Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2201(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0150/2019

Внесени текстове :

A8-0150/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.27

Приети текстове :

P8_TA(2019)0268

Приети текстове
PDF 176kWORD 56k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
P8_TA-PROV(2019)0268A8-0150/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) за финансовата 2017 година (2018/2201(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Института(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0091/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски институт за равенство между половете(5), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0150/2019),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейския институт за равенство между половете във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 136.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 136.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1
(5) ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
(6) OB L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2017 година (2018/2201(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Института(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8-0091/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски институт за равенство между половете(5), и по-специално член 15 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0150/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 136.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 136.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1
(5) ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
(6) OB L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2017 година (2018/2201(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0150/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейския институт за равенство между половете („Института“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 7 722 898 EUR, което представлява увеличение с 1,24% в сравнение с 2016 г.; като има предвид, че целият бюджет на Института се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Института са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отчита, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,92%, което представлява леко намаление с 0,5% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 80,95%, което представлява значително увеличение с 8,12% в сравнение с предходната година; отбелязва, че след като анализира предимствата и недостатъците на многогодишните бюджетни кредити, Институтът реши да не ги приема като мярка за отразяване на многогодишния характер на операциите си; призовава Института да продължи да следи положението и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието в това отношение;

Анулиране на преноси

2.  приветства факта, че анулираните преноси от 2016 към 2017 г. възлизат на 34 865 EUR, което представлява 1,79% от общия размер на пренесените суми и е намаление с 0,07% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  припомня, че Институтът беше създаден с цел да допринася за насърчаването на равенството между половете в Съюза и да го укрепва, включително интегрирането на принципа на равенство между половете във всички съответни политики на Съюза и в националните политики, които произтичат от тях, борбата срещу дискриминацията, основана на пола, и повишаването на осведомеността на гражданите на Съюза относно равенството между половете, и приветства отдаването на приоритет на работата в няколко области, с резултати с високо качество и голяма видимост, без да се губи акцентът върху интегрирането на принципа на равенство между половете;

4.  приветства факта, че Институтът използва някои ключови показатели за изпълнение във връзка с оперативните цели и управлението на финансовите и човешките ресурси, за да оцени добавената стойност от своите дейности и да подобри управлението на бюджета си;

5.  отбелязва със задоволство, че Институтът е приложил ефективно своята работна програма и през 2017 г. е изпълнил 98,75% от дейностите по единния програмен документ; отбелязва освен това, че Институтът е публикувал третото издание на индекса за равенство между половете, за да наблюдава напредъка по отношение на равенството между половете в Съюза;

6.  приветства факта, че обсегът на комуникационните дейности на Института е нараснал значително през 2017 г. и че неговите публикации са получили положителни отзиви от потребителите, което е допринесло за разпространението на посланията за равенство между половете и за повишаване на осведомеността на гражданите в Съюза;

7.  оценява работата на Института по темата за цифровизацията и приветства неговия проект, който е съсредоточен върху равновесието между професионалния и личния живот, разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, както и върху разработването на парламентарен инструмент, чувствителен към аспектите на пола;

8.  приветства продължаващото сътрудничество между Института и комисията по правата на жените и равенството между половете и приветства приноса на Института към непрекъснатите усилия на комисията, включително за изучаването и насърчаването на бюджетирането, съобразено с равенството между половете, и за свързаните с пола аспекти на трафика на хора; в това отношение приветства по-специално приноса на EIGE за интегриране на принципа на равенство между половете в Директивата за борба с трафика на хора и Директивата за правата на жертвите;

9.  подкрепя работата на Института, който чрез проучвания и изследвания позволява на комисията FEMM да получава данни от съществено значение за правилното извършване на дейността ѝ, като предоставя официални, висококачествени данни без идеологически влияния;

10.  приветства участието на Института и ценния му принос по свързаните с половете аспекти в мрежата на европейските агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи;

11.  отбелязва със задоволство, че през 2017 г. Институтът проактивно е започнал съвместна дейност с други агенции, състояща се от обучение и семинари за обмен на опит с цел предотвратяване на тормоза; отбелязва освен това, че Институтът е оказал подкрепа на Европейския институт за иновации и технологии за интегрирането на принципа за равенство между половете в неговите операции и е допринесъл за съвместна публикация с Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд;

12.  отбелязва, че Институтът е постигнал напредък по някои препоръки на външната оценка (2015 г.); приветства усилията на Института да премине към водена от проекти организация, което ще увеличи вътрешните полезни взаимодействия и ще насърчи споделянето на знания между отделите; оценява факта, че Институтът е започнал изпълнението на план за действие във връзка с препоръките, и призовава Института да продължи този процес с цел подобряване на управлението и ефикасността;

Политика относно персонала

13.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 96,30%, като са били назначени 26 срочно наети служители от общо 27-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 28 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Института са работили 15 договорно наети служители и 4 командировани национални експерта;

14.  изразява съжаление по повод на дисбаланса между половете при членовете на управителния съвет на Института, като 26 от общо 32 членове са жени, а 6 са мъже; в тази връзка призовава Комисията, държавите членки и други заинтересовани страни да вземат предвид, че е важно да се осигури баланс между половете, когато представят своите кандидатури за членове на управителния съвет;

15.  отбелязва, че на 21 февруари 2019 г. Окръжният съд на Вилнюс издаде решение по делото, заведено от пет бивши срочно наети служители на Института срещу агенцията за временна заетост, осигуряваща служители за Института, за неравнопоставено възнаграждение; изразява съжаление, че срочно наетите служители получават по-малко възнаграждение от длъжностните лица на Института; отбелязва въз основа на информация от Института, че според приложимия правилник на Института срочно наетите служители не могат да изпълняват всички задачи, възлагани на длъжностните лица; отбелязва възможните нанесени щети на репутацията на Института; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети от агенцията за временна заетост във връзка с решението на Окръжния съд на Вилнюс и с цел смекчаване на подобни рискове в бъдеще;

16.  отбелязва, че Институтът е въвел политика за защита на личното достойнство и борба с тормоза; отбелязва, че Институтът е организирал обучения и е осигурил възможности за провеждане на поверителни консултации;

17.  отбелязва, че Институтът е предприел последващи действия във връзка с докладите относно сексуалния тормоз на жени, работещи и стажуващи в него; подчертава, че той трябва да бъде пример в борбата срещу сексуалния тормоз и да гарантира сигурност и достойнство за всички свои служители; подкрепя Института в прилагането на политиката му на нулева толерантност към сексуалния тормоз;

18.  отбелязва решението на литовския съд, според което агенцията „Manpower“ е нарушила принципа за равно възнаграждение на работниците, наети чрез агенции за временна заетост, заложен в член 75 от Трудовия кодекс на Литва; изразява дълбока загриженост относно условията на труд на работниците в Института, наети чрез агенции за временна заетост; настоятелно призовава директора да заеме далеч по-активна позиция и да гарантира, че Институтът предлага по-добро възнаграждение за работниците, наети чрез агенции за временна заетост; спешно изисква от Института да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента за изискванията за участие в търгове;

19.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; отбелязва въз основа на отговора на Института, че в допълнение към финансовите ограничения, той счита, че каналите, които използва понастоящем, гарантират истинска прозрачност и публичност;

Обществени поръчки

20.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата срещу Института е било заведено дело от неуспели оференти, които са предявили иск за обезщетение в размер на общо 700 000 EUR (равняващи се на 9% от годишния бюджет на Института) и за отмяна на решението за възлагане; отбелязва, че Институтът вече се готви да се справи финансово с потенциалните загуби; отбелязва въз основа на отговора на Института, че той ще коригира процедурите за възлагане на обществени поръчки независимо от окончателното съдебно решение; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно развитието по този въпрос;

21.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата Институтът е стартирал и финализирал тръжна процедура за доставчик на пътнически услуги, без да е гарантирал икономически най-изгодната оферта; отбелязва въз основа на отговора на Института, че той разполага с вътрешна система за проверка и контрол на цените на услугите, предоставяни от избрания доставчик; отбелязва освен това, че Институтът възнамерява да не подновява този договор, а да участва в съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, организирана от Комисията; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия в това отношение напредък;

22.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Центърът все още не е въвел инструментите, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на отговора на Института, че той ще приложи електронно подаване на документи и електронно фактуриране в съответствие със сроковете, определени от Комисията, до края на 2018 г.; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия в това отношение напредък;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

22.  отбелязва съществуващите мерки и текущите усилия на Института за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и гарантиране на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; при все това отбелязва със загриженост, че Институтът публикува само автобиографията на своя директор, но не и автобиографиите на висшето си ръководство на своя уебсайт; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

Вътрешен одит

23.  отбелязва, че през 2017 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на управлението на заинтересованите лица и външната комуникация, като е заключила, че вътрешният контрол на Института е подходящ; отбелязва, че за да се отговори на трите препоръки на IAS, оценени като „важни“, е изготвен план за действие, който трябва да бъде завършен до края на 2018 г.; призовава Института да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на трите препоръки;

24.  отбелязва усилията на Института за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; отбелязва, че Институтът не разполага с конкретни мерки за намаляване или компенсиране на емисиите на CO2, но отбелязва, че той насърчава своя персонал да използва обществен транспорт или велосипеди за пътуване до работното място;

o
o   o

25.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 148.
(2) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0254.

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация