Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2189(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0120/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0120/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0260

Hyväksytyt tekstit
PDF 155kWORD 45k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)
P8_TA-PROV(2019)0260A8-0120/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (nyt Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto) (EASA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2189(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0079/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(5) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139(6) ja erityisesti sen 121 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0120/2019),

1.  myöntää Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 46.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 46.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
(6) EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan lentoturvallisuusviraston (nyt Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto) varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2189(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0079/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(5) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139(6) ja erityisesti sen 121 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0120/2019),

1.  hyväksyy Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 46.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 46.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
(6) EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (nyt Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2189(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0120/2019),

A.  toteaa, että Euroopan lentoturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 191 611 843 euroa, mikä merkitsee 0,92 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että 34 870 000 euroa viraston talousarviosta oli peräisin unionin talousarviosta ja 101 397 000 euroa oli tuloja maksuista ja palkkioista;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99 prosenttia, ja toteaa, että se oli sama vuonna 2016; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 93,75 prosenttia, mikä merkitsee 2,55 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen sisältyvien edellisinä vuosina toistuvasti esitettyjen huomautusten perusteella huolestuneena merkille, että vaikka ilmailualan vuonna 2016 rahoittamat toimet johtivat 7 600 000 euron alijäämään, talousarviotulokset vaihtelevat vuodesta riippuen ja virastolle on kertynyt ilmailualan rahoittamista toimista 52 000 000 euroa ylijäämää; palauttaa mieliin, että viraston perustamisasetuksen mukaan ilmailualan toimijoilta kerättyjen maksujen pitäisi riittää kattamaan asianomaisiin sertifiointitoimiin liittyvät viraston kulut ja että perustamisasetuksessa ei siten säädetä kertyvästä ylijäämästä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutettavista korjaavista toimista ja kertomaan, miten se suunnittelee välttävänsä tällaisen ylijäämän tulevaisuudessa;

3.  toteaa, että virasto aikoo muuttaa sekä varainhoitoa koskevia sääntöjään että maksuja ja palkkioita koskevia säännöksiään(2), jotta kertynyttä ylijäämää voitaisiin käsitellä virallisemmin; panee merkille, että virasto toteaa aloittaneensa tarkistuksen vuonna 2018 ja että komission maksuja ja palkkioita koskevan tarkistetun asetuksen suunnitellaan tulevan voimaan 1. tammikuuta 2020; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisen tarkistuksen täytäntöönpanosta ja myös säännöksistä, joilla selvennetään mahdollisen ylijäämän käsittelyä;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

4.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 239 829 euroa eli 2,6 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 1,07 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

5.  toteaa, että virasto käyttää useita keskeisiä tulosindikaattoreita mitatakseen toiminnastaan saatavaa lisäarvoa ja tehostaakseen talousarviohallintoaan ja arvioi sääntöjensä ja vakiomenettelyjensä tarkoituksenmukaisuutta säännöllisin määräajoin;

6.  toteaa, että Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö tarkasti viraston vuonna 2017; panee tyytyväisenä merkille, että vaikka virallisia tuloksia ei ole vielä julkaistu, alustavien tietojen mukaan virasto on yksi maailman merkittävimmistä ilmailuviranomaisista;

7.  toteaa, että virasto on käynnistänyt Euroopan strategisen koordinointifoorumin ja eurooppalaisen ilmailualan kyberturvallisuuskeskuksen sekä Data4Safety-aloitteen ensimmäisen vaiheen, jonka tavoitteena on tukea eurooppalaista teknologiaa ja markkinajohtajuutta siviili-ilmailussa, jotta voidaan lisätä eurooppalaista massadatateknologian osaamista; panee lisäksi merkille, että se allekirjoitti Ranskan, Saksan ja Italian kanssa sopimukset, jotka koskevat siviili- ja sotilasilmailun turvallisuutta koskevaa yhteistyötä;

8.  panee merkille, että 11. syyskuuta 2018 voimaan tulleeseen asetukseen (EU) 2018/1139 sisältyi uusi miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva osa ja viraston uusi toimeksianto, jossa sen toimivaltuudet määritellään uudelleen; panee myös merkille, että asetus antaa virastolle valtuudet ehdottaa komissiolle teknistä asiantuntemusta kaikenkokoisten miehittämättömien ilma-alusten, myös pienten ilma-alusten, sääntelemiseksi;

9.  panee merkille, että vuonna 2017 virasto joutui lisäämään merkittävästi varoja korvamerkittyjen hankkeiden hallinnointiin, johon kohdennettiin yhteensä 11 300 000 euroa (7 300 000 euroa vuonna 2016); panee tyytyväisenä merkille, että näiden hankkeiden tavoitteena oli parantaa kansallisten ja alueellisten ilmailuviranomaisten sääntely- ja valvontavalmiuksia kaikkialla maailmassa sekä edistää tutkimushankkeita, joilla lentoturvallisuutta parannetaan maailmanlaajuisesti ja joilla edistetään EU:n normeja;

10.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan resursseista, joita tarvitaan uusiin ja tehostettuihin toimivaltuuksiin, jotka liittyvät muun muassa konfliktialueista siviili‑ilmailulle koituviin riskeihin, ympäristöasioihin sekä miehittämättömien ilma‑alusten sertifiointiin ja rekisteröintiin;

11.  pitää myönteisenä viraston aktiivista roolia Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisissa ehdotuspyynnöissä; kehottaa virastoa olemaan edelleen aktiivinen tutkimuksen ja kehityksen alalla;

12.  toteaa, että virasto suoritti vuotuisen riskinarviointinsa unionin organisaatioille kehitetyn menetelmän mukaisesti; panee merkille, että mahdollisten riskien määrittämisen lisäksi vuonna 2017 ei havaittu huomattavia riskejä;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto jakaa päällekkäisiin tehtäviin liittyviä resursseja muiden virastojen, kuten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusviraston, Euroopan koulutussäätiön ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, kanssa tutkimusten, verkko-opiskelun ja pilvipalvelujen alalla;

Henkilöstöpolitiikka

14.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 100 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 678 (joista viisi tuettuja virkoja) väliaikaisesta toimesta 673 oli täytettynä (verrattuna 676 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että koska tarkistettua perusasetusta ei ole hyväksytty, edellä mainitut viisi tuettua virkaa jäivät vuonna 2017 täyttämättä; panee merkille, että vuonna 2017 virastolle työskenteli lisäksi 80 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 18 kansallista asiantuntijaa;

15.  pitää valitettavana jäsenten sukupuolten epätasapainoa viraston ylemmässä johdossa, jossa kaikki viisi ovat miehiä, ja hallintoneuvostossa, jonka 29 jäsenestä 25 on miehiä ja 4 naisia; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon sukupuolten tasapainon merkityksen, kun ne esittävät nimitettäviä hallintoneuvoston jäseniä; kehottaa virastoa myös parantamaan sukupuolten tasapuolista edustusta viraston ylemmässä johdossa;

16.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla suojellaan ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; toteaa, että se järjesti tiedotustilaisuuksia ja tarjosi mahdollisuuden luottamukselliseen neuvontaan;

17.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta saataisiin lisää julkisuutta; ymmärtää, että viraston työkieli on englanti, ja panee merkille, että virasto julkaisee työpaikkailmoituksensa erillisvirastojen verkoston luomalla virastojen välisellä työpaikkasivustolla;

Hankinnat

18.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että virasto päätti soveltaa kaskadiperusteisia puitesopimuksia kolmeen toimeksisaajaan 22 000 000 euron arvoisista tietotekniikan alan palveluhankinnoista; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan yksittäisissä hankinnoissa on tällaisissa tilanteissa käytettävä kilpailumenettelyä valittujen toimeksisaajien välillä; pitää myönteisenä viraston vastausta, jonka mukaan se harkitsee jatkossa entistä tarkemmin uudelleenkilpailuttamisen mahdollisuutta, jotta varmistettaisiin tehokkaampi kilpailutus; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle suositusten huomioon ottamiseksi toteutetuista toimenpiteistä;

19.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että virasto oli vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön joitakin komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli tarjota keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); kehottaa virastoa ottamaan käyttöön kaikki hankintamenettelyjen hallinnassa tarvittavat välineet ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistymisestä;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

20.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että se tarkasteli vuonna 2017 uudelleen eturistiriitojen ehkäisemistä ja vähentämistä koskevan puolueettomuuden ja riippumattomuuden politiikkaansa liittyvää prosessia, jotta sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten täyttäminen, arviointi ja päivittäminen koskisi jatkossa kaikkia henkilöstön jäseniä; toteaa, että viraston mukaan sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomus eturistiriitojen ehkäisemisestä ja vähentämisestä aiotaan julkaista huhtikuussa 2019; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle nykyisen eturistiriitoja ehkäisevän ja vähentävän järjestelmänsä meneillään olevasta tarkastelusta vuonna 2018/2019 sekä komission suositusten täytäntöönpanosta; on tyytyväinen väärinkäytösten paljastamista koskeviin viraston uusiin ohjeisiin;

21.  panee merkille, että 70 prosenttia viraston tuloista muodostuu maksuista; panee merkille viraston näkemyksen, jonka mukaan se, että hakijat suorittavat maksuja, ei välttämättä merkitse eturistiriitaa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että maksuperusteiseen rahoitukseen ei liity eturistiriitoja;

22.  pitää myönteisenä lisätoimia, joiden tarkoituksena on lisätä viraston toiminnan avoimuutta raportoimalla viraston henkilöstön ulkoisten sidosryhmien kanssa pitämistä kokouksista, ja on tyytyväinen, että kokousselontekoihin voi tutustua viraston verkkosivustolla;

23.  kehottaa virastoa varmistamaan tilinpitäjän riippumattomuuden; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viraston hallintoneuvosto täytti tilintarkastustuomioistuimen pyynnön ja velvoitti tilinpitäjän raportoimaan hallinnollisesti suoraan viraston pääjohtajalle ja toiminnallisesti hallintoneuvostolle tammikuusta 2019 alkaen; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä;

Sisäinen valvonta

24.  toteaa, että vuonna 2017 sisäisen tarkastuksen toimiala toteutti riskinarvioinnin seuraavan (2018–2020) tarkastussyklin kehittämisen tueksi;

25.  toteaa, että sisäisen tarkastuksen yksikkö toteutti vuonna 2017 neljä tarkastustoimeksiantoa arvioidakseen, oliko asiaa koskevia säännöksiä noudatettu, prosessin tavoitteet saavutettu ja keskeisiä riskejä lievennetty asianmukaisesti; panee tyytyväisenä merkille, että tämä varmuustaso esitettiin kaikissa arvioinneissa ja että suosituksissa esitettiin joko valvontaympäristön tai prosessien kokonaistehokkuuden parantamista; toteaa lisäksi, että vuonna 2016 toteutettujen tarkastusten seurannassa havaittiin, että jäännösriskit olivat hyväksyttävällä tasolla eli ne olivat vähentyneet huomattavasti ja että keskeneräisten toimien osalta lopulliset toimet oli tarkoitus saada päätökseen vuoden 2018 puoliväliin mennessä;

26.  panee merkille, että viraston hallintastandardien vuotuisessa arvioinnissa, joka perustuu viimeisimpiin ISO-standardeihin ja uuteen sisäisen valvonnan kehykseen, todettiin, että viraston hallintojärjestelmä on hallintastandardien mukainen sekä johdon että prosessin tasolla vahvistetun vankan seurantajärjestelmän ansiosta;

o
o   o

27.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(3).

(1) EUVL C 108/45, 22.3.2018, s. 229.
(2) Komission asetus (EU) N:o 319/2014, annettu 27. maaliskuuta 2014, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista sekä asetuksen (EY) N:o 593/2007 kumoamisesta (EUVL L 93, 28.3.2014, s. 58).
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus