Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2189(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0120/2019

Pateikti tekstai :

A8-0120/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.19

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0260

Priimti tekstai
PDF 173kWORD 47k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
P8_TA-PROV(2019)0260A8-0120/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) (EASA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2189(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(5), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91(6), ypač į jo 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0120/2019),

1.  patvirtina Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 46.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 46.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 79, 2008 3 19, p. 1.
(6) OL L 212, 2018 8 22, p. 1.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2189(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(5), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91(6), ypač į jo 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0120/2019),

1.  pritaria Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 46.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 46.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 79, 2008 3 19, p. 1.
(6) OL L 212, 2018 8 22, p. 1.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2189(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0120/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis jos 2017 finansinių metų biudžetas buvo 191 611 843 EUR, t. y. 0,92 proc. mažesnis nei 2016 m.; kadangi Agentūros biudžetui 34 870 000 EUR skirta iš Sąjungos biudžeto, o 101 397 000 EUR sudaro pajamos iš mokesčių ir rinkliavų;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos aviacijos saugos agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99 %, t. y. toks pat kaip 2016 m.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 93,75 %, t. y. 2,55 % didesnis nei 2016 m.;

2.  susirūpinęs pažymi, kad remiantis Audito Rūmų ataskaitoje pateikiamomis pastabomis, kurios metai iš metų kartojasi, nors vykdant 2016 m. pramonės įmonių finansuojamą veiklą susidarė 7 600 000 EUR deficitas, biudžeto rezultatai įvairiais metais svyruoja ir Agentūra yra sukaupusi 52 000 000 EUR perviršį, susijusį su šia veiklos kategorija; primena, kad Agentūros steigimo reglamente nustatyta, kad pramonės įmonėms taikomi mokesčiai turi būti pakankami, kad padengtų susijusios Agentūros sertifikavimo veiklos išlaidas, taigi jame sukauptas perviršis nenumatytas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie vykdomus taisomuosius veiksmus ir kaip ji planuoja išvengti tokio perviršio ateityje;

3.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad Agentūra ketina iš dalies pakeisti savo finansinį bei mokesčių ir rinkliavų reglamentus(2), siekdama tiksliau apibrėžti tokio sukaupto perviršio naudojimo tvarką; atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra pradėjo peržiūrą 2018 m. ir kad peržiūrėtas Komisijos mokesčių ir rinkliavų reglamentas įsigalios 2020 m. sausio 1 d.; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios peržiūros įgyvendinimą, taip pat apie nuostatas, kuriomis aiškiau apibrėžiama galimo perviršio naudojimo tvarka;

Perkėlimų panaikinimas

4.  pažymi, kad panaikinti perkėlimai iš 2016 m. į 2017 m. siekė 239 829 EUR, t. y. 2,6 % bendros perkeltos sumos – 1,07 % mažiau, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

5.  teigiamai vertina tai, kad Agentūra naudoja įvairius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą, ir periodiškai atlieka savo taisyklių ir standartinių procedūrų tinkamumo vertinimus;

6.  pažymi, kad 2017 m. Agentūros auditą atliko Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; su pasitenkinimu pažymi, kad, nors oficialūs rezultatai dar nepaskelbti, pradiniai duomenys rodo, kad Agentūra yra viena svarbiausių aviacijos institucijų pasaulyje;

7.  palankiai vertina tai, kad Agentūra sukūrė Europos strateginio koordinavimo platformą bei Europos aviacijos kibernetinio saugumo centrą ir pradėjo pirmąjį iniciatyvos „Data4Safety“, kuria siekiama paremti Europos technologijas ir pirmavimą rinkoje civilinės aviacijos srityje, įgyvendinimo etapą, siekiant padidinti Europos gyventojų praktinę patirtį didžiųjų duomenų technologijų srityje; be to, pažymi, kad ji pasirašė susitarimus su Prancūzija, Vokietija ir Italija dėl bendradarbiavimo civilinės ir karinės aviacijos saugos srityje;

8.  pažymi, kad 2018 m. rugsėjo 11 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) Nr. 2018/1139, įskaitant naują skirsnį, skirtą bepiločiams orlaiviams, ir naujus Agentūros įgaliojimus, kuriais iš naujo apibrėžiamos jos kompetencijos; taip pat pažymi, kad šiuo reglamentu Agentūra įgaliojama siūlyti Komisijai technines ekspertines žinias visų dydžių bepiločių orlaivių, įskaitant mažus, naudojimui reglamentuoti;

9.  pažymi, kad 2017 m. Agentūra susidūrė su gerokai išaugusiu konkrečiam tikslui skirtų projektų, kurių vertė iš viso siekė 11 300 000 EUR (2016 m. ji siekė 7 300 000 EUR), valdymo krūviu; teigiamai vertina tai, kad šiais projektais siekiama tobulinti nacionalinių ir regioninių aviacijos tarnybų reglamentavimo ir priežiūros pajėgumus visame pasaulyje bei prisidėti prie mokslinių tyrimų projektų aviacijos saugumui visame pasaulyje stiprinti ir ES standartams propaguoti;

10.  ragina Komisiją ir valstybes nares skirti išteklius, kurie būtini dėl naujų ir sustiprintų kompetencijų, be kita ko, susijusių su grėsmėmis civilinei aviacijai, kurios kyla konfliktų zonose, su aplinkos srities klausimais ir su bepiločių orlaivių sertifikavimu bei registravimu;

11.  palankiai vertina aktyvų Agentūros vaidmenį paskelbiant kvietimą teikti pasiūlymus pagal programą „Horizontas 2020“; ragina Agentūrą toliau vykdyti aktyvią veiklą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

12.  pažymi, kad Agentūra, laikydamasi ES organizacijoms nustatytos metodikos, atliko metinį rizikos vertinimą; pažymi, kad, kalbant apie galimos rizikos nustatymą, pasakytina, kad 2017 m. jokia didelė rizika nebuvo matoma;

13.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra dalijasi ištekliais su kitomis agentūromis, pvz., Europos maisto saugos agentūra, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Europos mokymo fondu ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, tyrimų, e. mokymosi ir debesijos paslaugų srityse, kai jų vykdomos užduotys sutampa;

Personalo politika

14.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 100 %: iš 678 laikinųjų darbuotojų (įskaitant 5 subsidijuojamus etatus), patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą, paskirti 673 laikinieji darbuotojai (2016 m. patvirtinti 676 etatai); pažymi, kad dėl to, jog nebuvo priimtas persvarstytas pagrindinis reglamentas, 2017 m. nebuvo užimti 5 subsidijuojami etatai; taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūroje dirbo 80 sutartininkų ir 18 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

15.  apgailestauja dėl lyčių disbalanso Agentūros vadovybėje: 5 iš 5 vadovų yra vyriškos lyties, o Agentūros valdyboje 25 iš 29 narių yra vyriškos lyties ir 4 – moteriškos lyties; šiuo požiūriu prašo Komisijos ir valstybių narių atsižvelgti į tai, kad teikiant kandidatūras valdybos narių pareigoms užimti svarbu užtikrinti lyčių pusiausvyrą; taip pat prašo Agentūros imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta geresnė jos vyresniosios vadovybės lyčių pusiausvyra;

16.  pažymi, kad Agentūra patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; palankiai vertina tai, kad Agentūra surengė informavimo seminarus ir sudarė sąlygas konfidencialioms konsultacijoms;

17.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą, siekiant padidinti viešumą, skelbti laisvas darbo vietas ir Europos personalo atrankos tarnybos interneto svetainėje; supranta, kad Agentūros darbo kalba yra anglų, ir pažymi, kad Agentūra naudojasi ES agentūrų tinklo sukurtu agentūrų darbo skelbimų puslapiu, kur skelbia savo pranešimus apie laisvas darbo vietas;

Viešieji pirkimai

18.  pažymi, kad remiantis Audito Rūmų ataskaita, pirkdama IT paslaugas, kurių vertė sudaro 22 000 000 EUR, Agentūra pasirinko taikyti bendrąsias sutartis su trijų pakopų tiekėjais; pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, tokiomis aplinkybėmis konkrečių pirkimų atveju atrinktiems tiekėjams turi būti taikoma konkurso procedūra; palankiai vertina Agentūros atsakymą, kuriame nurodyta, kad ji labiau atsižvelgs į naujų konkursų skelbimo galimybes siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi įgyvendinant šias rekomendacijas;

19.  pažymi, kad remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Agentūra pradėjusi taikyti kai kurias Komisijos numatytas priemones, skirtas nustatyti bendrą elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimą, tačiau ne e. sąskaitų faktūrų išrašymą; ragina Agentūrą pradėti taikyti visas viešųjų pirkimų procedūroms administruoti reikalingas priemones ir teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitas apie pažangą toje srityje;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

20.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad 2017 m. ji peržiūrėjo vykdomą procesą, susijusį su jos nešališkumo ir nepriklausomumo politika bei interesų konfliktų prevencija ir mažinimu, siekiant, kad interesų deklaracijų pildymas, peržiūra ir atnaujinimas būtų taikomi visiems darbuotojams; pažymi, kad, pasak Agentūros, 2019 m. balandžio mėn. tikimasi paskelbti Vidaus audito tarnybos audito ataskaitą dėl interesų konfliktų prevencijos ir mažinimo; ragina Agentūrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai išsamios savo dabartinės interesų konfliktų prevencijos ir mažinimo sistemos peržiūros 2018–2019 m. ataskaitą ir Komisijos rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą; palankiai vertina naujas Agentūros gaires dėl informavimo apie pažeidimus;

21.  pažymi, kad 70 % Agentūros pajamų sudaro mokesčiai; atkreipia dėmesį į Agentūros nuomonę, jog tai, kad paraiškų teikėjai moka mokesčius, nebūtinai reiškia interesų konfliktą; ragina Agentūrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą dėl priemonių, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad finansavimas iš mokesčių nesukeltų interesų konflikto;

22.  palankiai vertina tolesnius veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti didesnį Agentūros veiklos skaidrumą, pvz., pranešimą apie Agentūros darbuotojų posėdžius su išorės suinteresuotaisiais subjektais ir jų nurodymą Agentūros interneto svetainėje;

23.  ragina Agentūrą užtikrinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą; pastebi, kad po Audito Rūmų ataskaitos Agentūros valdančioji taryba patenkino Audito Rūmų prašymą ir nuo 2019 m. sausio mėn. apskaitos pareigūną padarė tiesiogiai atsakingu Agentūros direktoriui (administraciniu požiūriu) ir valdančiajai tarybai (funkciniu požiūriu); ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi šiam klausimui spręsti;

Vidaus kontrolė

24.  pažymi, kad, siekdama pasiruošti ateinančiam (2018–2020 m.) audito ciklui, 2017 m. Vidaus audito tarnyba atliko rizikos vertinimą;

25.  pažymi, kad 2017 m. Vidaus audito skyrius įvykdė keturias audito patikinimo iniciatyvas, kad įvertintų, ar buvo laikomasi atitinkamų reglamentų, ar pasiekti proceso tikslai ir ar pagrindinė rizika buvo tinkamai sumažinta; su pasitenkinimu pažymi, kad šis patikinimo lygis nurodytas kiekvienoje peržiūros ataskaitoje, o rekomendacijose nurodyta toliau tobulinti kontrolės aplinką arba bendrą procesų efektyvumą; be to, džiaugiasi, kad reaguojant į 2016 m. įvykdytus auditus likutinė rizika buvo reikšmingai sumažinta ir tapo priimtino lygio, o visi nebaigti veiksmai yra įgyvendinami ir numatyta, kad paskutinis iš jų bus baigtas iki 2018 m. vidurio;

26.  pažymi, kad atlikus metinį Agentūros valdymo standartų vertinimą, pagrįstą naujausios versijos ISO standartais ir nauja vidaus kontrolės sistema, buvo padaryta išvada, kad Agentūros valdymo sistema atitinka valdymo standartus, nes sukurta patikima stebėsenos sistema, taikoma ir valdymo, ir procesų lygmenimis;

o
o   o

27.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(3) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 108, 2018 03 22, p. 229.
(2) 2014 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 319/2014 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 593/2007 (OL L 93, 2014 3 28, p. 58).
(3) Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0254.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas