Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2201(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0150/2019

Pateikti tekstai :

A8-0150/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.27

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0268

Priimti tekstai
PDF 172kWORD 44k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
P8_TA-PROV(2019)0268A8-0150/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2201(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(5), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8-0150/2019),

1.  patvirtina Europos lyčių lygybės instituto direktorei, kad Instituto 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos lyčių lygybės instituto direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 136.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 136.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 403, 2006 12 30, p. 9.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2201(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(5), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8-0150/2019),

1.  pritaria Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos lyčių lygybės instituto direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 136.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 136.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 403, 2006 12 30, p. 9.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2201(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8-0150/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos lyčių lygybės instituto(1) (toliau – Institutas) pajamų ir išlaidų suvestinėmis, jo galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 7 722 898 EUR, tai yra 1,24 proc. didesnis už 2016 m. biudžetą; kadangi visą Instituto biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos lyčių lygybės instituto metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog Instituto metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,92 proc., t. y. šiek tiek (0,5 proc.) didesnis, palyginti su 2016 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 80,95 proc., t. y. gerokai (8,12 proc.) didesnis, palyginti su praėjusiais metais; atkreipia dėmesį į tai, kad išanalizavęs diferencijuotų asignavimų privalumus ir trūkumus, Institutas nusprendė netaikyti šių asignavimų kaip priemonės, kuria būtų sprendžiamas daugiamečio jos veiklos pobūdžio klausimas; ragina Instituciją nuodugniai sekti esamą padėtį ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie bet kokius pokyčius šioje srityje;

Perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  palankiai vertina tai, kad iš 2016 m. į 2017 m. perkeltų asignavimų panaikinta suma sudarė 34 865 EUR – tai sudaro 1,79 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, t. y. 0,07 proc. mažiau, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  primena, kad Institutas buvo įsteigtas siekiant remti lyčių lygybę ir geriau ją propaguoti Sąjungoje, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas atitinkamas Sąjungos ir susijusias nacionalinės politikos sritis, kovoti su diskriminacija dėl lyties ir didinti Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių lygybę, ir palankiai vertina tai, kad pirmenybė skiriama darbui keliose srityse, gaunama labai kokybiškų ir gerai matomų rezultatų, dėmesio centre išlaikant lyčių aspekto integravimą;

4.  palankiai vertina tai, kad Institutas naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kiek tai susiję su veiklos tikslais ir finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymu, kad galėtų įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą;

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 m. Institutas veiksmingai įgyvendino savo darbo programą ir įvykdė 98,75 proc. pagal bendrąjį programavimo dokumentą numatytos veiklos; be to, pažymi, kad Institutas paskelbė trečiąjį lyčių lygybės indekso leidimą siekdamas stebėti lyčių lygybės Sąjungoje pažangą;

6.  palankiai vertina tai, kad Instituto komunikacijos veiklos aprėptis 2017 m. gerokai išaugo, o jo leidiniai sulaukė teigiamų atsiliepimų iš naudotojų, kas padėjo skleisti informaciją apie lyčių lygybę ir didinti piliečių informuotumą Sąjungoje;

7.  teigiamai vertina Instituto veiklą skaitmeninimo srityje ir palankiai vertina jo projektą, kurį įgyvendinant daugiausia dėmesio skiriama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumui, taip pat parlamentams skirtos lyčiai atžvalgios priemonės kūrimui;

8.  palankiai vertina vykstantį Instituto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bendradarbiavimą ir teigiamai vertina Instituto indėlį į nuolatines šio komiteto pastangas, be kita ko, tiriant biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą ir jį propaguojant, taip pat pastangas lyčių aspektų klausimais prekybos žmonėmis srityje; šiuo atžvilgiu ypač palankiai vertina Instituto indėlį integruojant lyčių aspektą į Kovos su prekyba žmonėmis direktyvą ir Nusikaltimų aukų teisių direktyvą;

9.  pritaria Instituto darbui, kuris, atliekant tyrimus ir mokslinius tyrimus, sudaro sąlygas FEMM komitetui gauti oficialius ir kokybiškus duomenis, kuriems nepadaryta ideologinė įtaka ir kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą komiteto darbą;

10.  palankiai vertina Instituto dalyvavimą Europos teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų tinkle ir jo vertingą su lyčių aspektais susijusį indėlį;

11.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 m. Institutas iniciatyviai pradėjo vykdyti bendrą veiklą su kitomis agentūromis, t. y. rengti mokymus ir dalijimosi patirtimi seminarus priekabiavimo prevencijos klausimu; be to, pažymi, kad Institutas rėmė Europos inovacijos ir technologijos institutą šiam institutui įtraukiant lyčių aspektą į savo veiklą ir prisidėjo prie bendro leidinio, parengto kartu su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas padarė pažangą įgyvendindamas kai kurias 2015 m. išorės vertinimo rekomendacijas; palankiai vertina Instituto pastangas tapti projektus įgyvendinančia organizacija – tai padidins vidaus sąveiką ir skatins dalijimąsi žiniomis visuose padaliniuose; palankiai vertina tai, kad Institutas pradėjo vykdyti rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą, ir ragina jį ir toliau tęsti šį procesą siekiant pagerinti valdymą ir veiksmingumą;

Personalo politika

13.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas įvykdytas 96,3 proc.: iš 27 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, paskirti 26 laikinieji darbuotojai (2016 m. patvirtinta 28 pareigybių); taip pat pažymi, kad 2017 m. Institute dirbo 15 sutartininkų ir 4 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

14.  apgailestauja dėl lyčių disbalanso Instituto valdyboje, kurioje 26 nariai iš 32 yra moterys, o 6 – vyrai; šiuo atžvilgiu prašo Komisijos, valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų šalių atsižvelgti į tai, kad teikiant savo pasiūlymus dėl Valdymo tarybos narių skyrimo yra svarbu užtikrinti lyčių pusiausvyrą;

15.  pažymi, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 21 d. paskelbė savo sprendimą byloje, kurioje buvo nagrinėjamas penkių buvusių Instituto laikinųjų darbuotojų ieškinys prieš Instituto Laikinųjų darbuotojų įdarbinimo agentūrą dėl nevienodo darbo užmokesčio; apgailestauja dėl to, kad laikiniesiems darbuotojams buvo mokamas mažesnis atlyginimas nei Instituto statutiniams darbuotojams; remdamasis Instituto suteikta informacija pažymi, kad, remiantis Instituto taikomomis taisyklėmis, laikinieji darbuotojai negali atlikti visų Instituto statutiniams darbuotojams paskirtų užduočių; atkreipia dėmesį į tai, kad gali būti pakenkta Instituto reputacijai; ragina Institutą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių ėmėsi Laikinųjų darbuotojų įdarbinimo agentūra, atsižvelgdama į Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir siekdama sumažinti tokią riziką ateityje;

16.  palankiai vertina tai, kad Institutas vykdo asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką; pažymi, kad Institutas rengė mokymo sesijas ir sudarė sąlygas konfidencialioms konsultacijoms;

17.  pažymi, kad Institutas ėmėsi tolesnių veiksmų dėl pranešimų, susijusių su seksualiniu priekabiavimu prie moterų darbuotojų ir stažuotojų agentūroje; pabrėžia, kad agentūra turi tapti sektinu pavyzdžiu kovojant su seksualiniu priekabiavimu ir visiems savo darbuotojams užtikrinant saugumą ir orumą; remia Institutą įgyvendinant visiško seksualinio priekabiavimo netoleravimo politiką;

18.  atkreipia dėmesį į Lietuvos teismo sprendimą, kuriame padaryta išvada, kad „Manpower“ pažeidė Lietuvos darbo kodekso 75 straipsnyje įtvirtintą vienodo laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčio principą; reiškia gilų susirūpinimą dėl Instituto laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų; ragina direktorę prisiimti gerokai aktyvesnį vaidmenį siekiant užtikrinti, kad Instituto laikiniesiems darbuotojams siūlomas darbo užmokestis būtų geresnis; reikalauja, kad Institutas skubiai informuotų Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą apie konkursų reikalavimus;

19.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas taip pat ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; remdamasis Instituto atsakymu pažymi, jog be to, kad esama finansinių apribojimų, Institutas mano, kad šiuo metu jo naudojamais kanalais užtikrinamas tinkamas skaidrumas ir viešumas;

Viešieji pirkimai

20.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, konkursą pralaimėję asmenys kreipėsi į teismą, prašydami atlyginti iš viso 700 000 EUR žalos (iki 9 proc. Instituto metinio biudžeto) ir panaikinti sprendimą dėl sutarties sudarymo; atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas jau ieško finansinio sprendimo, atsižvelgdamas į galimus nuostolius; remdamasis Instituto atsakymu pažymi, kad Institutas pakoreguos viešųjų pirkimų procedūras nepriklausomai nuo galutinio teisminio sprendimo; ragina Institutą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pokyčius šioje srityje;

21.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Institutas paskelbė ir įvykdė konkursą, siekdamas sudaryti sutartį su kelionės paslaugų teikėju, neužtikrindamas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo pasirinkimo; atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą, kuriame pažymima, kad Institutas vykdo vidaus kontrolę, siekdamas tikrinti ir kontroliuoti atrinkto paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų kainas; be to, pažymi, kad Institutas ketina neatnaujinti šios sutarties, o dalyvauti Komisijos organizuojamoje bendro viešojo pirkimo procedūroje; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

22.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Institutas dar nebuvo pradėjęs naudoti Komisijos numatytų priemonių, kuriomis siekiama taikyti bendrą sprendimą, kiek tai susiję su keitimusi informacija elektroniniu būdu su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešojo pirkimo (e pirkimo) procedūrose; atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą, kad Institutas taiko e. pasiūlymų teikimo procedūrą ir e. sąskaitas faktūras, laikydamasis Komisijos iki 2018 m. pabaigos nustatytų terminų; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

23.  atkreipia dėmesį į esamas Instituto priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; vis dėlto susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas savo interneto svetainėje skelbia tik direktorės gyvenimo aprašymą, o vyresniosios vadovybės gyvenimo aprašymai neskelbiami; ragina Institutą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi šiuo klausimu;

Vidaus auditas

24.  pažymi, kad 2017 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba atliko suinteresuotųjų subjektų valdymo ir išorės komunikacijos auditą ir padarė išvadą, kad Instituto vidaus kontrolė yra tinkama; pažymi, kad siekiant atsižvelgti į tris Vidaus audito tarnybos pateiktas rekomendacijas, kurios pažymėtos žyma „svarbu“, buvo parengtas veiksmų planas, kuris turi būti visiškai įgyvendintas iki 2018 m. pabaigos; ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie trijų minėtųjų rekomendacijų įgyvendinimą;

25.  atkreipia dėmesį į Instituto pastangas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią darbo vietą; pažymi, kad Institutas netaiko konkrečių priemonių, skirtų išmetamam CO2 kiekiui sumažinti arba kompensuoti, tačiau skatina savo darbuotojus vykstant iš namų į darbą ir atgal naudotis viešuoju transportu arba dviračiais;

o
o   o

26.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(2) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 84, 2017 3 17, p. 148.
(2) Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0254.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas