Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2190(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0128/2019

Texte depuse :

A8-0128/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.26

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0267

Texte adoptate
PDF 163kWORD 55k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
P8_TA-PROV(2019)0267A8-0128/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2190(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimenta și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(5), în special articolul 44,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0128/2019),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 132.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 132.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2190(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimenta și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(5), în special articolul 44,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0128/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 132.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 132.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2190(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2019 referitoare la procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune(1),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0128/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(2), bugetul definitiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 79 558 730,31 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 0,08 % față de bugetul pe 2016; întrucât bugetul Autorității provine în principal de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2017 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,98 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,02 % față de exercițiul 2016; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 92,31 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,65 % în comparație cu 2016;

2.  se arată încă o dată preocupat de faptul că Autorității i se alocă în mod repetat un nivel scăzut de credite de la bugetul Uniunii;

3.  regretă discrepanța tot mai mare dintre sarcinile tot mai mari și resursele în scădere, ceea ce a avut ca rezultat întârzieri notabile în livrarea anumitor proiecte;

Anularea reportărilor

4.  ia act de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 291 011,86 EUR, reprezentând 3,55 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere de 2,31 % față de 2016;

Performanța

5.  constată cu satisfacție că Autoritatea a introdus o serie de indicatori-cheie de performanță (ICP) în metoda sa cuprinzătoare de gestiune bazată pe performanță, pentru a putea evalua valoarea adăugată generată de activitățile sale; constată, de asemenea, că Autoritatea recurge la ICP pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

6.  ia act de faptul că 2017 a fost primul exercițiu financiar în care s-a pus în practică planul Autorității privind Strategia 2020 și noua structură de politici care asigură independența specialiștilor implicați în activitățile Autorității; salută faptul că performanța Autorității a fost satisfăcătoare, doar nouă dintre cei 65 de indicatori prezentând o deviere moderată și doi prezentând o deviere semnificativă;

7.  salută contribuția Autorității la siguranța lanțului alimentar și furajer în Uniune și eforturile considerabile pe care le-a depus pentru a le oferi administratorilor de risc din Uniune o consiliere științifică amplă, independentă și actualizată referitoare la chestiunile privind lanțul alimentar, comunicând clar publicului rezultatele obținute și informațiile pe care se bazează acestea și cooperând cu părțile interesate și cu partenerii instituționali pentru a promova coerența sistemului de siguranță alimentară din Uniune și încrederea în el;

8.  consideră că Autoritatea ar trebui să acorde în continuare o atenție deosebită opiniei publice și să adopte o atitudine deschisă și transparentă;

9.  subliniază că autoritatea a răspuns la 779 de întrebări prin intermediul avizelor științifice, al rapoartelor tehnice și al publicațiilor justificative;

10.  ia act de faptul că evaluarea externă a Autorității a început în 2017, iar rezultatele au fost disponibile în 2018; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la concluziile acestei evaluări și la măsurile adoptate pentru a da curs eventualelor recomandări;

11.  constată cu satisfacție că Autoritatea își pune în comun anumite resurse și activități cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Agenția Europeană pentru Medicamente și cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor în ceea ce privește colectarea datelor, analiza datelor și bazele de date, precum și în ceea ce privește evaluările științifice;

Politica de personal

12.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 96,28 %, fiind completate 311 posturi de funcționari și agenți temporari din cele 323 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 330 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, pentru Autoritate au lucrat, de asemenea, 120 de agenți contractuali și 12 experți naționali detașați;

13.  constată că Autoritatea a adoptat decizia-tip a Comisiei referitoare la politica pentru protecția demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; atestă faptul că Autoritatea a organizat ședințe de formare și ședințe de consiliere confidențiale;

14.  ia act cu îngrijorare de faptul că, în 2017 au fost depuse două plângeri oficiale prin care se solicita inițierea unei proceduri oficiale privind hărțuirea; ia act de concluzia Autorității potrivit căreia nu există niciun început de probă, fără de care nu se poate deschide o anchetă administrativă;

Achizițiile

15.  potrivit raportului Curții, Autoritatea a atribuit, în numele a nouă agenții care au participat la licitația deschisă, trei contracte-cadru „în cascadă”; ia act de observația Curții potrivit căreia contractele-cadru cu reluarea procedurii concurențiale pentru fiecare contract în parte reprezenta o alternativă mai adecvată pentru obținerea unui bun raport costuri-beneficii decât contractele în cascadă, în cazul procedurilor de achiziții pentru care nu se cunosc încă, la momentul lansării procedurii, serviciile concrete care urmează a fi asigurate; ia act de justificarea Autorității și constată, de asemenea, pe baza răspunsului dat, că Autoritatea consideră că mecanismul „în cascadă” reprezintă o soluție mai potrivită dată fiind durata mare a contractului-cadru avut în vedere;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

16.  atestă măsurile aplicate și eforturile constante depuse de Autoritate pentru a asigura prevenirea și gestionarea conflictelor de interese; salută decizia recentă a Autorității de a introduce norme care stabilesc orientări privind protecția avertizorilor de integritate și confidențialitatea identității acestora; salută politica actualizată a Autorității privind independența, care a fost adoptată în 2017 în urma unei consultări a părților interesate și a publicului larg, care urmărește să ducă mai departe și să amelioreze aspectele pozitive ale politicii înlocuite, pentru ca Autoritatea să găsească un echilibru just între atragerea competențelor de specialitate din partea comunității științifice și protejarea activităților sale de orice eventuale influențe necuvenite; salută, de asemenea, noua definiție a ceea ce constituie un conflict de interese, adoptată în cadrul noii politici a Autorității privind independența; salută, de asemenea, publicarea pe site-ul Autorității a declarațiilor de interese ale membrilor Consiliului de administrație; regretă faptul că CV-urile acestora nu au fost încă publicate; ia act cu satisfacție că Autoritatea a pus în aplicare, începând din iulie 2018, norme privind gestionarea intereselor concurente care înlocuiesc normele privind declarațiile de interese din 2014;

17.  observă că Parlamentul European i-a cerut în repetate rânduri Autorității, prin intermediul rapoartelor sale anuale de descărcare de gestiune, să introducă o perioadă de doi ani de incompatibilitate, care i-ar împiedica pe experții cu interese financiare legate de societățile ale căror substanțe sunt evaluate de Autoritate să participe la grupurile științifice sau grupurile de lucru ale Autorității;

18.  este convins că ar trebui să i se aloce Autorității un buget adecvat și resurse suficiente pentru a se garanta că poate angaja experți independenți fără conflicte de interese;

19.  salută cu satisfacție angajamentul Autorității de a adopta un raport anual privind activitățile de promovare a independenței, care va fi inclus sub formă de anexă în raportul anual consolidat și va conține rezultatele auditurilor și ale verificărilor conformității și veridicității;

20.  apreciază că experții statelor membre vor fi acum obligați să îi transmită Autorității o declarație publică de interese; insistă ca aceste declarații să fie verificate de Autoritate și publicate;

21.  potrivit raportului Curții, este necesar să se consolideze independența contabilului, subordonându-l direct directorului executiv și Consiliului de administrație ale Autorității; conform răspunsului Autorității, aceasta a introdus deja cerințe oficiale menite să asigure independența contabilului;

22.  reamintește recomandările Parlamentului European din Rezoluția sa din 16 ianuarie 2019 referitoare la procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune și, în special, solicitarea sa adresată Autorității: să își îmbunătățească comunicarea cu privire la riscuri, așa încât informațiile destinate populației să fie pertinente și ușor de înțeles și de accesat; să își actualizeze periodic documentele de orientare în conformitate cu cele mai recente evoluții din toate domeniile relevante, pentru a evalua efectele pe termen scurt și lung ale nivelurilor de reziduuri de substanțe active, formule și amestecuri în apele de suprafață, sol, vânt și praf; să facă informațiile furnizate pe site mai ușor de utilizat și să faciliteze explorarea datelor; să își publice avizele în reviste specializate pentru a intensifica discuțiile constructive și pentru a stimula și a încuraja mai mulți experți naționali și alți oameni de știință să participe la lucrările sale;

23.  ia act de faptul că un grup de deputați în Parlamentul European a intentat o acțiune împotriva Autorității pentru limitarea accesului la documentele legate de glifosat; invită Autoritatea să pună în aplicare pe deplin și fără întârziere hotărârea din 7 martie 2019 a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

Controalele interne

24.  constată cu satisfacție că Autoritatea și-a revizuit procesul de gestionare a riscurilor pentru a asigura includerea tuturor riscurilor și, de asemenea, a elaborat o strategie de combatere a fraudelor în urma unei evaluări interne a riscurilor efectuate în conformitate cu metodologia Oficiului European de Luptă Antifraudă și sub îndrumarea acestuia;

25.   ia act de faptul că Autoritatea a pus în practică o strategie de control financiar ex-post sub forma unui control proporțional în conformitate cu obligațiile legale și, de asemenea, a stabilit guvernanța în materie de asigurare a conformității și a revizuit cadrul său intern de control în sensul unei abordări bazate pe principii;

26.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a analizat modul în care a fost pus în aplicare planul de acțiune bazat pe o recomandare a IAS privind actualizarea guvernanței sistemelor informatice ale Autorității și a ajuns la concluzia că toate recomandările formulate în urma auditului au fost puse în practică în mod corespunzător și efectiv;

27.  Potrivit raportului Curții, IAS a publicat un raport de audit intitulat „Procesul de evaluare a produselor reglementate: Etapa de evaluare în autorizarea pesticidelor”, fiind identificate două observații foarte importante; ia act de faptul că Autoritatea elaborează un plan de acțiune în acest sens; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune;

o
o   o

28.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2019)0023.
(2) JO C 311/03, 19.9.2017, p. 9.
(3) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică