Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2206(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0114/2019

Внесени текстове :

A8-0114/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.15

Приети текстове :

P8_TA(2019)0256

Приети текстове
PDF 169kWORD 57k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)
P8_TA-PROV(2019)0256A8-0114/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2017 година (2018/2206(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0096/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба(5), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009(6), и по-специално член 28 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0114/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 38.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 38.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.
(6) ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 1.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2017 година (2018/2206(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0096/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба(5), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009(6), и по-специално член 28 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0114/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 38.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 38.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.
(6) ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 1.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2017 година (2018/2206(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0114/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 4 246 000 EUR, което представлява същата сума както през 2016 г.; като има предвид, че целият бюджет на Службата се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Службата за финансовата 2017 година („докладът на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,94%, което представлява увеличение с 3,74% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 86,92%, което представлява значително увеличение с 9,73% в сравнение с 2016 г.;

2.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Службата е поискала от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) превод на четири покани за изразяване на интерес с цел изготвяне на резервен списък на одобрени кандидати за служители; отбелязва, че предвид факта, че щатното разписание вече е било изпълнено, Палатата е заключила, че искането за превод не е обосновано; отбелязва, че съгласно отговора на Службата искането е било отправено, тъй като управителният комитет на Службата е поискал създаването на списъци с одобрени кандидати за 75% от длъжностите с цел да се запази процентът на незаетите длъжности под 15%, за да се намалят рисковете, свързани с голямото текучество на персонала;

Анулиране на преноси

3.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 20 412 EUR, което представлява 2,53% от общия размер на пренесената сума, като това показва намаление с 4,76% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

4.  отбелязва със задоволство, че Службата използва няколко видове мерки като ключови показатели за изпълнението, за да оцени добавената стойност, предоставяна от нейната дейност, и да подобри управлението на бюджета си;

5.  потвърждава, че Службата е преразгледала своята стратегия, като е взела предвид пазара и технологичното развитие, за да се адаптира към новата среда по отношение на електронните съобщения, като се запази отвореният интернет и свързаността;

6.  отбелязва със загриженост, че Службата не споделя ресурси с други агенции; призовава Службата да проучи допълнителни възможности за споделяне на услуги и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за стъпките, предприети в това отношение;

7.  отбелязва, че Службата е делегирала счетоводните си услуги на Комисията; при все това отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че макар тези събития да са довели до значителни промени в процедурите на Службата и в счетоводната ѝ система, последната не е била предмет на повторно валидиране след 2013 г.; отбелязва отговора на Службата, че подходът за валидиране е в ход; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност относно развитието в това отношение;

8.  приветства предложението на Комисията за включване в учредителния регламент на Службата на задължителна периодична външна оценка на изпълнението на всеки пет години;

Политика относно персонала

9.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 100%, като са били назначени 14 срочно наети служители от общо 14-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (15 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Службата са работили девет договорно наети служители и четирима командировани национални експерти;

10.  отбелязва със загриженост, че Службата е била неблагоприятно засегната от възможно най-високата степен на съкращаване на персонала от 12,5% според доклада на ЕСП относно прилагането на 5%-то съкращение на щатните бройки, публикуван на 21 декември 2017 г., въпреки че с Регламент (ЕС) 2015/2120 ѝ се възлагат допълнителни задачи;

11.  изразява съжаление по повод на дисбаланса в съотношението между половете при членовете на управителния съвет на Службата, като 24 от общо 29 членове са мъже, а 5 са жени; в тази връзка призовава Комисията и държавите членки, при представянето на своите кандидатури за членове на управителния съвет, да вземат предвид факта, че е важно да се осигури баланс между половете;

12.  отбелязва, че Службата е приела решение във връзка с политиката за защита на личното достойнство и за борба с тормоза и също така е предоставила възможност за провеждането на обучения за доверени съветници;

13.  отбелязва със загриженост, че през 2017 г. средният период на заетост в Службата е бил едва 2,7 години, което е отразено в голямото текучество на персонала; разбира, че Службата се стреми да привлече специалисти, наред с другото поради ниския корекционен коефициент на заплатите в приемащата държава (74,9%); изразява загриженост, че намаляването на длъжностите, разрешени съгласно бюджета на Съюза през последните години, в съчетание с допълнителните задачи, е увеличило работното натоварване на персонала на Службата; посочва, че това положение може да създаде рискове за изпълнението на нейните работни програми; потвърждава, че ръководството работи непрекъснато по въвеждането на смекчаващи мерки, и призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък в това отношение;

Обществени поръчки

14.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Службата все още не е приложила всички инструменти, въведени от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети лица, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва, че съгласно отговора на Службата тя планира да ги приложи до края на 2018 г.; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за напредъка, постигнат в тази област;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

15.  отбелязва съществуващите мерки на Службата и текущите ѝ усилия за осигуряване на прозрачност, както и за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси; отбелязва със загриженост обаче, че тя не публикува автобиографиите на членовете на управителния съвет на своя уебсайт; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

16.  изразява съжаление, че към 31 декември 2017 г. Службата не разполага с вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности; отбелязва обаче, че Службата планира да ги приеме до края на 2018 г.; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното прилагане;

Вътрешен контрол

17.  отбелязва със задоволство, че през 2017 г. Службата е предприела вътрешни действия за оценка на своите системи за вътрешен контрол, като е стигнала до заключението, че те са ефективно приложени;

Други коментари

18.  отбелязва, че за разлика от повечето други агенции, Службата не е извършила цялостен анализ на евентуалното отражение на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз върху нейната организация, дейност и счетоводно отчитане; приканва Службата да разгледа възможността за извършване на подобен анализ и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

o
o   o

19.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 84/39, 17.3.2017 г., стр. 189.
(2) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0254.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация