Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2182(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0127/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0127/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.24

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0265

Usvojeni tekstovi
PDF 167kWORD 52k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA) 1.
P8_TA-PROV(2019)0265A8-0127/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš (EEA) za financijsku godinu 2017. (2018/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.;

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017. s odgovorom Agencije(1);

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 - C8-0072/2019);

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš(5), a posebno njezin članak 13.;

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.;

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku;

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0127/2019);

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018, str. 103.
(2) SL C 434, 30.11.2018, str. 103.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 126, 21.5.2009., str. 13.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zatvaranju računa Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017. (2018/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.;

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017. s odgovorom Agencije(1);

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 - C8-0072/2019);

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.;

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš(5), a posebno njezin članak 13.;

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.;

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku;

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0127/2019);

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.,

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018, str. 103.
(2) SL C 434, 30.11.2018, str. 103.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 126, 21.5.2009., str. 13.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017. (2018/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017.;

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0127/2019);

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(1) Europske agencije za okoliš („Agencija”) za financijsku godinu 2017. njezin konačni proračun iznosio 70 430 306 EUR, što je znatno povećanje od 39,44 % u odnosu na 2016. godinu; budući da je povećanje povezano s budućom ulogom Agencije i novim zadaćama koje su joj dodijeljene; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije (59,19 %) i doprinosa na temelju posebnih sporazuma, osobito programa Copernicus i Europskih programa biomonitoringa ljudi (40,80 %);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdani te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,97 %, što je isti postotak kao 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 89,04 %, što je malo smanjenje od 0,78 % u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  izražava žaljenje zbog visoke razine ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. u iznosu od 443 566 EUR, što predstavlja 10,55 % ukupnog prenesenog iznosa, odnosno znatno povećanje od 5,16 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  napominje da se Agencija koristi određenim ključnim pokazateljima uspješnosti kako bi se procijenila dodana vrijednost njezinih aktivnosti i da je Agencija 2017. poboljšala svoje upravljanje kvalitetom razvojem sveobuhvatne strukture za upravljanje uspješnošću, u kojoj se utvrđuju ključni pokazatelji uspješnosti za razdoblje 2019. – 2021.; nadalje napominje da Agencija koristi uravnoteženi pregled stanja za mjerenje svoga napretka u upravljanju proračunom;

4.  potvrđuje da je Agencija, prema navodima njezina upravnog odbora, ostvarila zadovoljavajuće rezultate u vezi s ciljevima utvrđenim u godišnjem programu rada za 2017.; napominje, međutim, da se određene aktivnosti nisu mogle u potpunosti provesti zbog niza okolnosti, kao što su ograničeni broj zaposlenika ili zakašnjela dostava ulaznih podataka; potvrđuje da je Agencija nastavila učinkovitu suradnju sa svojom Europskom informacijskom i promatračkom mrežom za okoliš (Eionet) te da je, osim toga, nastavila sudjelovati u Zajednici znanja o okolišu, na seminarima Zajedničkog znanstvenog odbora EGP-a o prioritetnim područjima EGP-a i Akademiji EGP-a; ustraje u tome da će sposobnost Agencije da pruži odgovor na razvoj politika ovisiti o budućoj razini dodijeljenih sredstava ili o ukidanju nekih trenutačnih zadaća;

5.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija u vezi sa zadaćama koje se preklapaju ne dijeli resurse s drugim agencijama sličnih aktivnosti; međutim, prima na znanje od Agencije da stalno surađuje s Komisijom kako bi se utvrdila i dogovorila podjela zadaća s odgovarajućim službama Komisije (npr. Glavna uprava za okoliš, Glavna uprava za klimatsku politiku, Zajednički istraživački centar i Eurostat); poziva Agenciju da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

6.  napominje da je Komisija 2016. započela vanjsku evaluaciju Agencije i Eioneta; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima te evaluacije;

7.  pohvaljuje kvalitetu publikacija koje je Agencija objavila 2017., primjerice izvješća o „klimatskim promjenama, učincima te ugroženosti okoliša u Europi”, Indeksa kvalitete zraka u Europi i Izvješća o ekološkim pokazateljima za 2017.;

Politika zapošljavanja

8.  potvrđuje da je 31. prosinca 2017. razina popunjenosti plana radnih mjesta iznosila 99,21 % i da je imenovano 126 dužnosnika ili privremenih djelatnika od 127 odobrenih mjesta u okviru proračuna Unije (u odnosu na 130 odobrenih radnih mjesta u 2016.); također napominje da je 2017. za Agenciju radilo 66 ugovornih djelatnika i 20 upućenih nacionalnih stručnjaka;

9.  žali zbog rodne neravnoteže među članovima višeg rukovodstva Agencije s obzirom na to da su 7 od 8 njegovih članova muškarci, a jedna je žena; traži od Agencije da poduzme mjere kako bi se zajamčila bolja rodna ravnoteža među njezinim višim rukovodstvom;

10.  napominje da je Agencija donijela politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; potvrđuje da nudi tečajeve e-učenja i poziva na iskazivanje interesa među članovima osoblja za funkcije povjerljivih savjetnika;

11.  sa zabrinutošću primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da je u postupcima zapošljavanja u organizaciji Agencije istaknuto nekoliko nedostataka, što je dovelo do manjka transparentnosti i mogućeg nejednakog postupanja prema kandidatima; prima na znanje iz odgovora Agencije da ona planira razviti svoje postupke zapošljavanja u svjetlu utvrđenih nedostataka; poziva Agenciju da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

12.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije odgovor Agencije o troškovima prevođenja; priznaje, nadalje, namjeru Agencije da sva slobodna radna mjesta objavljuje na međuagencijskoj oglasnoj ploči s natječajima za posao koju je razvila mreža agencija;

Javna nabava

13.  sa zabrinutošću prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da su određeni nedostaci utvrđeni u nekoliko postupaka javne nabave, uključujući činjenicu da u specifikacijama natječaja kojima se Agencija koristi za različite pozive na podnošenje ponuda nisu navedeni nikakvi minimalni uvjeti za kriterije za odabir u pogledu gospodarske i financijske sposobnosti; prima na znanje odgovor Agencije da su ti uvjeti izmijenjeni tijekom 2017. godine;

14.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije koristila sve alate koje je uspostavila Komisija u cilju uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); prima na znanje iz odgovora Agencije da je Agencija uvela elektroničko izdavanje računa i elektroničko nadmetanje za određene postupke te da je u tijeku njihovo proširenje na sve postupke; poziva Agenciju da uvede sve potrebne alate za upravljanje postupcima javne nabave i da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnica o napretku postignutom u tom području;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

15.  uviđa postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja sukoba interesa i upravljanja njima te zaštite zviždača;

16.  prima na znanje na temelju izvješća Revizorskog suda da postoji potreba za jačanjem neovisnosti računovodstvenog službenika tako što će on izravno odgovarati izvršnom direktoru i upravnom odboru Agencije; prima na znanje iz odgovora Agencije da ona smatra da je već zajamčena funkcionalna neovisnost računovodstvenog službenika;

Unutarnje kontrole

17.  prima na znanje da je, prema reviziji Službe Komisije za unutarnju reviziju iz 2015. od koje su neke preporuke još uvijek otvorene, Agencija trebala provesti okvir za upravljanje podacima i informacijama u svom svakodnevnom radu te ažurirati i provesti strategiju informacijske tehnologije koja bi trebala biti u skladu s novim informacijskim tehnologijama, kao i novim višegodišnjim radnim programom; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

18.  napominje da je upravni odbor pokrenuo reviziju dvaju upravljačkih tijela Agencije koja bi trebala biti okončana do kraja 2018.;

Druge primjedbe

19.  napominje da se upravni odbor Agencije slaže s predloženom budućom ulogom Agencije i Eioneta u vezi s „upravljanjem energetskom unijom”, „praćenjem emisija CO2 iz teških teretnih vozila i izvješćivanjem o njima” kao i „mjerama za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu” koje je izradila Komisija te pozdravlja prijedlog Komisije da se Agenciji dodijele dodatni resursi u obliku ugovornih djelatnika i sredstva za njezine predložene nove zadaće;

o
o   o

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 360, 24.10.2017., str. 1.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena