Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2201(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0150/2019

Esitatud tekstid :

A8-0150/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.27

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0268

Vastuvõetud tekstid
PDF 153kWORD 50k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
P8_TA-PROV(2019)0268A8-0150/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(5), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0150/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori tegevusele instituudi 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 136
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 136
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos instituudi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2019. aasta soovitust instituudi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)(5), eriti selle artiklit 15,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0150/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 136.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 136.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A8-0150/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (edaspidi „instituut“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli instituudi 2017. aasta lõplik eelarve 7 722 898 eurot ehk 1,24 % suurem kui 2016. aastal; arvestades, et instituudi kogu eelarve tuleb liidu eelarvest;

B.  arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et instituudi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,92 %, mis on 2016. aastaga võrreldes veidi (0,5 %) kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 80,95 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes märkimisväärselt (8,12 %) suurem; märgib, et pärast liigendatud assigneeringute eeliste ja puuduste analüüsimist otsustas instituut neid oma tegevuse mitmeaastast iseloomu käsitleva meetmena mitte vastu võtta; kutsub instituuti üles olukorda pidevalt jälgima ja teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kõigist selles valdkonnas toimuvatest muutustest;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  väljendab heameelt selle üle, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 34 865 eurot, mis moodustas kogu üle kantud summast 1,79 % ja oli 2016. aastaga võrreldes 0,07 % väiksem;

Tulemused

3.  tuletab meelde, et instituut asutati selleks, et soodustada ja tugevdada liidus soolise võrdõiguslikkuse edendamist, sealhulgas soolise aspekti arvestamist liidu kõigis asjakohastes poliitikavaldkondades ja nendel põhinevates riiklikes poliitikavaldkondades, võitlust soolise diskrimineerimise vastu ja liidu kodanike teadlikkuse suurendamist soolise võrdõiguslikkuse küsimustes, ning väljendab heameelt asjaolu üle, et esmatähtsaks peetakse tööd mitmes kvaliteetse ja silmapaistva väljundiga valdkonnas, keskendudes seejuures ka soolise aspekti arvessevõtmisele;

4.  väljendab heameelt asjaolu üle, et instituut kasutab tegevuse eesmärkide täitmise ning rahaliste vahendite ja inimressursside haldamisega seoses teatavaid peamisi tulemusnäitajaid, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ja parandada eelarve haldamist;

5.  märgib rahuloluga, et instituut rakendas oma tööprogrammi tõhusalt ja täitis 2017. aastal 98,75 % ühtse programmdokumendi tegevustest; märgib lisaks, et instituut on avaldanud soolise võrdõiguslikkuse indeksi kolmanda väljaande, et jälgida soolise võrdõiguslikkuse edenemist liidus;

6.  väljendab heameelt selle üle, et 2017. aastal laienes märgatavalt instituudi teavitustegevus ning tema väljaanded on saanud kasutajatelt positiivset tagasisidet, mis aitas liidus soolise võrdõiguslikkuse sõnumeid levitada ja kodanike teadlikkust tõsta;

7.  hindab instituudi tööd digitaliseerimise valdkonnas ja väljendab heameelt seoses tema projektiga, mis käsitleb töö ja eraelu tasakaalustamist, soolist palga- ja pensionilõhet ja sootundlikku parlamendi töö abivahendit;

8.  väljendab heameelt instituudi ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni vahelise jätkuva koostöö üle ning väljendab heameelt instituudi panuse üle parlamendikomisjoni jooksvasse töösse, muu hulgas sooteadliku eelarvestamise ja inimkaubanduse sooliste aspektide uurimise ja edendamise küsimustes; sellega seoses tunnustab eriti EIGE tegevust soolise perspektiivi lõimimiseks inimkaubanduse vastasesse direktiivi ja ohvrite õiguste direktiivi;

9.  toetab instituudi tööd, mis näiteks uuringute korraldamise kaudu aitab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonil saada tema töö jaoks vältimatult vajalikke ametlikke, kvaliteetseid ja ideoloogiliselt kallutamata andmeid;

10.  väljendab rahulolu seoses instituudi osalemisega justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustikus ja tema väärtusliku panusega sooküsimuste edendamisse selle võrgustiku raames;

11.  märgib rahuloluga, et instituut käivitas 2017. aastal ennetavalt koos teiste ametitega ühistegevuse, mis hõlmas koolitusi ja kogemuste jagamise seminare ahistamise ennetamiseks; märgib lisaks, et instituut toetas Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti soolise aspekti integreerimisel tema tegevusse ning andis panuse ühisväljaandesse koos Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga;

12.  võtab teadmiseks, et instituut on asunud täitma mõningaid 2015. aasta välishindamise käigus antud soovitusi; väljendab rahulolu seoses instituudi püüdega muutuda eelkõige projektipõhiseks organisatsiooniks, mis suurendab asutusesisest koostoimet ja edendab üksustevahelist teadmiste jagamist; hindab asjaolu, et instituut on hakanud rakendama soovituste täitmise tegevuskava ning kutsub instituuti üles juhtimise ja tõhususe parandamiseks seda tegevust jätkama;

Personalipoliitika

13.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 96,30 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 27 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 26 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 28); märgib, et 2017. aastal töötas instituudi heaks ka 15 lepingulist töötajat ja 4 lähetatud riiklikku eksperti;

14.  peab kahetsusväärseks, et instituudi haldusnõukogu liikmete hulgas valitseb sooline tasakaalustamatus, sest 32 liikmest 26 on naised ja kuus mehed; palub sellega seoses komisjonil, liikmesriikidel ja teistel asjaomastel pooltel võtta arvesse soolise tasakaalu tagamise tähtsust, kui nad esitavad oma kandidaadid haldusnõukogusse;

15.  märgib, et Vilniuse linna ringkonnakohus tegi 21. veebruaril 2019 otsuse instituudi viie endise ajutise töötaja poolt algatatud kohtuasjas, milles nad süüdistasid instituudile ajutisi töötajaid värbavat agentuuri ebavõrdse töötasu maksmises; peab kahetsusväärseks, et ajutistele töötajatele on makstud väiksemat töötasu kui instituudi koosseisulistele töötajatele; võtab teadmiseks instituudi teate, et instituudis kohaldatavate eeskirjade kohaselt ei või ajutised töötajad täita kõiki samu ülesandeid, mida instituudi koosseisulised töötajad; märgib, et instituudi maine võib olla kahjustada saanud; palub instituudil teatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile meetmetest, mida ajutist tööjõudu värbav agentuur on Vilniuse linna ringkonnakohtu otsuse järel võtnud ning mida tehakse edaspidi selliste riskide maandamiseks;

16.  märgib, et instituut on vastu võtnud inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika; võtab teadmiseks, et instituut korraldas koolituskursusi ja võimaldas konfidentsiaalset nõustamist;

17.  võtab teadmiseks, et instituut on võtnud järelmeetmeid seoses instituudi naistöötajate ja praktikantide seksuaalse ahistamise teadetega; rõhutab, et instituut peab olema eeskujuks võitluses seksuaalse ahistamise vastu ning tagama kõigile oma töötajatele turvalisuse ja väärikuse; toetab instituuti seksuaalse ahistamise suhtes nulltolerantsi poliitika rakendamisel;

18.  Võtab teadmiseks kohtuotsuse, milles Leedu kohus otsustas, et Manpower rikkus ajutiste töötajate võrdse tasustamise põhimõtet, mis on sätestatud Leedu tööseadustiku artiklis 75; väljendab sügavat muret instituudis töötavate ajutiste teenistujate töötingimuste pärast; nõuab tungivalt, et direktor võtaks palju aktiivsema rolli instituudi ajutistele teenistujatele parema töötasu tagamisel; palub, et instituut teavitaks parlamendi eelarvekontrollikomisjoni kiiresti hankemenetluste nõuetest;

19.  tunneb heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; võtab instituudi vastuse põhjal teadmiseks, et lisaks rahalistele piirangutele on instituut arvamusel, et praegu kasutatavad kanalid tagavad nõuetekohase läbipaistvuse ja avalikustamise;

Hanked

20.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt kaevati instituut kohtusse mitteedukate pakkumuste pärast ning nõuti kokku 700 000 euro suurust kahjutasu (mis moodustab kuni 9 % instituudi aastaeelarvest) ja lepingu sõlmimise otsuse tühistamist; märgib, et instituut valmistub juba praegu võimaliku kahjumiga toimetulekuks; võtab instituudi vastuse põhjal teadmiseks, et instituut kohandab hankemenetlusi olenemata lõplikust kohtuotsusest; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest teada;

21.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt instituut algatas ja viis lõpule hankemenetluse, et leida teenusepakkuja reisiteenuse osutamiseks ilma, et oleks tagatud parim hinna ja kvaliteedi suhe; võtab instituudi vastuse põhjal teadmiseks, et instituut on kehtestanud sisekontrolli valitud teenuseosutaja osutatud teenuste hindade kontrollimiseks; märgib lisaks, et instituut ei kavatse seda lepingut uuendada, vaid plaanib osaleda komisjoni korraldatavas ühises hankemenetluses; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas tehtud edusammudest;

22.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei kasutanud instituut veel komisjoni poolt kasutusele võetud vahendeid, mille eesmärk on võtta hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); võtab instituudi vastuse põhjal teadmiseks, et instituut rakendab hankedokumentide elektroonilist esitamist ja e-arveid kooskõlas komisjoni poolt 2018. aasta lõpus kehtestatud ajakavaga; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas tehtud edusammudest;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

23.  võtab teadmiseks instituudi kehtestatud meetmed ja praegused jõupingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate kaitse; juhib siiski murega tähelepanu asjaolule, et instituut avaldab oma veebisaidil üksnes oma direktori elulookirjelduse, kuid ei avalda oma kõrgema juhtkonna elulookirjeldusi; palub instituudil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas võetud meetmetest;

Siseaudit

24.  märgib, et 2017. aastal viis komisjoni siseauditi talitus läbi sidusrühmade haldamise ja välissuhtluse auditi ning järeldas, et instituudi sisekontroll on piisav; märgib, et komisjoni siseauditi talituse esitatud kolme „olulise“ soovituse arvesse võtmiseks on koostatud tegevuskava, mis tuleb ellu viia 2018. aasta lõpuks; palub, et instituut annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kõnealuse kolme soovituse täitmise kohta aru;

25.  võtab teadmiseks jõupingutused, mida instituut on teinud kulutõhusa ja keskkonnasäästliku töökeskkonna loomiseks; märgib, et instituut ei ole võtnud erimeetmeid CO2-heite vähendamiseks või kompenseerimiseks, kuid märgib, et instituut ergutab oma töötajaid kasutama töölesõiduks ühistransporti või jalgratast;

o
o   o

26.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 84, 17.3.2017, lk 148.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave