Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2190(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0128/2019

Predložena besedila :

A8-0128/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.26

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0267

Sprejeta besedila
PDF 160kWORD 54k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
P8_TA-PROV(2019)0267A8-0128/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2017 (2018/2190(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(5) in zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0128/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 132.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 132.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017 (2018/2190(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(5) in zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0128/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost hrane, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 132.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 132.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017 (2018/2190(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o postopku Unije za registracijo pesticidov(1),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0128/2019),

A.  ker izkaz prihodkov in odhodkov(2) Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: agencija) kaže, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2017 znašal 79.558.730,31 EUR, kar je 0,08 % več kot v letu 2016; ker se proračun agencije napaja predvsem iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 99,98 %, kar je nekoliko manj (0,02 %) kot leta 2016; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 92,31 %, kar je 2,65 % več kot leta 2016;

2.  ponovno izraža zaskrbljenost, ker so bila sredstva, ki so v proračunu Unije namenjena agenciji, večkrat zapored nizka;

3.  obžaluje naraščajoči razkorak med vse številnejšimi nalogami in vse manjšimi sredstvi, ki je povzročil precejšnje zamude pri izvajanju nekaterih projektov;

Razveljavitev prenesenih sredstev

4.  ugotavlja, da je agencija razveljavila 291.011,86 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 3,55 % vseh prenesenih sredstev, 2,31 % manj kot leta 2016;

Uspešnost

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija v okviru celovitega pristopa, temelječega na uspešnosti, uvedla več ključnih kazalnikov uspešnosti za rezultate in izide, da bi izmerila dodano vrednost svojih dejavnosti; ugotavlja tudi, da agencija uporablja druge ključne kazalnike uspešnosti, da bi izboljšala upravljanje proračuna;

6.  je seznanjen, da je bilo leto 2017 prvo leto izvajanja strateškega načrta agencije do leta 2020 in nove politike, ki naj bi zagotovila neodvisnost strokovnjakov, ki sodelujejo z agencijo; pozdravlja dejstvo, da je bila uspešnost agencije zadovoljiva, saj je izmed 65 kazalnikov samo pri devetih prišlo do rahlega in pri dveh do precejšnjega odstopanja;

7.  pozdravlja prispevek agencije k varnosti prehranske in krmne verige v Uniji ter njena velika prizadevanja, da bi upraviteljem tveganja v Uniji zagotovila obsežne, neodvisne in najsodobnejše znanstvene nasvete o prehranski verigi, javnost jasno obveščala o dosežkih in informacijah, na katerih temeljijo, ter sodelovala z deležniki in institucionalnimi partnerji pri spodbujanju skladnosti in zaupanja v sistem Unije za varnost hrane;

8.  meni, da bi morala agencija še naprej posebno pozornost namenjati javnemu mnenju ter se zavezati odprtosti in preglednosti;

9.  poudarja, da je agencija v obliki znanstvenih mnenj, tehničnih poročil in podpornih publikacij odgovorila na 779 vprašanj;

10.  ugotavlja, da se je leta 2017 začelo zunanje ocenjevanje agencije in da so bili rezultati na voljo leta 2018; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ugotovitvah te ocene in ukrepih, ki jih je sprejela, da bi uresničila morebitna priporočila;

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija souporablja vire in izvaja dejavnosti skupaj z Evropsko agencijo za kemikalije, Evropsko agencijo za zdravila in Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni na področjih zbiranja in analize podatkov, podatkovnih zbirk in znanstvenih ocen;

Kadrovska politika

12.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 96,28-odstotno, saj je bilo na 323 delovnih mestih, odobrenih v proračunu Unije, zaposlenih 311 uradnikov in začasnih uslužbencev (v primerjavi s 330 odobrenimi delovnimi mesti v letu 2016); ugotavlja tudi, da je za agencijo v letu 2017 delalo 120 pogodbenih uslužbencev in 12 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

13.  ugotavlja, da je agencija sprejela vzorčni sklep Komisije o politiki za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja; priznava, da je organizirala usposabljanje in omogočila zaupno svetovanje;

14.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sta bili v letu 2017 vloženi dve uradni pritožbi z zahtevo za sprožitev uradnega postopka zoper nadlegovanje; je seznanjen z ugotovitvijo agencije, da dokazi niso zadostovali za sprožitev upravne preiskave;

Javno naročanje

15.  ugotavlja, da je v skladu s poročilom Računskega sodišča agencija sklenila tri kaskadne okvirne pogodbe z devetimi agencijami, ki so se prijavile na odprt javni razpis; je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so pri javnih naročilih, kjer ob objavi razpisa dejanske storitve, ki jih bo treba opraviti, še niso znane, okvirne pogodbe, pri katerih se ponudniki vsakič znova potegujejo za posamične pogodbe, za doseganje dobrega razmerja med kakovostjo in ceno primernejše od kaskadnega sistema; je seznanjen s pojasnilom agencije in iz njenega odgovora sklepa, da se ji zdi kaskadni sistem zaradi dolgoročne narave posameznih okvirnih pogodb ustreznejši;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

16.  priznava, da je agencija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov in za preglednost; pozdravlja nedavno odločitev agencije o pravilih za izvajanje, ki določajo smernice glede zaščite žvižgačev in zaupnosti njihove identitete; pozdravlja posodobljeno politiko agencije o neodvisnosti, ki je bila sprejeta leta 2017 po posvetovanju z deležniki in javnostjo in ki nadgrajuje prejšnjo politiko, da bi lahko agencija dosegla ustrezno ravnovesje med privabljanjem pomembnega strokovnega znanja iz znanstvene skupnosti in preprečevanjem neprimernega vpliva na svoje dejavnosti; pozdravlja tudi novo opredelitev nasprotja interesov, ki je bila sprejeta v novi politiki agencije o neodvisnosti; pozdravlja tudi objavo izjav o interesih članov upravnega odbora na spletnem mestu agencije; obžaluje, da njihovi življenjepisi še vedno niso objavljeni; z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija izvaja pravila o upravljanju nasprotujočih si interesov od julija 2018, ko je z njimi nadomestila pravila o izjavah o interesih iz leta 2014;

17.  ugotavlja, da je Parlament agencijo v letnem postopku podelitve razrešnice že večkrat pozval, naj začne izvajati dveletno obdobje mirovanja, s katerim bi strokovnjakom s finančnimi interesi, povezanimi s podjetji, katerih snovi ocenjuje agencija, preprečili sodelovanje v znanstvenih odborih ali delovnih skupinah agencije;

18.  je prepričan, da bi bilo treba agenciji nameniti zadostna proračunska sredstva in vire, da bo lahko zaposlovala neodvisne strokovnjake brez navzkrižja interesov;

19.  ceni zavezo agencije, da bo sprejela letno poročilo o dejavnostih v zvezi z neodvisnostjo, ki ga bo priložila konsolidiranemu letnemu poročilu, vsebovalo pa bo rezultate revizij ter preverjanja skladnosti in pristnosti;

20.  pozdravlja, da bodo morali strokovnjaki iz držav članic odslej agenciji posredovati javno izjavo o interesih; vztraja, da mora agencija te izjave pregledati in objaviti;

21.  na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je treba povečati neodvisnost računovodje, in sicer tako, da bo postal neposredno odgovoren izvršnemu direktorju in upravnemu odboru agencije; je seznanjen z odgovorom agencije, da je že sprejela formalne zahteve, ki bodo zagotavljale neodvisnost računovodje;

22.  ponovno opozarja na priporočila iz resolucije Parlamenta z dne 16. januarja 2019 o postopku Unije za registracijo pesticidov in zlasti na poziv agenciji: naj izboljša obveščanje o tveganju, da bi seznanila javnost na ustrezen in razumljiv način; naj redno posodablja svoje usmerjevalne dokumente v skladu z najnovejšim razvojem na vseh pomembnih področjih, da bi ocenila kratko- in dolgoročne učinke ostankov aktivnih snovi, mešanic in formulacij v površinskih vodah, tleh, vetru in prahu; naj bodo informacije, ki jih zagotavlja na svojem spletnem mestu, prijaznejše za uporabnike in naj spodbuja rudarjenje podatkov; naj svoja mnenja objavlja v strokovno pregledanih revijah, da bi spodbudila konstruktivno razpravo in sodelovanje več nacionalnih strokovnjakov in drugih znanstvenikov pri njenem delu;

23.  je seznanjen, da je skupina poslancev Evropskega parlamenta zoper agencijo vložila tožbo zaradi omejevanja dostopa do dokumentov v zadevi „glifosati“; poziva agencijo, naj brez odlašanja v celoti upošteva sodbo Sodišča Evropske unije z dne 7. marca 2019;

Notranje kontrole

24.  je zadovoljen, ker je agencija revidirala postopek za obvladovanje tveganj, da bi vanj vključila vsa tveganja, in da je po interni oceni tveganj, ki jo je opravila po metodologiji in navodilih Evropskega urada za boj proti goljufijam, pripravila strategijo za boj proti goljufijam;

25.   je seznanjen, da je agencija sprejela strategijo za naknadne finančne kontrole na osnovi proporcionalnega pristopa v skladu s pravnimi obveznostmi, podrobneje opredelila upravljanje zagotovil in pregledala okvir notranjih kontrol z vidika pristopa, temelječega na načelih;

26.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo revidirala izvajanje akcijskega načrta, pripravljenega na njeno priporočilo, naj agencija posodobi upravljanje informacijske tehnologije, in ugotovila, da so bila vsa revizijska priporočila ustrezno in uspešno uresničena;

27.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo izdala revizijsko poročilo z naslovom „Proces vrednotenja reguliranih proizvodov: ocenjevalna faza pri odobritvi pesticidov“ in imela dve zelo pomembni pripombi; ugotavlja, da agencija pripravlja ustrezajoč akcijski načrt; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega akcijskega načrta;

o
o   o

28.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0023.
(2) UL C 311/03, 19.9.2017, str. 9.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 28. marec 2019Pravno obvestilo