Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2190(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0128/2019

Ingivna texter :

A8-0128/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.26

Antagna texter :

P8_TA(2019)0267

Antagna texter
PDF 159kWORD 49k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
P8_TA-PROV(2019)0267A8-0128/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2017 (2018/2190(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(5), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0128/2019), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 132.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 132.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
(6) EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017 (2018/2190(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(5), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0128/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 132.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 132.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017 (2018/2190(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017,

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2019 om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel(1),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0128/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(2) för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet uppgick myndighetens slutgiltiga budget för budgetåret 2017 till 79 558 730,31 EUR, vilket innebär en ökning med 0,08 % jämfört med 2016. Myndighetens budget kommer huvudsakligen från unionens budget.

B.  Revisionsrätten förklarar i sin rapport om årsredovisningen för myndigheten för budgetåret 2017 att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens årliga räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett högt budgetgenomförande på 99,98 %, vilket är en liten minskning med 0,02 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 92,31 %, vilket är en ökning med 2,65 % jämfört med 2016.

2.  Europaparlamentet upprepar sin oro till följd av de upprepade låga anslagen från unionens budget till myndigheten.

3.  Europaparlamentet beklagar den allt större klyftan mellan ökande uppgifter och krympande resurser, vilket har lett till betydande förseningar i genomförandet av vissa projekt.

Annullering av överföringar

4.  Europaparlamentet noterar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 291 011,86 EUR, vilket utgör 3,55 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en minskning med 2,31 % jämfört med 2016.

Prestation

5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten i sin omfattande prestationsbaserade förvaltningsmetod har infört flera nyckelprestationsindikatorer för effekter och resultat för att mäta mervärdet av sin verksamhet. Parlamentet noterar vidare att myndigheten använder andra nyckelprestationsindikatorer för att förbättra budgetförvaltningen.

6.  Europaparlamentet konstaterar att 2017 var det första året för genomförandet av myndighetens 2020-strategi och för den nya policy som infördes för att säkerställa oberoendet för de yrkesverksamma som är involverade i myndighetens arbete. Parlamentet välkomnar den tillfredsställande prestationen att endast nio indikatorer visade måttliga avvikelser och endast två av totalt 65 indikatorer visade betydande avvikelser.

7.  Europaparlamentet gläder sig över att myndigheten bidrar till säkerheten i unionens livsmedels- och foderkedja och berömmer dess avsevärda ansträngningar att bistå unionens ansvariga för riskhantering med omfattande, oberoende och uppdaterad vetenskaplig rådgivning i frågor som rör livsmedelskedjan, klart och tydligt informera allmänheten om sina resultat och de uppgifter de baseras på och samarbeta med intressenter och institutionella parter för att främja sammanhang i och förtroende för unionens livsmedelssäkerhetssystem.

8.  Europaparlamentet anser att myndigheten även i fortsättningen särskilt bör uppmärksamma den allmänna opinionen och engagera sig för öppenhet och transparens.

9.  Europaparlamentet framhåller att myndigheten slutförde 779 frågor genom vetenskapliga yttranden, tekniska rapporter och stödjande publikationer.

10.  Europaparlamentet noterar att myndighetens externa utvärdering inleddes 2017 och att resultaten blev tillgängliga 2018. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om slutsatserna i denna utvärdering och åtgärderna för att följa upp eventuella rekommendationer.

11.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten delar resurser och verksamhet med Europeiska kemikaliemyndigheten, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar på områdena datainsamling, analys och databaser samt i vetenskapliga utvärderingar.

Personalpolitik

12.  Europaparlamentet noterar att 96,28 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 323 tjänster som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 330 tillåtna tjänster 2016) hade 311 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 120 kontraktsanställda och 12 utstationerade nationella experter arbetade för myndigheten 2017.

13.  Europaparlamentet noterar att myndigheten redan antagit kommissionens standardbeslut avseende policyn för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet konstaterar att byrån anordnade kurser och möjliggjorde konfidentiell rådgivning.

14.  Europaparlamentet noterar med oro att två formella klagomål inkom under 2017, med begäran om att ett formellt förfarande för trakasserier skulle inledas. Parlamentet noterar myndighetens slutsats att det inte fanns någon inledande bevisning, vilket krävs för att inleda en administrativ utredning.

Upphandling

15.  Enligt revisionsrättens rapport har myndigheten tilldelat tre ramavtal med prioritetsordning för nio byråer som gått samman i den öppna anbudsinfordran. Parlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse att ramavtal med förnyad konkurrensutsättning för varje specifikt kontrakt är lämpligare än ramavtal med prioritetsordning för att optimera resursanvändningen i fall där de konkreta tjänster som ska tillhandahållas inte är kända när ansökningsomgången inleds. Parlamentet noterar myndighetens motivering och svar att den anser att metoden med prioritetsordning är lämpligare med tanke på det specifika ramavtalets långsiktiga karaktär.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet noterar myndighetens befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens. Parlamentet välkomnar myndighetens senaste beslut om genomförandebestämmelser med riktlinjer för skydd av visselblåsare och deras identitet. Parlamentet välkomnar myndighetens uppdaterade policy om oberoende, som antogs 2017 efter samråd med berörda parter och offentligt samråd, och som syftar till att bygga vidare på den politik som den ersätter för att säkerställa att myndigheten kan nå rätt balans mellan att locka till sig relevant expertis från forskarsamhället och samtidigt skydda sin verksamhet mot otillbörlig påverkan. Parlamentet välkomnar också den nya definitionen av vad som utgör en intressekonflikt och som antogs i myndighetens nya oberoendepolicy. Parlamentet välkomnar vidare att myndigheten på sin webbplats har offentliggjort styrelseledamöternas intresseförklaringar men beklagar att deras meritförteckningar saknas. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten i juli 2018 införde bestämmelser om hanteringen av konkurrerande intressen, vilka ersatte bestämmelserna om intresseförklaringar från 2014.

17.  Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen i sina årliga ansvarsfrihetsbetänkanden uppmanat myndigheten att införa en tvåårig karenstid, vilket skulle förhindra att experter med ekonomiska intressen kopplade till företag vars ämnen utvärderas av myndigheten från att delta i myndighetens vetenskapliga paneler eller arbetsgrupper.

18.  Europaparlamentet är övertygat om att myndigheten bör tilldelas en tillräcklig budget och tillräckliga resurser för att kunna anställa oberoende experter utan intressekonflikter.

19.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten åtagit sig att anta en årlig rapport om verksamhet med anknytning till oberoende, som ska ingå som en bilaga till den konsoliderade årsrapporten och innehålla resultat från revisioner och kontroller avseende efterlevnad och sanningsenlighet.

20.  Europaparlamentet gläder sig över att experter från medlemsstaterna nu är skyldiga att lämna in en offentlig intresseförklaring till myndigheten. Förklaringarna bör kontrolleras av myndigheten och offentliggöras.

21.  Enligt revisionsrättens rapport finns ett behov av att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att göra denne direkt ansvarig inför myndighetens verkställande direktör och styrelse. Enligt myndighetens svar har den redan infört formella krav för att säkerställa räkenskapsförarens oberoende.

22.  Europaparlamentet påminner om rekommendationerna i parlamentets resolution av den 16 januari 2019 om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel, och särskilt uppmaningen till myndigheten att förbättra sin kommunikation när det gäller risker för att på ett lämpligt, begripligt och lättillgängligt sätt informera allmänheten, att regelbundet uppdatera sina vägledningar i linje med den senaste utvecklingen på alla relevanta områden, i syfte att bedöma de kort- och långsiktiga effekterna av resthalter av verksamma ämnen, beredningar och blandningar i ytvatten, jord, vind och stoft, att göra informationen på sin webbplats mer användarvänlig och att underlätta datautvinning samt att publicera sina yttranden i fackgranskade tidskrifter i syfte att intensifiera en konstruktiv diskussion och stimulera och få fler nationella experter och andra forskare att delta i myndighetens arbete.

23.  Europaparlamentet konstaterar att en grupp ledamöter av Europaparlamentet vidtagit rättsliga åtgärder mot myndigheten på grund av begränsad tillgång till handlingar i glyfosat-fallet. Parlamentet uppmanar myndigheten att fullt ut och utan ytterligare dröjsmål verkställa den dom som Europeiska unionens domstol meddelade den 7 mars 2019.

Internkontroller

24.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten såg över sin riskhanteringsprocess för att omfatta alla risker och att den dessutom har utarbetat en strategi för bedrägeribekämpning, efter en intern riskbedömning som genomfördes i enlighet med den metod och vägledning som Europeiska byrån för bedrägeribekämpning rekommenderar.

25.   Europaparlamentet konstaterar att myndigheten tillämpade en strategi för finansiell efterhandskontroll i form av en proportionell kontrollmetod i enlighet med de rättsliga skyldigheterna och att den dessutom definierat övervakningen och reviderat sin ram för internkontroll till en principbaserad strategi.

26.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) granskade genomförandet av den handlingsplan som kom till efter en rekommendation från internrevisionstjänsten att uppdatera myndighetens it-styrning, och att den kom fram till att alla revisionsrekommendationer hade genomförts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

27.  Enligt revisionsrättens rapport utfärdade IAS revisionsrapporten ”The process for Evaluation of Regulated Products: Assessment Phase in Pesticides Authorisation”, som innehöll två mycket viktiga iakttagelser. Parlamentet noterar att myndigheten håller på att utarbeta en motsvarande handlingsplan. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av handlingsplanen.

o
o   o

28.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter, P8_TA(2019)0023.
(2) EUT C 311/03, 19.9.2017, s. 9.
(3) Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0254.

Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande