Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2190(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0128/2019

Predkladané texty :

A8-0128/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.26

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0267

Prijaté texty
PDF 172kWORD 50k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
P8_TA-PROV(2019)0267A8-0128/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2190(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(5), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0128/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 132.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 132.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017 (2018/2190(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(5), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0128/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 132.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 132.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017 (2018/2190(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov(1),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0128/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(2) konečný rozpočet Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2017 predstavoval 79 558 730,31 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 0,08 %; keďže rozpočet úradu pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,98 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,02 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 92,31 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 2,65 %;

2.  pripomína svoje obavy vyplývajúce z opakovane nízkej úrovne rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre úrad v rozpočte Únie;

3.  vyjadruje poľutovanie nad rastúcim nesúladom medzi rozširujúcimi sa úlohami a znižujúcimi sa zdrojmi, čo viedlo k značným oneskoreniam v realizácii niektorých projektov;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

4.  konštatuje, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 291 011,86 EUR, čo predstavuje 3,55 % celkovej prenesenej sumy, teda pokles o 2,31 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

5.  s uspokojením konštatuje, že úrad zaviedol niekoľko kľúčových ukazovateľov výkonnosti merajúcich vplyv a výsledky v rámci svojho komplexného prístupu k riadeniu založeného na výkonnosti s cieľom merať pridanú hodnotu, ktorú poskytujú jeho činnosti; ďalej konštatuje, že úrad používa ďalšie kľúčové ukazovatele výkonnosti na posilnenie svojho rozpočtového riadenia;

6.  uznáva, že rok 2017 bol prvým rokom vykonávania plánu úradu v súvislosti so stratégiou Európa 2020 a novej politiky vytvorenej s cieľom zabezpečiť nezávislosť odborníkov zapojených do činnosti úradu; víta skutočnosť, že jeho výkonnosť bola uspokojivá, pričom z celkového počtu 65 ukazovateľov len deväť ukazovateľov vykazuje miernu odchýlku a dva významnejšiu odchýlku;

7.  víta prínos úradu k bezpečnosti potravinového a krmivového reťazca Únie a jeho značné úsilie o to, že tým, ktorí riadia riziko v Únii, poskytuje komplexné, nezávislé a aktuálne vedecké poradenstvo o otázkach spojených s potravinovým reťazcom, verejnosť jasne informuje o svojich výstupoch a údajoch, na ktorých sú založené, a spolupracuje so zainteresovanými stranami a s inštitucionálnymi partnermi na presadzovaní súdržnosti a dôvery v systém Únie v oblasti bezpečnosti potravín;

8.  domnieva sa, že úrad by mal naďalej venovať osobitnú pozornosť verejnej mienke a zaviazať sa k otvorenosti a transparentnosti;

9.  zdôrazňuje, že úrad dokončil 779 otázok prostredníctvom vedeckých stanovísk, technických správ a podporných publikácií;

10.  konštatuje, že externé hodnotenie úradu sa začalo v roku 2017 a výsledky boli k dispozícii v roku 2018; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o záveroch z tohto hodnotenia a príslušných opatreniach prijatých s cieľom riešiť akékoľvek odporúčania;

11.  uznanlivo konštatuje, že úrad využíva zdroje a vykonáva činnosti spoločne s Európskou chemickou agentúrou, Európskou agentúrou pre lieky a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb v oblasti zberu, analýzy a databáz údajov a v oblasti vedeckých posúdení;

Personálna politika

12.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 96,28 %, pričom z 323 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 330 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 311 úradníkov a dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 úrad okrem toho zamestnával 120 zmluvných zamestnancov a 12 vyslaných národných expertov;

13.  konštatuje, že úrad prijal vzorové rozhodnutie Komisie o politike v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že organizoval školenia a umožnil dôverné poradenstvo;

14.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 boli prijaté dve formálne sťažnosti, v ktorých sa požadovalo začatie formálneho konania vo veci obťažovania; berie na vedomie záver úradu, že nebol predložený žiadny dôkaz, ktorý je potrebný na začatie administratívneho vyšetrovania;

Verejné obstarávanie

15.  podľa správy Dvora audítorov úrad udelil tri stupňovité rámcové zmluvy v mene deviatich agentúr, ktoré sa pripojili k verejnej výzve na predkladanie ponúk; zdôrazňuje pripomienku Dvora audítorov, že na podporu dosiahnutia optimálnej hodnoty pri obstarávaniach, pri ktorých v čase zverejnenia výzvy ešte nie sú známe konkrétne služby, ktoré sa majú poskytnúť, sú rámcové zmluvy s opätovným otvorením súťaže pre každú osobitnú zákazku vhodnejšie ako stupňovitý systém rámcových zmlúv; berie na vedomie odôvodnenie úradu a na základe jeho odpovede ďalej konštatuje, že úrad považuje stupňovitý systém za vhodnejší vzhľadom na dlhodobý charakter konkrétnej rámcovej zmluvy;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

16.  uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie úradu o zabezpečenie prevencie a riešenia konfliktov záujmov a transparentnosti; víta nedávne rozhodnutie úradu o vykonávacích pravidlách stanovujúcich usmernenia týkajúce sa ochrany oznamovateľov činnosti, ktorá je v rozpore s pravidlami, a dôvernosti ich totožnosti; víta aktualizovanú politiku úradu týkajúcu sa nezávislosti, ktorá bola prijatá v roku 2017 po konzultácii so zainteresovanými stranami a verejnosťou a ktorej cieľom je stavať na politike, ktorú nahrádza, s cieľom zabezpečiť, aby úrad mohol dosiahnuť správnu rovnováhu medzi prilákaním príslušných odborných znalostí z vedeckej komunity, ale aby zároveň zabezpečil svoje činnosti proti nežiadúcim vplyvom; víta aj nové vymedzenie toho, čo predstavuje konflikt záujmov, ktoré bolo prijaté v rámci novej politiky nezávislosti úradu; ďalej víta zverejnenie vyhlásení o záujmoch členov správnej rady na webovom sídle úradu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ešte stále nie sú zverejnené ich životopisy; s uznaním berie na vedomie, že úrad od júla 2018 zaviedol pravidlá týkajúce sa riešenia konkurenčných záujmov, ktoré nahradili pravidlá týkajúce sa vyhlásení o záujmoch z roku 2014;

17.  konštatuje, že Európsky parlament prostredníctvom svojich výročných správ o absolutóriu opakovane vyzval úrad, aby uplatňoval dvojročné obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, čo by bránilo odborníkom s finančnými záujmami spojenými so spoločnosťami, ktorých látky úrad hodnotí, aby sa stali členmi vedeckých panelov alebo pracovných skupín úradu;

18.  je presvedčený, že úradu by sa mal prideliť dostatočný rozpočet a zdroje, aby sa zabezpečilo, že môže zamestnať nezávislých odborníkov, ktorí nie sú v konflikte záujmov;

19.  s uznaním berie na vedomie záväzok úradu prijímať výročnú správu o činnostiach súvisiacich s nezávislosťou, ktorá bude prílohou ku konsolidovanej výročnej správe a bude obsahovať zistenia auditov, kontroly súladu a vierohodnosti;

20.  víta skutočnosť, že odborníci z členských štátov budú teraz musieť úradu predložiť verejné vyhlásenie o záujmoch; trvá na tom, aby úrad tieto vyhlásenia skontroloval a zverejnil;

21.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že je potrebné posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať výkonnému riaditeľovi a správnej rade úradu; berie na vedomie, že podľa odpovede úradu, už má úrad zavedené formálne požiadavky na zabezpečenie nezávislosti účtovníka;

22.  pripomína odporúčania uvedené v uznesení Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019 o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov, a najmä vyzýva úrad, aby: zlepšil svoju komunikáciu o rizikách s cieľom informovať verejnosť vhodným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom; pravidelne aktualizoval svoje usmernenia v súlade s najnovším vývojom vo všetkých príslušných oblastiach s cieľom posúdiť krátkodobé a dlhodobé účinky hladín rezíduí aktívnych látok, zmesí a formulácií v povrchovej vode, pôde, vzduchu a prachu; zlepšil používateľskú ústretovosť informácií poskytovaných na svojich webových sídlach a uľahčil hĺbkovú analýzu údajov; zverejňoval svoje stanoviská v odborne zrecenzovaných časopisoch s cieľom zintenzívniť konštruktívnu diskusiu a motivovať a povzbudzovať viac národných expertov a ďalších vedcov k účasti na jeho práci;

23.  konštatuje, že skupina poslancov Európskeho parlamentu podala proti úradu žalobu z dôvodu obmedzenia prístupu k dokumentom v kauze „glyfozát“; vyzýva úrad, aby v plnom rozsahu a bez ďalšieho odkladu vykonal rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie zo 7. marca 2019;

Vnútorná kontrola

24.  uznanlivo berie na vedomie, že úrad revidoval svoj proces riadenia rizík s cieľom zabezpečiť pokrytie všetkých rizík a že navyše vypracoval stratégiu boja proti podvodom v nadväznosti na interné posúdenie rizika vykonané v súlade s metodikou a usmerneniami Európskeho úradu pre boj proti podvodom;

25.   berie na vedomie, že orgán zaviedol stratégiu následnej finančnej kontroly vo forme primeraného kontrolného prístupu v súlade s právnymi záväzkami a okrem toho vymedzil správu v oblasti vierohodnosti a zrevidoval svoj rámec vnútornej kontroly smerom k prístupu založenému na zásadách;

26.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit (ďalej len „IAS“) Komisie preskúmal vykonávanie akčného plánu, ktorý nasledoval po odporúčaní IAS na aktualizáciu správy IT úradu, a dospel k záveru, že všetky odporúčania z auditu boli primerane a účinne vykonané;

27.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že IAS vydal v roku 2017 audítorskú správu s názvom Proces hodnotenia regulovaných produktov: fáza posudzovania v rámci povoľovania pesticídov, pričom identifikoval dve veľmi dôležité pripomienky; konštatuje, že úrad pripravuje zodpovedajúci akčný plán; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;

o
o   o

28.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(3) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2019)0023.
(2) Ú. v EÚ C 311/03, 19.9.2017, s. 9.
(3) Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie