Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2189(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0120/2019

Внесени текстове :

A8-0120/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.19

Приети текстове :

P8_TA(2019)0260

Приети текстове
PDF 177kWORD 57k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
P8_TA-PROV(2019)0260A8-0120/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност (сега Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз) (ЕААБ) за финансовата 2017 година (2018/2189(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0079/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(5), и по-специално член 60 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета(6), и по-специално член 121 от него;

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0120/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 46.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 46.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(6) OВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност (сега Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз) за финансовата 2017 година (2018/2189(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0079/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(5), и по-специално член 60 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета(6), и по-специално член 121 от него;

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0120/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 46.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 46.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(6) OВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност (сега Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз) за финансовата 2017 година (2018/2189(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0120/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 191 611 843 EUR, което представлява намаление с 0,92% спрямо 2016 г.; като има предвид, че 34 870 000 EUR от бюджета на Агенцията са от бюджета на Съюза и 101 397 000 EUR са от приходи от такси и възнаграждения;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99%, което представлява същата степен, както през 2016 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 93,75%, което представлява увеличение с 2,55% в сравнение с 2016 г.;

2.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, в нейните коментари от предходните години като текуща забележка, че въпреки че дейностите, финансирани от въздухоплавателната индустрия, са довели до дефицит от 7 600 000 EUR през 2016 г., бюджетните резултати варират през годините и Агенцията е натрупала 52 000 000 EUR излишък от тази категория дейности; припомня, че съгласно учредителния регламент на Агенцията таксите, налагани на въздухоплавателната индустрия, следва да са достатъчни за покриване на разходите на Агенцията за съответните сертификационни дейности, и че следователно в него не се предвижда натрупване на излишък; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно текущите корективни действия и начина, по който планира да избегне подобен излишък в бъдеще;

3.  отчита въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че тя възнамерява да измени както финансовите си разпоредби, така и тези, свързани с таксите и възнагражденията(2), за да уреди по-добре третирането на евентуален натрупан излишък; отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя е започнала преразглеждането през 2018 г. и че влизането в сила на преразгледания регламент на Комисията за таксите и възнагражденията е планирано за 1 януари 2020 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на това преразглеждане, включително относно разпоредбите, изясняващи третирането на евентуален излишък;

Анулиране на преноси

4.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 239 829 EUR, което представлява 2,6% от общия размер на пренесената сума и показва намаление с 1,07% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

5.  отчита, че Агенцията използва различни ключови показатели за ефективност за измерване на добавената стойност, осигурявана от нейните дейности, и за подобряване на управлението на бюджета, и периодично оценява целесъобразността на своите правила и процедури по стандартизация;

6.  отбелязва, че през 2017 г. Агенцията е била одитирана от Международната организация за гражданско въздухоплаване; отбелязва със задоволство, че макар че официалните резултати все още не са публикувани, първоначалната информация показва, че Агенцията е сред водещите органи по въздухоплаване в света;

7.  отчита, че Агенцията стартира Европейската платформа за стратегическа координация и Европейския център за кибернетична сигурност във въздухоплаването, както и първата фаза на инициативата Data4Safety, която има за цел да подкрепи европейските технологии и водещите пазарни позиции в гражданското въздухоплаване с цел повишаване на европейското ноу-хау в технологиите на големи информационни масиви; отбелязва освен това, че тя е подписала споразумения с Франция, Германия и Италия относно сътрудничеството между гражданската и военната авиационна безопасност;

8.  отбелязва, че на 11 септември 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2018/1139, който включва нов раздел за безпилотните летателни апарати и нов мандат за Агенцията, определящ отново нейните правомощия; отбелязва също така, че с посочения регламент Агенцията се оправомощава да предлага на Комисията технически експертен опит за регулиране на безпилотните летателни апарати, включително малките;

9.  отбелязва, че през 2017 г. Агенцията регистрира значително увеличение на управлението на целевите проекти, които общо възлизат на 11 300 000 EUR (7 300 000 EUR през 2016 г.); приветства факта, че тези проекти са насочени към подобряване на регулаторния и надзорния капацитет на националните и регионалните авиационни органи в целия свят, както и към принос за научноизследователски проекти с цел повишаване на глобалната безопасност на въздухоплаването и популяризиране на стандартите на ЕС;

10.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предоставят необходимите ресурси за новите и разширени правомощия във връзка със, наред с другото, рисковете за гражданското въздухоплаване, произтичащи от зоните на конфликти, свързаните с околната среда въпроси и сертифицирането и регистрирането на безпилотни летателни апарати;

11.  приветства активната роля на Агенцията в поканата за представяне на предложения по програма „Хоризонт 2020“; настоятелно призовава Агенцията да продължи да бъде активна в областта на научноизследователската и развойна дейност;

12.  отбелязва, че Агенцията е извършила годишната си оценка на риска в съответствие с методологията, разработена за организациите на ЕС; отбелязва, че освен установяването на потенциални рискове през 2017 г. не са възникнали съществени рискове;

13.  отбелязва със задоволство, че Агенцията споделя ресурси с други агенции за припокриващи се задачи, включително по-специално с Европейския орган за безопасност на храните, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Европейската фондация за обучение и Европейския орган за ценни книжа и пазари, в областта на проучванията, електронното обучение и услугите „в облак“;

Политика относно персонала

14.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 100%, като са били назначени 673 срочно наети служители от общо 678-те свободни работни места за тази категория служители (включително 5 субсидирани длъжности), разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 676 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че поради неприемането на преразгледания основен регламент, през 2017 г. петте субсидирани длъжности не са били заети; отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 80 договорно наети служители и 18 командировани национални експерти;

15.  изразява съжаление по повод на дисбаланса между половете при членовете на висшето ръководство на Агенцията, като 5 от всичките 5 членове са мъже, и в рамките на управителния съвет, като от 29 членове 25 са мъже и 4 са жени; в тази връзка призовава Комисията и държавите членки, при представянето на своите кандидатури за членове на управителния съвет, да вземат предвид факта, че е важно да се осигури баланс между половете; изисква също така от Агенцията да предприеме мерки, които да гарантират по-добър баланс между половете в рамките на висшето ръководство;

16.  отбелязва, че Агенцията е приела политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; отчита, че тя е организирала информационни сесии и е осигурила възможности за провеждане на поверителни консултации;

17.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира, че работният език на Агенцията е английски, и отбелязва, че Агенцията използва общата платформа за работни места, разработена от мрежата от агенции на ЕС, за да публикува обявленията за свободни работни места;

Обществени поръчки

18.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията е избрала да използва рамкови договори от тип „каскада“ с трима изпълнители за възлагане на обществени поръчки за ИТ услуги на стойност 22 000 000 EUR; отбелязва, че Палатата счита, че в подобни случаи за конкретните покупки трябва да се използва конкурентна процедура между избраните изпълнители; приветства отговора на Агенцията, че тя ще обърне по-голямо внимание на подновяването на конкурсите, за да се гарантира засилване на конкуренцията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно действията, предприети за разглеждането на тези препоръки;

19.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че към края на 2017 г. Агенцията е използвала някои от инструментите, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки), но не и електронно фактуриране; призовава Агенцията да въведе всички необходими инструменти за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия в тази област напредък;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

20.  отчита въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че през 2017 г. тя е преразгледала съществуващата процедура относно своята „Политика за безпристрастност и независимост: предотвратяване и намаляване на конфликтите на интереси“, за да се увеличи попълването, преразглеждането и актуализирането на декларациите за интереси; отбелязва, че според Агенцията публикуването на одитен доклад на Службата за вътрешен одит относно предотвратяването и намаляването на конфликтите на интереси се очаква през април 2019 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно всеобхватния преглед на настоящата система за предотвратяване и ограничаване на конфликтите на интереси през 2018/2019 г. и относно изпълнението на препоръките на Комисията; приветства новите насоки на Агенцията относно подаването на сигнали за нередности;

21.  отбелязва, че 70% от приходите на Агенцията се състоят от такси; отбелязва становището на Агенцията, че фактът, че заявителите заплащат такси, не означава непременно конфликт на интереси; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети с цел да се гарантира, че няма конфликт на интереси във връзка със заплащането на такси;

22.  приветства предприетите допълнителни стъпки за повишаване на прозрачността на дейностите на Агенцията чрез съобщаване за срещите на служителите на Агенцията с външни заинтересовани лица и факта, че информацията е достъпна на уебсайта на Агенцията;

23.  насърчава Агенцията да гарантира независимостта на отговорния счетоводител; отбелязва, че след доклада на Палатата управителният съвет на Агенцията е изпълнил искането на Палатата, като е направил отговорния счетоводител пряко отговорен административно пред директора на Агенцията и отговорен функционално пред управителния съвет, считано от януари 2019 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки в това отношение;

Вътрешен контрол

24.  отбелязва, че през 2017 г. службите за вътрешен одит са извършили оценка на риска, за да подпомогнат разработването на следващия одитен цикъл (2018 – 2020 г.);

25.  отбелязва, че през 2017 г. структурата за вътрешен одит е извършила четири одита за получаване на увереност, за да прецени дали съответните разпоредби са били спазени, дали целите на процеса са били постигнати и дали основните рискове са били подходящо смекчени; отбелязва със задоволство, че при всички прегледи е било предоставено необходимото равнище на увереност и са били отправени препоръки за по-нататъшно засилване на контролната среда или на цялостната ефективност на процесите; потвърждава освен това, че при последващите действия във връзка с одитите, извършени през 2016 г., остатъчните рискове са били значително намалени до приемливо равнище и че всички незавършени действия са в процес на изпълнение, като окончателните действия е предвидено да бъдат приключени до средата на 2018 г.;

26.  отбелязва, че годишната оценка на стандартите за управление на Агенцията, въз основа на последната версия на стандартите ISO и новата рамка за вътрешен контрол, е стигнала до заключението, че системата за управление на Агенцията отговаря на стандартите за управление благодарение на стабилна система за наблюдение, установена както на равнище управление, така и на равнище процеси;

o
o   o

27.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 108, 22.3.2018 г., стр. 229.
(2) Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията от 27 март 2014 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 593/2007(ОВ L 93, 28.3.2014 г., стр. 58).
(3) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0254.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация