Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2191(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0134/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0134/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.22

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0263

Usvojeni tekstovi
PDF 159kWORD 53k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
P8_TA-PROV(2019)0263A8-0134/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) za financijsku godinu 2017. (2018/2191(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017., s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(5), a posebno njezin članak 23.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0134/2019),

1.  daje razrješnicu direktorici Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 128.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 128.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 142, 30.4.2004., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017. (2018/2191(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017., s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(5), a posebno njezin članak 23.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0134/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 128.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 128.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 142, 30.4.2004., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017. (2018/2191(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0134/2019),

A.  budući da je, prema njegovu izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(dalje u tekstu: Centar) za financijsku godinu 2017. iznosio 58 042 653 EUR, što je blago povećanje od 0,35 % u odnosu na 2016. godinu; budući da 97,80 % proračuna Centra proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,78 %, što je povećanje od 1,76 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 81,71 %, što je povećanje od 2,45 % u odnosu na prethodnu godinu;

2.  podsjeća na to da Centar, kao agencija Unije, ima proračun u eurima; međutim, s obzirom na to da se njegovo sjedište nalazi izvan europodručja (u Švedskoj), mnogi su njegovi rashodi u švedskim krunama; štoviše, Centar je izložen fluktuacijama deviznog tečaja jer, osim što ima bankovne račune u švedskim krunama, također izvršava određene transakcije u drugim stranim valutama;

Ukidanje prijenosa

3.  sa zabrinutošću primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 953 754 EUR, što predstavlja 8,73 % ukupnog prenesenog iznosa, i da to predstavlja smanjenje od 3,11 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

4.  sa zadovoljstvom napominje da Centar upotrebljava nekoliko ključnih pokazatelja uspješnosti kako bi se ocijenila dodana vrijednost njegovih aktivnosti, kao i popis ključnih pokazatelja uspješnosti iz radnog dokumenta službi Komisije od 13. ožujka 2015.(2) kako bi se poboljšalo njegovo upravljanje proračunom;

5.  prima na znanje da je Centar dovršio plan za reorganizaciju svojih sustava za nadzor bolesti, objavio evaluacije o novim zdravstvenim prijetnjama u Uniji i nastavio podupirati praćenje kapaciteta mikrobioloških laboratorija u Uniji;

6.  ponavlja da je zadaća Centra utvrditi i procijeniti postojeće i nove prijetnje prenosivih bolesti za zdravlje ljudi te izvještavati o njima; naglašava da je 2017. Centar odgovorio na 59 formalnih znanstvenih zahtjeva, od kojih 35 iz Parlamenta, te objavio ukupno 210 izvješća (u usporedbi s njih 158 2016. godine), uključujući 38 brzih procjena rizika povezanih s novim prijetnjama bolesti u Europi i 78 izvješća o nadzoru;

7.  napominje da je Centar pokrenuo projekt EPHESUS, namijenjen za ocjenjivanje sustava za nadzor zaraznih bolesti u sektoru javnog zdravstva u Uniji/EGP-u, te je započeo s evaluacijom svojih programa povezanih s bolestima;

8.  pozdravlja činjenicu da je Centar kao prioritet odredio aktivnosti kojima se želi riješiti problem opasnosti koja se javlja zbog stvaranja otpornosti na antimikrobna sredstva i povećanja otpora prema cijepljenju u Uniji;

9.  sa zadovoljstvom napominje da Centar dijeli najbolju praksu i redovito surađuje s drugim agencijama, posebno s Europskom agencijom za sigurnost hrane, Europskom agencijom za lijekove i Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama; nadalje prima na znanje da Centar sudjeluje u međuinstitucijskim postupcima javne nabave koje organiziraju druge agencije; naglašava da bi Centar i dalje trebao promicati suradnju s drugim agencijama Unije i međunarodnim organizacijama te poticati dijalog s dionicima i građanima;

10.  prima na znanje da će se u razdoblju 2018. – 2019. provesti vanjska evaluacija za razdoblje 2013. – 2017.; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnica obavještava o rezultatima;

Politika zapošljavanja

11.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 91,21 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 166 privremenih djelatnika od 182 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 186 odobrenih radnih mjesta u 2016.); također primjećuje da je 2017. za Centar radilo 97 ugovornih djelatnika i troje upućenih nacionalnih stručnjaka;

12.  napominje da je Centar donio politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; prima na znanje da Centar nudi povjerljivo savjetovanje kao i tečajeve za osposobljavanje; napominje da je 2017. bilo dva slučaja uznemiravanja koji su prijavljeni i nad kojima se provela istraga;

Javna nabava

13.  prima na znanje da je korištenje elektroničkih radnih postupaka za javnu nabavu, na temelju aplikacije Glavne uprave Komisije za informatiku e-PRIOR, uz poboljšanja u praćenju nabave, poboljšalo postupke javne nabave Centra; nadalje prima na znanje da je Centar 2017. dovršio 316 postupaka javne nabave;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

14.  prima na znanje da su izjava direktorice Centra o financijskim interesima i njegov životopis objavljeni na internetskim stranicama Centra; sa zabrinutošću napominje da nedostaju neke izjave o financijskim interesima i životopisi članova upravnog odbora i savjetodavnog foruma; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

15.  prima na znanje postojeće mjere Centra i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja sukoba interesa i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; napominje da je, prema navodima Centra, Europski ured za borbu protiv prijevara 2017. zaključio jedan slučaj „zviždača” bez daljnjeg postupanja; napominje da je 2017. utvrđeno i dodatno istraženo šest potencijalnih slučajeva sukoba interesa, od kojih je utvrđen jedan sukob interesa, zbog čega je od jedne osobe zatraženo da se suzdrži od rasprave o određenoj točki dnevnog reda;

Unutarnje kontrole

16.  sa zabrinutošću napominje da je 2017. došlo do 26 slučajeva zaobilaženja kontrole i odstupanja od uspostavljenih procesa i postupaka, što je 14 slučajeva manje nego 2016.; prima na znanje da je usvojen akcijski plan za smanjenje broja takvih zaobilaženja i odstupanja; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o rezultatima korektivnih mjera u tom pogledu;

17.  primjećuje da je, osim internog postupka u vezi sa sastancima s farmaceutskom industrijom, u razvoju i unutarnji postupak za sklapanje memoranduma o razumijevanju i sporazuma o suradnji s trećim stranama; poziva Centar da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Druge primjedbe

18.  napominje da je Centar u srpnju 2016. potpisao novi ugovor o najmu novih poslovnih prostora, koji je stupio na snagu krajem veljače 2018. i da novi ugovor o najmu vrijedi 15 godina; prima na znanje da se Centar u travnju 2018. preselio u nove prostorije;

o
o   o

19.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 108, 22.3.2018., str. 213.
(2) Radni dokument službi Komisije od 13. ožujka 2015., „Smjernice o ključnim pokazateljima uspješnosti za direktore decentraliziranih agencija EU-a”, SWD(2015)0062.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena