

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα πορίσματα και τις συστάσεις του·

21.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή ενστερνίστηκε την πλειονότητα των συστάσεων και θα ενεργήσει σχετικά·

22.  υποστηρίζει, όπως και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον τα εμπορικά δάνεια είναι αδύνατο να εγκριθούν επειδή το συγκεκριμένο σχέδιο είναι πολύ μικρών διαστάσεων ή πολύ υψηλού κινδύνου ή επειδή ο δανειολήπτης δεν μπορεί να προσφέρει τις αναγκαίες εγγυήσεις· παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μια μεθοδολογία για την ανάλυση του αντικτύπου των εγγυήσεων στην παροχή δανείων, τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών και τις δραστηριότητες καινοτομίας των επιχειρήσεων, καθώς και για την ανάλυση της κατανομής της έμμεσης επιδότησης μεταξύ του παρόχου εγγύησης και του δικαιούχου·

23.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο γεγονός ότι ο Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων και ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ InnovFin δημιουργεί εν δυνάμει δανειακά χαρτοφυλάκια των ενδιάμεσων οργανισμών ύψους 24,42 δισεκατομμυρίων EUR, για τα οποία η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή γνωρίζει ελάχιστα, καθώς το σύστημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και αδιαφανές·

24.  επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στο ψήφισμά του, της 27ης Απριλίου 2017, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεών του περί απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III — Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί:

   «20. επισημαίνει την αυξανόμενη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων που συνίστανται κυρίως σε δάνεια, επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, εγγυήσεις και μέσα επιμερισμού του κινδύνου υπό έμμεση διαχείριση κατά την περίοδο 2014-2020, και επισημαίνει περαιτέρω ότι ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν των υπό έμμεση διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων· θεωρεί ανεπαρκείς τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τα μέσα αυτά, κυρίως όσον αφορά τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο· τονίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να συμπληρώνουν τις επιχορηγήσεις, αλλά δεν πρέπει να τις αντικαθιστούν·»

25.  υπενθυμίζει στον Επίτροπο Oettinger την πρόθεσή του να επαναφέρει, μακροπρόθεσμα, διάφορους σκιώδεις προϋπολογισμούς υπό τον προϋπολογισμό της Ένωσης· πιστεύει ότι αυτό θα βελτίωνε θεαματικά τη δημοκρατική λογοδοσία· ζητεί από την Επιτροπή να ετοιμάσει ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό έως τον Ιούνιο του 2019 το αργότερο·

Μέρος IV – Ειδική έκθεση αριθ. 22/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αποστολές εκλογικής παρατήρησης – καλές οι προσπάθειες για την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις συστάσεις, αλλά η γενικότερη επίβλεψη πρέπει να βελτιωθεί»

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει στη συνέχεια τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

27.  υπενθυμίζει ότι οι αποστολές εκλογικής παρατήρησης της ΕΕ συνιστούν ένα ιδιαίτερα προβεβλημένο μέσο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και στρατηγικό κοινοβουλευτικό στόχο, δεδομένου ότι ο επικεφαλής παρατηρητής των αποστολών εκλογικής παρατήρησης είναι βουλευτής του Κοινοβουλίου, και ότι είναι επίσης ένα μέσο προώθησης του εκδημοκρατισμού και βελτίωσης της εκλογικής διαδικασίας·

28.  πιστεύει ότι οι δραστηριότητες εκλογικής παρατήρησης –εφόσον εκτελούνται με ορθό, δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο– διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημόσια διπλωματία, παρέχοντας αμερόληπτη αξιολόγηση και εποικοδομητικές συστάσεις στις οποίες μπορούν να δίνουν συνέχεια τα εθνικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

29.  υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει κανένα μοντέλο «ενιαίας αντιμετώπισης» για την ορθή διαχείριση του ζητήματος και ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ευελιξίας, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας υποδοχής·

30.  φρονεί ότι η άμεση διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις πιθανές συστάσεις της αποστολής εκλογικής παρατήρησης, πριν από την οριστικοποίηση της έκθεσης, είναι αμφισβητήσιμη και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί επιλογή για τον επικεφαλής παρατηρητή όσον αφορά την ανεξαρτησία της αποστολής εκλογικής παρατήρησης·

31.  είναι της άποψης ότι η συνέχεια που δίδεται σε αποστολές εκλογικής παρατήρησης θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στο πλαίσιο πολιτικών διαλόγων, στους οποίους θα συμμετέχουν ad hoc αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και, ενδεχομένως, μέσω της διερεύνησης νέων τρόπων όπως οι εκλογικοί διάλογοι, προκειμένου να εμπλουτισθεί η συνολική διαδικασία εκλογικής παρατήρησης, ιδίως δε η αντικειμενική αξιολόγηση μιας εκλογικής διαδικασίας·

32.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να παρακολουθεί όσο το δυνατόν περισσότερο την αποτελεσματική εφαρμογή των συστάσεων της αποστολής εκλογικής παρατήρησης σε τρίτες χώρες, επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό για την κυριαρχία κάθε χώρας και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, και διαθέτοντας, επίσης, επαρκές επίπεδο ανθρώπινων πόρων από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης με επαρκή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για το σημαντικό αυτό πολιτικό καθήκον, πράγμα το οποίο είναι αναγκαίο σε ορισμένους τομείς που προσδιορίζονται από την αποστολή εκλογικής παρατήρησης·

33.  πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η δυνατότητα συμμετοχής του επικεφαλής παρατηρητή σε πρώιμο στάδιο κατά τη σύσταση της κεντρικής ομάδας της αποστολής εκλογικής παρατήρησης (ιδίως για ορισμένα καθήκοντα, όπως αυτά του πολιτικού συμβούλου, του εκλογικού εμπειρογνώμονα ή του αναπληρωτή επικεφαλής της αποστολής εκλογικής παρατήρησης), με σκοπό να διευκολυνθεί η ταχεία, αποτελεσματικότερη και συνεκτική ανάπτυξη των αποστολών εκλογικής παρατήρησης·

34.  θεωρεί ότι η δημιουργία βάσης δεδομένων, στο πλαίσιο αυτό, για τις αποστολές εκλογικής παρατήρησης αποτελεί πολύτιμη επιχειρησιακή επιλογή για την εδραίωση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας αυτού του μέσου και αυτής της διαδικασίας της Ένωσης σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση·

35.  ζητεί, γενικότερα, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ιδίως στο πλαίσιο αποστολών εκλογικής παρατήρησης, όπου υπάρχει σημαντικό περιθώριο για εντατικοποίηση της μεταφοράς γνώσεων στους τοπικούς φορείς και βελτίωση της συνέχειας που δίδεται στις συστάσεις·

Μέρος V – Ειδική έκθεση αριθ. 23/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης: ένα φιλόδοξο έργο της τραπεζικής ένωσης δρομολογήθηκε, αλλά απομένουν να γίνουν πολλά»

36.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμφωνεί με τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

37.  επικρίνει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) διότι δεν προσκόμισε όλα τα έγγραφα που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου· υπενθυμίζει στο SRB ότι η ΣΛΕΕ παρέχει στο Ελεγκτικό Συνέδριο πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα του ελεγχομένου τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο·

38.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το SRB έχει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό από τότε που κατέστη επιχειρησιακώς ανεξάρτητο· καλεί το SRB να επιταχύνει τη διαδικασία των προσλήψεων, δίνοντας έμφαση στην πρόσληψη εμπειρογνωμόνων στους τομείς της εξυγίανσης και της χάραξης πολιτικής, μεταξύ άλλων και στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια·

39.  εκφράζει την ανησυχία του για το υφιστάμενο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του SRB και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), διότι δεν εξασφαλίζει ότι το SRB λαμβάνει όλες τις πληροφορίες από την ΕΚΤ συστηματικά και εγκαίρως· ζητεί από το SRB να πραγματοποιήσει διάλογο με την ΕΚΤ, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση·

Μέρος VI – Ειδική έκθεση αριθ. 01/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες (JASPERS) - καιρός να βελτιωθεί η στόχευση της πρωτοβουλίας»

40.  επιδοκιμάζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα πορίσματά του και την προθυμία της Επιτροπής να εφαρμόσει τις συστάσεις του·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προσπάθειες της πρωτοβουλίας JASPERS συνέβαλαν στη βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών να χειρίζονται την προετοιμασία των έργων, τα δε έργα ήταν καλής ποιότητας, όπως επιβεβαιώθηκε από την ταχεία έγκρισή τους από την Επιτροπή·

42.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να εξασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα θα εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα των κρατών μελών·

43.  παρατηρεί ότι, μεταξύ του 2006 και του 2016, οι πραγματικές δαπάνες για τη JASPERS και η χρηματοδοτική συνεισφορά της Επιτροπής αρχικά αυξήθηκαν και στη συνέχεια παρέμειναν σταθερές σε περίπου 30 εκατομμύρια EUR ετησίως, η δε συνεισφορά της Επιτροπής κυμάνθηκε μεταξύ 70 και 80 %·

44.  πιστεύει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμετέχουν στο κόστος της JASPERS σε κατάλληλο επίπεδο·

45.  είναι της γνώμης ότι το καθήκον της JASPERS «(...) να παράσχει στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και εντεύθεν ανεξάρτητες, δωρεάν συμβουλές, με σκοπό την κατάρτιση ποιοτικών προτάσεων για μεγάλα επενδυτικά έργα προς χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ένωσης. (...)», θα πρέπει λογικά να έχει καταστεί πιο ελαφρύ, καθώς τα νεότερα κράτη μέλη προσαρμόζονται στα συστήματα και τις διαδικασίες της Ένωσης·

46.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: «VIII. Η ΕΤΕπ [Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων] ήταν απρόθυμη να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές δαπάνες της JASPERS, και η Επιτροπή μόνον εν μέρει μπορούσε να αποδείξει τον εύλογο χαρακτήρα των συνήθων δαπανών της πρωτοβουλίας μέχρι το 2014 για τους υπαλλήλους που της είχε διαθέσει η ΕΤΕπ»·

47.  επιμένει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να θέτει στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλες τις σχετικές πληροφορίες για το ελεγκτικό του έργο· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει ότι η ΕΤΕπ συνεργάζεται στο θέμα αυτό·

Μέρος VII – Ειδική έκθεση αριθ. 2/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων από την ΕΚΤ»

48.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων από την ΕΚΤ, για τις συστάσεις του και την ετοιμότητα της Επιτροπής να εφαρμόσει όλες τις συστάσεις εκτός από μία·

49.  ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η ΕΚΤ δεν παρέσχε στο Ελεγκτικό Συνέδριο πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα ή τις πληροφορίες που ζήτησε, τα οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε απαραίτητα για να επιτελέσει το έργο του, και καλεί την ΕΚΤ να διορθώσει αυτή την πολιτική·

50.  θεωρεί ότι η πλήρης συνεργασία της ΕΚΤ είναι απολύτως αναγκαία, ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και ότι θα ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

51.  υπενθυμίζει με λύπη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι ο κύριος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΚΤ και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δικαίωμα να εξετάσει μόνο την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ (άρθρο 27 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 που προσαρτάται στη ΣΛΕΕ)·

52.  επισημαίνει μια προφανή διοργανική ανισορροπία: ενώ το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην εποπτεία των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ (άρθρο 35 του πρωτοκόλλου αριθ. 4), στο Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ανατεθεί περιορισμένος μόνον ρόλος στην επαλήθευση της οικονομικής διαχείρισης της τράπεζας (να εξετάζει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης), εις βάρος της διαφάνειας και της λογοδοσίας·

53.  καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να αναπτύξουν περαιτέρω τον ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έναντι της ΕΚΤ κατά την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών·

Μέρος VIII – Ειδική έκθεση αριθ. 3/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Έλεγχος της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ)»

54.  σημειώνει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, τις συστάσεις του και την ετοιμότητα της Επιτροπής να εφαρμόσει στην πλειονότητά τους τις εν λόγω συστάσεις·

55.  επισημαίνει ότι η ΔΜΑ αποτελεί τμήμα της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο ξεκινά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης το φθινόπωρο του έτους n-1· εάν η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, που βασίζεται σε πίνακα αποτελεσμάτων με δείκτες και όρια, επισημαίνει το ενδεχόμενο να ανακύψει συγκεκριμένο πρόβλημα, τότε το αντίστοιχο κράτος μέλος υποβάλλεται σε εμπεριστατωμένη επισκόπηση·

56.  σημειώνει ότι, εάν, βάσει των πορισμάτων της εμπεριστατωμένης επισκόπησης, η Επιτροπή διαπιστώνει την ύπαρξη «μακροοικονομικών ανισορροπιών», ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωομάδα· το Συμβούλιο μπορεί τότε, μετά από σύσταση της Επιτροπής, να απευθύνει σύσταση προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος (σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 121 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ)· οι εν λόγω προληπτικές συστάσεις στο πλαίσιο της ΔΜΑ αποτελούν μέρος των ειδικών συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ)·

57.  συμπεραίνει, από κοινού με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι οι συστάσεις του Συμβουλίου υπόκεινται σε πολιτική στάθμιση· εκτιμά ότι τούτο αποτελεί μάλλον τον κανόνα παρά την εξαίρεση·

Μέρος IX – Ειδική έκθεση αριθ. 4/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Συνδρομή της ΕΕ προς τη Μιανμάρ/Βιρμανία»

58.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει στη συνέχεια τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

59.  αναγνωρίζει τη δυσκολία της πολιτικής κατάστασης και την πολυπλοκότητα των επιχειρησιακών προκλήσεων, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν η ΕΥΕΔ, η Επιτροπή και η αντιπροσωπεία της Ένωσης , ιδίως στα κρατίδια Ρακχίν, Κατσίν και Σαν·

60.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συνεχίσουν την κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου, συνολικού και φιλόδοξου προγράμματος αναπτυξιακής συνεργασίας, κινητοποιώντας όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να βοηθήσουν την Μιανμάρ να αναπτύξει και να προσαρμόσει αναλόγως τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της, καθορίζοντας προοδευτικά ένα εθνικό πλαίσιο αποτελεσμάτων με εργαλεία μέτρησης του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας της βοήθειας·

61.  ζητεί να καθοριστεί ένα κατάλληλο μείγμα πολιτικών όσον αφορά την παρέμβαση της Ένωσης και την επιλογή των κύριων τομέων ανάπτυξης βάσει τακτικής και τομεακής αξιολόγησης των αναγκών, και τούτο με ιδιαίτερη εστίαση στην προώθηση της βιωσιμότητας, της συμπληρωματικότητας και της διατηρησιμότητας των έργων· ζητεί να διαβιβαστούν το συντομότερο δυνατόν στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα της στρατηγικής αξιολόγησης της χώρας που θα ολοκληρωθεί το 2018·

62.  θεωρεί επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής ευελιξία κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων βοήθειας, σε πολιτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο ιδιαίτερα δύσκολο, προκειμένου να ενισχυθούν πιο συστηματικά οι εθνικές ικανότητες και να εξασφαλιστεί η δέουσα γεωγραφική κάλυψη λαμβανομένης υπόψη της πραγματικής ικανότητας απορρόφησης της χώρας·

63.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν καθόρισε επαρκώς τις γεωγραφικές προτεραιότητες της βοήθειάς της σε επίπεδο περιφερειών· σημειώνει ότι η πρώτη μελέτη σχετικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες του κρατιδίου Ρακχίν πραγματοποιήθηκε μόλις το 2017· θεωρεί ότι μια ειδική αξιολόγηση του εν λόγω κρατιδίου θα έπρεπε να ήταν προτεραιότητα της αντιπροσωπείας της Ένωσης κατά την άφιξή της το 2013·

64.  ενθαρρύνει την ενίσχυση των ικανοτήτων του δημόσιου τομέα και των θεσμικών δομών, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο υπεύθυνο πλαίσιο διακυβέρνησης και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί πιο στρατηγική στήριξη στα κύρια ελεγκτικά όργανα της χώρας·

65.  υπενθυμίζει ότι η «οικοδόμηση του κράτους» πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές παρέμβασης σε ευαίσθητες καταστάσεις, με έμφαση στην ενίσχυση των θεσμών, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, σε συνδυασμό με ενισχυμένο πολιτικό διάλογο·

66.  υποστηρίζει την ενίσχυση της επιτόπιας συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους με σκοπό να αυξηθεί η οικονομική αποδοτικότητα των δράσεων πολλαπλών χορηγών, στον βαθμό που ο αποτελεσματικός συντονισμός των χορηγών παραμένει βασική προϋπόθεση, προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη και ο κατακερματισμός της βοήθειας·

67.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ΓΔ DEVCO και της ΓΔ ECHO στα κρατίδια Ρακχίν και Κατσίν· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων δρομολογήθηκε μόλις τον Σεπτέμβριο του 2016· ζητεί εν προκειμένω καλύτερη διάρθρωση της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας με ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ της επείγουσας αρωγής, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης (ΣΑΑΑ) μέσω μιας μόνιμης διυπηρεσιακής πλατφόρμας ΣΑΑΑ· θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε είναι δυνατόν, ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με σαφώς διατυπωμένους στόχους συντονισμού και μια συνεκτική στρατηγική ανά χώρα μεταξύ της ΓΔ ECHO και της ΓΔ DEVCO, παράλληλα με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· ζητεί εν προκειμένω η προσέγγιση ΣΑΑΑ να περιλαμβάνεται συστηματικά σε ολόκληρο τον κύκλο χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων·

68.  καλεί επιπλέον τις υπηρεσίες της Επιτροπής να εξετάσουν καλύτερα τη σύνδεση και τη μετάβαση από βραχυπρόθεσμες ανθρωπιστικές δραστηριότητες σε μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές παρεμβάσεις και να αναπτύξουν συνεκτικό συντονισμό όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων επιτόπιων ενδιαφερομένων μερών στον αναπτυξιακό τομέα, αλλά και με τις εθνικές προτεραιότητες, μέσω κοινής στρατηγικής και κοινού πλαισίου ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης·

69.  συνιστά να εξασφαλιστεί καλύτερη παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και των δράσεων, με τη βελτίωση της αιτιολόγησης των χορηγούμενων ποσών ανά τομέα προτεραιότητας στα έγγραφα προγραμματισμού και διαχείρισης, με σκοπό να εξεταστεί, ενδεχομένως, κάθε πιθανή αναπροσαρμογή της ενίσχυσης για νέες ανάγκες έως το 2020 και, παράλληλα, να προβληθούν περισσότερο οι δράσεις της Ένωσης· θεωρεί ότι η προβολή των χορηγών και η ύπαρξη κατάλληλων πληροφοριών διαχείρισης σχετικά με τα έργα έχουν σημασία για να εξασφαλίζεται ότι όλες οι συνεισφορές αναγνωρίζονται και διατηρείται η υποχρέωση λογοδοσίας·

70.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η μεγαλύτερη συνιστώσα του κοινού ταμείου για την ειρήνη δεν έχει ως αποδέκτη το κρατίδιο Ρακχίν· θεωρεί ότι πρόκειται για μια πραγματικά χαμένη ευκαιρία για αυτή την ιδιαίτερα ευάλωτη περιοχή· ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω ταμείου στο κρατίδιο Ρακχίν·

71.  επισημαίνει ότι, όταν η στήριξη από τον προϋπολογισμό επιλέγεται ως ένας από τους σημαντικούς τρόπους εφαρμογής της βοήθειας, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συντονισμό με άλλους χορηγούς:

   να παρέχει επαρκή στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων και να εστιάζει σε βασικές λειτουργίες της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών λογοδοσίας και καταπολέμησης της διαφθοράς·
   να στηρίζει την έγκαιρη προετοιμασία κατάλληλου προγράμματος μεταρρύθμισης της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών·
   όπου ενδείκνυται, να θεσπίζει περισσότερο βραχυπρόθεσμα μέτρα, προκειμένου να διαφυλάσσει τους πόρους της Ένωσης από την κατασπατάληση, τις διαρροές και την αναποτελεσματικότητα·

Μέρος X – Ειδική έκθεση αριθ. 5/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη: σημαντικές δυνατότητες συνεργειών που παραμένουν εν πολλοίς αναξιοποίητες»

72.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά τον σχεδιασμό της μελλοντικής πολιτικής τους για την ανανεώσιμη ενέργεια, να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες και τις ειδικές ανάγκες κάθε αγροτικής κοινότητας και οικονομίας, να εξετάζουν τον ενδεχόμενο θετικό και αρνητικό αντίκτυπο της πολιτικής και να διασφαλίζουν ότι οι αγροτικές περιοχές ωφελούνται κατά δίκαιο τρόπο από την εφαρμοζόμενη πολιτική· για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να αναπτύξει ένα σχετικό μηχανισμό ο οποίος θα μπορούσε να βασιστεί στον μηχανισμό «προστασίας του αγροτικού τομέα», όπως προβλέπεται στο σημείο 1 των «κατευθύνσεων πολιτικής» της Διακήρυξης του Κορκ 2.0 του 2016·

73.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τον εν λόγω μηχανισμό στη διαδικασία διαβούλευσης με τα κράτη μέλη σχετικά με τα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα οποία πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2019, και να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του·

74.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους συννομοθέτες, να διαμορφώσει έτσι το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής για τη βιοενέργεια ώστε να παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις έναντι της μη βιώσιμης χρήσης των πόρων βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας· το πλαίσιο θα πρέπει να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα η προώθηση της χρήσης της βιοενέργειας μέσω στόχων και χρηματοδοτικών καθεστώτων στήριξης, και να εξασφαλίζει την άμβλυνση των σχετικών κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων·

75.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει, κατά τον σχεδιασμό της μελλοντικής πολιτικής τους για την αγροτική ανάπτυξη, τι αναμένεται να επιτευχθεί με τις επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας· με ποιον τρόπο οι επενδύσεις αυτές προσδοκάται να προσθέσουν αξία στις αγροτικές περιοχές· καθώς και με ποιον τρόπο το ΕΓΤΑΑ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα ενωσιακά και εθνικά καθεστώτα χρηματοδότησης για την ανανεώσιμη ενέργεια, χωρίς να κινδυνεύει να καταστεί απλώς ακόμη μία πηγή χρηματοδότησης της ανανεώσιμης ενέργειας, χωρίς να δίδεται προτεραιότητα στην αγροτική ανάπτυξη·

76.  στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις σχετικές ορθές πρακτικές που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αξιολόγηση των έργων ανανεώσιμης ενέργειας στις αγροτικές περιοχές, έργα ενεργειακού εφοδιασμού τρίτων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, έργα για ιδία κατανάλωση της ανανεώσιμης ενέργειας), καθώς και τις συναφείς εμπειρίες που περιγράφονται στη μελέτη του ΟΟΣΑ «Linking Renewable Energy to Rural Development»·

77.  καλεί τα κράτη μέλη, όσον αφορά τη στήριξη που παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ για την ανανεώσιμη ενέργεια, να παρέχουν στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των ενισχυμένων ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης του 2019, πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων από τα έργα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας· οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να γνωρίζει το ύψος των δαπανών του ΕΓΤΑΑ για έργα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, την εγκατεστημένη ικανότητα παραγωγής ενέργειας ή την ποσότητα ενέργειας που παρήχθη από τα εν λόγω έργα· καλεί την Επιτροπή να ορίσει τα διάφορα είδη δεικτών με μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά την προετοιμασία της περιόδου προγραμματισμού μετά το 2020·

78.  καλεί την Επιτροπή να υπενθυμίζει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες επιλογής, προκειμένου να χρηματοδοτούνται μόνο βιώσιμα έργα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, με σαφή πρόσθετα οφέλη για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη·

Μέρος XI – Ειδική έκθεση αριθ. 6/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: εγγυημένη ως θεμελιώδης ελευθερία, αλλά η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να ωφεληθεί από την καλύτερη στόχευση των πόρων της ΕΕ»

79.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις του·

80.  υπογραμμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, όταν συνιστά πλεονέκτημα και για τις δύο πλευρές της σχέσης εργασίας και διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και άλλους όρους εργασίας και απασχόλησης·

81.  παρατηρεί με ανησυχία ότι εξακολουθούν να υφίστανται πολλά εμπόδια για την ελεύθερη και δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων στην Ένωση και ότι οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλα κράτη μέλη, όπως ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας και με τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και ανεπαρκή μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων εις βάρος των διακινούμενων εργαζομένων και τη διασφάλιση αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων τους·

82.  λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή εργαλεία για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους και έχει δημιουργήσει συστήματα για την αναφορά τυχόν διακρίσεων που υπονομεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως, παρά τα εν λόγω εργαλεία και συστήματα, η Επιτροπή δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ενημέρωσης για τα εργαλεία αυτά και σχετικά με την κλίμακα των διακρίσεων εις βάρος της ελεύθερης κυκλοφορίας σε επίπεδο Ένωσης·

83.  σημειώνει ότι ορισμένα από τα εργαλεία που τέθηκαν σε λειτουργία από την Επιτροπή για την υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού είναι συχνά άγνωστα στους δυνητικούς δικαιούχους και εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη μόνο ένα μικρό ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας δημοσιεύονται στην ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES)· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα εν λόγω εργαλεία χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020 παρέχουν δυνατότητες για τη χρηματοδότηση μέτρων και δραστηριοτήτων που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, αλλά τα οποία, ωστόσο, δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς·

84.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης για την εφαρμογή μέτρων που εξασφαλίζουν ότι τα εργαλεία αυτά παρέχουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων, για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τα εν λόγω εργαλεία και τις πληροφορίες που αυτά προσφέρουν και για την παρακολούθηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυσή του· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να προωθήσει την προβολή των πρακτικών λεπτομερειών σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, ιδίως μέσω των νέων τεχνολογιών, των διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης και της διαφήμισης και ζητεί μετ’ επιτάσεως να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών· καλεί ιδίως τις αντίστοιχες εθνικές αρχές και τους συντονιστές της EURES να συνεργαστούν πιο δραστήρια με τους εργοδότες για την προώθηση της EURES και των ευκαιριών που προσφέρει η επαγγελματική κινητικότητα σε ολόκληρη την Ένωση· καλεί, επίσης, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή συμπληρωματικότητα και προσθετικότητα μεταξύ των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το EaSI·

85.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι πληροφορίες και η κατανόηση της κλίμακας και των ειδών των υφιστάμενων διακρίσεων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή να λάβει μέτρα, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων συστημάτων, ώστε να εντοπίζονται οι περιπτώσεις διακρίσεων και να λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα για την πρόληψη και την εξάλειψη των εμποδίων και των διακρίσεων, με στόχο μια δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού·

86.  τονίζει ότι η έλλειψη δυνατότητας μεταφοράς των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στερεί τους εργαζομένους από ορισμένα κοινωνικά δικαιώματα και αποτελεί αντικίνητρο για την κινητικότητα των εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την κατάρτιση σχετικών νομοθετικών προτάσεων και ενθαρρύνει τη θέσπιση κινήτρων για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, με πλήρη σεβασμό του υφιστάμενου νομικού πλαισίου·

87.  επισημαίνει ότι η αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών πτυχίων και επαγγελματικών προσόντων από τα κράτη μέλη εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση και σημαντικό εμπόδιο για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να είναι εύκολη, οικονομικά προσιτή και φιλική προς τον χρήστη τόσο για τους πολίτες όσο και για τις εμπλεκόμενες εθνικές διοικήσεις· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου και, κατά περίπτωση, σε πλατφόρμες του ΟΟΣΑ·

88.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη συγκρισιμότητας των δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη ως προς το ποια δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για ποιον σκοπό· επιμένει επίσης ότι η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει τη συλλογή και παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και ιδίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι σε χώρα διαφορετική από τη δική τους·

89.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, καθώς και η αντιστοίχιση των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη, εξακολουθεί να αποτελεί στόχο προς επίτευξη στην πολιτική για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που παρέχονται από το ΕΚΤ, το EaSI και την πύλη EURES για την προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, προκειμένου να μειωθεί η ανεργία σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες και να αντιμετωπιστούν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε άλλες περιοχές·

90.  επισημαίνει με ανησυχία τα προβλήματα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις των έργων για τη διασυνοριακή κινητικότητα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του EaSI και ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά στις προσεχείς προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με την ενσωμάτωση υποχρεωτικών δεικτών αποτελεσμάτων που θα επιτρέπουν να μετρηθεί στην πράξη η προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης της Ένωσης και ο αντίκτυπος της παρεχόμενης υποστήριξης·

91.  λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την ανάγκη να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για την ενίσχυση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της Ένωσης και για την υπέρβαση των υφιστάμενων εμποδίων, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2021-2027 για μέτρα υπέρ μιας δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, καθώς τούτο θα επιτρέψει τη συνέχιση και την ομαλή λειτουργία των σχετικών εργαλείων και συστημάτων στο πεδίο αυτό· ζητεί επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συνέχιση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και δραστηριοτήτων που διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, τόσο μέσω της καλύτερης στόχευσης των χρηματοδοτικών πόρων όσο και μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής, των εθνικών αρχών και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

Μέρος XII – Ειδική έκθεση αριθ. 7/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ προς την Τουρκία: μόνο περιορισμένα αποτελέσματα μέχρι τώρα»

92.  είναι της άποψης ότι από το πρόγραμμα του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) για το 2018 και μετά, η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύσει καλύτερα τους πόρους του ΜΠΒ σε τομείς όπου οι μεταρρυθμίσεις καθυστερούν, αλλά είναι απαραίτητες για την αξιόπιστη πρόοδο προς την ένταξη στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς υψηλού επιπέδου και του οργανωμένου εγκλήματος, την ενίσχυση της ελευθερίας του Τύπου, την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και την ενίσχυση του εξωτερικού ελέγχου και της κοινωνίας των πολιτών·

93.  ζητεί από την Επιτροπή να καλύψει εκτενώς, κατά την επόμενη επικαιροποίηση των αξιολογήσεων τομεακής προσέγγισης, όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του συντονισμού των χορηγών βοήθειας της Τουρκίας, την ανάλυση ανά τομέα του προϋπολογισμού και, ειδικότερα, το πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεών του·

94.  δεδομένου του αντικτύπου που έχει ήδη η οπισθοδρόμηση επί της βιωσιμότητας των έργων στην Τουρκία, καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρήση πολιτικών προϋποθέσεων, καθώς και προϋποθέσεων ανά έργο:

   διατυπώνοντας προτάσεις στην επιτροπή ΜΠΒ ΙΙ για την προσαρμογή των συνολικών κονδυλίων του ΜΠΒ II για το έτος «N», συμπεριλαμβανομένης της επαναδιοχέτευσης ή της μείωσης των πόρων του ΜΠΒ II, ώστε να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις οπισθοδρόμησης ως προς τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κράτους δικαίου και της διακυβέρνησης, τις οποίες διαπίστωσε στην ετήσια έκθεσή της για την Τουρκία το έτος «N-1»·
   αποφασίζοντας, μέχρι το τέλος του 2017 και του 2020, εάν θα προβεί σε επιβράβευση των επιδόσεων στην Τουρκία· η απόφαση αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης, της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΜΠΒ και της επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων·
   αξιοποιώντας περισσότερο τη μέθοδο της άμεσης διαχείρισης για την αντιμετώπιση θεμελιωδών αναγκών στους τομείς όπου υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, ιδίως για την καταπολέμηση της διαφθοράς υψηλού επιπέδου και του οργανωμένου εγκλήματος, την ενίσχυση της ελευθερίας του Τύπου, την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών·
   για τα νέα έργα, και όταν είναι εφικτό, θέτοντας όρους υπό μορφή ελάχιστων απαιτήσεων για την υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των αναμενόμενων εκροών και της βιωσιμότητας· όταν δεν πληρούνται οι εν λόγω όροι, αυτό θα πρέπει να οδηγεί σε διορθωτικά μέτρα (π.χ. αναστολή πληρωμής ή ακύρωση έργου)·

95.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευρύνει την κάλυψη των εκθέσεων παρακολούθησης προσανατολισμένης στα αποτελέσματα (ROM) που αφορούν τις χρηματοδοτούμενες από την Ένωση πράξεις στην Τουρκία και να βελτιώσει τη συνάφεια και την αξιοπιστία των δεικτών έργου, συμπεριλαμβάνοντας διαθέσιμα στοιχεία αναφοράς, εφόσον υπάρχουν·

96.  είναι της άποψης ότι στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ, η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει επιλεκτικά την έμμεση διαχείριση, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των σχετικών κονδυλίων, την πολυπλοκότητα των έργων που καταρτίζονται και προκηρύσσονται από τις τουρκικές αρχές, καθώς και την ικανότητα της κεντρικής μονάδας χρηματοδότησης και σύναψης συμβάσεων για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

Μέρος XIII – Ειδική έκθεση αριθ. 8/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις από την ΕΕ: χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα»

97.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδίως διότι εφιστά εγκαίρως την προσοχή στην ανάγκη για πρόσθετους μηχανισμούς παρακολούθησης και εγγύησης που απαιτούνται τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των έργων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις οποίες στα επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάστηκαν δεν προσδιορίστηκαν κατάλληλα οι ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων διαφορετικών μεγεθών και από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας (αστοχίες της αγοράς) και η επίτευξη μακροχρόνιων αποτελεσμάτων δεν ήταν προτεραιότητα·

98.  θεωρεί ότι ο ρόλος των παραγωγικών επενδύσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα πρέπει να ενισχυθεί ως βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη, τις βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, τη μείωση των αποκλίσεων και των ανισοτήτων στο πλαίσιο της προσεχούς ανάπτυξης της πολιτικής συνοχής για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, με σκοπό την επίτευξη ανοδικής σύγκλισης μαζί με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών·

99.  επισημαίνει ότι, μολονότι ορισμένα από τα ελεγχθέντα έργα έχουν τηρήσει τους σχετικούς κανόνες και έχουν επιτύχει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, δεν ήταν σε θέση να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ως προς την αποτελεσματικότητα και ότι επιτεύχθηκαν βιώσιμες βελτιώσεις·

100.  παρατηρεί, εν προκειμένω, ότι για την περίοδο 2014-2020 ο Κανονισμός περί Κοινών Διατάξεων (άρθρο 71) δεν περιλάμβανε διατάξεις που ορίζουν την επίτευξη αποτελεσμάτων και τη βιωσιμότητά τους ως κριτήρια για τη διάρκεια των πράξεων· ως εκ τούτου, εφιστά την προσοχή στη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη σημαντική διαφορά μεταξύ της μέτρησης των εκροών μάλλον και όχι των αποτελεσμάτων από την άποψη της αξιολόγησης της βιωσιμότητας του έργου·

101.  είναι της άποψης ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί πραγματική προστιθέμενη αξία από τις παραγωγικές επενδύσεις, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί η επίτευξη αποτελεσμάτων ως βασικό μέλημα κατά την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του έργου· υποστηρίζει αποφασιστικά, στο πλαίσιο αυτό, τον ορισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη βιωσιμότητα ως την «ικανότητα ενός έργου να διατηρεί τα οφέλη του για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωσή του»·

102.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη στις νομοθετικές της προτάσεις κανονισμών για την περίοδο 2021-2027 τη ρητή σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη σαφή ιεράρχηση όχι μόνο των εκροών, αλλά και των δεικτών που είναι απαραίτητοι για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων·

103.  συμμερίζεται την ανησυχία του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων στις ΜΜΕ με γνώμονα την περιορισμένη επιχειρηματική τους ικανότητα, τα υψηλά ποσοστά αστοχιών και/ή την ιδιαίτερη ευπάθειά τους στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιάσουν την προσοχή τους στους τρόπους και τα μέσα για την προώθηση επιτυχών και βιώσιμων ενώσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων ΜΜΕ, αφού λάβουν υπόψη τόσο τις θετικές όσο και τις προβληματικές εμπειρίες του παρελθόντος·

104.  θεωρεί επιπλέον ότι οι μελλοντικές παραγωγικές επενδύσεις θα επιτύχουν βιώσιμα αποτελέσματα, εάν ενσωματωθούν σε μια επικαιροποιημένη ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής· είναι της γνώμης ότι με τον τρόπο αυτό οι παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να συμβάλουν ουσιωδώς στην υπέρβαση των σοβαρών ανισοτήτων στα επίπεδα της βιομηχανικής ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών, όπως περιγράφονται στην 6η και 7η έκθεση για τη συνοχή·

105.  καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει πλήρως στην εφαρμογή των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην παροχή στα κράτη μέλη έγκαιρης και κατάλληλης καθοδήγησης, μεταξύ άλλων εκδίδοντας σαφείς και διαφανείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους τρόπους καθορισμού και εφαρμογής κριτηρίων για τη βιωσιμότητα των έργων, καθώς και στη χρήση όλων των διαθέσιμων μηχανισμών, όπως η έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος, προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να ασκήσουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, αποφεύγοντας παράλληλα πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων ή των αντίστοιχων εθνικών αρχών·

106.  ζητεί, γενικά, από την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των έργων κατά την προπαρασκευαστική φάση και την φάση των διαπραγματεύσεων για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, με την καθιέρωση σαφούς πλαισίου διάθεσης πόρων (earmarks) και στόχων· παροτρύνει επίσης τις αρχές των κρατών μελών να τηρούν και να εφαρμόζουν τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να συνεργάζονται με την Επιτροπή για την εξέταση των υφιστάμενων πρακτικών και την καθιέρωση κοινών κανόνων και διαδικασιών με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων των έργων·

Μέρος XIV – Ειδική έκθεση αριθ. 9/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ: Πολλαπλές αδυναμίες και περιορισμένα οφέλη»

107.  είναι της άποψης ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να ενθαρρύνουν την εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), έως ότου επιλυθούν τα προβλήματα που εντοπίζονται στην παρούσα έκθεση και υλοποιηθούν επιτυχώς οι συστάσεις που διατυπώνονται κατωτέρω· ειδικότερα, η βελτίωση του θεσμικού και νομικού πλαισίου και της διαχείρισης των έργων, καθώς και η παροχή μεγαλύτερης διασφάλισης ότι η επιλογή της μεθόδου των ΣΔΙΤ εξασφαλίζει τη μέγιστη οικονομική αποδοτικότητα και ότι τα έργα ΣΔΙΤ αναμένεται να τύχουν επιτυχημένης διαχείρισης· τονίζει ότι ο μη προσδιορισμός και ο μη ορθός επιμερισμός των κινδύνων των έργων ενδέχεται να έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις για τον δημόσιο εταίρο και να παρεμποδίσει την επίτευξη των στόχων των έργων·

108.  προκειμένου να κατανέμεται καλύτερα το κόστος των καθυστερήσεων και των αναδιαπραγματεύσεων μεταξύ των εταίρων, με στόχο τον μετριασμό του οικονομικού αντικτύπου που έχουν οι καθυστερήσεις που αποδίδονται στον εταίρο από τον δημόσιο τομέα και οι αναδιαπραγματεύσεις των συμβάσεων στο τελικό κόστος των ΣΔΙΤ που επίσης βαρύνει τον ίδιο εταίρο, συνιστά τα εξής:

   τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν και να υποβάλουν προτάσεις τυποποιημένων συμβατικών διατάξεων με τις οποίες θα περιορίζεται το ύψος του ενδεχόμενου πρόσθετου κόστους που πρέπει να καταβάλει ο εταίρος του δημόσιου τομέα·
   τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογούν κάθε πρόωρη αναδιαπραγμάτευση σύμβασης, ώστε να διασφαλίζουν ότι το πρόσθετο κόστος που απορρέει από αυτή και βαρύνει τον εταίρο από τον δημόσιο τομέα είναι δεόντως αιτιολογημένο και συνάδει προς τις αρχές της οικονομικής αποδοτικότητας·

109.  προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η μέθοδος των ΣΔΙΤ είναι εκείνη που μεγιστοποιεί την οικονομική αποδοτικότητα και επιτυγχάνει τα δυνητικά οφέλη της, συνιστά τα εξής:

   τα κράτη μέλη πρέπει να βασίζουν την επιλογή της μεθόδου των ΣΔΙΤ σε τεκμηριωμένες συγκριτικές αναλύσεις, όπως στον δείκτη σύγκρισης του δημόσιου τομέα, ενώ πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες προσεγγίσεις που διασφαλίζουν ότι η μέθοδος των ΣΔΙΤ επιλέγεται μόνον εφόσον μεγιστοποιεί την οικονομική αποδοτικότητα, ακόμη και στο πλαίσιο απαισιόδοξων σεναρίων·
   η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη πρόσβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, προκειμένου αυτό να αξιολογεί την επιλογή της μεθόδου σύναψης συμβάσεων και τη σχετική διαδικασία που εφαρμόζουν οι δημόσιες αρχές, ακόμη και όταν η στήριξη της Ένωσης παρέχεται απευθείας σε ιδιωτικούς φορείς διά χρηματοοικονομικών μέσων·

110.  προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν την αναγκαία διοικητική ικανότητα, καθώς και σαφείς πολιτικές και στρατηγικές για τις ΣΔΙΤ, ώστε να υλοποιούν με επιτυχία συγχρηματοδοτούμενα από την Ένωση έργα ΣΔΙΤ, συνιστά τα εξής:

   τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν σαφείς πολιτικές και στρατηγικές για τις ΣΔΙΤ, στις οποίες να προσδιορίζεται σαφώς ο ρόλος που αναμένεται να διαδραματίσουν οι ΣΔΙΤ στο πλαίσιο των πολιτικών τους για τις επενδύσεις σε υποδομές, με σκοπό τον προσδιορισμό των τομέων στους οποίους ενδείκνυται η χρήση τους και τον καθορισμό ενδεχομένως ορίων στον βαθμό στον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά·
   η Επιτροπή πρέπει να προτείνει νομοθετικές τροποποιήσεις για τη συγκέντρωση της χρηματοδοτικής στήριξης προς μελλοντικές ΣΔΙΤ σε τομείς τους οποίους θεωρεί μεγάλης στρατηγικής σημασίας και συμβατούς με τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που συνεπάγονται οι ΣΔΙΤ, όπως το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ·

111.  προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεροληψίας υπέρ της επιλογής της μεθόδου των ΣΔΙΤ, να προωθηθεί περαιτέρω η διαφάνεια και να διασφαλιστεί ότι οι ΣΔΙΤ μπορούν να χρηματοδοτούνται αποτελεσματικά με κονδύλια της ΕΕ, συνιστά τα εξής:

   η Επιτροπή πρέπει να θέσει ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ από την Ένωση την παροχή διασφάλισης ότι η επιλογή της μεθόδου ΣΔΙΤ δικαιολογείται από λόγους οικονομικής αποδοτικότητας και ότι δεν επηρεάζεται αδικαιολόγητα από λόγους που αφορούν δημοσιονομικούς περιορισμούς ή τη στατιστική μεταχείρισή τους·
   τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τη διαφάνεια δημοσιεύοντας περιοδικές καταστάσεις έργων ΣΔΙΤ, οι οποίες να περιλαμβάνουν επαρκή και ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα περιουσιακά στοιχεία, τις μελλοντικές υποχρεώσεις και την εντός ή εκτός ισολογισμού εγγραφή τους, διασφαλίζοντας την προστασία των εμπιστευτικών και εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων·
   η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει την πρόσθετη πολυπλοκότητα των έργων ΣΔΙΤ συνδυαστικής χρηματοδότησης από την Ένωση, με σκοπό τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την απλούστευση των οικείων κανόνων και διαδικασιών των προγραμμάτων της Ένωσης·

Μέρος XV – Ειδική έκθεση αριθ. 10/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καθεστώς βασικής ενίσχυσης για τους γεωργούς – σε καλό δρόμο από άποψη λειτουργίας, με περιορισμένη όμως συμβολή στην απλούστευση, τη στόχευση και τη σύγκλιση των επιπέδων ενίσχυσης»

112.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, αφενός, ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο τις βασικές δικλίδες ελέγχου και, αφετέρου, ότι θα διορθώσουν τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης στις περιπτώσεις που η αξία τους έχει επηρεαστεί σημαντικά είτε από τη μη εφαρμογή των σχετικών κανόνων είτε από την απουσία επικαιροποιημένων πληροφοριών για τη χρήση της γης·

113.  καλεί την Επιτροπή:

   να προβεί σε επανεξέταση και απολογισμό της αποτελεσματικότητας των συστημάτων που διαθέτει για τη διάδοση των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η συνεπής ερμηνεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης·
   να εξετάσει, ενόψει μελλοντικής νομοθετικής πρότασης, επιλογές που θα της επιτρέπουν να επιβάλλει στα κράτη μέλη τη διαβίβαση βασικών πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των καθεστώτων άμεσης στήριξης·
   να αποσαφηνίσει τους ρόλους που αναλαμβάνουν η Επιτροπή και οι οργανισμοί πιστοποίησης, αντίστοιχα, όσον αφορά τον έλεγχο της ύπαρξης αποτελεσματικών βασικών δικλίδων ελέγχου και του υπολογισμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε κεντρικό επίπεδο·

114.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, πριν από την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης για τον μελλοντικό σχεδιασμό της κοινής γεωργικής πολιτικής, την εισοδηματική κατάσταση όλων των ομάδων γεωργών και να αναλύσει τις ανάγκες τους για στήριξη του εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατανομή της ενωσιακής και εθνικής στήριξης, το γεωργικό δυναμικό της γης, τις διαφορές των εκτάσεων που προορίζονται κυρίως για γεωργική παραγωγή ή συντήρηση, το κόστος και τη βιωσιμότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων, το εισόδημα από την παραγωγή τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων, καθώς και από μη γεωργικές πηγές, τους παράγοντες αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και την αξία των δημόσιων αγαθών που παρέχουν οι γεωργοί· καλεί την Επιτροπή να συνδέσει ευθύς εξαρχής τα προτεινόμενα μέτρα με κατάλληλους επιχειρησιακούς στόχους και γραμμές αναφοράς, με τα οποία να μπορούν να συγκρίνονται οι επιδόσεις της στήριξης·

Μέρος XVI – Ειδική έκθεση αριθ. 11/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Νέες επιλογές για τη χρηματοδότηση έργων αγροτικής ανάπτυξης: Αν και απλούστερες, δεν εστιάζουν στα αποτελέσματα»

115.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υιοθετεί ορισμένες από τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

116.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι νέες απλουστευμένες επιλογές κόστους χρησιμοποιούνται μόνο για πολύ μικρό μέρος των δαπανών στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και ότι δεν ενισχύουν το δυναμικό αυτής της πηγής χρηματοδότησης, μολονότι η απλούστευση θα πρέπει να είναι ένας τρόπος για την ενθάρρυνση των δικαιούχων να συμμετέχουν σε έργα·

117.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ λίγοι δείκτες που επιτρέπουν να αξιολογηθεί κατά πόσον οι στόχοι του μέτρου αυτού έχουν επιτευχθεί ή όχι·

118.  καλεί τα κράτη μέλη, καθώς και τους δικαιούχους και τις ενώσεις τους, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα των απλουστευμένων επιλογών κόστους στην αγροτική ανάπτυξη·

119.  υπενθυμίζει ότι η απλούστευση πρέπει να επιτρέπει κατάλληλα επίπεδα ελέγχου, η ευθύνη των οποίων πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια·

120.  υπενθυμίζει ότι η απλούστευση πρέπει να είναι προς όφελος τόσο των διοικήσεων όσο και των φορέων των έργων·

Μέρος XVII – Ειδική έκθεση αριθ. 12/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ευρυζωνικότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ: παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, δεν πρόκειται να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

121.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει τις παρατηρήσεις του·

122.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη φιλοδοξία της Επιτροπής να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον μελλοντικό ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως προκύπτει από την πρόταση για ένα ΠΔΠ 2021-2027·

123.  αναγνωρίζει τη σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής στον τομέα της ψηφιοποίησης και εφιστά την προσοχή σε πρωτοβουλίες όπως η «WiFi4EU», η οποία υποστηρίζει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi στα κέντρα της κοινωνικής ζωής·

124.  σημειώνει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη βελτίωση της ευρυζωνικής κάλυψης σε ολόκληρη την Ένωση, αλλά θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι πολλές αγροτικές περιοχές εξακολουθούν να μην διαθέτουν ευρυζωνική κάλυψη·

125.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες, προκειμένου να αυξηθούν σημαντικά και να διαφοροποιηθούν οι πηγές χρηματοδότησης προς στήριξη της ευρυζωνικής συνδετικότητας· υπενθυμίζει ότι για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 η Ένωση επένδυσε 2,74 δισεκατομμύρια EUR, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού οι επενδύσεις της Ένωσης υπερπενταπλασιάστηκαν και ανέρχονται πλέον σε σχεδόν 15 δισεκατομμύρια EUR·

126.  είναι πεπεισμένο ότι οι διαδικτυακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας αποτελούν βασικό στοιχείο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και μπορούν, κατά συνέπεια, να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον εκπαιδευτικό τομέα· θεωρεί ότι η πρόσβαση σε μια διαδικτυακή σύνδεση καλής ταχύτητας αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την καθημερινή ζωή, τις επιχειρήσεις και τις εθνικές κυβερνήσεις·

127.  υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα θα συμβάλουν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέμηση της μείωσης του πληθυσμού στις αγροτικές και τις απομονωμένες περιοχές· υποστηρίζει ότι οι αγροτικές και οι απομακρυσμένες περιοχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομοιογενής ενιαία αγορά·

128.  επικροτεί εν προκειμένω την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση των κανόνων της Ένωσης για τις τηλεπικοινωνίες, η οποία αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των επενδύσεων, ιδίως σε οικονομικά λιγότερο βιώσιμες περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα ή σε αγροτικές περιοχές·

129.  συμφωνεί με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν αναθεωρημένα σχέδια για την περίοδο μετά το 2020·

130.  καλεί, ως εκ τούτου, όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την έγκαιρη επίτευξη όχι μόνο των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ευρυζωνικότητα, αλλά και των στόχων της Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής «Κοινωνία των Gigabit 2025»: όλες οι αστικές περιοχές και όλες οι σημαντικές επίγειες διαδρομές μεταφορών να έχουν αδιάλειπτη κάλυψη 5G, και όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, οι ΜΜΕ και οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές, και κυρίως σε ερημωμένες και σε αραιοκατοικημένες περιοχές, να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο με ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε ταχύτητα Gigabit·

131.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να επανεξετάσουν την εντολή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους σύμφωνα με το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης για τις τηλεπικοινωνίες, ώστε οι εν λόγω αρχές να έχουν την εξουσία να επιβάλλουν στους φορείς εκμετάλλευσης τις συστάσεις και τα διορθωτικά μέτρα τους (συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων για μη συμμόρφωση)·

132.  πιστεύει ότι η χρηματοδοτική στήριξη για την ευρυζωνικότητα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα ισορροπημένο μείγμα επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων, στο πλαίσιο του οποίου οι επενδύσεις θα πρέπει να καθοδηγούνται από τη λογική της παρέμβασης και να λαμβάνουν υπόψη την περιφερειακή πραγματικότητα και την πραγματικότητα της αγοράς·

133.  είναι πεπεισμένο ότι η στήριξη για την ευρυζωνικότητα μέσω χρηματοδοτικών μέσων επικεντρώνεται κυρίως σε οικονομικά βιώσιμες περιφέρειες και καλά ανεπτυγμένες τοπικές αγορές· σημειώνει ότι οι επιχορηγήσεις είναι καταλληλότερες για αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι πράξεις με χρηματοδοτικά μέσα ενέχουν εκ προοιμίου μεγαλύτερο κίνδυνο·

134.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συλλέγει και να διαδίδει βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ευρυζωνικότητας, ειδικότερα όσον αφορά τον σχεδιασμό των επενδύσεων και την υλοποίηση των έργων·

135.  είναι πεπεισμένο ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να αποσαφηνίζει για τα κράτη μέλη την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων για την ευρυζωνικότητα και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει στο πλαίσιο αυτό περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τους στόχους σχετικά με τα 100 Mbps και την κοινωνία των Gigabit·

Μέρος XVIII – Ειδική έκθεση αριθ. 13/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία: η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των κρατών μελών, αλλά ο συντονισμός και η αξιολόγηση εμφανίζουν ορισμένες αδυναμίες»

136.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμφωνεί με τις συστάσεις του και εκθέτει στη συνέχεια τις δικές του παρατηρήσεις και συστάσεις·

137.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορεί να απλοποιηθεί η διαχείριση των ενεργειών για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, για παράδειγμα με την ενσωμάτωση του αριθμού των ταμείων στα οποία βασίζονται οι ενέργειες αυτές ή με τη συγκέντρωση της διαχείρισης η οποία σήμερα γίνεται από οκτώ Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και από την Ευρωπόλ, τη Eurojust και τα κράτη μέλη, με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας·

138.  αναγνωρίζει ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερη πρόκληση στην περίπτωση των ενεργειών που αποσκοπούν στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, αλλά τονίζει ότι οι δείκτες που αφορούν, για παράδειγμα, τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, δεν επαρκούν από μόνοι τους για τη μέτρηση των επιδόσεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, ιδίως, τους λόγους για τους οποίους τα επίπεδα συμμετοχής στις δραστηριότητές της διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και να επικεντρωθεί σε εκείνες τις δραστηριότητες που είναι σημαντικές για τα περισσότερα κράτη μέλη·

139.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με την παρακολούθηση της ενδιάμεσης έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για τη ριζοσπαστικοποίηση, όταν πρόκειται για τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με τρόπους καλύτερης αξιολόγησης σχετικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων·

140.  αναγνωρίζει ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης συχνά απαιτεί σε βάθος γνώση της κατάστασης σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στις γειτονιές, και ότι αυτού του είδους οι πληροφορίες δεν μπορούν να γενικεύονται, δεδομένου ότι κάθε γειτονιά μπορεί να έχει τις δικές της προκλήσεις και ευκαιρίες· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο των τοπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των τοπικών κοινωνικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων και τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών που είναι τοποθετημένοι σε μια συγκεκριμένη γειτονιά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να έχουν υπόψη τους το γεγονός αυτό κατά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να αποφεύγουν τα στερεότυπα και τις γενικεύσεις·

141.  τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων της Επιτροπής για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης είναι πιθανό να είναι υψηλότερες όταν πρόκειται για διασυνοριακές υποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου· υποστηρίζει τη διαδικασία αποκλιμάκωσης που εφαρμόζει η μονάδα της ΕΕ για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου της Ευρωπόλ (EU IRU) και την απόφαση να εστιαστεί η EU IRU στη διαδικτυακή προπαγάνδα που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες για να προσελκύουν όσο το δυνατόν περισσότερους οπαδούς· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις μεθόδους της για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της μονάδας της EU IRU, εξετάζοντας τον όγκο του τρομοκρατικού περιεχομένου που έχει αποσυρθεί από εταιρείες του διαδικτύου κατόπιν αποκλειστικά αιτήματος της EU IRU, χωρίς το περιεχόμενο αυτό να έχει επίσης επισημανθεί από τις αντίστοιχες εθνικές μονάδες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών ή από τις ίδιες τις εταιρείες του διαδικτύου, καθώς και αναπτύσσοντας μεθόδους για την απόδειξη της αποτελεσματικότητας από την άποψη του όγκου του περιεχομένου τρομοκρατικής προπαγάνδας που παραμένει στο διαδίκτυο, για παράδειγμα επειδή το προπαγανδιστικό περιεχόμενο που αποσύρεται απλώς αναρτάται εκ νέου ή μετακινείται σε άλλες πλατφόρμες·

Μέρος XIX – Ειδική έκθεση αριθ. 14/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά κέντρα αριστείας της ΕΕ: απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος»

142.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ συμφωνούν ως προς τις περισσότερες συστάσεις·

143.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διενεργήσουν από κοινού ανάλυση σε επίπεδο Ένωσης για τον προσδιορισμό των εξωτερικών, χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών (ΧΒΡΠ) κινδύνων για την Ένωση με στόχο την πλήρη σύνδεση της εσωτερικής και της εξωτερικής δράσης·

144.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις αξιολογήσεις συστημικού κινδύνου στις μεθοδολογίες για την εκτίμηση αναγκών και τα εθνικά σχέδια δράσης και να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα όλων των χωρών εταίρων που ζητούν βοήθεια για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εκτίμησης των αναγκών τους και κατάρτισης των εθνικών σχεδίων δράσης·

145.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των περιφερειακών δραστηριοτήτων, όπως οι ασκήσεις επί τόπου και επί χάρτου·

146.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναθέσουν αρμοδιότητες του ΧΒΡΠ τομέα σε καθορισμένα σημεία επαφής και/ή σε αρμόδιους για την μακροπρόθεσμη περιφερειακή συνεργασία υπαλλήλους του «μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη» (IcSP) σε όλες τις αντιπροσωπείες της Ένωσης, και να περιλάβουν τον ΧΒΡΠ τομέα στον διάλογο για θέματα στρατηγικής, ασφάλειας και πολιτικής·

147.  καλεί τη ΓΔ DEVO της Επιτροπής και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν με τις άλλες αρμόδιες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, ιδίως δε με την ΓΔ NEAR, καθώς και με άλλους χορηγούς βοήθειας, προκειμένου να εντοπίσουν δυνητικές συνεργίες και διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περισσότερο για τη στήριξη δραστηριοτήτων στον ΧΒΡΠ τομέα·

148.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τον γενικό στόχο της πρωτοβουλίας σε ειδικότερους στόχους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο έργου, καθιστώντας δυνατή τη μέτρηση των αποτελεσμάτων τόσο σε επίπεδο έργου όσο και σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και πρωτοβουλίας·

149.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει επίσης δείκτες επακόλουθων και αντικτύπου που καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πρωτοβουλίας σε σύγκριση με τους καθορισμένους στόχους·

150.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη δικτυακή πύλη της με τα προσήκοντα επίπεδα δικαιωμάτων πρόσβασης, καθώς και ότι μέσω της δικτυακής πύλης ΧΒΡΠ παρέχεται πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες οδηγίες·

Μέρος XX – Ειδική έκθεση αριθ. 15/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στον Νίγηρα και το Μάλι: περιορισμένη και αργή η πρόοδος»

151.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στον Νίγηρα και το Μάλι και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

152.  υπογραμμίζει κατ’ αρχάς τις προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων μερών που συμμετέχουν στην προετοιμασία και διεξαγωγή αυτών των δύο αποστολών της Ένωσης και του προσωπικού που έχει αναπτυχθεί επί τόπου με στόχο τη διαρθρωτική και βιώσιμη ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας στο Μάλι και τον Νίγηρα, και μάλιστα σε ένα περιφερειακό γεωπολιτικό πλαίσιο που εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο και κρίσιμο λόγω του συνδυασμού των υφιστάμενων απειλών·

153.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το προσωπικό που συμμετέχει στις αποστολές δεν έλαβε καμία εκπαίδευση πριν από την ανάπτυξη της αποστολής και καμία συνδρομή στην εκμάθηση των διαδικασιών και των έργων επιτόπου· εκτιμά ότι αυτή η έλλειψη εκπαίδευσης οδήγησε προφανώς σε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των επιχειρήσεων·

154.  θεωρεί ότι η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή θα πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη και αδιάλειπτη προσοχή στις λειτουργίες υποστήριξης για τη διευκόλυνση της ταχείας, αποτελεσματικής και συνεκτικής ανάπτυξης των αποστολών ΚΠΑΑ, να παρέχουν στο σύνολο του προσωπικού, πριν από την ανάπτυξη των αποστολών, εκπαίδευση επί των διαδικασιών και των πολιτικών της Ένωσης και να αναπτύσσουν περιεκτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τα επιχειρησιακά καθήκοντα (εκτιμήσεις των αναγκών, σχεδιασμός και παρακολούθηση των καθηκόντων και υποβολή εκθέσεων)· θεωρεί επίσης ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες αποστολές ΚΠΑΑ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των αποστολών που αναπτύσσονται και για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων και της επιτυχίας των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων αποστολών·

155.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στον Νίγηρα τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού, όταν αναγκάστηκε να παραμείνει και να εργαστεί σε ξενοδοχείο για έξι μήνες χωρίς κάποιο ειδικό σχέδιο ασφαλείας·

156.  τονίζει ότι ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εκτέλεση των επιχειρήσεων και την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διατηρήσουν στον προϋπολογισμό των αποστολών επαρκές επίπεδο δαπανών για την ασφάλεια προς όφελος της βέλτιστης εκτέλεσης της εντολής των αποστολών·

157.  επαναλαμβάνει επίσης την ανάγκη αποτελεσματικής χρήσης όλων των κατάλληλων διαύλων χρηματοδότησης για τις μελλοντικές αποστολές ΚΠΑΑ, δηλαδή του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, του καταπιστευματικού ταμείου εκτάκτου ανάγκης της Ένωσης για την Αφρική και της ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να εξασφαλιστούν η επίτευξη των πολιτικών στόχων των αποστολών και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

158.  ενθαρρύνει τη συνεργασία της ΕΥΕΔ με τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι τρέχουσες και οι μελλοντικές αποστολές ΚΠΑΑ διαθέτουν επαρκές προσωπικό, ώστε να μπορούν να λειτουργούν γρήγορα σε επίπεδο που προσεγγίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη δυναμικότητά τους (ή τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης) και, ει δυνατόν, για διάρκεια που αντιστοιχεί στη διάρκεια της εντολής των αποστολών·

159.  τονίζει ότι η έλλειψη επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των δύο αυτών αποστολών αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο για την ομαλή εξέλιξη της δράσης της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι χρειάστηκαν 18 μήνες, προκειμένου η αποστολή EUCAP Sahel Niger να καταστεί νομική οντότητα·

160.  θεωρεί ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές αποστολές ΚΠΑΑ θα διαθέτουν νομική προσωπικότητα και τους απαραίτητους προϋπολογισμούς το συντομότερο δυνατό·

161.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες της ΚΠΑΑ· σημειώνει ότι η διεξαγωγή των επιχειρήσεων ζημιώθηκε από τις επαχθείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα ανεπαρκείς επιδόσεις·

162.  σημειώνει τις δυσκολίες που ανέκυψαν όσον αφορά την κάλυψη των κενών θέσεων· υπενθυμίζει ότι το ποσοστό κάλυψης των θέσεων ήταν 72 % στον Νίγηρα και 77 % στο Μάλι· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να προτείνουν μεγαλύτερης διάρκειας αποσπάσεις υπαλλήλων από τα κράτη μέλη στις αποστολές, να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό συμβασιούχους υπαλλήλους και να δημοσιεύουν προσκλήσεις συνεισφορών, οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων με σκοπό την επίσπευση των προσλήψεων σε περίπτωση κενών θέσεων·

163.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ, προκειμένου να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των αποστολών ΚΠΑΑ, να εξασφαλίσει ότι κατά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό όλων των δραστηριοτήτων των αποστολών λαμβάνονται υπόψη οι πτυχές της βιωσιμότητας, με τη συστηματική αξιολόγηση των τοπικών αναγκών και της ικανότητας διατήρησης των αποτελεσμάτων σε τοπικό επίπεδο·

164.  καλεί την ΕΥΕΔ να βελτιώσει την παρακολούθηση των ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις αποστολές (παροχή εκπαίδευσης, συμβουλών ή εξοπλισμού) με τη διενέργεια τακτικών αξιολογήσεων, βάσει δεικτών, των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και του βαθμού ανάληψης ιδίας ευθύνης από τις οικείες εθνικές αρχές·

165.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συντονίζουν αποτελεσματικότερα τις αποστολές ΚΠΑΑ με άλλες προσπάθειες της Ένωσης σε περιφερειακό επίπεδο (όπως η αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya) και η G5 Σαχέλ), διμερείς αποστολές και διεθνείς προσπάθειες με παρόμοιους στόχους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, περισσότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της μέσω της ενίσχυσης των συνεργειών·

166.  ζητεί από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι η περάτωση των αποστολών ΚΠΑΑ και η εκκαθάριση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων λαμβάνουν χώρα υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξουν κοινή και ολοκληρωμένη στρατηγική εξόδου, καθορίζοντας σαφώς τους ρόλους και τις αρμοδιότητες κατά την περάτωση των αποστολών ΚΠΑΑ και περιορίζοντας παράλληλα τους ειδικούς κινδύνους που είναι εγγενείς στην περάτωση μιας αποστολής·

167.  επαναλαμβάνει, εν γένει, την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμηση· τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να είναι τα κράτη μέλη σε θέση να ανταποκριθούν αποφασιστικά στα κοινά ζητήματα ασφαλείας και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις αυτές σαφώς αυξάνονται και παρουσιάζονται με πρωτοφανή ένταση·

Μέρος XXI – Ειδική έκθεση αριθ. 16/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εκ των υστέρων επισκόπηση της νομοθεσίας: ένα σύστημα με καλά θεμέλια αλλά και ελλείψεις»

168.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμφωνεί με τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

169.  επισημαίνει το γεγονός ότι η παρακολούθηση το 2018, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, θα ξεκινήσει λίαν προσεχώς και ότι η διοργανική συνεδρίαση υψηλού επιπέδου θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους·

170.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει παρουσιάσει μία εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη έρευνα (π.χ. καλό μέγεθος δείγματος), η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για μελλοντικές αναλύσεις σε άλλους τομείς της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου· τονίζει επίσης ότι θα πρέπει να εξεταστεί η κατάρτιση πρόσθετων δεικτών επιδόσεων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω διοργανικής συμφωνίας·

171.  φρονεί ότι η ενεργός συμμετοχή και παρέμβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα αποβεί προς όφελος της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, μέσω της ενίσχυσης της διαδικασίας παρακολούθησης· πιστεύει ότι μια μεγαλύτερη χρήση ενημερωτικών εγγράφων του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

172.  επισημαίνει ότι η δημιουργία ενός κοινού διοργανικού εγχειριδίου για τις ρήτρες παρακολούθησης και επανεξέτασης, μαζί με κατευθυντήριες γραμμές και ρήτρες σύνταξης, θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση του νομοθετικού ελέγχου, στον βαθμό που δεν θα υπονόμευε την ελευθερία επιλογών πολιτικής των συννομοθετών·

173.  επισημαίνει ότι οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις θα μπορούσαν να εξεταστούν στο πλαίσιο μελλοντικής αναθεώρησης της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου·

174.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα πλαίσιο, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη θα θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά του δικαίου της Ένωσης στο εθνικό δίκαιο·

Μέρος XXII – Ειδική έκθεση αριθ. 17/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν με τις ενέργειές τους τη χαμηλή απορρόφηση κατά τα τελευταία έτη της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, χωρίς όμως να εστιάζουν επαρκώς στα αποτελέσματα»

175.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την πολύτιμη σύγκριση που κάνει μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, εστιάζοντας έτσι την προσοχή στις αναμενόμενες επικείμενες προκλήσεις για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά τη χρηστή και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα απορρόφηση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής·

176.  θεωρεί μη ικανοποιητική την απάντηση της Επιτροπής όσον αφορά τη σύσταση να προτείνει χρονοδιάγραμμα με τις βασικές ημερομηνίες-ορόσημο για την έγκριση του νομοθετικού πλαισίου ώστε να διασφαλίζεται ότι η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αρχίζει εγκαίρως και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση με βάση την αξιολόγησή της σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίηση των προγραμμάτων·

177.  συμμερίζεται τη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, μολονότι η απορρόφηση είναι σημαντική για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για την επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής συνοχής· πιστεύει ακράδαντα ότι η σχέση κόστους/οφέλους δεν αφορά απλώς το ποσό που δαπανάται αλλά το τι έχει επιτευχθεί με τους πόρους που εκταμιεύθηκαν·

178.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή φαίνεται να υποτιμά τον κίνδυνο, για τον οποίο προειδοποιεί επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020 θα μπορούσαν να αποδειχθούν μεγαλύτερες από εκείνες της περιόδου 2007-2013, δημιουργώντας, συνεπώς, σημαντική πίεση για την ορθή απορρόφηση των κονδυλίων στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού και διογκώνοντας τον κίνδυνο ανεπαρκούς συνεκτίμησης της σχέσης κόστους/οφέλους και της επίτευξης αποτελεσμάτων·

179.  ανησυχεί ότι η Επιτροπή δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο, που επίσης προσδιορίστηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος προκύπτει από το καθόλου ικανοποιητικό ποσοστό απορρόφησης στα μέσα της περιόδου προγραμματισμού, το οποίο είναι δύο φορές χαμηλότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική στιγμή κατά την προηγούμενη περίοδο, καθώς και την πίεση στην απορρόφηση λόγω της επικάλυψης του τέλους της τρέχουσας περιόδου με τα πρώτα έτη εφαρμογής της επόμενης περιόδου·

180.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόβλεψη και αξιολόγηση για κάθε κράτος μέλος όσον αφορά τη συσσώρευση αναλήψεων υποχρεώσεων που κινδυνεύουν να μην απορροφηθούν εγκαίρως μέχρι το τέλος της περιόδου, και να προτείνει μέτρα για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να μετριάσουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από την ανεπαρκή απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων·

181.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα μέτρα που θα ληφθούν, για να αποφευχθεί η αυτόματη αποδέσμευση από τα κράτη μέλη, τηρούν τους στόχους και τα αποτελέσματα που επιδιώκουν τα επιχειρησιακά προγράμματα και τα έργα και ότι εφαρμόζεται η σχετική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τα τροποποιημένα επιχειρησιακά προγράμματα·

182.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τους πόρους για τεχνική βοήθεια με δική της πρωτοβουλία και να βοηθήσει προορατικά τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την προσανατολισμένη στα αποτελέσματα απορρόφηση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής·

183.  εφιστά την προσοχή στον απώτερο σκοπό της πολιτικής συνοχής που είναι η στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και χωρών στην Ένωση και η συμβολή στη μείωση των αποκλίσεων και των ανισοτήτων εντός αυτής· υπογραμμίζει ότι αυτό πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή για τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς κατά την εκτέλεση και την απορρόφηση κονδυλίων της Ένωσης·

Μέρος XXIII – Ειδική έκθεση αριθ. 18/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εκπληρώνεται ο κύριος στόχος του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης;»

184.  θεωρεί ότι η ειδική έκθεση αριθ. 18/2018 παρέχει μια άκρως επίκαιρη και σημαντική ανάλυση, η οποία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εφαρμόζει τις διατάξεις που διέπουν το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) από την άποψη της επίτευξης του κύριου στόχου του, που είναι η επιτυχής πορεία των κρατών μελών προς την επίτευξη των αντίστοιχων ενδιάμεσων στόχων τους όσον αφορά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα·

Μέρος XXIV – Ειδική έκθεση αριθ. 19/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας: προς το παρόν, τίποτε άλλο από ένα αναποτελεσματικό συνονθύλευμα»

185.  εκφράζει ικανοποίηση για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

186.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποστηρίζει τα πορίσματά του·

187.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή θα εφαρμόσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

188.  υπογραμμίζει ότι οι πιθανότητες βελτίωσης της κατάστασης εξακολουθούν να είναι περιορισμένες, εκτός εάν κάθε κράτος μέλος επιδείξει την πολιτική βούληση για βελτίωση της κατάστασης·

189.  στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των «Ευρωπαίων Συντονιστών» στον εν λόγω τομέα (ΔΕΔ-Μ)·

190.  υπενθυμίζει την εντολή των Ευρωπαίων Συντονιστών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

   κατάρτιση του σχετικού προγράμματος εργασίας για τον εκάστοτε διάδρομο (μαζί με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη) ή του προγράμματος εργασίας για μια οριζόντια προτεραιότητα·
   στήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος εργασίας· όπου και όταν κρίνεται αναγκαίο, επισήμανση των δυσκολιών και αναζήτηση των κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων·
   τακτική διαβούλευση με το φόρουμ διαδρόμων (ένα συμβουλευτικό όργανο στο οποίο συμμετέχουν τα κράτη μέλη και διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη)·
   διατύπωση συστάσεων σε τομείς όπως η ανάπτυξη των μεταφορών κατά μήκος των διαδρόμων ή η πρόσβαση σε χρηματοδότηση / πηγές χρηματοδότησης·
   υποβολή ετήσιας έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται·

191.  υπογραμμίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των διασυνοριακών έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξακολουθήσουν να αξιοποιούνται αυτοί οι μηχανισμοί χρηματοδότησης για να ξεπεραστούν τα πολιτικά εμπόδια και τα εμπόδια όσον αφορά τις υποδομές, καθώς και για να επιταχυνθεί η εδαφική και κοινωνικοοικονομική συνοχή των περιφερειών της Ένωσης με σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας·

192.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι σημαντικό να προωθούνται, όχι μόνο οι προσβάσιμες και ποιοτικές επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά και οι εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών, περιβαλλοντικών, υλικοτεχνικών πλεονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων στον τομέα της ασφάλειας·

Μέρος XXV – Ειδική έκθεση αριθ. 20/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας: αναγκαία η επανεστίαση της στήριξης της ΕΕ»

193.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει στη συνέχεια τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

194.  αναγνωρίζει ότι η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή αντιμετωπίζουν εξαιρετικά περίπλοκες καταστάσεις στην Αφρική με πολυάριθμες πολιτικές και επιχειρησιακές προκλήσεις και περιορισμούς σε πολλούς τομείς, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία των κύριων ενδιαφερόμενων μερών, τη χρηματοδότηση και τις ελλείψεις των θεσμικών οργάνων, καθώς και την πολιτική βούληση για παρέμβαση, πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων·

195.  έχει επίγνωση της πολυπλοκότητας του σχετικού θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη των συγκρούσεων και την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας, με την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική (APF), τους υποπεριφερειακούς οργανισμούς (SRO), τις περιφερειακές οικονομικές κοινότητες (ΠΟΚ) και τους περιφερειακούς μηχανισμούς για την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση συγκρούσεων (ΠΜ)·

196.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας (APSA) πάσχει από ισχυρή εξάρτηση από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης (λόγω της χαμηλής συνεισφοράς των κρατών μελών στο Ταμείο για την Ειρήνη και της περιορισμένης πρόσθετης χρηματοδότησης που προσέλκυσε η APSA από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης)·

197.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι αυτή η απουσία ανάληψης ευθύνης και οικονομικής βιωσιμότητας από πλευράς της αφρικανικής ηπείρου με υψηλή εξάρτηση από χορηγούς και διεθνείς εταίρους οδηγεί σε επιχειρησιακές ελλείψεις, ιδίως όσον αφορά θέματα στελέχωσης, δηλαδή την παρουσία λίγων ειδικευμένων υπαλλήλων ή στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με τις βασικές αποστολές για την ειρήνη και την ασφάλεια στην αφρικανική ήπειρο·

198.  πιστεύει ότι, αν και η στήριξη της Ένωσης προς την APSA έχει σχεδιαστεί με βάση ένα στρατηγικό πλαίσιο που καθορίζεται στους χάρτες πορείας, θα πρέπει να επιδιώκεται συνεχώς ο κατάλληλος συντονισμός των χορηγών·

199.  εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η στήριξη της Ένωσης επικεντρώνεται κυρίως στις βασικές δαπάνες λειτουργίας με έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδίου· τονίζει την ανάγκη να εγκαταλειφθεί η στήριξη των δαπανών της APSA από την Ένωση και να υποστηριχθούν σαφείς μακροπρόθεσμες προοπτικές και στόχοι που συμβάλλουν στη σταθερότητα της Αφρικής και, γενικότερα, στην εταιρική σχέση μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

200.  υπενθυμίζει τη σημασία της ενίσχυσης του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων, των λειτουργικών ικανοτήτων της ΑΕ και των SRO σε συνδυασμό με καλύτερο πλαίσιο συντονισμού μεταξύ όλων των φορέων, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή βελτιστοποίηση της συνοχής των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων της στήριξης της Ένωσης σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

201.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις ανεπάρκειες των συστημάτων παρακολούθησης όσον αφορά την ικανότητά τους να παρέχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει την ικανότητα του συστήματος αξιολόγησης σε σχέση με δραστηριότητες και επιδόσεις για να καταδεικνύεται σαφώς ότι οι συνεισφορές της Ένωσης μπορούν να συνδέονται ως επί το πλείστον με απτά και θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή·

202.  επισημαίνει, ως βασική αρχή, ότι το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να αναπτυχθεί για να συλλέγονται και να αναλύονται δεδομένα/δείκτες σε επίπεδο δραστηριοτήτων, εκροών, ειδικών αντικειμενικών και στρατηγικών στόχων, προκειμένου να αξιολογούνται η αποτελεσματική εφαρμογή του συμφωνηθέντος χάρτη πορείας της APSA, η συνάφεια και η βιωσιμότητά του·

203.  καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να δρομολογήσουν μια αποστολή παρακολούθησης βάσει αποτελεσμάτων (ROM) και να υποβάλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν·

Μέρος XXVI – Ειδική έκθεση αριθ. 21/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η επιλογή και η παρακολούθηση των έργων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ την περίοδο 2014-2020 εξακολουθούν να εστιάζουν κυρίως στις εκροές»

204.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις του·

205.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα χαμηλά ποσοστά εκτέλεσης στο μέσο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των πλέον επειγόντως αναγκαίων αποτελεσμάτων στους τομείς που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, και, ως εκ τούτου, καθυστερούν το αναμενόμενο αποτέλεσμα των επενδύσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη συνοχή και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων·

206.  καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην επιτάχυνση της απορρόφησης των ΕΔΕΤ και να ενισχύσει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων των ΕΔΕΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά τα κονδύλια συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής και των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

207.  παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν στο ισχύον πλαίσιο επιδόσεων των ΕΔΕΤ, καθώς και να χρησιμοποιήσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την περίοδο 2014-2020, προκειμένου να βελτιώσει το πλαίσιο επιδόσεων για την επόμενη περίοδο και να διασφαλίσει ότι προβλέπονται σαφείς κανόνες για τους δείκτες, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επίτευξης αποτελεσμάτων·

208.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια ομαλή και αδιάκοπη διαδικασία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου προς ένα νέο Σώμα Επιτρόπων, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι προσανατολισμένες προς τα αποτελέσματα επιδόσεις των ΕΔΕΤ δεν θα αποδυναμωθούν στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού εξ αιτίας της ανάγκης ταχείας απορρόφησης των κονδυλίων·

209.  λαμβάνει υπό σημείωση τις απαντήσεις της Επιτροπής ότι η νομοθετική της πρόταση για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020 περιλαμβάνει κατάλογο κοινών δεικτών αποτελέσματος για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ·

210.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ δεν περιλαμβάνουν διατάξεις που να επιτρέπουν να χαρακτηρίζονται οι «ενέργειες που καθορίζονται σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς κανόνες», όπως προβλέπεται στους ορισμούς του «αποτελέσματος» και των «εκροών» στον δημοσιονομικό κανονισμό, ως αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν και, κατά συνέπεια, να μετρώνται με δείκτες αποτελέσματος στο πλαίσιο αυτών των ταμείων·

211.  ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το κενό αυτό και να διασφαλίσει ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση για τον καθορισμό του πλαισίου επιδόσεων από τα κράτη μέλη για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027·

212.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν υπέβαλε ολοκληρωμένη πρόταση για μια πολιτική στρατηγική της Ένωσης για την περίοδο μετά το 2020, η οποία θα παρείχε ορόσημα για τους στόχους του επόμενου ΠΔΠ καθώς και τον αναγκαίο προσανατολισμό στα κράτη μέλη, ώστε να επιδιώξουν αποτελέσματα που θα συμβάλουν στις κοινές προτεραιότητες της Ένωσης και στην επίτευξη μιας Ένωσης με περισσότερη συνέπεια και συνοχή·

Μέρος XXVII – Ειδική έκθεση αριθ. 22/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+: εκατομμύρια συμμετέχοντες και πολύπλευρη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η μέτρηση των επιδόσεων όμως χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων»

213.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις πρόσθετες μορφές ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που προκύπτουν από το πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020), πέραν εκείνων που λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο του καθορισμού της νομικής βάσης· παρατηρεί ότι οι τεχνικές και οι δείκτες αξιολόγησης για το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται, όσο το δυνατόν περισσότερο, από μια σφαιρική και ποιοτική προσέγγιση, λαμβανομένης υπόψη της πολυδιάστατης φύσης των αποτελεσμάτων των μακροπρόθεσμων ενεργειών αυτού του είδους·

214.  επισημαίνει ότι ο ορισμός των «μειονεκτούντων συμμετεχόντων/συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες» δεν είναι αυτή τη στιγμή εναρμονισμένος και διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· παρατηρεί ότι ένας κοινός ορισμός θα επέτρεπε την ακριβέστερη εκτίμηση του αντικτύπου του προγράμματος και θα δημιουργούσε μια πιο στέρεη βάση για την αύξηση της απήχησής του στους εν λόγω συμμετέχοντες, καθώς και για την ανάπτυξη θετικών ενεργειών στήριξής τους·

215.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επαναφορά της ατομικής κινητικότητας των μαθητών στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 που περιλαμβάνεται στην πρόταση για το νέο πρόγραμμα Erasmus (2021-2027)·

216.  αναγνωρίζει τη σημασία της διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης (OLS)· θεωρεί ότι το εν λόγω μέσο θα πρέπει να είναι ανοικτό σε όλους τους συμμετέχοντες και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να συμπληρώνεται με μαθήματα εκμάθησης γλώσσας σε αίθουσα διδασκαλίας·

217.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση απλουστευμένων μεθόδων χρηματοδότησης (κατ’ αποκοπή ποσά, ενιαίοι συντελεστές και μοναδιαίο κόστος)· αναγνωρίζει, ωστόσο, την ανάγκη να προσαρμόζονται τα ποσά των επιχορηγήσεων στο κόστος διαβίωσης και παραμονής στη χώρα ή την περιφέρεια υποδοχής και να επανεξετάζονται τακτικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται δικαιότερη πρόσβαση στην ατομική κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες·

218.  θεωρεί ότι, προκειμένου να προωθηθεί η πρόσβαση στην ατομική κινητικότητα για συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση και με λιγότερες ευκαιρίες, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο προχρηματοδότησης στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 του νέου προγράμματος Erasmus·

219.  παρατηρεί ότι η καλύτερη προώθηση της κινητικότητας των διδακτορικών φοιτητών θα απαιτούσε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την ελάχιστη περίοδο κινητικότητας των τριών μηνών που προβλέπεται σήμερα·

220.  αναγνωρίζει ότι ο μηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επισημαίνει ότι δεν περιλήφθηκε στην πρόταση για το νέο πρόγραμμα Erasmus (2021-2027)·

Μέρος XXVIII – Ειδική έκθεση αριθ. 23/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η προστασία της υγείας μας παραμένει ανεπαρκής»

221.  είναι της άποψης, ότι, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η δράση της για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η Επιτροπή πρέπει:

   να μοιράζεται τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών που έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν με επιτυχία τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στα σχέδιά τους για την ποιότητα του αέρα, μεταξύ άλλων εκείνες που αφορούν τη διάθεση χρήσιμων πληροφοριών για σκοπούς παρακολούθησης· στοχοθετημένα, εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα· και προγραμματισμένες μειώσεις των επιπέδων συγκέντρωσης σε συγκεκριμένες τοποθεσίες·
   να διαχειρίζεται ενεργά κάθε στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει ώστε να συντομεύεται το χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση των υποθέσεων ή την υποβολή τους στην κρίση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   να συνδράμει τη συνεργασία των κρατών μελών που επηρεάζονται περισσότερο από τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση εντός της Ένωσης, καθώς και τις κοινές τους δραστηριότητες, εισάγοντας μεταξύ άλλων συναφή μέτρα στα σχέδιά τους για την ποιότητα του αέρα·

222.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα ακόλουθα ζητήματα κατά την προετοιμασία της πρότασής της προς τον νομοθέτη:

   την επικαιροποίηση των οριακών τιμών και των τιμών-στόχου της Ένωσης (για ΑΣ, SO2 και O3), σε συμφωνία με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ· τη μείωση του αριθμού των φορών υπέρβασης των προτύπων όσον αφορά τις συγκεντρώσεις (για ΑΣ, NO2, SO2 και O3)· και τον καθορισμό βραχυπρόθεσμης οριακής τιμής για ΑΣ2,5 και ορίων συναγερμού για ΑΣ·
   βελτιώσεις των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα, ιδίως προσανατολίζοντας τα σχέδια στην επίτευξη αποτελεσμάτων και επιβάλλοντας την υποβολή ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή τους καθώς και την επικαιροποίησή τους, όταν απαιτείται· ο αριθμός των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα ανά ζώνη ποιότητας του αέρα πρέπει να περιοριστεί·
   την ακρίβεια των απαιτήσεων για την εγκατάσταση σταθμών μέτρησης για τη βιομηχανία και για την κυκλοφορία, για την καλύτερη μέτρηση της υψηλότερης έκθεσης του πληθυσμού στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τον καθορισμό ελάχιστου αριθμού σταθμών μέτρησης ανά κατηγορία (κυκλοφορία, βιομηχανία ή μη εκτεθειμένες τοποθεσίες)·
   τη δυνατότητα της Επιτροπής να απαιτεί πρόσθετα σημεία παρακολούθησης όταν εκτιμά ότι αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·
   τη συντόμευση της προθεσμίας (που επί του παρόντος λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους ν+1) τουλάχιστον την 30ή Ιουνίου ν+1, για την υποβολή επικυρωμένων στοιχείων, και την επιβολή ρητής υποχρέωσης στα κράτη μέλη να παρέχουν ενημερωμένα (σε πραγματικό χρόνο) στοιχεία·
   ρητές διατάξεις οι οποίες διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

223.  για την περαιτέρω ενσωμάτωση της ποιότητας του αέρα στις πολιτικές της Ένωσης, ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει:

   άλλες πολιτικές της Ένωσης οι οποίες περιέχουν πτυχές που μπορεί να αποβαίνουν εις βάρος του καθαρού αέρα και να λάβει μέτρα για την καλύτερη εναρμόνιση των πολιτικών αυτών με τον στόχο για την ποιότητα του αέρα·
   τη χρησιμοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης που διατίθεται προς στήριξη στόχων της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα στην πράξη, με σκοπό την αντιμετώπιση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, ιδίως ΑΣ, NOX και SO2·

224.  για τη βελτίωση της ποιότητας της ενημέρωσης των πολιτών, καλεί την Επιτροπή:

   να προσδιορίσει και να συγκεντρώσει, με τη βοήθεια επαγγελματιών του τομέα της υγείας, τις πιο κρίσιμες πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρέχουν στους πολίτες η Επιτροπή και οι αρχές των κρατών μελών (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τις επιπτώσεις στην υγεία και συστάσεων για τους τρόπους συμπεριφοράς)·
   να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να θεσπίσουν βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας με τους πολίτες και συμμετοχής των πολιτών σε θέματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα·
   να δημοσιεύει κατατάξεις των ζωνών ποιότητας του αέρα, με την καλύτερη και τη χειρότερη πρόοδο που επιτυγχάνεται κάθε έτος, και να γνωστοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν οι πιο επιτυχημένες τοποθεσίες·
   να δημιουργήσει έναν διαδικτυακό εργαλείο που θα παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να αναφέρουν παραβάσεις της ποιότητας του αέρα και να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα μέτρα των κρατών μελών για την ποιότητα του αέρα·
   να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να αναπτύξουν εύχρηστα εργαλεία για την πρόσβαση του ευρέος κοινού σε ενημέρωση και παρακολούθηση όσον αφορά την ποιότητα του αέρα (για παράδειγμα, εφαρμογές έξυπνου τηλεφώνου ή/και ειδικές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)·
   μαζί με τα κράτη μέλη, να επιδιώξει συμφωνία για την εναρμόνιση των δεικτών ποιότητας του αέρα·

Μέρος XXIX – Ειδική έκθεση αριθ. 24/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο ««Επίδειξη της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εμπορική κλίμακα στην ΕΕ: δεν επιτεύχθηκε η επιδιωκόμενη πρόοδος την περασμένη δεκαετία»

225.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Επίδειξη της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εμπορική κλίμακα στην ΕΕ: δεν επιτεύχθηκε η επιδιωκόμενη πρόοδος την περασμένη δεκαετία» και εκθέτει κατωτέρω τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του·

226.  χαιρετίζει τις φιλόδοξες δεσμεύσεις της Ένωσης για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών της τουλάχιστον κατά 20 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020 και κατά 40 % έως το 2030, και για τη δαπάνη τουλάχιστον του 20 % του προϋπολογισμού της σε δράσεις σχετικές με το κλίμα κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020·

227.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη φιλοδοξία της Ένωσης να αναδειχθεί σε ηγέτη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως· θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία να εμμείνει η Επιτροπή στον ηγετικό της ρόλο και στη δέσμευσή της όσον αφορά ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να εδραιώσει τη διεθνή αξιοπιστία της και τον αντίκτυπο των εργαλείων της για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών όσον αφορά την πολιτική της Ένωσης για το κλίμα και την πράσινη διπλωματία τα προσεχή έτη·

228.  πιστεύει ότι απαιτούνται περισσότερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων οργάνων της Ένωσης, των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής και των εταίρων της βιομηχανίας και ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να συνδυαστούν, προκειμένου να επιτευχθεί ευνοϊκό περιβάλλον για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προσαρμογής και της ανάπτυξης επενδυτικών συνθηκών και μέσων·

229.  τονίζει ότι ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για ζητήματα που αφορούν το κλίμα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, προκειμένου όχι μόνο να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις, αλλά και να επιτραπεί στην Ένωση να παραμείνει πρωτοπόρος σε θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή·

230.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναπτύξει εντατικότερο συντονισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντικών καινοτομιών·

231.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να μεριμνήσει η Επιτροπή ιδίως για ένα ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις πολιτικές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της διάθεσης τουλάχιστον του 20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης για μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή·

232.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κράτη μέλη, η οποία δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, βλάπτει τις επενδυτικές συνθήκες, επηρεάζει τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και την πρόοδο των καινοτόμων έργων επίδειξης στον τομέα της ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και παρέχει περιορισμένη μόνο δυνατότητα ανάκτησης χρημάτων από ατελέσφορα έργα· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών στην επίτευξη των στόχων για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

233.  εκφράζει τη λύπη του για τη γενική χαμηλή βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα των χρηματοδοτούμενων έργων και τη μη αξιοποίηση των απτών αποτελεσμάτων των έργων·

234.  πιστεύει ότι απαιτούνται καλύτερα στοχευμένες στρατηγικές σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για να σημειωθεί επιτυχία στον εν λόγω τομέα· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια συγκεκριμένη συνολική στρατηγική για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων, που θα προβλέπει ειδικά σχέδια δράσης για κάθε τομέα, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις, λεπτομερή μέτρα και μέσα, μεθοδολογία μέτρησης και υποβολής εκθέσεων καθώς και δείκτες επιδόσεων·

235.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει γενικά τη συμβατότητα των διαφόρων τομέων του προϋπολογισμού για να συμπληρώσει τα προγράμματα που στοχεύουν στην οικοδόμηση μια οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία συγκεκριμένων στόχων σε ουσιαστικά τμήματα του προϋπολογισμού της Ένωσης·

236.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ταχέως πρόσφορο έδαφος για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προσαρμόζοντας τις επενδυτικές συνθήκες της, τα πλαίσια δαπανών και τα μέσα για καινοτομία και εκσυγχρονισμό σε όλους τους πρωτεύοντες σχετικούς τομείς·

Μέρος XXX – Ειδική έκθεση αριθ. 25/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Οδηγία για τις πλημμύρες: πρόοδος ως προς την αξιολόγηση των κινδύνων, ανάγκη βελτίωσης του σχεδιασμού και της υλοποίησης»

237.  καλεί την Επιτροπή, κατά την άσκηση της εποπτικής της ιδιότητας δυνάμει της οδηγίας για τις πλημμύρες, να βεβαιωθεί, κατά την εξέταση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας (ΣΔΚΠ) του δεύτερου και των επόμενων κύκλων, ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν ποσοτικά και χρονικά προσδιορισμένους στόχους για τις αντιπλημμυρικές δράσεις, κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται προς την επίτευξή τους, σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες· καλεί την Επιτροπή να κοινοποιεί σε όλα τα κράτη μέλη τυχόν περιπτώσεις ορθής πρακτικής που αφορούν τον καθορισμό στόχων·

238.  καλεί την Επιτροπή, κατά την άσκηση της εποπτικής της ιδιότητας δυνάμει της οδηγίας για τις πλημμύρες και εγκαίρως για τον δεύτερο κύκλο της οδηγίας για τις πλημμύρες, να εξετάσει και να υποβάλει στοιχεία σχετικά με το κατά πόσον τα κράτη μέλη:

   έχουν προσδιορίσει πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών που απορρέουν από τα ΣΔΚΠ και έχουν καθορίσει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανάλογο με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση·
   έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης διασυνοριακών επενδύσεων για αντιπλημμυρικά μέτρα σε διεθνείς λεκάνες απορροής ποταμού·

239.  καλεί την Επιτροπή, κατά την άσκηση της εποπτικής της ιδιότητας δυνάμει της οδηγίας για τις πλημμύρες και υπό το καθεστώς της επιμερισμένης διαχείρισης, να συγχρηματοδοτεί, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλεται αίτημα για ενωσιακά κονδύλια, μόνο όσα αντιπλημμυρικά μέτρα έχουν προτεραιότητα σύμφωνα με τα μελλοντικά ΣΔΚΠ· στο πλαίσιο της εν λόγω ιεράρχησης κατά προτεραιότητα, τα κράτη μέλη πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά και συναφή κριτήρια, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:

   η ύπαρξη καλής ποιότητας ανάλυσης κόστους-οφέλους, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής για τις επενδύσεις και,
   κατά περίπτωση, ένα κριτήριο που λαμβάνει υπόψη τον διασυνοριακό αντίκτυπο των έργων·

240.  καλεί την Επιτροπή, κατά την άσκηση της εποπτικής της ιδιότητας δυνάμει της οδηγίας για τις πλημμύρες και της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, να ελέγχει και να επιβάλλει τη συμμόρφωση των νέων αντιπλημμυρικών υποδομών, που προτείνονται από τα κράτη μέλη στα ΣΔΚΠ, με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα·

241.  καλεί την Επιτροπή, κατά την άσκηση της εποπτικής της ιδιότητας δυνάμει της οδηγίας για τις πλημμύρες και της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, να εξακριβώνει, κάθε φορά που υποβάλλεται αίτημα για συγχρηματοδότηση από την Ένωση, εάν τα κράτη μέλη έχουν αναλύσει τη σκοπιμότητα εφαρμογής σημαντικών πράσινων μέτρων, μόνων ή σε συνδυασμό με γκρίζες λύσεις·

242.  καλεί την Επιτροπή, κατά την άσκηση της εποπτικής της ιδιότητας δυνάμει της οδηγίας για τις πλημμύρες, να ελέγχει εάν τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της γνώσης και της μοντελοποίησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις πλημμύρες·

243.  καλεί την Επιτροπή, κατά την άσκηση της εποπτικής της ιδιότητας δυνάμει της οδηγίας για τις πλημμύρες, να ελέγξει, κατά την επανεξέταση των εγγράφων που απαιτούνται για τον δεύτερο κύκλο της οδηγίας για τις πλημμύρες, κατά πόσον τα κράτη μέλη:

   προβαίνουν σε εκτίμηση και μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις πλημμύρες μέσω μελετών και ερευνών·
   αναπτύσσουν κατάλληλα εργαλεία για καλύτερη ανάλυση και πρόβλεψη:
   α) πλημμυρών από βροχή, συμπεριλαμβανομένων των αστραπιαίων πλημμυρών·
   β) παράκτιων πλημμυρών λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας·
   στις περιπτώσεις που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν μπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικά, προγραμματίζουν ευέλικτα μέτρα που επιτρέπουν την προσαρμογή του βαθμού προστασίας, εφόσον κριθεί αναγκαίο·

244.  καλεί την Επιτροπή, κατά την επανεξέταση των ΣΔΚΠ για τον δεύτερο κύκλο, να εξετάσει εάν τα κράτη μέλη έχουν προγραμματίσει δράση:

   για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι των κινδύνων πλημμύρας και
   για την αύξηση της κάλυψης, παραδείγματος χάριν μέσω της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με την ασφάλιση έναντι πλημμυρών·

245.  καλεί την Επιτροπή, κατά την άσκηση της εποπτικής της ιδιότητας δυνάμει της οδηγίας για τις πλημμύρες:

   να εξακριβώνει κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν χρησιμοποιήσει τα ΣΔΚΠ τους, προκειμένου να αξιολογήσουν τον βαθμό στον οποίο οι κανόνες χωροταξικού σχεδιασμού των κρατών μελών σχεδιάζονται κατάλληλα και εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες και
   να διαδίδει ορθές πρακτικές και κατευθυντήριες οδηγίες στα κράτη μέλη·

Μέρος XXXI – Ειδική έκθεση αριθ. 26/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Σειρά καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων: τι έφταιξε;»

246.  σημειώνει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής των συστημάτων πληροφοριών των τελωνείων·

247.  επαινεί την ανάλυση της κατάστασης και τα συμπεράσματα που παρουσίασε το Ελεγκτικό Συνέδριο·

248.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών, που είναι καίριας σημασίας για τη λειτουργία της Ένωσης· εκτιμά την προσέγγιση του να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα «Τελωνεία 2020»·

249.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή, παρά ορισμένες πρόσθετες εξηγήσεις και διαφωνίες σχετικά με ένα μέρος των παρατηρήσεων, αποδέχεται όλες τις συστάσεις που διατυπώνονται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

250.  τονίζει ότι, ενώ για το επόμενο πρόγραμμα η Επιτροπή προβλέπει 950 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές και υπάρχει συναίνεση με το Κοινοβούλιο σχετικά με το ποσό αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή να γίνει εγκαίρως, ολοκληρωτικά και εντός των δημοσιονομικών ορίων·

251.  φρονεί ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα υγιές πολυετές στρατηγικό σχέδιο που να καθορίζει ένα στρατηγικό πλαίσιο και ορόσημα για τη συνεκτική και αποτελεσματική διαχείριση των έργων ΤΠ· επισημαίνει ότι οι στόχοι, οι δείκτες, το χρονοδιάγραμμα και οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι πρέπει να καθοριστούν σωστά στο εν λόγω σχέδιο·

252.  τονίζει πως, δεδομένου ότι, με την έναρξη του νέου ΠΔΠ, διάφορα προγράμματα, για παράδειγμα το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, τα προγράμματα «FISCALIS» και «Τελωνεία», καθώς και το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων θα πρέπει να ενεργούν σε συνέργεια, υπάρχει ανάγκη εκτίμησης των επιπτώσεων της αρνητικής επίδρασης πιθανών καθυστερήσεων στην εφαρμογή ενός από τα στοιχεία για τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος·

253.  υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί η αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα και να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του προγράμματος·

254.  τονίζει ότι, ενώ τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποίησαν το μερίδιο του 20 % των εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται από τους τελωνειακούς δασμούς για την κάλυψη των δαπανών για την εφαρμογή του συστήματος ΤΠ των τελωνείων, η επιτροπή υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους ιδίους πόρους για μείωση του ποσοστού των εξόδων είσπραξης σε 10 %·

Μέρος XXXII – Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη»

255.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να καθοδηγήσει τις μελλοντικές δράσεις για την καλή διαβίωση των ζώων:

   να διενεργήσει αξιολόγηση της στρατηγικής για την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 –ιδίως σε σχέση με τη μεταφορά ζώντων ζώων–, προκειμένου να προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι της και αν εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε·
   να ορίσει δείκτες αναφοράς και δείκτες-στόχο για τη μέτρηση και σύγκριση του βαθμού συμμόρφωσης των κρατών μελών στους τομείς που εξακολουθούν να είναι επιρρεπείς σε κίνδυνο, όπως εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης·
   να εξετάσει ποια μέτρα πρέπει να λάβει, προκειμένου να ανταποκριθεί στα συμπεράσματα της ανωτέρω αξιολόγησης (παραδείγματος χάριν, μέσω μιας νέας στρατηγικής ή ενός νέου προγράμματος δράσης ή/και αναθεώρησης της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων) και να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της επισκόπησής της·

256.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο οι δράσεις της Ένωσης για την καλή διαβίωση των ζώων βελτίωσαν τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις για την καλή διαβίωση των ζώων και στήριξαν υψηλότερα πρότυπα με σαφή θετικό αντίκτυπο στην καλή διαβίωση των ζώων, όπου εφαρμόστηκαν ορθά·

257.  συνιστά στην Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπίσει καλύτερα τους τομείς που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα και να διαδώσει βέλτιστες πρακτικές, να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

   να αναπτύξει μια στρατηγική επιβολής για την ενίσχυση των ρυθμίσεων που αφορούν την παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται στις συστάσεις της ΓΔ SANTE, με σκοπό να μειωθεί το διάστημα που μεσολαβεί έως την ανάληψη ικανοποιητικών δράσεων ως απάντηση στις συστάσεις που διατυπώνονται μετά τους ελέγχους της, καθώς και για την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων, ιδίως εκείνων που ισχύουν από μακρού·
   να προσδιορίσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, με ποιον τρόπο τα διαθέσιμα στο TRACES εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση αναλύσεων κινδύνου σχετικά με τις επιθεωρήσεις που αφορούν τη μεταφορά ζώντων ζώων, και να διαδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση αυτών των εργαλείων·

258.  προκειμένου να ενισχυθεί η σχέση του συστήματος της πολλαπλής συμμόρφωσης με την καλή διαβίωση των ζώων, συνιστά στην Επιτροπή:

   στους ελέγχους συμμόρφωσης που διενεργεί στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης, να αξιολογεί την πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, τις οποίες εντοπίζουν κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργεί η ίδια αρχή ελέγχου που διενεργεί και τους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης, παραδείγματος χάριν διασταυρώνοντας τα αποτελέσματα των επίσημων επιθεωρήσεων με τη βάση δεδομένων των δικαιούχων που υπόκεινται στους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης·
   βασιζόμενη σε προηγούμενες δράσεις, να διαδίδει περισσότερο τις βέλτιστες πρακτικές για την πολλαπλή συμμόρφωση και να ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις διαπιστώσεις περί συμμόρφωσης που δικαιολογούν την απόφασή της να επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις, εξαιτίας των επιεικών συστημάτων κυρώσεων σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων·

259.  προκειμένου να ενθαρρύνει την αποτελεσματική χρήση της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης για την καλή διαβίωση των ζώων, συνιστά στην Επιτροπή:

   κατά την έγκριση αλλαγών στα υφιστάμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και κατά την έγκριση των νέων εγγράφων προγραμματισμού για την περίοδο προγραμματισμού της αγροτικής ανάπτυξης μετά το 2020, να θέσει στα κράτη μέλη το ζήτημα της χρήσης του μέτρου για την καλή διαβίωση των ζώων σε θέματα όπου υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία γενικευμένης μη συμμόρφωσης (όπως η κοπή της ουράς των χοίρων) και να εξακριβώσει τυχόν αλληλοεπικάλυψη με ιδιωτικά συστήματα που περιλαμβάνουν παρόμοιες δεσμεύσεις·
   να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με πρόσθετους εθελούσιους δείκτες αποτελέσματος και αντικτύπου όσον αφορά το μέτρο για την καλή διαβίωση των ζώων στο πλαίσιο του κοινού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα καθιερωθεί για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020·
   όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020, να παράσχει δομημένες κατευθυντήριες οδηγίες στα κράτη μέλη αναφορικά με τη χρήση άλλων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης για τη στήριξη βελτιωμένων προτύπων σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, προκειμένου να προσφέρει στους κτηνοτρόφους ευρύτερο φάσμα κινήτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, με στόχο την πλήρη κατάργηση των βάναυσων πρακτικών·

o
o   o

260.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 51 της 28.2.2017.
(2) ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.
(3) ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 1.
(4) ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 9.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0242.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου