Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2210(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0140/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0140/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0254

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 195kWORD 67k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Απαλλαγή 2017: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
P8_TA-PROV(2019)0254A8-0140/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος (2018/2210(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις(1) του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των οργανισμών για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(3), και ιδίως τα άρθρα 68 και 70,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 110,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0140/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα περιλαμβάνει, για κάθε οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και του άρθρου 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, οριζόντιες παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 110 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής και το τμήμα V του παραρτήματος V του Κανονισμού του Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας (IIWG2) σχετικά με τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 18 Ιανουαρίου 2018· υπενθυμίζει τις 6 συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της εντολής της, ιδίως σε σχέση με τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, την αντιμετώπιση των νέων καθηκόντων, την τακτική αξιολόγηση των οργανισμών, την κοινοχρησία υπηρεσιών, την αξιολόγηση των οργανισμών με περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης, και τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει τη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της οικονομίας και της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και η εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  τονίζει ότι οι οργανισμοί τυγχάνουν μεγάλης προβολής στα κράτη μέλη και επηρεάζουν σημαντικά τη χάραξη πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους πολίτες, όπως οι τομείς της προστασίας, της ασφάλειας, της υγείας, της έρευνας, των οικονομικών υποθέσεων, του περιβάλλοντος, της ισότητας των φύλων, της ενέργειας, των μεταφορών, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης· επαναλαμβάνει ότι οι οργανισμοί επιτελούν σημαντικό έργο και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ένωσης· επαναλαμβάνει, επίσης, τη σημασία που έχει η αυτονομία των οργανισμών, ιδίως των ρυθμιστικών οργανισμών και των οργανισμών που επιτελούν το έργο της ανεξάρτητης συλλογής πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί συστάθηκαν κατά κύριο λόγο προκειμένου να διαχειρίζονται τα συστήματα της Ένωσης, να διευκολύνουν την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και να διενεργούν ανεξάρτητες τεχνικές ή επιστημονικές αξιολογήσεις· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις αποτελεσματικές συνολικές επιδόσεις των οργανισμών και για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ενίσχυση της προβολής τους στους ευρωπαίους πολίτες·

2.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε ελεγκτική γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών όλων των οργανισμών· σημειώνει ακόμη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους οργανισμούς· παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους οργανισμούς, πλην της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)· επισημαίνει με λύπη του ότι, όσον αφορά τις πληρωμές της EASO, το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε αρνητική γνώμη·

3.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τους 32 αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, οι προϋπολογισμοί για το 2017 ανήλθαν σε περίπου 2,35 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 13,36 % περίπου σε σύγκριση με το 2016, και σε 2,24 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,31 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει, επιπλέον, ότι από τα 2,24 δισεκατομμύρια EUR, περίπου 1,62 δισεκατομμύρια EUR προέρχονταν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ποσό που αντιστοιχεί στο 72,08 % της συνολικής χρηματοδότησης των οργανισμών για το 2017 (έναντι 69,81 % το 2016)· διαπιστώνει, επιπλέον, ότι περίπου 627 εκατομμύρια EUR προέρχονταν από τέλη και επιβαρύνσεις, καθώς και από άμεσες εισφορές των συμμετεχουσών χωρών·

4.  υπενθυμίζει το αίτημά του για εξορθολογισμό και επιτάχυνση της διαδικασίας απαλλαγής, με στόχο να λαμβάνεται η απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής εντός του έτους που έπεται του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή, ούτως ώστε να περατώνεται η διαδικασία εντός του έτους που έπεται της υπό εξέταση λογιστικής χρήσης· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για τις θετικές προσπάθειες που καταβάλλονται και για την καλή συνεργασία με το Δίκτυο των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Δίκτυο») και τους μεμονωμένους οργανισμούς, και ιδίως με το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο της οποίας υπάρχουν σαφείς δυνατότητες για εξορθολογισμό και επιτάχυνση της διαδικασίας από την πλευρά τους· εκτιμά την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και καλεί όλους τους σχετικούς παράγοντες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας·

Κύριοι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την έκθεσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι ο συνολικός κίνδυνος για την αξιοπιστία των λογαριασμών είναι χαμηλός για όλους τους οργανισμούς, δεδομένου ότι οι λογαριασμοί των οργανισμών βασίζονται σε διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο παρελθόν σημειώθηκαν μόνο λίγα ουσιώδη σφάλματα·

6.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί των οργανισμών είναι μέτριος, με διακυμάνσεις από χαμηλό έως υψηλό κίνδυνο για συγκεκριμένους τίτλους του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι ο κίνδυνος για τον τίτλο I (δαπάνες προσωπικού) είναι γενικά χαμηλός, για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ο κίνδυνος θεωρείται μέτριος, και για τον τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες) ο κίνδυνος θεωρείται χαμηλός έως υψηλός, ανάλογα με τους οργανισμούς και τη φύση των επιχειρησιακών δαπανών τους· επισημαίνει ότι οι πηγές κινδύνου εντοπίζονται συνήθως στις δημόσιες συμβάσεις και τις πληρωμές επιχορηγήσεων·

7.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο κίνδυνος για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είναι μέτριος και εντοπίζεται κυρίως στους τομείς της πληροφορικής και των δημόσιων συμβάσεων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι τομείς της πληροφορικής και των δημόσιων συμβάσεων εξακολουθούν να ενέχουν κίνδυνο σφάλματος·

8.  τονίζει ότι, σε γενικότερο επίπεδο, η ύπαρξη πολλών μικρών οργανισμών, με χωριστές διοικητικές δομές και διαδικασίες, συνιστά κίνδυνο για τη διοικητική αποτελεσματικότητα και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη μεθόδων που χαρακτηρίζονται από έλλειψη συνοχής, αν δεν διασφαλιστούν η εναρμόνιση και η αποδοτική κατανομή των πόρων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

9.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο αριθμός των παρατηρήσεων σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών μειώθηκε σε 8 το 2017, από 11 το 2016, γεγονός που καταδεικνύει τη συνέχιση των προσπαθειών των οργανισμών να συμμορφωθούν με τον δημοσιονομικό κανονισμό·

10.  καλεί την Επιτροπή, το Δίκτυο και τους μεμονωμένους οργανισμούς να συνεργάζονται και να παρέχουν εποικοδομητικές παρατηρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, και να διερευνήσουν νέες πηγές χρηματοδότησης για τους οργανισμούς επιπλέον των υφιστάμενων συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· επιμένει ότι οι μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τους πόρους δεν θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνολικό επίπεδο, αλλά να συνδέονται κυρίως με τα καθήκοντα που ανατίθενται στους οργανισμούς βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της θεματικής ομαδοποίησης των οργανισμών και της συνεργασίας κατά τομέα πολιτικής·

11.  σημειώνει ότι οι ελεγχθείσες εκθέσεις ορισμένων οργανισμών σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού διαφέρουν από τις αντίστοιχες εκθέσεις των περισσότερων οργανισμών ως προς τον βαθμό λεπτομέρειας των παρεχόμενων πληροφοριών, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση δημοσιονομικών εκθέσεων από τους οργανισμούς· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια ως προς την παρουσίαση των λογαριασμών και την υποβολή εκθέσεων· παρατηρεί ανακολουθίες σε ορισμένες πληροφορίες και έγγραφα που γνωστοποιήθηκαν από τους οργανισμούς, ιδίως όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το προσωπικό, μεταξύ άλλων και σε εκθέσεις για τον πίνακα προσωπικού (όσον αφορά τις θέσεις που έχουν καλυφθεί ή τον μέγιστο αριθμό θέσεων που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης)· επισημαίνει ότι ορισμένοι οργανισμοί δεν αναφέρουν σαφώς στις εκθέσεις τους τους χρησιμοποιούμενους δείκτες δημοσιονομικών επιδόσεων, και ότι οι οργανισμοί δεν έχουν υπολογίσει πάντα με συνέπεια τα αντίστοιχα ποσά και ποσοστά χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία για τον υπολογισμό· καλεί την Επιτροπή, το Δίκτυο και τους μεμονωμένους οργανισμούς να εργαστούν για τον εξορθολογισμό και την εναρμόνιση των δεικτών, και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή, τα επόμενα έτη, να παρέχει αυτομάτως στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τον επίσημο προϋπολογισμό (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και τα στοιχεία σχετικά με το προσωπικό (πίνακας προσωπικού, συμβασιούχοι υπάλληλοι και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες στις 31 Δεκεμβρίου του υπό εξέταση έτους) των 32 αποκεντρωμένων οργανισμών·

12.  υπενθυμίζει την πρόταση του Δικτύου να κοινοποιούνται οι ακυρωθείσες μεταφορών από έτος σε έτος που υπερβαίνουν το 5 % του συνολικού προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους· πιστεύει, ωστόσο, ότι η κοινοποίηση του μεριδίου των ακυρωθεισών μεταφορών από έτος σε έτος επί του συνολικού ποσού που μεταφέρεται από το έτος N-2 στο έτος N-1 αποτελεί καταλληλότερο δείκτη όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· επισημαίνει ότι το επίπεδο των ακυρωθεισών μεταφορών από έτος σε έτος είναι ενδεικτικό του βαθμού στον οποίο οι οργανισμοί έχουν προβλέψει σωστά τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή να προτείνουν και να ορίσουν έναν συνεκτικό τύπο για τον υπολογισμό των ακυρωθεισών μεταφορών από έτος σε έτος, και καλεί τους οργανισμούς να συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές στις αντίστοιχες ενοποιημένες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους για τα επόμενα οικονομικά έτη·

13.  τονίζει ότι απαιτείται να καθοριστούν σαφείς ορισμοί για τις αποδεκτές μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος, προκειμένου να εξορθολογιστεί η υποβολή εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των οργανισμών σχετικά με το ζήτημα αυτό, καθώς και για να μπορεί η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να διακρίνει εκείνες που υποδηλώνουν ανεπαρκή δημοσιονομικό προγραμματισμό από εκείνες που συνιστούν δημοσιονομικό μέσο που στηρίζει πολυετή προγράμματα και τον προγραμματισμό της σύναψης συμβάσεων·

Επιδόσεις

14.  ενθαρρύνει τους οργανισμούς και την Επιτροπή να εφαρμόζουν την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, να αναζητούν με συνέπεια τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας και να διερευνούν περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων·

15.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Δίκτυο συστάθηκε από τους οργανισμούς ως πλατφόρμα διοργανικής συνεργασίας, με σκοπό την ενίσχυση της προβολής τους, τον εντοπισμό και την προώθηση δυνατοτήτων βελτίωσης της αποδοτικότητας και την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας· αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία του Δικτύου όσον αφορά τη συνεργασία του με το Κοινοβούλιο, και χαιρετίζει τις προσπάθειές του για τον συντονισμό, τη συγκέντρωση και την ενοποίηση δράσεων και πληροφοριών προς όφελος των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την καθοδήγηση που παρέχεται από το Δίκτυο στους οργανισμούς όσον αφορά τις προσπάθειές τους να βελτιστοποιήσουν τις ικανότητές τους στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα, τον προϋπολογισμό και τους πόρους που χρησιμοποιούνται·

16.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ορισμένοι οργανισμοί συνεργάζονται ανάλογα με τη θεματική τους ομαδοποίηση, όπως οι οργανισμοί του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(5) και οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές(6)· παροτρύνει τους λοιπούς οργανισμούς να ενισχύσουν και αυτοί τη μεταξύ τους συνεργασία, όποτε είναι δυνατό, όχι μόνο για τη δημιουργία κοινών υπηρεσιών και συνεργειών, αλλά και στους κοινούς, μεταξύ τους, τομείς πολιτικής· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα συγκεντρωτική μορφή της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία παρουσιάζει τους οργανισμούς ανάλογα με τους τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και, με τον τρόπο αυτό, τους ομαδοποιεί ανά τομέα πολιτικής·

17.  τονίζει ότι κατά την επιλογή ή τη μεταφορά της έδρας των οργανισμών στα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα· εκφράζει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι δεν διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη συγχώνευση ή τη συστέγαση οργανισμών που επικεντρώνονται σε συναφείς τομείς πολιτικής· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αξιολόγηση των οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι σε περισσότερους του ενός τόπους, σύμφωνα με τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας, καθώς και προτάσεις για πιθανές συγχωνεύσεις, παύσεις λειτουργίας και/ή τη μεταβίβαση καθηκόντων στην Επιτροπή, βάσει προσεκτικής και εις βάθος ανάλυσης και με τη χρήση σαφών και διαφανών κριτηρίων, όπως προβλεπόταν στην εντολή της διοργανικής ομάδας εργασίας, αλλά δεν έγινε ποτέ στην πραγματικότητα λόγω έλλειψης σχετικών προτάσεων από την Επιτροπή·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μολονότι οι οργανισμοί έχουν ενισχύσει τη χρήση παρόμοιων συστημάτων διαχείρισης του προϋπολογισμού και λογιστικής, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ένα πλήθος εργαλείων πληροφορικής σε άλλους βασικούς τομείς, όπως η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η σύναψη και διαχείριση των συμβάσεων· συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η περαιτέρω εναρμόνιση των εργαλείων πληροφορικής σε αυτούς τους τομείς θα ενίσχυε την αποδοτικότητα των δαπανών, θα περιόριζε τους κινδύνους εσωτερικού ελέγχου και θα ενίσχυε τη διακυβέρνηση στον τομέα της πληροφορικής·

Πολιτική προσωπικού

19.  σημειώνει ότι, το 2017, οι 32 αποκεντρωμένοι οργανισμοί απασχολούσαν 7 324 μόνιμους, έκτακτους και συμβασιούχους υπαλλήλους και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες (6 941 το 2016), αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 5,52 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

20.  επισημαίνει ότι για την ορθή διεκπεραίωση νέων καθηκόντων, την επιδίωξη διαρκούς βελτίωσης της αποδοτικότητας, την ταχεία και αποτελεσματική κάλυψη των κενών θέσεων και την ενίσχυση της ικανότητας των οργανισμών να προσελκύουν εμπειρογνώμονες, οι οργανισμοί θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς και να αξιολογούν το επίπεδο στελέχωσής τους και τις ανάγκες τους σε πρόσθετους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, και να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα όταν είναι αναγκαίο προκειμένου να μπορούν να επιτελούν με επάρκεια τα καθήκοντά τους και να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους·

21.  υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επακολούθησης της IIWG2, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε σημείωμα σχετικά με την εξέλιξη του αριθμού θέσεων στον πίνακα προσωπικού, στο οποίο υποστηρίζει ότι έχει επιτευχθεί η μείωση του προσωπικού κατά 5 %· επισημαίνει ότι το εν λόγω συμπέρασμα υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο(7)·

22.  τονίζει ότι η IIWG2 εξέτασε επίσης την πιλοτική περίπτωση του EASA ως οργανισμού χρηματοδοτούμενου με έσοδα από τέλη· δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι οργανισμοί χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με έσοδα από τέλη, εξακολουθούν να είναι πλήρως υπόλογοι στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, δεδομένου του κινδύνου επιπτώσεων στη φήμη τους· τονίζει ότι η χρηματοδότηση με έσοδα από τέλη παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα· τονίζει ότι η χρηματοδότηση με έσοδα από τέλη θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις συμφερόντων και σε έλλειψη προβλεψιμότητας των ροών εσόδων, και ότι χρειάζονται αξιόπιστοι δείκτες ποιότητας·

23.  σημειώνει ότι η Επιτροπή επέβαλε στους οργανισμούς πρόσθετη ετήσια συνεισφορά προσωπικού της τάξης του 1 % για την πενταετή περίοδο 2014-2018, για να δημιουργήσει «ομάδα ανακατανομής προσωπικού», από την οποία θα διαθέτει τις θέσεις σε οργανισμούς στους οποίους ανατίθενται νέα καθήκοντα ή οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο εκκίνησης(8)·

24.  παρατηρεί ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί αύξησαν τη χρήση του προσωπικού επί συμβάσει για την εκτέλεση νέων καθηκόντων, προκειμένου να αντισταθμίσουν εν μέρει τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % και τη συνεισφορά για τη δημιουργία της ομάδας ανακατανομής προσωπικού· καλεί το Δίκτυο να αναπτύξει μια γενική πολιτική που θα προβλέπει ότι το μόνιμο προσωπικό δεν θα αντικαθίσταται από εξωτερικούς συμβούλους που κοστίζουν περισσότερο·

25.  σημειώνει την πρόκληση των ελλείψεων σε προσωπικό που αντιμετωπίζουν ορισμένοι οργανισμοί, ιδίως όταν ανατίθενται νέα καθήκοντα χωρίς να προβλέπεται πρόσθετο προσωπικό για την υλοποίησή τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη το αίτημα των επηρεαζόμενων οργανισμών να αυξηθεί το προσωπικό τους, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τις καλές επιδόσεις τους·

26.  σημειώνει με ανησυχία τους διάφορους παράγοντες που εμποδίζουν τις επιχειρησιακές επιδόσεις ορισμένων οργανισμών, όπως η δυσκολία να προσλάβουν ειδικευμένους υπαλλήλους σε συγκεκριμένες κατηγορίες, εν μέρει λόγω του χαμηλού συντελεστή διόρθωσης σε ορισμένα κράτη μέλη, και η υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσω διαδικασιών επιχορηγήσεων που ήταν χρονοβόρες και διοικητικά απαιτητικές· καλεί το Δίκτυο και τους μεμονωμένους οργανισμούς να εξετάσουν σχετικές λύσεις, και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα αυτό·

27.  καλεί όλους τους οργανισμούς να δημοσιοποιούν το επίπεδο εναλλαγής του προσωπικού τους και να αναφέρουν με σαφήνεια τις θέσεις που έχουν όντως καλυφθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του σχετικού οικονομικού έτους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα μεταξύ των οργανισμών·

28.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των φύλων σε ορισμένους οργανισμούς· καλεί όλους τους οργανισμούς να καταβάλλουν διαρκείς προσπάθειες για την ισόρροπη κατανομή σε όλα τα επίπεδα προσωπικού, και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται και την πρόοδο που σημειώνεται·

29.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι περισσότεροι οργανισμοί δεν δημοσιεύουν τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας τους στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)· κατανοεί, ωστόσο, την ανησυχία των οργανισμών όσον αφορά τις υψηλές δαπάνες μετάφρασης· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τον κοινό πίνακα θέσεων των οργανισμών που δημιουργήθηκε και διατηρείται από το Δίκτυο, και καλεί τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν πλήρως την πλατφόρμα· καλεί επίσης την EPSO να προωθήσει τον πίνακα θέσεων του Δικτύου στον γενικό της ιστότοπο για τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας στην Ένωση·

30.  ενθαρρύνει τους οργανισμούς της Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν μια στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, που θα περιλαμβάνει αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο ενός κώδικα δεοντολογίας ο οποίος θα μπορούσε να καθορίζει τα καθήκοντα και την κατάρτιση του προσωπικού τους· να δημιουργήσουν μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν ότι θα εντοπίζεται και θα αναφέρεται κάθε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ότι τα κύρια όργανα των οργανισμών θα ενημερώνονται ταχέως σχετικά με τυχόν κινδύνους τέτοιων παραβιάσεων· να θεσπίσουν, κατά περίπτωση, τη θέση του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος θα λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να εξασφαλίζεται ένας βαθμός ανεξαρτησίας έναντι του λοιπού προσωπικού, με στόχο να διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση των απειλών κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η διαρκής αναβάθμιση της πολιτικής θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του οργανισμού· να αναπτύξουν τακτικό διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων· να καταστήσουν τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα κεντρική συνιστώσα των όρων αναφοράς στο πλαίσιο της συνεργασίας του εκάστοτε οργανισμού με εξωτερικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των μελών εθνικών διοικήσεων με τα οποία αλληλεπιδρούν σε επιχειρησιακό επίπεδο·

31.  σημειώνει με ανησυχία ότι έχουν υπάρξει συχνές καταγγελίες περιστατικών παρενόχλησης και κακοποίησης σε ορισμένους οργανισμούς· πιστεύει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης και να βρεθούν αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων για τα θύματα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά τους κανόνες που εφαρμόζονται από τους οργανισμούς για την πρόληψη οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης στο εσωτερικό τους·

Σύναψη συμβάσεων

32.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις στη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, με 14 οργανισμούς να παρουσιάζουν αδυναμίες στον τομέα αυτόν, κυρίως όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών· παρατηρεί ότι στις πηγές αυτών των αδυναμιών περιλαμβάνεται η έλλειψη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ τιμής και ποιότητας κατά την ανάθεση συμβάσεων, ο μη βέλτιστος σχεδιασμός των συμβάσεων-πλαισίων, οι αδικαιολόγητες υπηρεσίες διαμεσολάβησης και η χρήση συμβάσεων-πλαισίων χωρίς επαρκείς λεπτομέρειες· καλεί τους οργανισμούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να βελτιώσουν περαιτέρω τη διαχείρισή τους όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις·

33.  θεωρεί απαράδεκτη την κατάσταση που επικρατεί στην EASO όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την εποπτεία της όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εφαρμόζουν οι οργανισμοί·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο την κοινή πύλη για τις συμβάσεις (το κεντρικό μητρώο ευκαιριών ομαδοποιημένων προμηθειών) που φιλοξενείται από το εξωτερικό δίκτυο των οργανισμών, και το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η ανταλλαγή εγγράφων και οι συζητήσεις σε φόρουμ, και καθιστά πιο διαφανή και διαχειρίσιμη την επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών όσον αφορά τις υπηρεσίες προμηθειών·

35.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση παρόμοιων εργαλείων και μιας ενιαίας λύσης για την προμήθεια υλικού ή υπηρεσιών (ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις), με στόχο να επιτευχθεί ένα πιο εναρμονισμένο πλαίσιο πληροφορικής μεταξύ των οργανισμών· καλεί το Δίκτυο να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα αυτό·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

36.  σημειώνει ότι στο 77 % των οργανισμών έχουν ήδη θεσπιστεί και εφαρμοστεί εσωτερικοί κανόνες ή κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, ενώ στο υπόλοιπο 23 % βρίσκονται υπό έγκριση· παροτρύνει τους υπόλοιπους οργανισμούς να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί το Δίκτυο να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την έγκριση και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων·

37.  εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι 29 οργανισμοί (94 %) διαθέτουν κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση στο κοινό πρόσβασης στα έγγραφα· ζητεί από τους υπόλοιπους οργανισμούς που δεν έχουν τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές να προχωρήσουν στην έγκρισή τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· επιδοκιμάζει την ανάπτυξη εσωτερικών συστημάτων για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων ειδικά εκπαιδευμένων όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, που ασχολούνται ειδικά με τη διεκπεραίωση των εισερχόμενων αιτήσεων στους οργανισμούς στους οποίους είναι αυξημένη η συχνότητα και η πολυπλοκότητα των αιτήσεων· καλεί το Δίκτυο να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή από τους οργανισμούς της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα·

38.  σημειώνει ότι σχεδόν σε όλους τους οργανισμούς υποβάλλονται δηλώσεις συμφερόντων από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, και ότι οι δηλώσεις αυτές δημοσιεύονται από τους περισσότερους οργανισμούς στον ιστότοπό τους, μαζί με τα σχετικά βιογραφικά σημειώματα· καλεί το Δίκτυο να συνεχίσει να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το ζήτημα αυτό· τονίζει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις συμφερόντων αντί δηλώσεων απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων· επαναλαμβάνει ότι δεν εναπόκειται στα διοικητικά στελέχη να δηλώνουν τα ίδια την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων· υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να αξιολογείται από ουδέτερο φορέα·

39.  υπενθυμίζει ότι ορισμένοι οργανισμοί, ιδίως όσοι εκδίδουν άδειες σε τρίτους για τη διάθεση προϊόντων στην αγορά, είναι ευάλωτοι εάν δεν διαθέτουν και δεν εφαρμόζουν σαφείς και αποτελεσματικούς κανόνες για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων· καλεί όλους τους οργανισμούς να συμμετάσχουν στη διοργανική συμφωνία σχετικά με το μητρώο διαφάνειας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου·

40.  καλεί τους οργανισμούς να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη και οριζόντια πολιτική όσον αφορά την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων, και να χρησιμοποιούν την πολιτική ανεξαρτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) ως βέλτιστη πρακτική και υποδειγματικό σύστημα εποπτείας και πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική ανεξαρτησίας, οι ετήσιες δηλώσεις συμφερόντων είναι υποχρεωτικές για όλους τους υπαλλήλους και τους εμπειρογνώμονες και θα πρέπει να επικαιροποιούνται σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης, ενώ οποιοσδήποτε διαθέτει δεδηλωμένο συμφέρον σε μια υπόθεση αποκλείεται από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή γνωμοδότησης επί του θέματος· ενθαρρύνει, επιπλέον, τους οργανισμούς να συγκροτήσουν συμβουλευτική επιτροπή για τις συγκρούσεις συμφερόντων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

41.  αναγνωρίζει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσον αφορά 11 οργανισμούς, σχετικά με την ανάγκη να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των υπολόγων, με το να υπάγονται απευθείας στους διευθυντές και τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών· σημειώνει την απάντηση του Δικτύου στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχει προηγούμενο ή ανάλυση κινδύνου που να δικαιολογεί την εν λόγω παρατήρηση· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Δίκτυο να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση επί του θέματος, και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα αυτό·

42.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η μεγάλη πλειονότητα των οργανισμών (28) δεν παρουσιάζει αδυναμίες στην εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας· καλεί τους υπόλοιπους οργανισμούς να επιφέρουν βελτιώσεις με στόχο τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων, και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται·

Λοιπά σχόλια

43.  επισημαίνει ότι, στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την απόφασή του να αποχωρήσει από την Ένωση· σημειώνει με ανησυχία ότι, σε αντίθεση με την πλειονότητα των οργανισμών, πέντε οργανισμοί δεν πραγματοποίησαν λεπτομερή ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων που θα έχει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην οργάνωση, τις δραστηριότητες και τους λογαριασμούς τους·

44.  σημειώνει τη συμφωνία που επετεύχθη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 20ής Νοεμβρίου 2017 για τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ και το Παρίσι, αντιστοίχως· σημειώνει με ανησυχία τις επιπτώσεις που πιθανώς θα έχει στους οργανισμούς αυτούς η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, από άποψη μελλοντικού κόστους και απώλειας εμπειρογνωσίας, και οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή συνέχεια· σημειώνει, επιπλέον, τον πιθανό αντίκτυπο στα έσοδα και τις δραστηριότητες διαφόρων οργανισμών που δεν είναι εγκατεστημένοι στο Λονδίνο· καλεί τους οργανισμούς να προετοιμαστούν για τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν, και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω προπαρασκευαστικών μέτρων·

45.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ορισμένοι οργανισμοί εξακολουθούν να έχουν διπλές επιχειρησιακές και διοικητικές έδρες· θεωρεί απαραίτητο να καταργηθούν με την πρώτη ευκαιρία οι διπλές έδρες που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε επιχειρησιακό επίπεδο·

46.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός δεν προβλέπει μείωση του διοικητικού φόρτου που εξακολουθεί να βαρύνει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς· επισημαίνει ότι ο έλεγχος των αποκεντρωμένων οργανισμών «παραμένει υπό την πλήρη ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο διαχειρίζεται όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες προμηθειών»· επαναλαμβάνει ότι η νέα προσέγγιση στον λογιστικό έλεγχο, που προβλέπει τη συμμετοχή ελεγκτών του ιδιωτικού τομέα, έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του διοικητικού φόρτου για τους οργανισμούς, και ότι ο χρόνος που αναλώνεται για τη σύναψη συμβάσεων και τη διαχείριση των συμβάσεων λογιστικού ελέγχου έχει προκαλέσει πρόσθετες δαπάνες, επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτό περαιτέρω τους περιορισμένους πόρους των οργανισμών· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό· καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να δώσουν λύση στο ζήτημα, ώστε να μειωθεί σημαντικά ο διοικητικός φόρτος·

47.  αναγνωρίζει ότι οι εξωτερικές αξιολογήσεις των οργανισμών είναι σε γενικές γραμμές θετικές και οι οργανισμοί έχουν καταρτίσει σχέδια δράσης για την παρακολούθηση των θεμάτων που εγείρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης· επισημαίνει ότι, μολονότι οι ιδρυτικοί κανονισμοί των περισσότερων οργανισμών προβλέπουν περιοδική εξωτερική αξιολόγηση (συνήθως κάθε τέσσερα με έξι χρόνια), οι ιδρυτικοί κανονισμοί πέντε αποκεντρωμένων οργανισμών δεν περιλαμβάνουν τέτοια διάταξη, ενώ ο ιδρυτικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων απαιτεί τη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης μόνο κάθε δέκα χρόνια· καλεί την Επιτροπή και τους εν λόγω οργανισμούς να αντιμετωπίσουν το εν λόγω ζήτημα και να ενημερώνουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται·

48.  επικροτεί την αναθεώρηση των ιδρυτικών κανονισμών των τριών τριμερών οργανισμών — του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)·

49.  υπενθυμίζει ότι η ετήσια ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα σχέδια ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και τις πολυετείς στρατηγικές των οργανισμών στις αρμόδιες επιτροπές συμβάλλει στο να εξασφαλίζεται ότι τα προγράμματα και οι στρατηγικές αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές πολιτικές προτεραιότητες - ειδικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

o
o   o

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους οργανισμούς που υπόκεινται στην τρέχουσα διαδικασία απαλλαγής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(4) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(5) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)
(6) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
(7) επιστολή του J. Arthuis προς τον A. Tajani: Αριθ. αναφ. D(2018)30134
(8) Σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την κατάταξη των αποκεντρωμένων οργανισμών ως οργανισμών «στο στάδιο εκκίνησης», με «νέα καθήκοντα» ή «με κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας», που αποτυπώνει το στάδιο ανάπτυξής τους και την εξέλιξη της συνεισφοράς τους στην Ένωση και του επιπέδου στελέχωσής τους.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου