Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2197(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0133/2019

Předložené texty :

A8-0133/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.25

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0266

Přijaté texty
PDF 169kWORD 47k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
P8_TA-PROV(2019)0266A8-0133/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005, ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(5), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0133/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 109.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 109.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2017 (2018/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 768/2005, ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(5), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0133/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 30.11.2018, s. 109.
(2) Úř. věst. C 30.11.2018, s. 109.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2017 (2018/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rybolov (A8-0133/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“)(1) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše 17 113 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 71,70 %; vzhledem k tomu, že ke zvýšení došlo zejména v hlavě III (provozní rozpočet), v níž se prostředky zvýšily o 295 %, aby bylo možno nadále pronajímat prostředky, s jejichž pomoci agentura plní své úkoly (nová funkce evropské pobřežní stráže); vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu o tom, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2017 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 dosáhla míra plnění rozpočtu 98,9 %, což představuje snížení o 0,7 % oproti roku 2016; s politováním konstatuje, že míra plnění prostředků na platby činila 73,8 %, což představuje snížení o 14,7 % oproti roku 2016;

Rušení přenosů

2.  se znepokojením konstatuje, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 53 595 EUR, tedy 5,22 % celkové přenesené částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 0,5 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že agentura využívá řadu specifických klíčových výkonnostních ukazatelů (key performance indicators, KPI) k měření plnění svých víceletých strategických cílů a hodnocení přidané hodnoty svých činností a ke zlepšování svého rozpočtového řízení;

4.  konstatuje, že agentura provedla 93 % svých činností včas a svůj roční plán komunikační strategie realizovala z 90 %;

5.  s uspokojením konstatuje, že agentura, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a Evropská agentura pro námořní bezpečnost uzavřely třístrannou pracovní dohodu o vzájemné spolupráci a o spolupráci s vnitrostátními orgány, které plní úkoly ochrany hranic; vyzývá agenturu, aby orgán příslušnému k udílení absolutoria informovala o budoucích plánech v rámci této spolupráce a o jejím vývoji;

6.  souhlasí s tím, že zachování stejně vysoké úrovně inspekcí od roku 2016 bylo v souvislosti se spoluprací na funkcích Evropské pobřežní stráže náročné;

7.  zdůrazňuje, že migrační politika Unie, a zejména vytvoření Evropské pohraniční a pobřežní stráže v rámci celkového zlepšení funkcí pobřežní stráže s sebou pro agenturu nesou nové úkoly v oblasti inspekce a lepší spolupráce, což bude vyžadovat zvýšení financování i technických a lidských zdrojů;

8.  zdůrazňuje, že by agentura měla obdržet dostatečné prostředky na provádění nových typů operací zaměřených na přerušení tras převaděčství osob a využívat údajů poskytovaných systémy hlášení na lodích s cílem odhalovat plavidla převážející migranty;

9.  trvá však na tom, že hlavní inspekční činnosti související s plněním povinnosti vykládky mají zásadní význam;

10.  bere na vědomí výsledky druhého pětiletého nezávislého externího hodnocení agentury za období 2012–2016, které byly předloženy dne 20. června 2017; s uspokojením konstatuje, že zpráva potvrzuje pozitivní výsledky agentury ve všech kritériích hodnocení;

Personální politika

11.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn ze 96,72 %, přičemž v agentuře pracovalo 59 ze 61 dočasných pracovníků povolených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání s 51 povolenými místy v roce 2016); dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo osm smluvních zaměstnanců a pět vyslaných národních odborníků; konstatuje, že v důsledku změny zakládajícího nařízení agentura získala v13 míst na plnění nových úkolů, přičemž tři z těchto míst byla použita na fond pro přesuny mezi agenturami;

12.  konstatuje, že agentura přijala vzorové rozhodnutí Komise o politice na ochranu důstojnosti osoby a prevenci obtěžování a že v roce 2017 bylo zahájeno výběrové řízení na důvěrné poradce a v roce 2018 je ve své závěrečné fázi jejich školení;

13.  vyzývá agenturu, aby dále pracovala na politice rovnoměrného zastoupení mužů a žen, a překonala tak představu, že tato oblast a její odborné pozice patří tradičně mužům: v oddělení výkonného ředitele a v oddělení zdrojů a IT tvoří většinu zaměstnanců ženy, avšak v platové třídě AD8 a výše tvoří ženy pouhých 22 %;

Veřejné zakázky

14.  zdůrazňuje, že činnost v oblasti veřejných zakázek se v roce 2017 soustředila zejména na otevřené výběrové řízení na pronájem plavidla pobřežní hlídky pro kontrolu rybolovných činností (20 milionů EUR), které bylo úspěšně dokončeno a vyústilo v podpis rámcové smlouvy;

15.  s uspokojením konstatuje, že v souladu se snahou agentur Unie provádět zadávací řízení společně vypsala agentura v roce 2017 první interinstitucionální otevřené nabídkové řízení, k němuž se přistoupily další dvě agentury; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložila zprávu o opatřeních přijatých za účelem zlepšení zadávacích řízení;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  bere na vědomí stávající opatření agentury a její snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; s uspokojením konstatuje, že odborníci, kteří nepodepsali prohlášení o zájmech, nesmějí pracovat na základě specifické smlouvy a že agentura pravidelně sleduje, zda odborníci tato prohlášení předkládají;

Vnitřní kontroly

17.  vítá skutečnost, že agentura vyvinula a zavedla centralizovaný systém monitorování veškerých auditních doporučení, které vydává Účetní dvůr a útvar interního auditu, a používá tento systém jak ke konsolidaci a sledování doporučení, tak i zlepšení následných opatření prováděných v rámci příslušných akčních plánů;

Další připomínky

18.  bere na vědomí úsilí agentury o to, aby byla nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; poukazuje nicméně na to, že agentura nepřijala žádná dodatečná opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO‏‏2

o
o   o

19.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 158.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění