Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2190(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0128/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0128/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.26

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0267

Usvojeni tekstovi
PDF 164kWORD 54k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
P8_TA-PROV(2019)0267A8-0128/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za financijsku godinu 2017. (2018/2190(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane(5), a posebno njezin članak 44.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0128/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 132.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 132.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 31, 1.2.2002., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2017. (2018/2190(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane(5), a posebno njezin članak 44.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0128/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost hrane, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 132.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 132.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 31, 1.2.2002., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2017. (2018/2190(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju o postupku Unije za odobravanje pesticida(1) od 16. siječnja 2019.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0128/2019),

A.  budući da je prema Izvještaju o prihodima i rashodima(2)konačni proračun Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) za financijsku godinu 2017. iznosio 79 558 730,31 EUR, što je povećanje od 0,08 % u odnosu na 2016. godinu; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („Izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,98 %, što predstavlja neznatno smanjenje od 0,02 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 92,31 %, što je povećanje od 2,65 % u odnosu na 2016.;

2.  ponovno izražava zabrinutost zbog ponovno niske razine odobrenih financijskih sredstava koja su u proračunu Unije namijenjena Agenciji;

3.  žali zbog sve veće neusklađenosti između povećanja zadaća i sve manjih resursa, što je dovelo do znatnih kašnjenja u provedbi nekih projekata;

Ukidanje prijenosa

4.  prima na znanje da je ukidanje prijenosa iz 2016. u 2017. iznosilo 291 011,86 EUR, što predstavlja 3,55 % ukupnog prenesenog iznosa, odnosno smanjenje od 2,31 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

5.  sa zadovoljstvom napominje da je Agencija u okviru svog sveobuhvatnog pristupa upravljanju na temelju uspješnosti uvela nekoliko ključnih pokazatelja uspješnosti za mjerenje dodane vrijednosti njezinih aktivnosti; nadalje napominje da Agencija koristi druge ključne pokazatelje uspješnosti za poboljšanje upravljanja proračunom;

6.  potvrđuje da je 2017. bila prva godina provedbe Strategije Agencije za 2020. i nove politike uspostavljene kako bi se zajamčila neovisnost stručnjaka koji su povezani s Agencijom; pozdravlja činjenicu da je uspješnost Agencije bila zadovoljavajuća, jer je od ukupno 65 pokazatelja samo njih devet pokazalo umjereno odstupanje, dok je dvoje pokazalo relevantno odstupanje;

7.  pozdravlja to što Agencija uz znatan trud doprinosi sigurnosti lanca hrane i hrane za životinje time što stručnjacima u upravljanju rizicima u Uniji pruža iscrpne, neovisne i najnovije znanstvene savjete o pitanjima u vezi s lancem hrane i javnost jasno obavještava o svojim rezultatima i informacijama na kojima se ti rezultati temelje te surađuje sa zainteresiranim stranama i institucijskim partnerima u svrhu promicanja koherentnog sustava sigurnosti hrane u Uniji i povjerenja u njega;

8.  smatra da bi Agencija i dalje trebala posvećivati posebnu pozornost mišljenju javnosti te da bi se trebala obvezati na otvorenost i transparentnost;

9.  naglašava da je Agencija u obliku znanstvenih mišljenja, tehničkih izvješća i popratnih publikacija odgovorila na 779 pitanja;

10.  napominje da je vanjska evaluacija Agencije započela 2017. te da su rezultati biti dostupni 2018.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o zaključcima te evaluacije i pojedinim mjerama poduzetima na temelju eventualnih preporuka;

11.  sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija s Europskom agencijom za kemikalije, Europskom agencijom za lijekove i Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti dijeli resurse i aktivnosti u području prikupljanja podataka, analize i baza podataka te u znanstvenim procjenama;

Politika zapošljavanja

12.  napominje da je 31. prosinca 2017. stopa izvršenja plana radnih mjesta iznosila 96,28 %, tj. da je od 323 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 330 odobrenih radnih mjesta 2016. godine) imenovano njih 311; također napominje da je 2017. za Agenciju radilo 120 ugovornih djelatnika i 12 upućenih nacionalnih stručnjaka;

13.  napominje da je Agencija usvojila oglednu odluku Komisije o politici zaštite dostojanstva osobe i sprečavanju uznemiravanja; potvrđuje da je Agencija na tu temu organizirala osposobljavanja i omogućila povjerljiva savjetovanja;

14.  sa zabrinutošću primjećuje da su 2017. zaprimljene dvije službene pritužbe u kojima se traži pokretanje službenog postupka u pogledu uznemiravanja; prima na znanje zaključak Agencije da nije bilo dovoljno dokaza za pokretanje administrativne istrage;

Javna nabava

15.  prema izvješću Revizorskog suda, Agencija je sklopila tri okvirna ugovora u kaskadnom sustavu s devet agencija koje su se prijavile na otvoreni natječaj; napominje opažanja Suda da je, u svrhu ostvarivanja vrijednosti za uložen novac, u slučajevima kada u trenutku raspisivanja natječaja nisu poznate konkretne usluge koje je potrebno pružiti, prikladnije primijeniti okvirne ugovore s ponovnom provedbom nadmetanja za svaki pojedini ugovor nego ugovore s kaskadnim sustavom; napominje obrazloženje Agencije i iz njezinog odgovora prima na znanje da Agencija smatra da je kaskadni mehanizam primjereniji s obzirom na dugoročnu narav posebnog okvirnog ugovora;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

16.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore da osigura sprječavanje i odgovarajuće postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost; pozdravlja nedavnu odluku Agencije o provedbi pravila kojima se utvrđuju smjernice o zaštiti zviždača i o povjerljivosti njihova identiteta; pozdravlja ažuriranu politiku Agencije o neovisnosti, koja je donesena 2017. nakon savjetovanja s dionicima i javnih savjetovanja, koja se nastavlja na prethodnu politiku kako bi Agencija mogla postići pravilnu ravnotežu između privlačenja odgovarajućeg stručnog znanja iz znanstvene zajednice i sprječavanja neprimjerenog utjecaja na svoje aktivnosti; također pozdravlja novu definiciju sukoba interesa usvojenu u okviru nove politike Agencije o neovisnosti; nadalje pozdravlja objavu izjava o financijskim interesima članova Upravnog odbora na internetskoj stranici Agencije; žali zbog toga što još nisu objavljeni njihovi životopisi; s uvažavanjem primjećuje da je Agencija od srpnja 2018. uvela pravila o suprotstavljenim interesima kojima se zamjenjuju pravila o izjavama o financijskim interesima iz 2014.;

17.  napominje da je Europski parlament u više navrata u svojim godišnjim izvješćima o razrješnici pozvao Agenciju da primijeni dvogodišnje razdoblje mirovanja koje bi spriječilo stručnjake s financijskim interesima povezanima s poduzećima čije tvari Agencija ispituje da sudjeluju u znanstvenim panelima ili radnim skupinama Agencije;

18.  smatra da Agenciji treba osigurati primjereni proračun i sredstva kako bi mogla zaposliti neovisne stručnjake koji nisu u sukobu interesa;

19.  sa zadovoljstvom prima na znanje obvezu Agencije da će usvojiti godišnje izvješće o aktivnostima koje se odnose na neovisnost, a koje će kao prilog biti uključeno u konsolidirano godišnje izvješće i sadržavati nalaze revizija te provjere usklađenosti i vjerodostojnosti;

20.  pozdravlja činjenicu da će stručnjaci iz država članica sada morati Agenciji dostaviti javnu izjavu o financijskim interesima; ustraje u tome da Agencija provjerava te izjave i objavljuje ih;

21.  prema izvješću Revizorskog suda postoji potreba za jačanjem neovisnosti računovodstvenog službenika tako što će on izravno odgovarati direktoru i upravnom odboru Agencije; prema odgovoru Agencije, ona već primjenjuje formalne uvjete kojima se jamči neovisnost računovodsvenog službenika;

22.  podsjeća na preporuke iz rezolucije Parlamenta od 16. siječnja 2019. o postupku Unije za odobravanje pesticida, a posebno na njegove zahtjeve Agenciji da: poboljša svoju komunikaciju o rizicima kako bi javnost bila informirana na prikladan, razumljiv i lako dostupan način; redovito ažurira svoje smjernice u skladu s najnovijim razvojem u svim relevantnim područjima radi ocjene kratkoročnih i dugoročnih učinaka razina ostataka aktivnih tvari, formulacija i mješavina u površinskim vodama, tlu, vjetru i prašini; informacije koje se pružaju na njezinim internetskim stranicama učini lakšima za korištenje i da olakša dubinsku analizu podataka; svoja mišljenja objavljuje u recenziranim časopisima s ciljem jačanja konstruktivne rasprave i poticanja više nacionalnih stručnjaka i drugih znanstvenika na sudjelovanje;

23.  napominje da je skupina zastupnika u Europskom parlamentu podnijela tužbu protiv Agencije zbog ograničavanja pristupa dokumentima u slučaju „glifosata”; poziva Agenciju da u potpunosti i bez daljnjeg odgađanja provede odluku Suda Europske unije od 7. ožujka 2019.;

Unutarnje kontrole

24.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Agencija revidirala svoj postupak upravljanja rizikom kako bi se osiguralo da su pokriveni svi rizici te da je razvila strategiju za borbu protiv prijevara nakon unutarnje procjene rizika provedene u skladu s metodologijom i smjernicama Europskog ureda za borbu protiv prijevara;

25.   potvrđuje da je Agencija provela strategiju za naknadne financijske kontrole na temelju proporcionalnog pristupa kontrole u skladu s pravnim obvezama te da je utvrdila upravljanje jamstvima i revidirala svoj okvir unutarnje kontrole prema pristupu koji se temelji na načelima;

26.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije (IAS) preispitala provedbu akcijskog plana koji je uslijedio nakon njezine preporuke da Agencija ažurira upravljanje u području IT-a te je zaključila da su sve revizijske preporuke adekvatno i učinkovito provedene;

27.  prema izvješću Revizorskog suda, Služba Komisije za unutarnju reviziju izdala je izvješće o reviziji pod nazivom „Postupak evaluacije reguliranih proizvoda: faza procjene u autorizaciji pesticida” (The process for Evaluation of Regulated Products: Assessment Phase in Pesticides Authorisation) te su utvrđena dva važna zapažanja; napominje da Agencija priprema odgovarajući akcijski plan; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnica izvještava o provedbi tog akcijskog plana;

o
o   o

28.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0023.
(2) SL C 311/03, 19.9.2017., str. 9.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena