Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2194(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0121/2019

Внесени текстове :

A8-0121/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.18

Приети текстове :

P8_TA(2019)0259

Приети текстове
PDF 174kWORD 56k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
P8_TA-PROV(2019)0259A8-0121/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година (2018/2194(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0084/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета(5), и по-специално член 20 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0121/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 112.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 112.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година (2018/2194(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0084/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета(5), и по-специално член 20 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0121/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 112.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 112.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година (2018/2194(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0121/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 10 524 359 EUR, което представлява увеличение с 2,26% спрямо 2016 г.; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) заявява в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 97,09%, което представлява увеличение с 1,14% спрямо 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 84,02%, което представлява увеличение с 5,17% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  изразява съжаление във връзка с високото равнище на анулирани бюджетни кредити от преноси от 2016 към 2017 г. в размер на 189 154 EUR, което представлява 12,81% от общата пренесена сума и показва леко намаление от 1,44% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва ключови показатели за ефективност за измерването на дейностите си по обучение и тяхното въздействие, и по-специално степента на удовлетвореност на участниците, с цел оценка на осигуряваната от тях добавена стойност, както и показатели за ефективност с цел подобряване на управлението на бюджета си;

4.  отбелязва, че планът за управление на промените на Агенцията, който касае необходимата подготовка за работа съгласно новия ѝ разширен мандат, е бил изпълнен на 83%; отбелязва, че 93% от участниците в дейностите по обучение на Агенцията са заявили, че са били поне доволни от обученията, и че Агенцията е приключила изпълнението на програмата за партньорство между ЕС и Близкия изток и Северна Африка (БИСА) в областта на обучението за борба с тероризма;

5.  отбелязва със задоволство, че Агенцията си сътрудничи тясно с мрежата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и с деветте агенции, които влизат в нейния състав; отбелязва, че те споделят обучения и организират курсове заедно;

6.  приветства ангажимента на Агенцията за последващи действия във връзка с доклада на Службата за вътрешен одит на Комисията относно оценката на нуждите, планирането и бюджетирането на обученията в Агенцията; подчертава, че е важно Агенцията да изпълни ангажимента си;

7.  отбелязва, че в резултат на петгодишната периодична външна оценка, която приключи през януари 2016 г., са отправени 17 препоръки, за които Агенцията планира да изпълни всички корективни действия до края на 2018 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно действията, предприети за разглеждането на тези препоръки;

8.  изразява съжаление, че Агенцията е географски отдалечена от Европол, което подкопава възможността за намиране на полезни взаимодействия с другата агенция, която е специализирана в областта на полицейските въпроси; призовава Агенцията да представи на органа по освобождаване от отговорност доклад, в който се посочват възможните пречки за взаимодействията ѝ с Европол и мерките, които са предприети и ще бъдат предприети с цел преодоляване на тези предизвикателства;

Политика относно персонала

9.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 96,77%, като са били назначени 30 срочно наети служители от общо 31-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 28 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 16 договорно наети служители и 6 командировани национални експерти;

10.  приветства факта, че Агенцията е продължила да организира уеб семинари, за да представи на служителите на правоприлагащите органи информация и най-добри практики във връзка с разкриването и разследването на престъпления от омраза и различни форми на насилие, основано на пола, и че е предложила обучение за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, с които се сблъскват ромските общности и ЛГБТИ лицата (като например, предприемането на прекомерни или недостатъчни мерки и липсата на доверие към полицейските служители), както и за начините на преодоляването им на ниво правоприлагане; призовава да се продължи с предоставянето на обучения в областта на основните права и свързаното с тях повишаване на осведомеността на полицейските сили;

11.  призовава Агенцията да включи допълнително в учебната си програма и обучителните си дейности съществен елемент, свързан с обучение в областта на борбата с радикализацията, расизма и дискриминацията, когато е възможно; изисква Агенцията също така да разработи специално обучение относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство;

12.  отбелязва, че Агенцията е приела политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; отбелязва, че тя дава възможност за обмен на информация и за обучение, както и за провеждане на поверителни консултации;

13.  отбелязва, че вследствие на преместването на Агенцията от Обединеното кралство в Унгария и произтичащия от това по-нисък корекционен коефициент за заплатите на персонала, текучеството на персонала е било високо, а географският баланс не винаги е гарантиран, тъй като броят на кандидатурите от други държави членки, различни от приемащата държава, е намалял; отбелязва със загриженост, че някои служители имат неуреден правен спор във връзка с преместването; отбелязва, че са били въведени редица действия за смекчаване на последиците; отбелязва със загриженост, че това може да засегне непрекъснатостта на работата и способността на Агенцията да изпълнява дейностите; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

14.  изразява съгласие с Палатата, че публикуването на обявления за свободни работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) би било уместно и полезно, тъй като публикациите на EPSO повишават прозрачността и публичността и осигуряват на гражданите възможност да научат за свободните работни места, колективно публикувани от различните европейски институции и агенции; изисква поради това Агенцията да публикува всичките си обявления за свободни работни места и на уебсайта на EPSO; приканва Европейската комисия да обмисли мерки за намаляване на финансовата тежест за превода на обявленията за свободни работни места за агенциите, включително чрез създаване на ad hoc рамково споразумение с Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT);

15.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни работни места да се публикуват на уебсайта на EPSO с цел повишаване на информираността; разбира отговора на Агенцията относно високите разходи за писмен превод във връзка с тези публикации; в допълнение отбелязва намерението на Агенцията да публикува всички свои свободни работни места на общата платформа за работни места, разработена от мрежата от агенции на ЕС;

Обществени поръчки

16.  отбелязва, че според доклада на Палатата към края на 2017 г. Агенцията все още не е въвела всички инструменти, инициирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва, че според отговора на Агенцията текат подготвителни действия за внедряването на електронно подаване на оферти; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за напредъка, постигнат в тази област;

17.  отбелязва със загриженост, че през декември 2016 г. Агенцията е подписала четиригодишен рамков договор на стойност 1,6 милиона евро за осигуряването на срочно нает персонал с един-единствен икономически оператор само на основание цена, без да се вземат предвид критериите за качество; отбелязва отговора на Агенцията, че според нея качеството е включено в техническите спецификации и че изборът за възлагане на един-единствен договор е направен въз основа на предишен опит и национални особености;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

18.  приветства факта, че през 2017 г. Агенцията е приела преразгледана стратегия за борба с измамите; изразява съжаление, че Агенцията не е приела и приложила вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности до 31 декември 2017 г.; отбелязва обаче, че вътрешните правила, специфични за отделните агенции, се очаква да бъдат приети до края на 2018 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно тяхното прилагане;

Други коментари

19.  подчертава, че преместването на Агенцията в Будапеща през 2014 г. и преразглеждането на мандата ѝ през 2016 г. предизвикаха изменения в счетоводните процедури на Агенцията, които не са били предмет на повторно валидиране от 2013 г. насам; отбелязва отговора на Агенцията, че повторното валидиране понастоящем е предмет на обсъждане и планиране в рамките на Генерална дирекция „Бюджет“ (ГД „Бюджет“);

20.  отбелязва, че през февруари 2017 г. Агенцията успешно е приключила сертифицирането по ISO 9001:2015 на системата си за управление с цел подобряване и по-ясно демонстриране на ангажимента си по отношение на качеството;

21.  отбелязва със загриженост, че за разлика от повечето други агенции, Агенцията не е извършила цялостен анализ на евентуалното отражение на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз върху нейната организация, дейност и счетоводно отчитане; отбелязва, че според отговора на Агенцията съответните рискове са оценени неофициално като ниски; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки за извършване на по-официален анализ с цел подготовка за смекчаване на евентуалните рискове;

22.  отбелязва усилията на Агенцията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; посочва, че Агенцията не разполага със схема за компенсиране на въглеродните емисии, но отбелязва, че тя обмисля въвеждането на такава схема, както и че насърчава своя персонал да използва обществения транспорт с цел намаляване на емисиите;

o
o   o

23.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 258/01, 8.8.2017 г., стр. 4.
(2) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0254.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация