Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2190(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0128/2019

Předložené texty :

A8-0128/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.26

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0267

Přijaté texty
PDF 176kWORD 50k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
P8_TA-PROV(2019)0267A8-0128/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2190(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(5), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0128/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 132.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 132.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017 (2018/2190(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(5), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0128/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 132.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 132.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017 (2018/2190(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování pesticidů(1),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0128/2019),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) na rok 2017 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(2) 79 558 730,31 EUR, což oproti roku 2016 představuje zvýšení o 0,08 %; vzhledem k tomu, že rozpočet úřadu pochází převážně z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce úřadu za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,98 %, čímž oproti roku 2016 došlo k mírnému poklesu o 0,02 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 92,31 %, což představuje zvýšení o 2,65 % ve srovnání s rokem 2016;

2.  znovu vyjadřuje své znepokojení vyplývající z toho, že je úřadu opakovaně přidělována z rozpočtu Unie nízká výše finančních prostředků;

3.  vyjadřuje politování nad stále větším nepoměrem mezi nárůstem úkolů a ubýváním zdrojů, což vyústilo v dosti značná zpoždění při dokončování některých projektů;

Zrušení přenesených prostředků

4.  bere na vědomí tím, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 291 011,86 EUR, což představuje 3,55 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 nárůst o 2,31 %;

Výkonnost

5.  s uspokojením konstatuje, že úřad v rámci svého komplexního přístupu k řízení založenému na výkonnosti s cílem měřit přidanou hodnotu svých činností zavedl řadu klíčových výkonnostních ukazatelů (key performance indicators, KPI), jimiž měří dopad a výsledky; dále konstatuje, že úřad využívá i další KPI ke zlepšení řízení rozpočtu;

6.  bere na vědomí, že rok 2017 byl prvním rokem plnění plánu v rámci strategie úřadu do roku 2020 a provádění nové politiky vytvořené ve snaze zajistit nezávislost profesionálů pracujících pro úřad; vítá skutečnost, že jeho výsledky byly uspokojivé, z celkových 65 ukazatelů vykázalo 9 mírnou odchylku a dva odchylku významnou;

7.  vítá příspěvek úřadu k bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce a značné úsilí, jež vyvíjí v Unii tím, že subjektům, které se v Unii zabývají řízením rizik, poskytuje komplexní, nezávislé a aktuální vědecké poradenství k otázkám souvisejícím s potravinovým řetězcem, že veřejnosti jasně sděluje své závěry i informace, na nichž jsou založeny, a spolupracuje se zúčastněnými stranami a institucionálními partnery na propagování soudržnosti a důvěry v unijní systém bezpečnosti potravin;

8.  je přesvědčen, že by měl úřad i nadále věnovat zvláštní pozornost veřejnému mínění a zapojit se do otevřeného a transparentního dialogu;

9.  poukazuje na to, že úřad dokončil 779 otázek formou vědeckých stanovisek, technických zpráv a podpůrných publikací;

10.  bere na vědomí, že v roce 2017 začalo externí hodnocení úřadu a jeho výsledky byly k dispozici v roce 2018; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o závěrech tohoto hodnocení a o příslušných opatřeních přijatých v reakci na případná doporučení;

11.  s uspokojením bere na vědomí, že úřad sdílí zdroje a činnosti s Evropskou agenturou pro chemické látky, s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí v oblasti sběru údajů, jejích analýzy a databází a při vědeckých posouzeních;

Zaměstnanecká politika

12.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 96,28 %, přičemž z 323 pracovních míst schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání s 330 schválenými místy v roce 2016) bylo jmenováno 311 úředníků a dočasných zaměstnanců; konstatuje, že kromě toho pro úřad v roce 2017 pracovalo 120 smluvních zaměstnanců a 12 vyslaných národních odborníků;

13.  bere na vědomí, že úřad přijal vzorové rozhodnutí Komise, kterým se stanoví politika na ochranu lidské důstojnosti a k předcházení obtěžování; oceňuje, že úřad uspořádal školení a umožnil důvěrné poradenství;

14.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 byly podány dvě formální stížnosti, v nichž bylo požadováno zahájení formálního řízení pro obtěžování; bere na vědomí závěr úřadu, že obtěžování není průkazně doloženo, což je nutným požadavkem pro zahájení administrativního šetření;

Veřejné zakázky

15.  podle zprávy Účetního dvora úřad uzavřel jménem devíti agentur, které se účastnily otevřené výzvy k podávání nabídek, tři kaskádové rámcové smlouvy; bere na vědomí připomínku Účetního dvora, že z hlediska zajištění optimálního využití prostředků u zadávacích řízení, u nichž v době vyhlášení výzvy nejsou ještě známy konkrétní služby, které mají být dodány, byly vhodnějším mechanismem než kaskádové smlouvy rámcové smlouvy s obnovením soutěže na každou jednotlivou zakázku; bere na vědomí odůvodnění úřadu a z jeho odpovědi konstatuje, že podle mínění úřadu se lépe hodí kaskádový mechanismus vzhledem k dlouhodobé povaze těchto specifických rámcových smluv;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  bere na vědomí stávající opatření úřadu a jeho nepolevující snahu zabezpečit prevenci a řešení střetů zájmů a transparentnost; vítá nedávné rozhodnutí úřadu o prováděcích pravidlech, které stanoví pokyny pro ochranu oznamovatelů a utajení jejich totožnosti; vítá aktualizovanou koncepci úřadu ve věci nezávislosti, která byla přijata v roce 2017 po konzultacích se zúčastněnými stranami a s veřejností a která má za cíl vycházet z koncepce, kterou nahrazuje, a zajistit, aby se úřadu podařilo dosáhnout správné rovnováhy mezi přilákáním potřebných odborníků z vědecké komunity a zároveň uchráněním svých činností před nepatřičným ovlivňováním; vítá rovněž novou definici toho, co představuje střet zájmů, která byla přijata v nové politice úřadu týkající se nezávislosti; dále vítá zveřejnění prohlášení o zájmech členů správní rady na internetových stránkách úřadu; vyjadřuje politování nad skutečností, že stále nejsou zveřejněny jejich životopisy; s uznáním konstatuje, že v červenci 2018 zavedl úřad pravidla pro správu protichůdných zájmů, která nahrazují pravidla pro prohlášení o zájmech z roku 2014;

17.  konstatuje, že Parlament opakovaně prostřednictvím svých každoročních zpráv o udělení absolutoria úřad žádal, aby zavedl dvouleté období „vychladnutí“, během kterého by odborníci, jejich finanční zájmy jsou navázány na společnosti, jejichž látky úřad hodnotí, nesměli být členy vědeckých komisí nebo pracovních skupin úřadu;

18.  je přesvědčen, že by úřadu měl být přidělen dostatečně vysoký rozpočet a dostatek zdrojů, aby bylo zajištěno, že bude moci přijímat nezávislé odborníky prosté střetu zájmů;

19.  s uspokojením bere na vědomí závazek úřadu přijímat každoroční zprávu o činnostech souvisejících s nezávislostí, která bude jako příloha součástí konsolidované výroční zprávy a bude obsahovat zjištění auditů a kontrol souladu a správnosti;

20.  vítá skutečnost, že odborníci z členských států budou nyní muset podat u úřadu veřejné prohlášení o zájmech; trvá na tom, že tato prohlášení musí úřad kontrolovat a musí být veřejně k dispozici;

21.  podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný výkonnému řediteli úřadu a správní radě; podle své odpovědi již úřad zavedl formální požadavky, které mají zajistit nezávislost účetního;

22.  připomíná doporučení Parlamentu v jeho usnesení z 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování pesticidů, a zejména jeho výzvu, aby úřad: zlepšil sdílení informací o rizicích s cílem informovat veřejnost vhodným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem; pravidelně aktualizoval své metodické pokyny v souladu s nejnovějším vývojem ve všech příslušných oblastech za účelem posouzení krátkodobých a dlouhodobých účinků limitů reziduí účinných látek, jejich složení a směsí v povrchových vodách, v půdě, větru a prachu; aby zvýšil uživatelskou přívětivost informací poskytovaných na své webové stránce a usnadnil vytěžování údajů; zveřejňoval svá stanoviska v recenzovaných časopisech, a tím posílil konstruktivní diskusi a podnítil a povzbudil více národních odborníků a dalších vědců k účasti na jeho činnosti;

23.  konstatuje, že skupina poslanců Parlamentu podala na úřad žalobu kvůli omezení přístupu k dokumentům v případu souvisejícím s glyfosátem; vyzývá úřad, aby bez dalšího prodlení v plné míře provedl rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. března 2019;

Vnitřní kontroly

24.  s uspokojením bere na vědomí, že úřad revidoval svůj proces řízení rizik s cílem zajistit, aby pokrýval všechna rizika, a dále že vypracoval strategii boje proti podvodům, a to na základě interního posouzení rizik provedeného v souladu s metodikou a pokyny Evropského úřadu pro boj proti podvodům;

25.   bere na vědomí, že úřad uplatňoval strategii finanční kontroly ex post ve formě přístupu přiměřených kontrol v souladu s právními povinnostmi a dále vymezil řízení týkající se spolehlivosti a revidoval rámec vnitřní kontroly tak, aby více odpovídal přístupu založenému na zásadách;

26.  bere na vědomí, že útvar interní kontroly (IAS) Komise posoudil plnění akčního plánu vypracovaného v návaznosti na doporučení IAS aktualizovat správu a řízení IT v úřadu a dospěl k závěru, že všechna doporučení auditu byla odpovídajícím způsobem a řádně uskutečněna;

27.  podle zprávy Účetního dvora vydal útvar IAS auditní zprávu „Proces hodnocení regulovaných produktů: posuzovací fáze ve schvalování pesticidů“ a byla v ní formulována dvě velmi důležitá zjištění; bere na vědomí skutečnost, že úřad pracuje na odpovídajícím akčním plánu; vyzývá úřad, aby o provádění tohoto akčního plánu informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

o
o   o

28.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2019)0023.
(2) Úř. věst. C 311, 19.9.2012, s. 9.
(3) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění