Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2182(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0127/2019

Внесени текстове :

A8-0127/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.24

Приети текстове :

P8_TA(2019)0265

Приети текстове
PDF 185kWORD 56k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)
P8_TA-PROV(2019)0265A8-0127/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) за финансовата 2017 година (2018/2182(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0072/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(5), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0127/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 103.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 103.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2017 година (2018/2182(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0072/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда(5), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0127/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 103.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 103.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2017 година (2018/2182(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0127/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската агенция за околна среда („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 70 430 306 EUR, което представлява значително увеличение от 39,44% спрямо 2016 г.; като има предвид, че увеличението беше свързано с бъдещата роля на Агенцията и възложените ѝ нови задачи; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява главно от бюджета на Съюза (59,19%) и от вноските по конкретни споразумения, а именно програмите „Коперник“ и Европейската програма за човешки биомониторинг (40,80%);

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2017 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,97%, което представлява същата степен, както през 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 89,04%, което представлява леко намаление с 0,78% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  изразява съжаление във връзка с високото равнище на анулирани бюджетни кредити от преноси от 2016 към 2017 г. в размер на 443 566 EUR, което представлява 10,55% от общата пренесена сума и показва значително увеличение от 5,16% в сравнение с 2016 г.;

Изпълнение

3.  отбелязва, че Агенцията използва някои ключови показатели за ефективност (КПЕ) за оценка на добавената стойност, предоставяна от нейните дейности, както и че през 2017 г. Агенцията е подобрила управлението на качеството посредством разработването на обща структура за управление на изпълнението, определяйки КПЕ за периода 2019—2021 г.; отбелязва освен това, че Агенцията използва балансиран индекс за измерване на постигнатите подобрения в управлението на бюджета;

4.  потвърждава, че според управителния съвет на Агенцията, тя е постигнала задоволителни резултати по отношение на целите, определени в годишната работна програма за 2017 г.; отбелязва обаче, че някои дейности не са могли да бъдат изцяло осъществени поради редица обстоятелства, като например ограничени човешки ресурси или късно предоставяне на входящи данни; потвърждава, че Агенцията е продължила ефективното сътрудничество със своята Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда, както и участието си, наред с другото, в Екологичната общност на знанията, семинарите на Съвместния научен комитет на ЕАОС по приоритетните за Агенцията области и Академията на ЕАОС; настоява, че капацитетът на Агенцията да реагира в отговор на развитието на политиките ще зависи от бъдещото равнище на разпределените ресурси или от прекратяването на изпълнявани понастоящем задачи;

5.  отбелязва със загриженост, че Агенцията не споделя ресурси при припокриване на задачи с други агенции, извършващи сходни дейности; отбелязва при все това по данни от Агенцията, че тя работи непрекъснато с Комисията за определяне и постигане на съгласие относно разпределянето на задачите със съответните служби на Комисията (напр. ГД „Околна среда“, ГД „Действия по климата“, Съвместния изследователски център и Евростат); призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието в това отношение;

6.  приема за сведение, че през 2016 г. Комисията е започнала външна оценка на Агенцията и на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от тази оценка;

7.  приветства качеството на крайните продукти на Агенцията, публикувани през 2017 г., като доклада относно изменението на климата, въздействието и уязвимостта в Европа (Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016), eвропейския индекс на качество на въздуха (European Air Quality Index) и доклада относно показателите за околната среда за 2017 г. (Environmental indicator report 2017);

Политика относно персонала

8.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 99,21%, като са били назначени 126 длъжностни лица или срочно наети служители от общо 127 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза (130 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 66 договорно наети служители и 20 командировани национални експерти;

9.  изразява дълбокото си съжаление по повод на дисбаланса в съотношението между половете при членовете на висшето ръководство на Агенцията, като 7 от общо 8 членове са мъже, а един е жена; изисква от Агенцията да предприеме мерки, които да гарантират по-добър баланс между половете в рамките на висшето ръководство;

10.  отбелязва, че Агенцията е приела политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; признава, че тя предлага курсове за електронно обучение и е призовала за изразяване на интерес сред членовете на персонала, които биха искали да станат доверени съветници;

11.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че бяха посочени няколко слабости в организираните от Агенцията процедури за набиране на персонал, които водят до липса на прозрачност и потенциално неравностойно третиране на кандидатите; отбелязва, въз основа на отговора на Агенцията, че тя предвижда да разработи своите процедури за набиране на персонал с оглед на установените слабости; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието в това отношение;

12.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел по-голяма публичност; разбира отговора на Агенцията във връзка с разходите за писмени преводи; в допълнение потвърждава въз основа на информация от Агенцията нейното намерение да публикува всички свои свободни работни места на общата платформа за работни места, разработена от мрежата от агенции на ЕС;

Обществени поръчки

13.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Сметната палата, че са установени някои слабости в няколко процедури за възлагане на обществени поръчки, включително фактът, че в тръжните спецификации, използвани от Агенцията за различни покани за представяне на оферти, не са посочени никакви минимални изисквания за критериите за подбор по отношение на икономическите и финансовите възможности; отбелязва, че според отговора на Агенцията през 2017 г. тези изисквания са били променени;

14.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че до края на 2017 г. Агенцията все още не е използвала всички инструменти, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя е въвела електронно фактуриране и електронно подаване на оферти за някои процес на разширяване на обхвата до всички процедури; призовава Агенцията да въведе всички необходими инструменти за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия в тази област напредък;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

15.  отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, превенция, управление на конфликтите на интереси, както и гарантиране на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности;

16.  отбелязва, че според доклада на Палатата е необходимо да се увеличи независимостта на отговорния счетоводител, като той се постави на пряко подчинение на директора и на управителния съвет на Агенцията; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя счита, че функционалната независимост на счетоводителя е вече гарантирана;

Вътрешен контрол

17.  отбелязва, че според одита на Службата за вътрешен одит на Комисията през 2015 г., от който някои препоръки все още не са изпълнени, Агенцията следва да въведе рамка за управление на данните и информацията в ежедневната си дейност и да актуализира и прилага стратегията в областта на информационните технологии, която да бъде в съответствие с новите информационни технологии и новата многогодишна работна програма; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

18.  отбелязва, че управителният съвет е започнал преглед на двата управленски органа на Агенцията, който се очаква да приключи до края на 2018 г.;

Други коментари

19.  отбелязва, че управителният съвет на Агенцията е съгласен с предложената бъдеща роля на Агенцията и на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда във връзка с „Управлението на енергийния съюз“, „Мониторинга и докладването на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства“ и „Действията за усъвършенстване на докладването в областта на околната среда“ на Комисията и приветства предложението на Комисията за предоставяне на допълнителни ресурси на Агенцията под формата на договорно наети служители и финансови средства за предложените нови задачи на Агенцията;

o
o   o

20.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 360, 24.10.2017 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0254.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация