Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2191(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0134/2019

Predkladané texty :

A8-0134/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.22

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0263

Prijaté texty
PDF 170kWORD 48k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
P8_TA-PROV(2019)0263A8-0134/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) za rozpočtový rok 2017 (2018/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(5), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0134/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 128.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 128.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017 (2018/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(5), a najmä na jeho článok 23,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0134/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 128.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 128.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017 (2018/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0134/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2017 sumu 58 042 653 EUR, čo predstavuje mierne zníženie o 0,35 % v porovnaní s rokom 2016; keďže 97,80 % rozpočtu centra pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,78 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 1,76 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 81,71 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 2,45 %;

2.  pripomína, že ako agentúra Únie má centrum rozpočet denominovaný v eurách; keďže však jeho sídlo je mimo eurozóny (vo Švédsku), mnohé z jeho výdavkov sa uhrádzajú vo švédskych korunách (SEK); okrem toho je centrum vystavené fluktuáciám výmenného kurzu, keďže má nielen bankové účty vo švédskych korunách, ale niektoré operácie vykonáva aj v iných zahraničných menách;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  so znepokojením poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 953 754 EUR, čo predstavuje 8,73 % celkovej prenesenej sumy, ale aj zníženie o 3,11 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

4.  s uspokojením konštatuje, že centrum používa niekoľko kľúčových ukazovateľov výkonnosti s cieľom vyhodnotiť pridanú hodnotu svojich činností a okrem iného aj zoznam kľúčových ukazovateľov výkonnosti obsiahnutý v pracovnom dokumente útvarov Komisie z 13. marca 2015(2) s cieľom zlepšiť rozpočtové riadenie;

5.  berie na vedomie, že centrum dokončilo plán prestavby svojich systémov dohľadu nad chorobami, uverejnilo hodnotenia zamerané na nové ohrozenia zdravia v Únii a naďalej podporovalo monitorovanie spôsobilostí mikrobiologických laboratórií v Únii;

6.  pripomína, že úlohou centra je odhaľovať, posudzovať a oznamovať aktuálne a vznikajúce hrozby prenosných ochorení pre ľudské zdravie; zdôrazňuje, že v roku 2017 centrum odpovedalo na 59 formálnych vedeckých žiadostí, z ktorých 35 pochádzalo z Európskeho parlamentu, a uverejnilo celkovo 210 správ (v porovnaní so 158 správami v roku 2016) vrátane 38 rýchlych hodnotení rizika týkajúcich sa nových hrozieb ochorení v Európe a 78 správ o dohľade;

7.  poznamenáva, že centrum začalo aj projekt EPHESUS zameraný na hodnotenie všetkých systémov sledovania infekčných chorôb v sektore verejného zdravotníctva Únie/EHP a začalo hodnotiť svoje programy týkajúce sa chorôb;

8.  víta skutočnosť, že centrum sa prednostne venuje činnostiam zameraným na hrozby, ktoré pre Úniu predstavuje antimikrobiálna rezistencia a narastajúca váhavosť v očkovaní;

9.  s uspokojením konštatuje, že centrum si vymieňa najlepšie postupy a pravidelne spolupracuje s inými agentúrami, najmä s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, Európskou agentúrou pre lieky a Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť; ďalej berie na vedomie, že centrum sa zúčastňuje na medziinštitucionálnych obstarávaniach organizovaných inými agentúrami; zdôrazňuje, že centrum by malo aj naďalej presadzovať spoluprácu s inými agentúrami Únie a medzinárodnými organizáciami a podporovať dialóg so zainteresovanými stranami a občanmi;

10.  berie na vedomie, že v rokoch 2018 – 2019 sa uskutoční externé hodnotenie za obdobie rokov 2013 – 2017; vyzýva centrum, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o jeho výsledkoch;

Personálna politika

11.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 91,21 %, pričom zo 182 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 186 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 166 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 centrum okrem toho zamestnávalo 97 zmluvných zamestnancov a troch vyslaných národných expertov;

12.  berie na vedomie, že centrum prijalo politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; oceňuje, že ponúka dôverné poradenstvo, ako aj školenia; konštatuje, že v roku 2017 boli nahlásené a vyšetrené dva prípady obťažovania;

Verejné obstarávanie

13.  berie na vedomie, že okrem zlepšení v monitorovaní verejného obstarávania zlepšilo postupy verejného obstarávania centra aj využívanie elektronického postupu obstarávania na základe aplikácie e-PRIOR GR DIGIT Komisie; ďalej berie na vedomie, že centrum v roku 2017 dokončilo 316 postupov verejného obstarávania;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

14.  konštatuje, že vyhlásenie o záujmoch a životopis riaditeľky centra je zverejnené na webovom sídle centra; so znepokojením konštatuje, že chýbajú niektoré vyhlásenia o záujmoch a životopisy členov správnej rady a poradného fóra; vyzýva centrum, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

15.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie centra o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; konštatuje, že podľa centra Európsky úrad pre boj proti podvodom v roku 2017 uzavrel jeden prípad oznámenia protispoločenskej činnosti bez ďalších opatrení; konštatuje, že v roku 2017 bolo identifikovaných a ďalej vyšetrovaných šesť potenciálnych konfliktov záujmov, z ktorých bol určený jeden konflikt záujmov, v dôsledku čoho bola dotyčná osoba požiadaná, aby sa zdržala diskusie o konkrétnom bode programu;

Vnútorné kontroly

16.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 došlo k 26 obídeniam kontrol a odchýlkam od stanovených procesov a postupov, čo je však o 14 menej ako v roku 2016; berie na vedomie, že bol prijatý akčný plán na zníženie počtu takýchto výnimiek; vyzýva centrum, aby orgán udeľujúci absolutórium informovalo o výsledku nápravných opatrení prijatých v tejto súvislosti;

17.  konštatuje, že okrem interného postupu týkajúceho sa stretnutí s farmaceutickým priemyslom centrum vypracúva vnútorný postup na uzavretie memoránd o porozumení a dohôd o spolupráci s tretími stranami; vyzýva centrum, aby podalo orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto oblasti;

Ďalšie pripomienky

18.  berie na vedomie, že centrum v júli 2016 podpísalo novú nájomnú zmluvu na nové priestory, ktorá nadobudla účinnosť koncom februára 2018, a že doba platnosti novej zmluvy o prenájme je 15 rokov; berie na vedomie, že centrum sa do nových priestorov presťahovalo v apríli 2018;

o
o   o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(3) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 108, 22.3.2018, s. 213.
(2) Pracovný dokument útvarov Komisie z 13. marca 2015 s názvom Usmernenia o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti pre riaditeľov decentralizovaných agentúr EÚ, SWD(2015)0062.
(3) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie