Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2203(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0137/2019

Esitatud tekstid :

A8-0137/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.28

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0269

Vastuvõetud tekstid
PDF 153kWORD 54k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
P8_TA-PROV(2019)0269A8-0137/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2203(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0137/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 61.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 61.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2203(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(5), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0137/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 61.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 61.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2203(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0137/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „asutus“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli asutuse 2017. aasta lõplik eelarve 23 999 257 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 10,28 % suurust kasvu; arvestades, et asutust rahastatakse liidu eelarvest (8 946 404 eurot ehk 37 %) ja liikmesriikide riiklike järelevalveasutuste osamaksudest (15 052 852 eurot ehk 63 %);

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal kohaldatud eelarve jälgimise meetmete tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,79 %, millega täideti asutuse kavandatud eesmärk ning mis on 2016. aastaga võrreldes 0,11 % suurem; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 88,09 %, mis oli 2016. aastaga võrreldes veidi (0,88 %) madalam;

2.  võtab teadmiseks, et asutus on püüdnud eelarve- ja inimressursse asutusesiseselt ümber jaotada, sest tema töökoormuses muutuvad regulatiivsete ülesannete asemel üha tähtsamaks järelevalvealane ühtsus ja jõustamine; rõhutab sellega seoses, et ressursside jaotamisel tuleb vajalikul määral arvesse võtta prioriteete;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

3.  märgib murega, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 127 694 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 5,47 % ja on 2016. aasta määraga võrdne;

Tulemused

4.  märgib rahuloluga, et asutus on lisaks muudele asutusesiseselt kasutatavatele näitajatele pannud paika 13 strateegilise tähtsusega eesmärki, mida mõõdetakse peamiste tulemusnäitajatega, mis on jagatud asutuse kolme strateegilise tegevuseesmärgi vahel, et hinnata tema tegevusest tulenevat lisaväärtust ja parandada eelarve haldamist;

5.  märgib, et asutus saavutas eesmärgi kaheksa peamise tulemusnäitaja puhul; tunnistab, et asutus oli lähedal ka ülejäänud viie peamise tulemusnäitaja eesmärgi saavutamisele, millest mõned olid üsna ambitsioonikad ja jäid vaid napilt saavutamata;

6.  rõhutab, et asutuse keskne roll on aidata kaasa kvaliteetsete ühtsete regulatiivsete ja järelevalvestandardite ning -tavade väljatöötamisele, õiguslikult siduvate liidu õigusaktide ühtsele kohaldamisele, innustada ja lihtsustada ülesannete ja kohustuste delegeerimist pädevate asutuste vahel, jälgida ja hinnata oma pädevusvaldkonnas turusuundumusi ja tugevdada kindlustusvõtjate, pensioniskeemi liikmete ja soodustatud isikute kaitset;

7.  rõhutab, et asutus hõlbustab ja soodustab koostööd riikide järelevalveasutuste vahel ja vajaduse korral rahvusvahelise järelevalve eest vastutavate asutustega;

8.  märgib sellegipoolest, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve koges piiranguid seoses järelevalvesüsteemi ülesehituse, piiratud ressursside ja mõnel juhul riikide pädevate asutuste ebapiisava toetuse ja koostööga; juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvel, seadusandjatel ja riikide pädevatel asutustel on järelevalvealase ühtsuse saavutamiseks veel palju teha;

9.  rõhutab, et asutus peaks täitma ülesandeid ja volitusi, mille Euroopa Parlament ja nõukogu on talle andnud, kuid tagama samas kõigi ülesannete täieliku ja tähtaegse täitmise ning püsima nende ülesannete täitmiseks antud volituste piires; palub, et asutus tagaks kontrollikoja soovituste nõuetekohase täitmise ja nende alusel järelmeetmete võtmise;

10.  on seisukohal, et asutus peab töö käigus ja eelkõige rakendusmeetmete eelnõude koostamisel Euroopa Parlamenti ja nõukogu oma tegevusest korrapäraselt ja põhjalikult teavitama; rõhutab, et asutus peab oma ülesannete laadi tõttu tegutsema läbipaistvalt mitte ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu, vaid ka liidu kodanike suhtes;

11.  rõhutab, et oma volituste täitmisel peaks asutus pöörama eriti suur tähelepanu proportsionaalsuse põhimõttele; rõhutab, et eelkõige 2. ja 3. tasandi meetmete väljatöötamisel tuleks tähelepanu pöörata riigisiseste finantsturgude eripäradele;

12.  rõhutab seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega vajadust eraldada piisavad vahendid, käsitleda olemasolevaid rahapesuvastaseid pädevusi ja tagada kiire teabevahetus Euroopa Pangandusjärelevalvega (EBA);

13.  peab seoses sellega, et asutus teeb rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse nimel järelevalvet, kiiduväärseks rikkumisest teatamise poliitika vastuvõtmist, ja rõhutab, et riikide järelevalveasutused peavad vastu võtma samasugused meetmed;

14.  märgib rahuloluga, et asutus teeb Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee ja ühishangete kaudu ennetavalt kindlaks tõhususe ja koostoime võimalused teiste ametitega, eelkõige EBA ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega (ESMA); palub asutusel töötada koos EBA ja ESMAga välja ühised suunised selle kohta, kuidas võtta usaldatavusnõuete täitmise järelevalves arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse riske;

15.  väljendab suurt heameelt asutuse ümberkorraldamise üle, mille eesmärk on muu hulgas saavutada kulude kokkuhoid ja suurem tõhusus tänu oma osakondade tegevuse koordineerimise ühendamisele või suurendamisele, jooksva eelarveprognoosi kasutuselevõtmisele või uute rahastamiskanalite rakendamisele;

16.  märgib, et asutus asendab oma praeguse personalijuhtimise elektroonilise süsteemi komisjoni pakutava süsteemiga Sysper; tunnistab, et asutus võimaldab organisatsioonil kasu saada kulude alandamisest, koostoimest ja tõhususest; palub asutusel teatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas saavutatud konkreetsetest tulemustest;

17.  märgib lisaks, et kontrollikoja sõnul on asutuse üleminek reguleerimiselt järelevalvele eriti keerukas, kuna järelevalveülesannete, eriti piiriülese äritegevuse ja sisemudelite järelevalve teostamiseks eraldatud vahendid on piiratud (14 % asutuse töötajatest);

18.  märgib aga, et kontrollikoja hinnang on väga lühike ja selles on asutuse finantsjuhtimise tõhustamiseks esitatud vähe soovitusi; palub, et asutus tagaks kontrollikoja soovituste nõuetekohase täitmise ja nende põhjal järelmeetmete võtmise;

19.  märgib, et 2017. aastal viidi läbi kolme Euroopa järelevalveasutuse välishindamine; palub asutusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru välishindamise käigus tuvastatud vajakajäämiste kõrvaldamiseks (asutuse poolt) võetud meetmetest;

Personalipoliitika

20.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 99,01 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 101 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 100 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 93); märgib, et 2017. aastal töötas asutuse heaks ka 34 lepingulist töötajat ja 17 lähetatud riiklikku eksperti;

21.  märgib, et asutus on vastu võtnud inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika;

22.  väljendab heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab asutuse vastust sellise avaldamisega kaasnevate suurte tõlkekulude kohta;

Hanked

23.  võtab rahuloluga teadmiseks, et asutus oli üks esimesi liidu ameteid, kes käivitas e-hangete lahenduse projekti; väljendab heameelt asjaolu üle, et see lahendus tagab tõhusama ja läbipaistvama hankeprotsessi, millest on kasu nii asutusele kui ka võimalikele tarnijatele;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

24.  tunnustab asutuse kehtestatud meetmeid ja jätkuvat tööd läbipaistvuse tagamiseks, huvide konfliktide vältimiseks ja haldamiseks ja rikkumistest teatajate kaitsmiseks; peab positiivseks asjaolu, et asutus avaldab oma veebisaidil sidusrühmade esindajatega toimuvate kohtumiste registri;

25.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on vaja tugevdada pearaamatupidaja sõltumatust, muutes ta alluvaks otse asutuse direktorile ja haldusnõukogule; võtab rahuloluga teadmiseks selle sõltumatuse tugevdamiseks juba võetud meetmed;

26.  märgib, et 2017. aasta alguses nimetati ametisse asutuse töötajate eetikanõunik, et tugevdada asutuse eetikanõuniku funktsiooni; palub, et asutus teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles valdkonnas saavutatust;

Sisekontroll

27.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis läbi auditi, et hinnata juhtimise kontrollimehhanismide tõhusust asutuse stressitestimise protsessis; palub, et asutus teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle auditi tulemustest;

28.  väljendab heameelt asjaolu üle, et asutus lõi järelevalveletegevuse tugevdamiseks kaks uut menetluste ja lähenemisprotsessiga tegelevat järelevalveosakonda;

Muud märkused

29.  märgib, et Ühendkuningriigi otsus EList välja astuda võib tulevikus asutuse tulusid vähendada; märgib, et muud selle asjaoluga seotud riskid on lepingute jätkuvus ja piiriüleste pangandusgruppide suhtes rakendatavate liidu järelevalvekäsitluste järjepidevus; palub asutusel neid riske jätkuvalt teadvustada ja valmistuda nende leevendamiseks;

o
o   o

30.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 84/37, 17.3.2017, lk 179.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave