Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2194(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0121/2019

Ingivna texter :

A8-0121/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.18

Antagna texter :

P8_TA(2019)0259

Antagna texter
PDF 162kWORD 48k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
P8_TA-PROV(2019)0259A8-0121/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017 (2018/2194(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0084/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF(5), särskilt artikel 20,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0121/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 112.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 112.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017 (2018/2194(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 − C8‑0084/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF(5), särskilt artikel 20,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0121/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 112.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 112.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 319, 4.12.2015, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017 (2018/2194(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0121/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 10 524 359 EUR, vilket innebär en ökning med 2,26 % jämfört med 2016. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2017 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 97,09 %, vilket är en ökning med 1,14 % jämfört med 2016. Genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 84,02 %, vilket innebär en ökning med 5,17 % jämfört med föregående år.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet beklagar den höga graden av annulleringar av överföringar från 2016 till 2017, till ett belopp av 189 154 EUR, dvs. 12,81 % av det sammanlagda överförda beloppet, vilket dock innebär en liten minskning med 1,44 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder centrala resultatindikatorer för att mäta sin utbildningsverksamhet och dess effekt, särskilt deltagarnas tillfredsställelse, i syfte att bedöma mervärdet av denna, samt resultatindikatorer för att förbättra sin budgetförvaltning.

4.  Europaparlamentet konstaterar att reformplanen för byråns verksamhet beträffande de nödvändiga förberedelserna för verksamheten inom ramen för dess nya utvidgade uppdrag genomfördes till 83 %. Parlamentet noterar att 93 % av deltagarna i byråns utbildningsverksamhet uppgav att de åtminstone var nöjda med utbildningen. Parlamentet noterar även att byrån slutförde genomförandet av partnerskapet om terrorismbekämpning mellan EU och Mena.

5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån har ett nära samarbete med EU-byråernas nätverk för rättsliga och inrikes frågor och de nio byråer som ingår i detta. Parlamentet noterar att de delar utbildningsinsatser och anordnar kurser tillsammans.

6.  Europaparlamentet välkomnar byråns åtagande att följa upp kommissionens rapport från internrevisionstjänsten om behovsbedömning, planering och budgetering av utbildningsverksamhet. Parlamentet betonar vikten av att byrån fullgör sitt åtagande.

7.  Europaparlamentet konstaterar att den femåriga regelbundna externa utvärdering som slutfördes i januari 2016 kom med 17 rekommendationer, för vilka byrån planerar att genomföra alla korrigerande åtgärder senast i slutet av 2018. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtas för att följa dessa rekommendationer.

8.  Europaparlamentet beklagar att byrån geografiskt sett ligger långt från Europol, vilket undergräver möjligheten att skapa synergieffekter med denna andra byrå som är specialiserad på polisfrågor. Parlamentet uppmanar byrån att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med en rapport som beskriver eventuella hinder i samverkan med Europol och de åtgärder som har vidtagits för att lösa dessa problem.

Personalpolitik

9.  Europaparlamentet noterar att 96,77 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 31 tjänster för tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 28 tillåtna tjänster 2016) hade 30 tillsatts. Dessutom arbetade 16 kontraktsanställda och 6 utstationerade nationella experter för byrån 2017.

10.  Europaparlamentet välkomnar att byrån fortsatte att anordna webbinarier för att förse tjänstemän inom brottsbekämpningen med information och bästa praxis om identifiering och utredning av hatbrott och olika former av könsrelaterat våld, och att man erbjöd fortbildning för att öka medvetenheten om de utmaningar som romska befolkningsgrupper och hbti-personer ställs inför (såsom för mycket och för lite polisinsatser och bristen på förtroende för poliser) och om hur dessa utmaningar kan hanteras inom brottsbekämpningen. Parlamentet vill se fortsatta fortbildningsinsatser på området för grundläggande rättigheter och ett ökat medvetandegörande hos polisen.

11.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i sitt utbildningsprogram och i all sin utbildningsverksamhet ta med ett ordentligt inslag om antirasism och antidiskriminering, när detta är möjligt. Parlamentet begär att byrån utvecklar en särskild utbildning om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån redan har antagit en policy för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av trakasserier. Parlamentet noterar att den möjliggör informationsutbyte och utbildning samt konfidentiell rådgivning.

13.  Europaparlamentet konstaterar att personalomsättningen var hög till följd av byråns flytt från Förenade kungariket till Ungern och den därmed sammanhängande lägre korrigeringskoefficienten för personalens löner. Dessutom garanteras den geografiska balansen inte alltid eftersom ansökningar från andra medlemsstater än värdlandet har minskat. Parlamentet noterar med oro att vissa medarbetare är involverade i en pågående rättstvist gällande omlokaliseringen. Parlamentet noterar att ett antal åtgärder för att motverka problemet har genomförts. Parlamentet påpekar med oro att detta kan påverka verksamhetens kontinuitet och byråns förmåga att genomföra åtgärder. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna fråga utvecklas.

14.  Europarlamentet håller med revisionsrätten om att offentliggöranden av meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats skulle vara relevant och praktiskt, eftersom offentliggöranden via Epso ger ökad transparens och publicitet och gör det möjligt för medborgarna att hitta information om lediga tjänster vid EU:s olika institutioner och byråer på ett och samma ställe. Parlamentet begär därför att byrån också offentliggör alla sina meddelanden om lediga tjänster på Epsos webbplats. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga åtgärder som syftar till att minska byråernas kostnader för översättning av meddelanden om lediga tjänster, bland annat genom att upprätta ett ad hoc-ramavtal med Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT).

15.  Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på Epsos webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår byråns svar angående de höga översättningskostnaderna till följd av ett sådant offentliggörande. Parlamentet noterar vidare byråns avsikt att offentliggöra alla sina lediga tjänster på den gemensamma jobbanslagstavla som tagits fram av EU‑byråernas nätverk.

Upphandling

16.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att myndigheten i slutet av 2017 ännu inte hade genomfört alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt utbyte av information med tredjeparter som deltar i förfaranden för offentlig upphandling (e-upphandling). Parlamentet noterar att enligt byråns svar pågår förberedande åtgärder för att genomföra e-inlämning. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som gjorts på detta område.

17.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån i december 2016 undertecknade ett fyraårigt ramavtal till ett värde av 1,6 miljoner EUR för tillhandahållande av tillfällig personal, med en ekonomisk aktör och enbart på grundval av priset, utan hänsyn till kvalitetskriterier. Parlamentet noterar byråns besked att den ansåg att kvaliteten ingick i de tekniska specifikationerna och att valet att tilldela ett enda avtal gjordes på basis av tidigare erfarenhet och särskilda nationella omständigheter.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

18.  Europaparlamentet välkomnar att byrån 2017 antog en reviderad strategi mot bedrägerier. Parlamentet beklagar att byrån den 31 december 2017 ännu inte hade upprättat och genomfört interna bestämmelser om visselblåsning. Parlamentet noterar dock att byråspecifika interna regler väntas antas senast i slutet av 2018. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa.

Övriga kommentarer

19.  Europaparlamentet betonar att flytten av byrån till Budapest 2014 och översynen av dess mandat 2016 ledde till ändringar i byråns redovisningsförfaranden, som inte har validerats på nytt sedan 2013. Parlamentet noterar byråns svar att denna validering för närvarande är föremål för diskussioner och planering inom generaldirektoratet för budget (GD BUDG).

20.  Europaparlamentet noterar att byrån i februari 2017 med framgång slutförde ISO 9001:2015-certifieringen för byråns administrationssystem för att förbättra och bättre synliggöra sitt kvalitetsåtagande.

21.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån, till skillnad från de flesta övriga byråer, inte har gjort någon omfattande analys av de sannolika konsekvenserna av Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen för byråns organisation, verksamhet och räkenskaper. Parlamentet noterar utifrån byråns svar att riskerna i sammanhanget informellt har bedömts som låga. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om åtgärder som vidtagits för att göra en mer formell analys för att minska potentiella risker i detta sammanhang.

22.  Europaparlamentet noterar byråns arbete för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet påpekar att byrån inte har något kompensationssystem för koldioxidutsläpp men noterar att den överväger att införa ett sådant system och att byrån uppmuntrar sin personal att använda kollektivtrafik för att minska utsläppen.

o
o   o

23.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som åtföljer beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 258/01, 8.8.2017, s. 4.
(2) Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0254.

Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande