Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2191(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0134/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0134/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.22

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0263

Hyväksytyt tekstit
PDF 153kWORD 46k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)
P8_TA-PROV(2019)0263A8-0134/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2191(DEC)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(5) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0134/2019),

1.  myöntää Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 128.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 128.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2191(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(5) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0134/2019),

1.  hyväksyy Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 128.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 128.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2191(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0134/2019),

A.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 58 042 653 euroa, mikä merkitsee hienoista 0,35 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että 97,80 prosenttia keskuksen talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,78 prosenttia, mikä merkitsee 1,76 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 81,71 prosenttia, mikä merkitsee 2,45 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

2.  palauttaa mieliin, että keskuksella on unionin virastona euromääräinen talousarvio; toteaa kuitenkin, että suuri osa menoista aiheutuu Ruotsin kruunuina (SEK), koska keskus sijaitsee euroalueen ulkopuolella Ruotsissa; toteaa lisäksi, että valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat keskukseen, koska sillä on kruunumääräisiä pankkitilejä ja lisäksi sillä on tiettyjä maksutapahtumia myös muissa ulkomaanvaluutoissa;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

3.  panee huolestuneena merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 953 754 euroa eli 8,73 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mutta toteaa osuuden pienentyneen 3,11 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

4.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus käyttää useita keskeisiä tulosindikaattoreita (KPI) toimintansa lisäarvon arvioimiseen ja muun muassa 13. maaliskuuta 2015 päivättyyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjaan(2) sisältyviä keskeisiä tulosindikaattoreita talousarviohallintonsa parantamiseen;

5.  toteaa, että keskus sai valmiiksi tautien seurantajärjestelmiensä uudelleensuunnittelua koskevan etenemissuunnitelman, julkaisi unionin uusia terveysuhkia koskevat arvioinnit ja tuki edelleen mikrobiologisten laboratorioiden valmiuksien seurantaa unionissa;

6.  palauttaa mieliin, että keskuksen tehtävänä on todeta ja arvioida tunnettuja ja uusia uhkia, joita tartuntataudit aiheuttavat ihmisten terveydelle, sekä tiedottaa niistä; korostaa, että vuonna 2017 keskus vastasi 59:ään viralliseen tieteelliseen pyyntöön, joista 35 tuli Euroopan parlamentilta, ja julkaisi yhteensä 210 selontekoa (158 vuonna 2016), mukaan lukien 38 nopeaa riskinarviointia uusista tautiuhista Euroopassa, ja 78 valvontakertomusta;

7.  panee merkille, että keskus käynnisti myös EPHESUS-hankkeen, jonka tarkoituksena on arvioida kaikkia julkisen terveydenhuollon tartuntatautien seurantajärjestelmiä unionissa ja Euroopan talousalueella, ja aloitti tautiohjelmien arvioinnin;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus on priorisoinut toimia, joilla puututaan mikrobilääkeresistenssin aiheuttamiin uhkiin ja rokotevastaisuuden yleistymiseen unionissa;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus jakaa parhaita käytäntöjä ja työskentelee säännöllisesti muiden virastojen, erityisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, Euroopan lääkeviraston ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen, kanssa; toteaa lisäksi, että keskus osallistuu muiden virastojen järjestämiin toimielinten välisiin hankintoihin; korostaa, että keskuksen olisi jatkettava yhteistyön edistämistä muiden unionin virastojen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä edistettävä vuoropuhelua sidosryhmien ja kansalaisten kanssa;

10.  panee merkille, että kautta 2013–2017 koskeva ulkopuolinen arviointi toteutetaan vuosina 2018 ja 2019; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle arvioinnin tuloksista;

Henkilöstöpolitiikka

11.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon toimista oli täytettynä 91,21 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 182 väliaikaisesta toimesta 166 oli täytettynä (vuonna 2018 hyväksyttyjä toimia oli 186); panee myös merkille, että vuonna 2017 keskuksessa työskenteli lisäksi 97 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kolme kansallista asiantuntijaa;

12.  panee merkille, että keskus on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla suojellaan ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; toteaa sen tarjoavan luottamuksellista neuvontaa sekä koulutustilaisuuksia; korostaa, että vuonna 2017 ilmoitettiin ja tutkittiin kaksi häirintätapausta;

Hankinnat

13.  ottaa huomioon, että komission tietotekniikan pääosaston e-PRIOR-sovellukseen perustuvien sähköisten työnkulkujen käyttö hankinnoissa paransi hankintojen seurannan lisäksi keskuksen hankintaprosesseja; toteaa lisäksi, että keskus sai vuonna 2017 päätökseen 316 hankintamenettelyä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

14.  panee merkille, että keskuksen johtajan sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus ja ansioluettelo julkaistaan keskuksen verkkosivuilla; panee huolestuneena merkille, että jotkut hallintoneuvoston ja neuvoa-antavan ryhmän sidonnaisuuksia koskevista ilmoituksista ja ansioluetteloista puuttuvat; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tältä osin toteutetuista toimenpiteistä;

15.  panee merkille keskuksen nykyiset toimenpiteet ja jatkuvat pyrkimykset turvata avoimuus, eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä väärinkäytösten paljastajien suojelu; panee merkille, että keskuksen mukaan Euroopan petostentorjuntavirasto päätti yhden väärinkäytösten paljastamista koskevan tapauksen vuonna 2017 ilman jatkotoimia; panee merkille, että vuonna 2017 yksilöitiin ja tutkittiin tarkemmin kuutta mahdollista eturistiriitaa, joista yksi määritettiin eturistiriidaksi, minkä perusteella pyydettiin, että yksi henkilö ei osallistuisi keskusteluun tietystä esityslistan kohdasta;

Sisäinen valvonta

16.  panee huolestuneena merkille, että vuonna 2017 esiintyi 26 tapausta, joissa valvonta sivuutettiin ja poikettiin vakiintuneista prosesseista ja menettelyistä, ja toteaa, että tapauksia oli kuitenkin 14 vähemmän kuin vuonna 2016; toteaa, että keskus hyväksyi tällaisten poikkeamisten määrän vähentämistä koskevan toimintasuunnitelman; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tältä osin toteutetuista korjaavista toimista;

17.  panee merkille, että lääketeollisuusyritysten kanssa pidettäviä kokouksia koskevan sisäisen menettelyn lisäksi kehitteillä on sisäinen menettely, joka liittyy kolmansien osapuolten kanssa tehtäviin yhteisymmärryspöytäkirjoihin ja yhteistyösopimuksiin; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

Muita huomautuksia

18.  panee merkille, että keskus allekirjoitti heinäkuussa 2016 uusia toimitilojaan koskevan uuden vuokrasopimuksen, joka tuli voimaan helmikuun 2018 lopussa, ja että uuden vuokrasopimuksen kesto on 15 vuotta; toteaa, että keskus siirtyi uusiin tiloihin huhtikuussa 2018;

o
o   o

19.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(3).

(1) EUVL C 108, 22.3.2018, s. 213.
(2) Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, päivätty 13. maaliskuuta 2015, ‘Guidelines on key performance indicators (KPI) for directors of EU decentralised agencies’, SWD(2015)0062.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus