Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2190(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0128/2019

Esitatud tekstid :

A8-0128/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.26

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0267

Vastuvõetud tekstid
PDF 151kWORD 50k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
P8_TA-PROV(2019)0267A8-0128/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2190(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused)(5), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0128/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 132.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 132.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Toiduohutusameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2190(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused)(5), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0128/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 132.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 132.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 31, 1.2.2002, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Toiduohutusameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2190(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Toiduohutusameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse oma 16. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni pestitsiididele lubade andmise ELi menetluse kohta(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0128/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(2) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 79 558 730,31 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 0,08 % suurust kasvu; arvestades, et ameti eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,98 %, mis on 2016. aastaga võrreldes veidi (0,02 %) madalam; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 92,31 %, mis oli 2016. aastaga võrreldes 2,65 % kõrgem;

2.  kordab oma muret seoses asjaoluga, et liidu eelarvest ametile eraldatavate assigneeringute tase on pidevalt väga madal;

3.  peab kahetsusväärseks ülesannete suurenemise ja ressursside vähenemise üha kasvavat tendentsi, mille tagajärjel on tekkinud teatavate projektide elluviimisel olulised viivitused;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

4.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 291 011,86 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 3,55 % ja on 2016. aasta tühistamismäärast 2,31 % madalam;

Tulemused

5.  märgib rahuloluga, et amet on oma kõikehõlmavas tulemuspõhise juhtimise lähenemisviisis võtnud kasutusele mitu mõju ja tulemusi käsitlevat võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat, et mõõta oma tegevuse lisaväärtust; märgib lisaks, et amet kasutab muid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et tõhustada oma eelarve haldamist;

6.  tunnistab, et 2017. aasta oli esimene aasta, mil amet rakendas 2020. aasta strateegia kava ja uut poliitikat, mis kehtestati ametis osalevate spetsialistide sõltumatuse tagamiseks; väljendab heameelt asjaolu üle, et selle tulemuslikkus oli rahuldav, kuna vaid üheksa näitaja puhul esines mõõdukas kõrvalekalle ning kokku 65 näitajast kahe puhul oli kaks olulist kõrvalekallet;

7.  peab kiiduväärseks ameti panust liidu toidu- ja söödaahela ohutusse ning tema märkimisväärseid jõupingutusi liidu riskijuhtidele toidutarneahelaga seotud küsimustes põhjaliku, sõltumatu ja ajakohase teadusalase nõu andmisel, avalikkuse selgel teavitamisel oma töö tulemustest ja teabest, millel tulemused põhinevad, ning institutsiooniliste partnerite ja asjahuvilistega koostöö tegemisel, et suurendada liidu toiduohutussüsteemi ühtsust ja usaldusväärsust;

8.  on veendunud, et amet peaks pöörama ka edaspidi erilist tähelepanu avalikule arvamusele ning pühenduma avatusele ja läbipaistvusele;

9.  rõhutab, et amet viis teaduslike arvamuste, tehniliste aruannete ja toetavate väljaannete kaudu lõpule 779 küsimuse käsitlemise;

10.  märgib, et ameti välishindamine algas 2017. aastal ja tulemused tehti kättesaadavaks 2018. aastal; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, millised olid hindamise järeldused ja milliseid meetmeid ta on vajaduse korral soovituste järgimiseks võtnud;

11.  märgib tunnustavalt, et amet jagab ressursse ja tegutseb ühiselt koos Euroopa Kemikaaliameti, Euroopa Ravimiameti ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega andmete kogumise, analüüsimise ja andmebaaside ning teadusliku hindamise valdkonnas;

Personalipoliitika

12.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 96,28 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 323 ametikohast oli täidetud 311 ametniku ja ajutise teenistuja ametikohta (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 330); märgib, et 2017. aastal töötas ametis ka 120 lepingulist töötajat ja 12 lähetatud riiklikku eksperti;

13.  märgib, et amet on vastu võtnud komisjoni näidisotsuse inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika kohta; võtab teadmiseks, et amet korraldas koolitusi ja võimaldas konfidentsiaalset nõustamist;

14.  märgib murelikult, et 2017. aastal esitati kaks ametlikku kaebust, milles taotleti ahistamist käsitleva ametliku menetluse algatamist; võtab teadmiseks ameti järelduse, et haldusjuurdluse algatamiseks puudus piisav tõendusmaterjal;

Hanked

15.  kontrollikoja aruande kohaselt sõlmis amet üheksa avatud hankemenetluses osaleva asutuse nimel kolm astmelist raamlepingut; võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et raamlepingud koos hankemenetluse uuesti alustamisega iga konkreetse lepingu puhul on kohasemad kui astmelised raamlepingud, et saavutada hangete kulutõhusus olukorras, kus osutatavate teenuste täpne sisu ei ole hanke väljakuulutamisel veel teada; võtab teadmiseks ameti põhjenduse ja märgib lisaks ameti vastuse põhjal, et ameti arvates sobib astmeline mehhanism paremini konkreetse raamlepingu pikaajalise iseloomuga;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

16.  tunnustab ameti kehtestatud meetmeid ja jätkuvaid jõupingutusi, mille eesmärk on tagada huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus; väljendab heameelt seoses ameti hiljutise otsusega rakenduseeskirjade kohta, millega kehtestatakse rikkumisest teatajate kaitset ja nende isiku identiteedi konfidentsiaalsuse tagamist käsitlevad suunised; väljendab heameelt ameti ajakohastatud sõltumatuse poliitika üle, mis võeti vastu 2017. aastal pärast sidusrühmade ja üldsusega konsulteerimist ning mille eesmärk on asendatavale poliitikale tuginedes tagada, et amet võib saavutada õige tasakaalu teadusringkondadest asjakohaste ekspertteadmiste ligimeelitamise ning samal ajal oma tegevuse lubamatu mõjutamise eest kaitsmise vahel; tunneb heameelt ka huvide konflikti uue määratluse üle, mis võeti vastu ameti uue sõltumatust käsitleva poliitika raames; tunneb samuti heameelt selle üle, et haldusnõukogu liikmete huvide deklaratsioonid on avaldatud ameti veebisaidil; peab kahetsusväärseks, et nende CV-sid ei ole endiselt avaldatud; märgib rahuloluga, et amet rakendas alates 2018. aasta juulist huvide konflikti haldamise eeskirju, millega asendati 2014. aasta eeskirjad huvide deklaratsioonide kohta;

17.  märgib, et parlament on oma iga-aastastes eelarve täitmisele heakskiidu andmise aruannetes korduvalt palunud ametil rakendada kaheaastast ooteaega, et eksperdid, kelle majanduslikud huvid seonduvad ettevõtetega, mille aineid amet hindab, ei kuuluks ameti teaduskomisjonidesse või töörühmadesse;

18.  on veendunud, et ametile tuleks eraldada piisav eelarve ja vahendid, et ta saaks palgata sõltumatuid eksperte, kellel ei ole huvide konflikti;

19.  märgib tunnustavalt, et amet on kohustunud sõltumatusega seotud tegevuse kohta koostama iga-aastase aruande, mis avaldatakse konsolideeritud aastaaruande lisana ning sisaldab auditileidusid ning nõuetele vastavuse ja õigsuse kontrollide tulemusi;

20.  peab kiiduväärseks, et liikmesriikide eksperdid peavad nüüd esitama ametile avaliku huvide deklaratsiooni; nõuab, et amet neid deklaratsioone kontrolliks ja need avalikustaks;

21.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on vaja tugevdada peaarvepidaja sõltumatust, muutes ta alluvaks otse ameti tegevdirektorile ja haldusnõukogule; ameti vastuse kohaselt on amet peaarvepidaja sõltumatuse tagamiseks juba kehtestatud ametlikud nõuded;

22.  tuletab meelde parlamendi soovitusi, mis on välja toodud tema 16. jaanuari 2019. aasta resolutsioonis pestitsiididele lubade andmise ELi menetluse kohta, ning eriti ametilt palutud meetmeid: parandada riskidest teavitamist, et informeerida üldsust asjakohasel, arusaadaval ja hõlpsasti kättesaadaval viisil; ajakohastada korrapäraselt oma juhenddokumente kooskõlas kõigi asjakohaste valdkondade viimaste arengutega, et võimaldada hinnata toimeainete, koostiste ja segude jääkide lühi- ja pikaajalist mõju vees, pinnases, tuules ja tolmus; suurendada tema veebisaidil oleva teabe kasutajasõbralikkust ning hõlbustada andmekaevet; avaldada oma arvamusi erialaajakirjades, et tugevdada konstruktiivset arutelu ning ergutada ja julgustada rohkem liikmesriigi eksperte ja teisi teadlasi oma töös osalema;

23.  märgib, et rühm Euroopa Parlamendi liikmeid esitas ameti vastu nn glüfosaadijuhtumi puhul hagi dokumentidele juurdepääsu piiramise tõttu; palub, et amet täidaks Euroopa Liidu Kohtu 7. märtsi 2019. aasta otsust täielikult ja viivitamata;

Sisekontroll

24.  märgib rahuloluga, et amet vaatas läbi oma riskijuhtimisprotsessi, tagamaks, et kõik riskid on kaetud, ning et ta on töötanud välja pettusevastase võitluse strateegia, olles eelnevalt teostanud ametisisese riskihindamise vastavalt Euroopa Pettustevastase Ameti metoodikale ja suunistele;

25.   tunnistab, et amet rakendas finantsalase järelkontrolli strateegiat, kasutades proportsionaalse kontrolli lähenemisviisi kooskõlas õiguslike kohustustega, ning määras lisaks kindlaks usaldusväärsusraamistiku ja vaatas läbi oma sisekontrolli raamistiku, et liikuda põhimõttelise lähenemisviisi suunas;

26.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus vaatas läbi ameti IT-juhtimise ajakohastamist käsitleva siseauditi talituse soovituse järel koostatud tegevuskava rakendamise ja jõudis järeldusele, et kõiki auditisoovitusi oli nõuetekohaselt ja tõhusalt rakendatud;

27.  kontrollikoja aruande kohaselt valmis komisjoni siseauditi talitusel auditiaruanne „The process for Evaluation of Regulated Products: Assessment Phase in Pesticides Authorisation“ (Reguleeritud toodete hindamisprotsess: pestitsiididele loa andmise hindamisetapp) ning tehti kaks väga olulist tähelepanekut; märgib, et amet valmistab ette vastavat tegevuskava; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle tegevuskava rakendamise kohta aru;

o
o   o

28.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(3) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0023.
(2) ELT C 311/03, 19.9.2017, lk 9.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave