Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2194(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0121/2019

Předložené texty :

A8-0121/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.18

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0259

Přijaté texty
PDF 176kWORD 49k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
P8_TA-PROV(2019)0259A8-0121/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2017 (2018/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV(5), a zejména na článek 20 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0121/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 112.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 112.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017 (2018/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV(5), a zejména na článek 20 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0121/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 112.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 112.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2017 (2018/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0121/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 10 524 359 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 2,26 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce agentury za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 97,09 %, což oproti roku 2016 představuje nárůst o 1,14 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 84,02 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 5,17 %;

Rušení přenosů prostředků

2.  vyjadřuje politování nad vysokou mírou rušení přenosů prostředků z roku 2016 do roku 2017, které dosáhlo výše 189 154 EUR, čili 12,81 % celkové převáděné částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírné snížení o 1,44 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že agentura používá k měření své výcvikové činnosti a jejího dopadu, zejména spokojenosti účastníků, a k posouzení přidané hodnoty, kterou tato činnost přináší, klíčové ukazatele výkonnosti a že pro účely zlepšení svého řízení rozpočtu používá ukazatele výkonnosti;

4.  bere na vědomí, že plán agentury na řízení změn týkající se nezbytné přípravy na fungování na základě nového, rozšířeného mandátu byl proveden v míře 83 %; bere na vědomí, že 93 % účastníků výcvikové činnosti agentury uvedlo, že bylo s výcvikem alespoň spokojeno, a že agentura dokončila provádění programu partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky při vzdělávání ve způsobech boje proti terorismu;

5.  s uspokojením konstatuje, že agentura úzce spolupracuje s evropskou sítí agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a devíti agenturami, které ji tvoří; bere na vědomí, že sdílejí výcvik a společně pořádají kurzy;

6.  vítá závazek agentury, že přijme opatření v návaznosti na zprávu útvaru interního auditu Komise nazvanou „Posouzení potřeb, plánování a sestavování rozpočtu na odbornou přípravu“; zdůrazňuje, že je důležité, aby agentura svému závazku dostála;

7.  bere na vědomí, že pětileté periodické externí hodnocení uzavřené v lednu 2016 vydalo 17 doporučení a že agentura plánuje provést veškerá nápravná opatření s nimi spojená do konce roku 2018; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria o krocích přijatých v reakci na uvedená doporučení informovala;

8.  lituje, že je agentura geograficky vzdálena od Europolu, což brání vytváření součinnosti s touto druhou agenturou specializovanou v policejních záležitostech; žádá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložila zprávu s popisem možných překážek, které jí brání spolupracovat s Europolem, a opatření, která byla přijata nebo která je třeba přijmout s cílem tyto výzvy vyřešit;

Personální politika

9.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 96,77 %, přičemž z 31 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 28 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 30; dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 16 smluvních zaměstnanců a 6 vyslaných národních odborníků;

10.  vítá skutečnost, že agentura pokračovala v pořádání webových seminářů, na nichž jsou úředníkům donucovacích orgánů poskytovány informace a osvědčené postupy týkající se identifikace a vyšetřování trestných činů z nenávisti a různých forem násilí na základě pohlaví, a nabízela školení s cílem zvýšit povědomí o problémech, s nimiž se potýkají romské komunity a LGBTI osoby (např. přílišná nebo nedostatečná policejní kontrola a nedostatek důvěry vůči příslušníkům policie), a o způsobech, jak lze tyto problémy na úrovni prosazování práva řešit; žádá, aby byla i nadále poskytována školení v oblasti základních práv a s tím souvisejícího zvyšování informovanosti policejních sil;

11.  vyzývá agenturu, aby tam, kde je to možné, do svého vzdělávacího plánu a do všech svých činností v oblasti vzdělávání začlenila jako významný prvek školení zaměřená na potírání radikalizace, rasismu a diskriminace; žádá agenturu, aby vyvinula zvláštní školení věnované procesním zárukám pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými v trestním řízení;

12.  bere na vědomí, že agentura přijala politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; konstatuje, že tato politika umožňuje sdílení informací a výcvik, jakož i důvěrné poradenství;

13.  bere na vědomí, že v důsledku přemístění agentury ze Spojeného království do Maďarska a výsledného nižšího opravného koeficientu uplatňovaného na platy zaměstnanců byla fluktuace zaměstnanců vysoká a není vždy dosaženo zeměpisné rovnováhy, neboť klesl počet přihlášek z jiných členských států mimo hostitelskou zemi; se znepokojením konstatuje, že někteří pracovníci mají v souvislosti s přemístěním neuzavřený právní spor; bere na vědomí, že bylo provedeno několik zmírňujících opatření; se znepokojením upozorňuje na to, že tato situace může mít dopad na kontinuitu fungování agentury a její schopnost vykonávat svou činnost; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace v této záležitosti;

14.  souhlasí s Účetním dvorem, že zveřejnění oznámení o volných pracovních místech na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) by bylo relevantní a užitečné, jelikož takové zveřejnění zvýší transparentnost a publicitu úřadu EPSO a umožní občanům dozvědět se o volných pracovních místech v různých evropských orgánech, institucích a agenturách souhrnně; žádá proto, aby agentura všechna svá oznámení o volných pracovních místech zveřejňovala také na webových stránkách úřadu EPSO; vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila opatření ke snížení finanční zátěže agentur vyplývající z překladu oznámení o volných místech, a to mimo jiné uzavřením rámcové dohody ad hoc s překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie (CdT);

15.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo na webových stránkách úřadu EPSO; chápe odpověď agentury, že takové zveřejňování by bylo spojeno s vysokými náklady na překlad; dále bere na vědomí záměr agentury zveřejňovat všechna oznámení o volných pracovních místech na meziagenturní vývěsce s volnými pracovními místy vytvořené sítí agentur EU;

Zadávání zakázek

16.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora agentura na konci roku 2017 ještě neprovedla všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); bere na vědomí, že podle odpovědi agentury přípravné akce na zavedení elektronického zadávání zakázek probíhají; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala o pokroku v této oblasti zprávu;

17.  se znepokojením konstatuje, že v prosinci 2016 agentura podepsala čtyřletou rámcovou smlouvu o poskytování dočasných pracovníků v hodnotě 1,6 milionu EUR, a to s jediným hospodářským subjektem a pouze na základě ceny, aniž by zohlednila kvalitativní kritéria; bere na vědomí odpověď agentury, že podle agentury je kvalita zajištěna technickými specifikacemi a rozhodnutí o uzavření jediné smlouvy bylo přijato na základě předchozích zkušeností a vnitrostátních specifik;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

18.  vítá skutečnost, že agentura přijala v průběhu roku 2017 revidovanou strategii boje proti podvodům; lituje, že agentura do 31. prosince 2017 nezavedla a neuplatňovala interní pravidla pro whistleblowing; konstatuje nicméně, že podle očekávání mají být zvláštní agenturní interní pravidla přijata do konce roku 2018; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podávala o provedení uvedených doporučení zprávy;

Další připomínky

19.  zdůrazňuje, že přemístění agentury do Budapešti v roce 2014 a revize jejího mandátu v roce 2016 vedly k úpravě účetních postupů agentury, které nebyly od roku 2013 opětovně potvrzeny; bere na vědomí odpověď agentury, že v souvislosti s opětovným potvrzením probíhají v současnosti diskuse a plánování v rámci Generálního ředitelství pro rozpočet (GŘ BUDG);

20.  bere na vědomí, že ve snaze o zlepšení a zřetelnější prokázání svého úsilí o zajištění kvality agentura v únoru 2017 úspěšně dokončila certifikaci ISO 9001:2015 svého řídicího systému;

21.  se znepokojením bere na vědomí, že agentura nenásledovala většinu ostatních agentur a neprovedla komplexní analýzu pravděpodobného dopadu rozhodnutí Spojeného království o vystoupení z Evropské unie na její organizaci, činnost a účetnictví; na základě odpovědi agentury bere na vědomí, že příslušná rizika byla neoficiálně vyhodnocena jako nízká; žádá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních přijatých s cílem provést formálnější analýzu a připravit se na zmírnění veškerých souvisejících potenciálních rizik;

22.  bere na vědomí úsilí agentury, aby byla nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; upozorňuje, že agentura nemá zaveden systém kompenzace emisí uhlíku, avšak uznává, že agentura o zavedení takového systému uvažuje a že vybízí své pracovníky, aby v zájmu snižování emisí používali veřejnou dopravu;

o
o   o

23.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 258, 8.8.2017, s. 4.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění