Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2203(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0137/2019

Předložené texty :

A8-0137/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.28

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0269

Přijaté texty
PDF 176kWORD 49k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
P8_TA-PROV(2019)0269A8-0137/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2203(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0137/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 61.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 61.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2017 (2018/2203(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(5), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0137/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.1981, s. 61.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.1981, s. 61.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2017 (2018/2203(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0137/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1), který předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán“), činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 částku 23 999 257 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 10,28 %; vzhledem k tomu, že je tento orgán financován z příspěvku Unie (8 946 404 EUR, což představuje 37 %) a z příspěvků vnitrostátních orgánů dohledu členských států (15 052 852 EUR, což představuje 63 %);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění 99,79 %, což znamená, že byl dosažen plánovaný cíl orgánu a že došlo ke zvýšení oproti roku 2016 o 0,11 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 88,09 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírné snížení o 0,88 %;

2.  bere na vědomí úsilí orgánu o interní přerozdělení svých rozpočtových a lidských zdrojů, neboť jeho pracovní náplň se v rostoucí míře přesouvá z regulačních úkolů ke sbližování dohledu a k prosazování předpisů; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit přiměřené stanovování priorit pro přidělování zdrojů;

Zrušení přenesených prostředků

3.  se znepokojením konstatuje, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 127 694 EUR, čili 5,47 % z celkové přenesené částky, což je podobná míra jako v roce 2016;

Výkonnost

4.  s uspokojením konstatuje, že orgán si stanovil 13 strategických cílů měřených pomocí klíčových výkonnostních ukazatelů, které jsou rozděleny mezi jeho tři operační strategické cíle, za účelem hodnocení přidané hodnoty jeho činností a zlepšování jeho rozpočtového řízení, navíc k dalším ukazatelům používaným interně;

5.  konstatuje, že orgán splnil svůj cíl v případě osmi klíčových výkonnostních ukazatelů; bere na vědomí, že v případě zbývajících pěti klíčových výkonnostních ukazatelů byl cíl téměř splněn, přičemž některé z těchto cílů byly poměrně ambiciózní a orgán je nesplnil jen těsně;

6.  zdůrazňuje, že orgán sehrává ústřední úlohu, neboť přispívá k vytváření kvalitních společných norem a postupů regulace a dohledu, k jednotnému uplatňování právně závazných aktů Unie, k podněcování a podpoře delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány, ke sledování a posuzování tržního vývoje v oblasti své působnosti a k posilování ochrany pojistníků, účastníků penzijních systémů a oprávněných osob;

7.  zdůrazňuje, že orgán značně usnadňuje a podporuje koordinaci mezi vnitrostátními orgány dohledu a případně s institucemi odpovědnými za mezinárodní dohled;

8.  konstatuje však, že se Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění potýkal s omezeními plynoucími ze struktury systému dohledu, nedostatku zdrojů a v některých případech nedostatečné podpory a spolupráce ze strany příslušných vnitrostátních orgánů; poukazuje na to, že pro sblížení v oblasti dohledu musí Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, normotvůrci i příslušné vnitrostátní orgány ještě mnohé vykonat;

9.  zdůrazňuje, že orgán by měl při zajišťování toho, aby veškerou činnost prováděl v úplnosti a ve stanovené lhůtě, plnit pouze úkoly a mandát, které mu byly přiděleny Evropským parlamentem a Radou, a neměl by jednat nad jejich rámec; vyzývá orgán, aby zajistil, aby doporučení Účetního dvora byla řádně zohledněna a provedena;

10.  domnívá se, že orgán musí při výkonu své činnosti, a zejména při přípravě prováděcích opatření, informovat o svých krocích pravidelně a úplně Evropský parlament a Radu; zdůrazňuje, že s ohledem na povahu jeho úkolů je naprosto nezbytné, aby orgán jednal transparentně nejen vůči Evropskému parlamentu a Radě, ale i vůči občanům Unie;

11.  zdůrazňuje, že orgán by při výkonu svého mandátu měl věnovat zvláštní pozornost zásadě proporcionality; zdůrazňuje, že zejména při navrhování opatření na úrovni 2 a 3 by měl přihlížet ke zvláštním charakteristikám finančních trhů v jednotlivých státech;

12.  zdůrazňuje, že je nutné orgánu přidělit dostatečné zdroje, posoudit jeho stávající pravomoci pro boj proti praní peněz a zajistit rychlou výměnu informací a zkušeností s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), které souvisejí s bojem proti praní peněz a financování terorismu;

13.  vítá, že orgán v rámci funkce dohledu, kterou zastává v souvislosti s praním peněz a financováním terorismu, přijal politiku pro whistleblowing, a zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní orgány dohledu přijaly podobné politiky;

14.  s uspokojením bere na vědomí, že orgán aktivně hledá možnosti pro zvýšení efektivity a synergií s ostatními agenturami, zejména s EBA a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), prostřednictvím Společného výboru evropských orgánů dohledu a společného zadávání veřejných zakázek; vyzývá orgán, aby společně s orgány EBA a ESMA vypracoval obecné pokyny pro to, jak by měla být do obezřetnostního dohledu zahrnuta rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu;

15.  vřele vítá reorganizaci orgánu zaměřenou mimo jiné na dosažení úspor v nákladech a vyšší efektivity tím, že se sloučí některá jeho oddělení nebo se zvýší koordinace mezi nimi, zavede se proces průběžných rozpočtových prognóz nebo nové postupy schvalování finančních transakcí;

16.  konstatuje, že orgán v současné době nahrazuje svůj stávající elektronický systém řízení lidských zdrojů systémem Sysper, který poskytla Komise; bere na vědomí, že to přinese nižší náklady, synergie a efektivitu; žádá orgán, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria podal zprávu o konkrétních výsledcích v tomto ohledu;

17.  navíc bere na vědomí, že podle Účetního dvora je proměna zaměření tohoto orgánu od regulace k provádění dohledu obzvláště náročná, a to kvůli omezeným zdrojům pro úkoly v oblasti dohledu (14 % zaměstnanců orgánu), zejména pokud jde o dohled nad přeshraničním obchodováním a interními modely;

18.  konstatuje však, že hodnocení Účetního dvora je velmi stručné a obsahuje jen málo návrhů na zefektivnění finančního řízení orgánu; vyzývá orgán, aby zajistil, aby doporučení Účetního dvora byla řádně zohledněna a provedena;

19.  konstatuje, že v roce 2017 bylo provedeno externí hodnocení tří evropských orgánů dohledu; vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o jím přijatých opatřeních k řešení nedostatků zjištěných při externím hodnocení;

Personální politika

20.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 99,01 %, přičemž ze 101 dočasných zaměstnanců povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 93 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 100; konstatuje, že kromě toho pro orgán v roce 2017 pracovalo 34 smluvních zaměstnanců a 17 vyslaných národních odborníků;

21.  bere na vědomí, že orgán přijal politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování a šikaně;

22.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; chápe odpověď orgánu, že takové zveřejňování by bylo spojeno s vysokými náklady na překlad;

Veřejné zakázky

23.  s uspokojením bere na vědomí, že orgán byl jednou z prvních agentur v Unii, které zahájily projekt zaměřený na poskytování řešení pro elektronické zadávání veřejných zakázek; vítá skutečnost, že toto řešení zajistí účinnější a transparentnější zadávání veřejných zakázek, což přinese prospěch jak orgánu samotnému, tak i jeho potenciálním dodavatelům;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

24.  bere na vědomí opatření, která již orgán zavedl, a jeho pokračující snahy o zajištění transparentnosti, prevence a kontroly střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; vítá skutečnost, že orgán na svých internetových stránkách zveřejňuje rejstřík schůzí s externími zúčastněnými stranami;

25.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli orgánu a správní radě; s uspokojením bere na vědomí opatření, která již byla přijata pro posílení této nezávislosti;

26.  bere na vědomí, že na počátku roku 2017 byl jmenován zvláštní poradce pro záležitosti profesní etiky pro zaměstnance orgánu s cílem posílit funkci tohoto poradce; vyzývá orgán, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o pokroku v této oblasti;

Vnitřní kontroly

27.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise provedl audit s cílem posoudit efektivitu kontrol řízení v procesu zátěžových testů orgánu; vyzývá orgán, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o výsledcích tohoto auditu;

28.  vítá skutečnost, že orgán vytvořil dvě nová oddělení dohledu nad procesy a konvergencí s cílem posílit své zaměření na dohled;

Další připomínky

29.  dále konstatuje, že v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie je možné, že v budoucnu dojde ke snížení příjmů orgánu; konstatuje, že další rizika související s touto skutečností se týkají kontinuity smluv a konzistentnosti přístupů k dohledu Unie nad přeshraničními bankovními skupinami; vyzývá orgán, aby tato rizika zohlednil a připravil se na to, jak je zmírnit;

o
o   o

30.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 179.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění