Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2197(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0133/2019

Ingivna texter :

A8-0133/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.25

Antagna texter :

P8_TA(2019)0266

Antagna texter
PDF 154kWORD 48k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
P8_TA-PROV(2019)0266A8-0133/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017 (2018/2197(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605(3)/2002, särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(5), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0133/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 109.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 109.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017 (2018/2197(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605(3)/2002, särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(5), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0133/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 109.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 109.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017 (2018/2197(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0133/2019) och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska fiskerikontrollbyrån (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 17 113 000 EUR, vilket innebär en ökning med 71,70 % jämfört med 2016. Ökningen avsåg främst avdelning III (driftsbudget), med en ökning på 295 % till ytterligare resurskartläggning av byrån (ny funktion: europeisk kustbevakning). Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har förklarat att man har fått rimliga försäkringar om att byråns räkenskaper för budgetåret 2017 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,9 %, vilket är en minskning med 0,7 % jämfört med 2016. Parlamentet beklagar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 73,8 %, vilket är en minskning med 14,7 % jämfört med 2016.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet konstaterar med oro att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 53 595 EUR, vilket utgör 5,22 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en ökning med 0,5 % jämfört med 2016.

Prestationer

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder ett antal nyckelprestationsindikatorer som stöd till sina fleråriga strategiska mål och för att bedöma det mervärde som dess verksamhet ger, samt för att förbättra sin budgetförvaltning.

4.  Europaparlamentet konstaterar att byrån genomförde 93 % av sin verksamhet i tid och att den genomförde 90 % av sin årliga kommunikationsstrategiplan.

5.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån ingick en trepartsöverenskommelse som definierar samarbetet mellan dessa byråer och samarbetet med nationella myndigheter som utför kustbevakningsfunktioner. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framtida planerna och utvecklingen avseende detta samarbete.

6.  Europaparlamentet håller med om att det var en utmaning att behålla samma höga inspektionsnivåer som 2016, mot bakgrund av samarbetet kring den europeiska kustbevakningen.

7.  Europaparlamentet påpekar att EU:s nya migrationspolitik och i synnerhet inrättandet av den europeiska gräns- och kustbevakningen, som en del av en övergripande förbättring av kustbevakningen, innebär nya inspektionsuppgifter för byrån och kräver ett bättre samarbete, vilket kommer att kräva ökad finansiering samt större tekniska och mänskliga resurser.

8.  Europaparlamentet påpekar att byrån bör ges tillräckliga resurser för att genomföra nya typer av insatser i syfte att blockera människosmugglarnas rutter och att använda uppgifterna från sitt fartygsrapporteringssystem för att upptäcka fartyg som transporterar migranter.

9.  Europaparlamentet insisterar dock på den ytterst stora betydelse som kärnverksamheten med inspektioner har för genomförandet av landningsskyldigheten.

10.  Europaparlamentet noterar att resultatet av den andra femåriga oberoende externa utvärderingen av byrån för perioden 2012–2016 lades fram den 20 juni 2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att rapporten bekräftar byråns positiva resultat avseende alla utvärderingskriterier.

Personalpolitik

11.  Europaparlamentet noterar att 96,72 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 61 tillfälligt anställda som fick tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 51 tillåtna tjänster 2016) hade 59 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att åtta kontraktsanställda och fem utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2017. Parlamentet konstaterar att byrån på grund av ändringen i inrättandeförordningen beviljades 13 tjänster för de nya uppgifterna, av vilka tre gick till byråernas omfördelningspool.

12.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har antagit kommissionens standardbeslut om strategin för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning, och att ett upphandlingsförfarande för konfidentiella rådgivare utlystes 2017 och utbildning slutfördes 2018.

13.  Europaparlamentet uppmanar byrån att ytterligare stärka sin jämställdhetspolitik för att göra sig fri från den traditionella manliga domän från vilken dess experter kommer, Trots att kvinnor utgör majoriteten av personalen under den verkställande direktören och i enheten för resurser och IT är endast 22 % av personalen i lönegrad AD8 och högre kvinnor.

Upphandling

14.  Europaparlamentet betonar att den viktigaste upphandlingsverksamheten under 2017 var inriktad på att inleda ett öppet upphandlingsförfarande för inhyrning av ett havsfiskepatrullfartyg (20 miljoner EUR), som slutfördes framgångsrikt och ledde till undertecknandet av ett ramavtal.

15.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån, i enlighet med målet för unionens byråer att ha gemensamma upphandlingsförfaranden, inledde sin första interinstitutionella öppna anbudsinfordran 2017 och att två andra byråer anslöt sig till detta upphandlingsförfarande. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur arbetet med dess gemensamma upphandlingsförfaranden fortskrider.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet tar del av byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd för visselblåsare. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att experter som inte skriver under en intresseförklaring inte får arbeta inom ramen för ett specifikt kontrakt och att byrån regelbundet övervakar inlämningen av förklaringarna.

Internkontroller

17.  Europaparlamentet välkomnar att byrån utvecklade och genomförde en centraliserad övervakning av alla revisionsrekommendationer från revisionsrätten och tjänsten för internrevision, i syfte att konsolidera och övervaka dem samt förbättra uppföljningen av motsvarande handlingsplaner.

Övriga kommentarer

18.  Europaparlamentet noterar byråns ansträngningar för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet framhåller emellertid att byrån inte har vidtagit några ytterligare åtgärder för att minska eller kompensera för koldioxidutsläpp.

o
o   o

19.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(2) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 84, 17.3.2017, s. 158.
(2) Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0254.

Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande