Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2182(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0127/2019

Predkladané texty :

A8-0127/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.24

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0265

Prijaté texty
PDF 179kWORD 48k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA)
P8_TA-PROV(2019)0265A8-0127/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(5), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0127/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 103.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 103.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017 (2018/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti(5), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0127/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 103.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 103.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017 (2018/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0127/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 70 430 306 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje výrazné zvýšenie o 39,44 %; keďže toto zvýšenie súviselo s budúcou úlohou agentúry a novými úlohami, ktoré jej boli pridelené; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie (59,19 %) a z príspevkov podľa osobitných dohôd, konkrétne z programu Copernicus a európskych programov v oblasti biomonitoringu človeka (40,80 %);

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,97 %, čo predstavuje rovnakú úroveň ako v roku 2016; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 89,04 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje mierne zníženie o 0,78 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  vyjadruje poľutovanie nad vysokou mierou zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 vo výške 443 566 EUR, t. j. 10,55 % celkovej prenesenej sumy, čo je v porovnaní s rokom 2016 značné zvýšenie o 5,16 %;

Výkonnosť

3.  konštatuje, že agentúra používa určité kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na posúdenie pridanej hodnoty, ktorú poskytujú jej činnosti, a že v roku 2017 agentúra zlepšila svoje riadenie kvality vytvorením zastrešujúcej štruktúry pre riadenie výkonnosti, v ktorej sa stanovujú kľúčové ukazovatele výkonnosti na obdobie 2019 – 2021; ďalej konštatuje, že agentúra využíva vyváženú hodnotiacu tabuľku na meranie svojich zlepšení v oblasti rozpočtového riadenia;

4.  uznáva, že agentúra podľa informácií svojej riadiacej rady dosiahla uspokojivé výsledky, pokiaľ ide o ciele stanovené v ročnom pracovnom programe na rok 2017; konštatuje však, že niektoré činnosti nebolo možné v plnej miere realizovať vzhľadom na množstvo okolností, ako sú napríklad obmedzené personálne zdroje alebo oneskorené dodanie vstupných údajov; uznáva, že agentúra pokračovala v účinnej spolupráci s Európskou environmentálnou informačnou a monitorovacou sieťou (ďalej len „Eionet“) a okrem toho sa naďalej zapájala okrem iného do znalostného spoločenstva v oblasti životného prostredia, seminárov spoločného vedeckého výboru EHP týkajúcich sa prioritných oblastí EHP a projektu EEAcademy; trvá na tom, že schopnosť agentúry reagovať na vývoj politík bude závisieť od objemu zdrojov, ktoré jej budú v budúcnosti pridelené, alebo od toho, že bude musieť prestať vykonávať svoje úlohy;

5.  so znepokojením konštatuje, že agentúra nemá na prekrývajúce sa úlohy spoločné zdroje s inými agentúrami s podobnými činnosťami; berie však na vedomie, že agentúra neustále spolupracuje s Komisiou s cieľom určiť a dohodnúť rozdelenie úloh s príslušnými útvarmi Komisie (napríklad GR pre životné prostredie, GR CLIMA, Spoločné výskumné centrum a Eurostat); vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o vývoji v tomto smere;

6.  berie na vedomie, že v roku 2016 začala Komisia externé hodnotenie agentúry a siete Eionet; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledkoch tohto hodnotenia;

7.  oceňuje kvalitu výstupov agentúry zverejnených v roku 2017, napríklad správu s názvom Zmena klímy, vplyvy a zraniteľnosť v Európe, index kvality ovzdušia v Európe a Správu o environmentálnych ukazovateľoch z roku 2017;

Personálna politika

8.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 99,21 %, pričom zo 127 pracovných miest povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 130 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 126 úradníkov alebo dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 66 zmluvných zamestnancov a 20 vyslaných národných expertov;

9.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad rodovou nerovnováhou medzi členmi vrcholového manažmentu agentúry, pričom 7 z 8 zástupcov sú muži a 1 je žena; žiada agentúru, aby prijala opatrenia na zabezpečenie lepšej rodovej vyváženosti v rámci svojho vrcholového manažmentu;

10.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že ponúka kurzy elektronického vzdelávania a vyzvala na vyjadrenie záujmu medzi zamestnancami, pokiaľ ide o to, aby sa stali dôvernými poradcami;

11.  na základe správy Dvora audítorov so znepokojením konštatuje, že v postupoch prijímania zamestnancov organizovaných agentúrou sa poukázalo na viaceré nedostatky, ktoré vedú k nedostatočnej transparentnosti a možnému nerovnakému zaobchádzaniu s uchádzačmi; na základe odpovede agentúry konštatuje, že agentúra plánuje vypracovať svoje postupy prijímania zamestnancov vzhľadom na zistené nedostatky; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o vývoji v tomto smere;

12.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe odpoveď agentúry, čo sa týka nákladov na preklad; okrem toho berie na vedomie zámer agentúry zverejňovať všetky svoje voľné pracovné miesta medziagentúrnej nástenke s pracovnými ponukami, ktorú vytvorila sieť agentúr;

Verejné obstarávanie

13.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa určité nedostatky zistili v niekoľkých postupoch verejného obstarávania vrátane skutočnosti, že v špecifikáciách, ktoré agentúra používa pri rôznych výzvach na predkladanie ponúk, sa neuviedli žiadne minimálne požiadavky na výberové kritériá, pokiaľ ide o hospodársku a finančnú kapacitu; na základe odpovede agentúry konštatuje, že tieto požiadavky boli zmenené v roku 2017;

14.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 ešte nepoužívala všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); berie na vedomie odpoveď agentúry, že agentúra zaviedla elektronickú fakturáciu a elektronické obstarávanie pre určité postupy a je v procese ich rozširovania na všetky svoje postupy; vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky potrebné nástroje na riadenie postupov verejného obstarávania a predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto oblasti;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

15.  uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti;

16.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade agentúry; na základe odpovede agentúry konštatuje, že podľa jej názoru je už zaručená funkčná nezávislosť účtovníka;

Vnútorné kontroly

17.  berie na vedomie, že podľa auditu Útvaru pre vnútorný audit Komisie v roku 2015, ktorého niektoré odporúčania sú stále otvorené, by agentúra mala vykonávať rámec riadenia údajov a informácií v každodennej činnosti agentúry a aktualizovať a vykonávať stratégiu v oblasti informačných technológií, ktorá by mala byť v súlade s novými IT technológiami a novým viacročným pracovným programom; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

18.  poznamenáva, že správna rada začala revíziu dvoch riadiacich orgánov agentúry, ktorá má byť ukončená do konca roka 2018;

Ďalšie pripomienky

19.  berie na vedomie, že riadiaca rada agentúry súhlasí s navrhovanou budúcou úlohou agentúry a siete Eionet, pokiaľ ide o „Riadenie energetickej únie“, „Monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 ťažkých úžitkových vozidiel“ a „Opatrenia na zjednodušenie podávania správ o životnom prostredí“ vypracované Komisiou, a víta návrh Komisie poskytnúť agentúre na plnenie jej navrhovaných nových úloh ďalšie zdroje vo forme zmluvných zamestnancov a finančných prostriedkov;

o
o   o

20.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 360, 24.10.2017, s. 1.
(2) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie