Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2190(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0128/2019

Pateikti tekstai :

A8-0128/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.26

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0267

Priimti tekstai
PDF 171kWORD 49k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
P8_TA-PROV(2019)0267A8-0128/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2190(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Tarnyba įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002 nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras(5), ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0128/2019),

1.  patvirtina Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, kad Tarnybos 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 132.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 132.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2190(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Tarnyba įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002 nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras(5), ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0128/2019),

1.  pritaria Europos maisto saugos tarnybos 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 132.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 132.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2190(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0128/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) pajamų ir išlaidų suvestine(2), galutinis jos 2017 finansinių metų biudžetas buvo 79 558 730,31 EUR, t. y. 0,08 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi Tarnybos biudžetą sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Tarnybos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Tarnybos metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,98 proc., t. y. šiek tiek (0,02 proc.) mažesnis nei 2016 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 92,31 proc., t. y. 2,65 proc. didesnis nei 2016 m.;

2.  pakartoja savo susirūpinimą dėl to, kad Tarnybai Sąjungos biudžete pakartotinai numatoma mažai finansinių asignavimų;

3.  apgailestauja dėl augančios neatitikties tarp daugėjančių užduočių ir mažėjančių išteklių, nes dėl to buvo labai vėluojama įgyvendinti kai kuriuos projektus;

Panaikinti perkėlimai

4.  pažymi, kad panaikintų perkėlimų iš 2016 į 2017 m. suma sudarė 291 011,86 EUR, t. y. 3,55 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, ir tai yra 2,31 proc. mažiau nei 2016 m.;

Veiklos rezultatai

5.  su džiaugsmu pažymi, kad Tarnyba, siekdama įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę, į savo išsamų į veiklos rezultatus orientuotą valdymo metodą įtraukė keletą pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR); taip pat pažymi, kad Tarnyba naudoja kitus PVRR, siekdama pagerinti savo biudžeto valdymą;

6.  pripažįsta, kad 2017 m. buvo pirmieji Tarnybos 2020 m. strateginio plano ir naujos politikos, suformuotos siekiant užtikrinti Tarnybos veikloje dalyvaujančių specialistų nepriklausomumą, įgyvendinimo metai; teigiamai vertina tai, kad jos veiklos rezultatai buvo patenkinami ir tik devyni iš visų 65 rodiklių rodo nedidelį nuokrypį ir du – ženklų nuokrypį;

7.  palankiai vertina Tarnybos įnašą užtikrinant Sąjungos maisto ir pašarų grandinės saugą ir jos dideles pastangas teikiant Sąjungos rizikos valdytojams išsamias, nepriklausomas ir naujausias mokslines rekomendacijas klausimais, susijusiais su maisto grandine, aiškiai informuojant visuomenę apie savo darbo rezultatus ir perduodant informaciją apie tai, kuo šie rezultatai grindžiami, taip pat bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais ir instituciniais partneriais, kad būtų propaguojamas Sąjungos maisto saugos sistemos nuoseklumas ir pasitikėjimas ja;

8.  mano, kad Tarnyba turėtų ir toliau ypatingą dėmesį skirti visuomenės nuomonei ir įsipareigoti laikytis atvirumo ir skaidrumo principų;

9.  pabrėžia, kad Tarnyba baigė nagrinėti 779 klausimus, pateikdama mokslines nuomones, technines ataskaitas ir pagrindžiamąsias publikacijas;

10.  pažymi, kad Tarnybos išorės vertinimas pradėtas 2017 m., o rezultatai gauti 2018 m.; ragina Tarnybą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šio vertinimo išvadas ir atitinkamas priemones, kurių imtasi siekiant atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas;

11.  teigiamai vertina tai, kad Tarnyba su Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos vaistų agentūra ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru dalijasi ištekliais ir veikla duomenų rinkimo, analizės ir duomenų bazių bei mokslinių vertinimų srityse;

Personalo politika

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,28 proc., o iš 323 Sąjungos biudžete patvirtintų etatų (palyginti su 2016 m. patvirtintų 330 etatų) buvo paskirta 311 pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų; taip pat pažymi, kad 2017 m. Tarnyboje dirbo 120 sutartininkų ir 12 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

13.  pažymi, kad Tarnyba patvirtino pavyzdinį Komisijos sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos; atkreipia dėmesį į tai, kad ji rengė mokymo sesijas ir sudarė sąlygas konfidencialioms konsultacijoms;

14.  susirūpinęs pažymi, kad 2017 m. gauti du oficialūs skundai, kuriuose prašoma pradėti oficialią priekabiavimo nagrinėjimo procedūrą; atkreipia dėmesį į Tarnybos išvadą, kad nesama pirminių įrodymų, kurie reikalingi norint pradėti administracinį tyrimą;

Viešieji pirkimai

15.  Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad Tarnyba paskyrė tris pakopines preliminariąsias sutartis devynių agentūrų, dalyvavusių skelbiant atvirą kvietimą dalyvauti konkurse, vardu; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad organizuojant viešuosius pirkimus ir siekiant geriausio ekonominio pasiūlymo preliminariosios sutartys, kai kiekvienos konkrečios sutarties atveju yra iš naujo pradedamas konkursas, yra tinkamesnės nei pakopinės sutartys, kai skelbiant kvietimą dalyvauti konkurse nėra žinoma, kokios konkrečios paslaugos turės būti suteiktos; atsižvelgia į Tarnybos pagrindimą ir atkreipia dėmesį į jos atsakymą, kad pakopinė priemonė geriau tinka atsižvelgiant į konkrečios preliminariosios sutarties ilgalaikį pobūdį;

Interesų konfliktų prevencija bei valdymas ir skaidrumas

16.  pripažįsta esamas Tarnybos priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti interesų konfliktų prevenciją bei valdymą ir skaidrumą; palankiai vertina neseniai priimtą Tarnybos sprendimą dėl įgyvendinimo taisyklių, kuriomis nustatomos informatorių apsaugos ir jų tapatybės konfidencialumo užtikrinimo gairės; teigiamai vertina atnaujintą Tarnybos nepriklausomumo politiką, priimtą 2017 m. po suinteresuotųjų subjektų ir visuomenės konsultacijų, pagal kurią siekiama remtis politika, pakeista siekiant užtikrinti, kad Tarnyba galėtų užtikrinti tinkamą susijusios mokslinės patirties turinčių mokslo bendruomenės specialistų pritraukimo ir Tarnybos veiklos apsaugos nuo bet kokios netinkamos įtakos pusiausvyrą; taip pat palankiai vertina naująją interesų konflikto apibrėžtį, priimtą tvirtinant naują Tarnybos nepriklausomumo politiką; be to, teigiamai vertina tai, kad Tarnybos interneto svetainėje buvo paskelbtos valdančiosios tarybos narių interesų deklaracijos; apgailestauja dėl to, kad jų gyvenimo aprašymai vis dar nepaskelbti; su džiaugsmu pažymi, kad nuo 2018 m. liepos mėn. Tarnyba įgyvendina konkurencinių interesų valdymo taisykles, pakeitusias 2014 m. interesų deklaracijų taisykles;

17.  pažymi, kad Parlamentas savo kasmetiniuose pranešimuose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ne kartą ragino Tarnybą taikyti dvejų metų veiklos pertraukos laikotarpį, per kurį būtų galima išvengti to, kad ekspertai, turintys finansinių interesų, susijusių su įmonėmis, kurių medžiagas Tarnyba vertina, dalyvautų Tarnybos mokslinių grupių ar darbo grupių veikloje;

18.  yra įsitikinęs, kad Tarnybai turėtų būti skirtas pakankamas biudžetas ir ištekliai, siekiant užtikrinti, kad ji galėtų samdyti nepriklausomus ekspertus, kurie neturėtų interesų konfliktų;

19.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad Tarnyba įsipareigojo patvirtinti metinę ataskaitą dėl su nepriklausomumu susijusios veiklos, ji kaip priedas bus įtraukta į konsoliduotąją metinę ataskaitą ir joje bus pateiktos audito, atitikties ir teisingumo patikrų išvados;

20.  palankiai vertina tai, kad valstybių narių ekspertai dabar turės Tarnybai pateikti viešą interesų deklaraciją; primygtinai reikalauja, kad Tarnyba šias deklaracijas tikrintų ir skelbtų viešai;

21.  Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad reikia sustiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą, numatant, kad jis būtų tiesiogiai atsakingas Tarnybos vykdomajam direktoriui ir valdančiajai tarybai; remiantis Tarnybos atsakymu, jau nustatyti oficialūs reikalavimai siekiant užtikrinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą;

22.  primena Parlamento 2019 m. sausio 16 d. rezoliucijoje dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros pateiktas rekomendacijas ir ypač jo raginimą Tarnybai: pagerinti savo komunikaciją rizikos klausimais siekiant tinkamai, suprantamai ir paprastai informuoti visuomenę; reguliariai atnaujinti savo rekomendacinius dokumentus atsižvelgiant į naujausias tendencijas visose susijusiose srityse, siekiant įvertinti trumpalaikį ir ilgalaikį veikliųjų medžiagų, preparatų ir mišinių liekanų poveikį paviršiniuose vandenyse, dirvožemyje, vėjyje ir dulkėse; savo interneto svetainėje teikti vartotojams suprantamesnę informaciją ir sudaryti geresnes galimybes atlikti duomenų analizę; paskelbti savo nuomones specialistų recenzuojamuose žurnaluose siekiant aktyvesnių konstruktyvių diskusijų ir paskatinti bei paraginti į EFSA darbą įsitraukti daugiau nacionalinių ekspertų ir kitų mokslininkų;

23.  pažymi, kad Europos Parlamento narių grupė pateikė ieškinį Tarnybai dėl to, kad buvo apribota galimybė susipažinti su glifosato bylos dokumentais; ragina Tarnybą ilgiau nedelsiant visapusiškai įgyvendinti 2019 m. kovo 7 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą;

Vidaus kontrolė

24.  su džiaugsmu pažymi, kad Tarnyba peržiūrėjo savo rizikos valdymo procesą, siekdama užtikrinti, kad būtų aprėpta bet kokia rizika, be to ji parengė kovos su sukčiavimu strategiją po to, kai pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos metodiką ir gaires atliktas vidaus rizikos vertinimas;

25.   pripažįsta, kad Tarnyba, laikydamasi teisinių įsipareigojimų, įgyvendino finansinę ex post kontrolės strategiją, t. y. proporcingos kontrolės metodą, taip pat ji apibrėžė patikinimo valdymą ir peržiūrėjo savo vidaus kontrolės sistemą, kad būtų laikomasi principais grindžiamo požiūrio;

26.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos vidaus audito tarnyba (IAS) peržiūrėjo veiksmų plano, kuris buvo parengtas reaguojant į Vidaus audito tarnybos rekomendaciją atnaujinti Tarnybos IT valdymą, įgyvendinimą, ir padarė išvadą, kad visos audito rekomendacijos buvo tinkamai ir veiksmingai įgyvendintos;

27.  Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad Vidaus audito tarnyba paskelbė audito ataskaitą „Reguliuojamų produktų vertinimo procesas: vertinimo etapas išduodant pesticidų leidimus“ ir kad pateiktos dvi labai svarbios pastabos; pažymi, kad Tarnyba rengia atitinkamą veiksmų planą; ragina Tarnybą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai informuoti apie veiksmų plano įgyvendinimą;

o
o   o

28.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(3) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0023.
(2) OL C 311/03, 2017 9 19, p. 9.
(3) Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0254.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas