Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2174(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0099/2019

Texte depuse :

A8-0099/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0252

Texte adoptate
PDF 142kWORD 53k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
P8_TA-PROV(2019)0252A8-0099/2019
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VIII - Ombudsmanul European (2018/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 (COM(2018)0521 – C8-0325/2018)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Ombudsmanului European către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2017,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0099/2019),

1.  acordă Ombudsmanului European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Ombudsmanului European aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Ombudsmanului European, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 51, 28.02.2017.
(2) JO C 348, 28.09.2018, p. 1.
(3) JO C 357, 4.10.2018, p. 1.
(4) JO C 357, 4.10.2018, p. 9.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VIII - Ombudsmanul European (2018/2174(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VIII - Ombudsmanul European,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0099/2019),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

1.  constată cu satisfacție faptul că Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții din cadrul Ombudsmanului European (denumit în continuare „Ombudsmanul”);

2.  subliniază faptul că, pe baza activităților sale de audit, Curtea a conchis că, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative ale Ombudsmanului, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2017, nu au fost afectate de erori semnificative;

3.  subliniază că bugetul Comitetului este în mare măsură de natură administrativă, o parte semnificativă fiind alocată cheltuielilor pentru personal, clădiri, mobilier, echipamente și alte cheltuieli de funcționare; constată că aceasta s-a ridicat în 2017 la 10 905 441 EUR (10 658 951 EUR în 2016);

4.  salută angajamentul Ombudsmanului de a se asigura că toate fondurile disponibile sunt cheltuite în mod orientat spre rezultate și salută faptul că aceasta ține seama de rezultatele unei serii de măsurători și de date statistice cu impact direct asupra activității biroului; ia act de faptul că, în ceea ce privește indicatorii-cheie de performanță adoptați ca parte a strategiei „Către 2019”, au fost luate măsuri pentru a îmbunătăți rezultatele prin reexaminări continue, simplificarea proceselor și prin monitorizarea activității; constată, cu toate acestea, că indicatorul-cheie de performanță pentru conformitatea generală a atins nivelul de numai 85 % și că nu a reușit să atingă obiectivul de 90 %; încurajează Ombudsmanul să continue să își îmbunătățească performanța în această privință;

5.  observă că, din totalul creditelor, 93,91 % au fost angajate (față de 95,40 % în 2016) și 86,20 % au fost plătite (față de 85,89 % în 2016), cu o rată de utilizare de 93,9 % (față de 95,40 % în 2016);

6.  Salută decizia Ombudsmanului de a-și publica rapoartele anuale de activitate până la 31 martie în vederea optimizării și a accelerării procedurii de descărcare de gestiune;

7.  ia act de faptul că scăderea ratei de execuție în 2017 este rezultatul, în mare măsură, al subutilizării liniei bugetare pentru școlile europene; salută noul credit bugetar menit să finanțeze un sistem de promovare a utilizării transportului public în diversele locuri de desfășurare a activității;

8.  reamintește că ultima revizuire a statutului Ombudsmanului a fost efectuată în 2008; subliniază că Parlamentul a solicitat în mod repetat ca acest statut să fie actualizat, având în vedere noile realități și provocări; subliniază, în special, necesitatea de a întări competențele Ombudsmanului în cazurile referitoare la accesul la documentele Uniunii, la nerespectarea hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, la protecția avertizorilor de integritate și la hărțuire;

9.  subliniază rolul Ombudsmanului în promovarea bunei administrări, a transparenței și a evitării conflictelor de interese în cadrul instituțiilor Uniunii; salută faptul că Ombudsmanul a încheiat patru anchete strategice, a deschis patru anchete strategice noi și a lansat opt inițiative strategice în 2017; recunoaște importanța acestei activități pentru a încuraja instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii să fie cât mai deschise, responsabile, etice și să răspundă cât mai bine posibil cetățenilor;

10.  salută respectarea de către Ombudsman a acordului interinstituțional de reducere a personalului cu 5 % între 2013 și 2017, cu o contribuție totală de trei posturi; constată, cu toate acestea, că, între timp, personalul contractual a crescut de la opt la 15, iar numărul stagiarilor remunerați de la cinci la nouă; este preocupat de faptul că o parte din această creștere este determinată de necesitatea de a compensa reducerea globală de personal și că ar putea fi în detrimentul repartizării volumului de muncă și al dezvoltării organizaționale pe termen lung a instituției;

11.  ia act de creșterea numărului de plângeri primite cu 20 %, de la 1 839 în 2016 la 2 216 în 2017; ia act de faptul că Ombudsmanul a deschis un număr total de 433 de anchete pe baza plângerilor (245 în 2016) și a încheiat 348 de anchete (291 în 2016); constată că această creștere se datorează, printre altele, noilor dispoziții de punere în aplicare în temeiul cărora o serie de cazuri care ar fi fost clasificate anterior ca „nu există motiv pentru o anchetă” sunt acum încheiate ca „anchete în care nu s-a constatat administrare defectuoasă”; subliniază că, din cauza creșterii constante a numărului de plângeri depuse la Ombudsman, volumul de muncă al Biroului Ombudsmanului a devenit prea încărcat; solicită o majorare a bugetului Ombudsmanului pentru a soluționa această problemă;

12.  constată că în 2017 au fost tratate în total 2 181 de plângeri noi, dintre care 751 s-au încadrat în mandat, față de numărul de 1 880 de plângeri tratate în 2016, dintre care 711 s-au încadrat în mandat; observă, așadar, că numărul plângerilor care s-au încadrat în mandat a crescut cu 5,5 %;

13.  salută faptul că termenul mediu pentru soluționarea unei plângeri a scăzut de la 86 în 2013 la 64 de zile în 2017; salută, de asemenea, faptul că termenul mediu pentru tratarea anchetelor a scăzut de la 369 de zile în 2013 la 266 de zile în 2017;

14.  salută eforturile continue ale Ombudsmanului de a spori eficiența și eficacitatea tratării cazurilor; constată cu satisfacție, în acest sens, că rezultatele pentru indicatorul cheie de performanță pentru „eficiență” (ICP 7) au depășit toate obiectivele stabilite; salută, de asemenea, punerea în aplicare a unei proceduri rapide pentru tratarea plângerilor privind accesul la documente;

15.  salută eforturile continue de a reduce costurile de traducere, legate în principal de producția de publicații; salută faptul că cheltuielile de traducere au scăzut cu 11 %, de la 293 000 EUR în 2016 la 263 000 EUR în 2017; ia act de constatarea inclusă în raportul anual de activitate al Ombudsmanului privind faptul că a fost atins un nivel minim sub care va fi dificil de realizat noi reduceri în viitor; încurajează, prin urmare, Ombudsmanul să depună în continuare eforturi judicioase pentru a reduce costurile de traducere, fără a compromite buna funcționare a serviciilor de traducere și de publicare;

16.  ia act de faptul că sediul din Strasbourg al Ombudsmanului s-a mutat în spații noi din clădirea HAV;

17.  salută progresele realizate de Ombudsman în ceea ce privește activitățile de comunicare pentru a-și crește vizibilitatea și impactul mediatic, inclusiv creșterea prezenței pe rețelele de socializare, înregistrând 22 790 de mențiuni pe Twitter și o creștere cu 16 % a numărului de abonați, până la 19 200; salută faptul că Ombudsmanul și-a revizuit site-ul pentru a-l face mai ușor de utilizat și că un contractant extern a validat conformitatea site-ului de internet cu orientările privind accesibilitatea conținutului web; salută, în plus, faptul că Ombudsmanul a acordat în 2017 primul „Premiu pentru o bună administrare”, care a fost lansat pentru a distinge exemplele de bune practici în administrația publică și a le aduce, într-o mai mare măsură, în atenția publicului;

18.  salută ancheta strategică privind accesibilitatea site-urilor web și a instrumentelor online ale Comisiei; solicită să fie informat cu privire la rezultatul anchetei și îl încurajează pe Ombudsman să împărtășească recomandările sale finale cu alte organe și instituții ale Uniunii;

19.  salută faptul că recomandările Curții privind îmbunătățirea sistemului de monitorizare pentru actualizarea în timp util a situației personale a angajaților, care ar putea avea un impact asupra calculării alocațiilor familiale, au fost puse în aplicare în majoritatea privințelor;

20.  salută echilibrul între femei și bărbați la nivelul conducerii, 50 % dintre cadrele de conducere medie fiind femei, precum și la nivelul administratorilor; încurajează Ombudsmanul să mențină această evoluție; salută, de asemenea, adoptarea unui cadru de politică în domeniul resurselor umane care abordează echilibrul dintre femei și bărbați, recrutarea și integrarea persoanelor cu handicap și politica în materie de diversitate; ia act de participarea Ombudsmanului la grupul de lucru Intercopec, care se ocupă de echilibrul dintre femei și bărbați în cadrul instituțiilor Uniunii;

21.  reiterează faptul că Ombudsmanul este încurajat să depună eforturi pentru a menține echilibrul geografic în pozițiile de conducere pe termen mediu și lung și să se asigure că există o reprezentare proporțională a tuturor statelor membre în rândul personalului;

22.  salută eforturile Ombudsmanului de a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată a personalului său; constată că, începând cu 2017, programul de lucru flexibil a devenit regimul de lucru implicit care se aplică întregului personal, inclusiv stagiarilor; constată, de asemenea, că un număr total de 58 din 83 membri activi ai personalului au făcut uz de posibilitatea de a lucra de la distanță în 2017; încurajează Ombudsmanul să depună în continuare eforturi pentru a juca un rol exemplar și inovator în toate aspectele legate de personal, având în vedere rolul său în chestiunile legate de etică și de condițiile de muncă din cadrul instituțiilor Uniunii;

23.  constată că, în 2017, în cadrul instituției Ombudsmanului nu s-au înregistrat cazuri de hărțuire; salută adoptarea politicii de prevenire a hărțuirii și de protecție, precum și programul de formare planificat pentru întregul personal, inclusiv pentru manageri; salută, de asemenea, adoptarea Ghidului privind etica și buna conduită a personalului Ombudsmanului și a Cartei interne a bunelor practici de conducere; încurajează Ombudsmanul să monitorizeze îndeaproape eficiența politicii sale în această privință, să continue sensibilizarea cu privire la hărțuirea la locul de muncă și să promoveze o cultură a toleranței zero față de hărțuire și îl invită să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la aceste aspecte în următorul său raport anual de activitate;

24.  ia act cu satisfacție de faptul că problema „ușilor turnante” a fost abordată în Ghidul privind etica și buna conduită; invită Ombudsmanul să asigure aplicarea efectivă a acestor orientări și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acest aspect în următorul său raport anual de activitate;

25.  salută închiderea plângerii Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) referitoare la procedura de tratare a datelor personale ale terților în plângeri și anchete; și ia act de faptul că AEPD a fost satisfăcută de examinarea și punerea în aplicare a recomandărilor;

26.  constată că în 2017 nu s-au înregistrat cazuri de avertizare de integritate; ia act de faptul că a fost organizat pentru tot personalul un instructaj privind avertizarea de integritate; invită Ombudsmanul să se asigure că toți angajații sunt informați în mod corespunzător cu privire la drepturile lor, cum ar fi în timpul formării inițiale la sosirea noilor angajați; salută reflecția Ombudsmanului cu privire la necesitatea unei activități mai proactive din partea sa în ceea ce privește normele și politicile existente privind avertizarea de integritate în instituțiile, organele și agențiile Uniunii; invită Ombudsmanul să fie și în continuare un exemplu în acest sens;

Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică