Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2203(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0137/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0137/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.28

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0269

Usvojeni tekstovi
PDF 160kWORD 51k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
P8_TA-PROV(2019)0269A8-0137/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2017. (2018/2203(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017., s odgovorom Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0137/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 61.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 61.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 48.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017. (2018/2203(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017., s odgovorom Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ(5), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0137/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 61.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 61.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 331, 15.12.2010., str. 48.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017. (2018/2203(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0137/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(1) Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje („Nadzorno tijelo”) njegov konačni proračun za financijsku godinu 2017. iznosio 23 999 257 EUR, što je povećanje od 10,28 % u odnosu na 2016. godinu; budući da se Nadzorno tijelo financira iz doprinosa Unije (8 946 404 EUR, što odgovara udjelu od 37 %) i doprinosa nacionalnih nadzornih tijela država članica (15 052 852 EUR, što odgovara udjelu od 63 %);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Nadzornog tijela pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom primjećuje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,79 %, čime je Nadzorno tijelo ispunilo zacrtani cilj i ostvarilo povećanje od 0,11 % u odnosu na 2016.; nadalje primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 88,09 %, što je malo smanjenje od 0,88 % u odnosu na 2016.;

2.  prima na znanje nastojanja Nadzornog tijela da interno preraspodijeli svoje proračunske i ljudske resurse, s obzirom na to da se njegovo djelovanje sve više preusmjerava s regulatornih zadaća na konvergenciju i provođenje nadzora; naglašava, u tom pogledu, potrebu da se osigura odgovarajuća razina prioriteta u pogledu dodjele sredstava;

Ukidanje prijenosa

3.  sa zabrinutošću primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 127 694 EUR, što predstavlja 5,47 % ukupnog prenesenog iznosa, što je slično stopi iz 2016.;

Uspješnost

4.  sa zadovoljstvom primjećuje da je nadzorno tijelo postavilo 13 ciljeva strateške razine koji se mjere ključnim pokazateljima uspješnosti i koji su podijeljeni između njegova tri operativna strateška cilja kako bi se procijenila dodana vrijednost koju pružaju njegove aktivnosti i kako bi se poboljšalo upravljanje proračunom, uz druge pokazatelje koji se koriste interno;

5.  napominje da je Nadzorno tijelo postiglo cilj za osam ključnih pokazatelja uspješnosti; uviđa da je za drugih pet ključnih pokazatelja uspješnosti Nadzorno tijelo bilo samo blizu ostvarenja cilja, od kojih su neki bili veoma ambiciozni i za malo nisu ostvareni;

6.  ističe središnju ulogu Nadzornog tijela u doprinošenju kvalitetnim zajedničkm regulatornim i nadzornim standardima i praksama, dosljednoj primjeni pravno obvezujućih akata Unije, poticanju i olakšavanju delegiranja zadaća i odgovornosti među nadležnim tijelima, praćenju i ocjenjivanju tržišnih kretanja u opsegu njegove nadležnosti te podupiranju zaštite osiguranika, članova mirovinskog sustava i korisnika;

7.  ističe ulogu Nadzornog tijela u olakšavanju i promicanju koordinacije između nacionalnih nadzornih tijela i, po potrebi, s institucijama nadležnima za međunarodni nadzor;

8.  napominje, međutim, da se EIOPA suočila s ograničenjima u pogledu strukture nadzornog sustava, manjka resursa i, u nekim slučajevima, nedovoljne potpore i suradnje nacionalnih nadležnih tijela. ističe da EIOPA-i, zakonodavcima i nacionalnim nadležnim tijelima i dalje preostaje mnogo toga što treba učiniti kako bi postigli usklađenost nadzornih praksi;

9.  naglašava da bi Nadzorno tijelo, pazeći da se sve zadaće izvrše u cijelosti i u zadanim rokovima, trebalo ispunjavati zadaće i mandat koje su mu dodijelili Europski parlament i Vijeće te da bi se trebalo držati povjerenog mu mandata; poziva Nadzorno tijelo da se pobrine za odgovarajuće popratne mjere i provedbu preporuka Revizorskog suda;

10.  smatra da pri obavljanju svojih zadaća, a posebno pri sastavljanju provedbenih mjera, Nadzorno tijelo mora redovito i iscrpno obavještavati Europski parlament i Vijeće o svojim aktivnostima; s obzirom na prirodu zadaća Nadzornog tijela, inzistira na obveznoj transparentnosti koju ono mora pokazivati ne samo u odnosu s Europskim parlamentom i Vijećem, već i prema građanima Unije;

11.  naglašava da Nadzorno tijelo pri provedbi svoga mandata posebnu pozornost treba posvetiti poštovanju načela proporcionalnosti; naglašava da bi, posebno pri formuliranju mjera razine 2 i razine 3, trebalo posvetiti pozornost posebnim značajkama nacionalnih financijskih tržišta;

12.  ističe potrebu za dodjelom dovoljno sredstava, rješavanjem pitanja postojećih nadležnosti u borbi protiv pranja novca te što bržim osiguranjem razmjene s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo u području pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma;

13.  u kontekstu nadzorne funkcije Nadzornog tijela u pogledu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, pozdravlja donošenje politike o zviždačima i naglašava potrebu da nacionalna nadzorna tijela usvoje slične politike;

14.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo proaktivno u utvrđivanju prilika za učinkovitost i sinergije s drugim agencijama, osobito s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala, preko Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela i preko zajedničke javne nabave; poziva Nadzorno tijelo da u suradnji s EBA-om i ESMA-om izradi zajedničke smjernice o integraciji rizika od pranja novca i financiranja terorizma u bonitetni nadzor;

15.  toplo pozdravlja reorganizaciju Nadzornog tijela kojoj je, među ostalim, cilj postići uštedu i povećati učinkovitost spajanjem ili povećanjem koordinacije svojih službi, uvođenjem stalnog postupka proračunskih prognoza ili provedbom novih financijskih kanala;

16.  napominje da Nadzorno tijelo zamjenjuje trenutni elektronički sustav upravljanja ljudskim resursima sa sustavom Sysper, kojeg pruža Komisija; prima na znanje da će nadzorno tijelo omogućiti organizaciji niže troškove, da koristi sinergije i učinkovitost; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o konkretnim rezultatima u pogledu toga;

17.  nadalje napominje da, prema Revizorskom sudu, preusmjeravanje s regulative na nadzor predstavlja poseban izazov zbog ograničenih resursa za nadzorne zadaće (14 % osoblja EIOPA-e), posebno kada je riječ o nadzoru prekograničnog poslovanja i unutarnjih modela;

18.  napominje, međutim, da je mišljenje Revizorskog suda vrlo kratko i sadrži mali broj prijedloga za poboljšanje učinkovitosti financijskog upravljanja EIOPA-om; poziva Nadzorno tijelo da se pobrine za odgovarajuće popratne mjere i provedbu preporuka Revizorskog suda;

19.  napominje da je vanjska evaluacija triju europskih nadzornih tijela provedena 2017.; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima (od strane Nadzornog tijela) s ciljem rješavanja nedostataka na koje je ukazala vanjska evaluacija;

Kadrovska politika

20.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 99,01 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 100 privremenih djelatnika od 101 privremenog djelatnika odobrenog u okviru proračuna Unije (u odnosu na 93 odobrenih radnih mjesta u 2016.) također napominje da je 2017. za Nadzorno tijelo radilo 34 ugovorna djelatnika i 17 upućenih nacionalnih stručnjaka;

21.  napominje da je Nadzorno tijelo donijelo politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja;

22.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije odgovor Nadzornog tijela o visokim troškovima prevođenja koji bi proizašli iz takve objave;

Javna nabava

23.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo bilo među prvim agencijama Unije koje su pokrenule projekt uvođenja e-javne nabave; pozdravlja činjenicu da se tim rješenjem omogućuje učinkovitiji i transparentniji postupak javne nabave od kojeg korist imaju i Nadzorno tijelo i eventualni dobavljači;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

24.  prima na znanje mjere koje je Nadzorno tijelo već poduzelo i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; pozdravlja činjenicu da Nadzorno tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje registar sastanaka s vanjskim dionicima;

25.  na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da postoji potreba za jačanjem neovisnosti računovodstvenog službenika tako što će on izravno odgovarati direktoru i upravnom odboru Nadzornog tijela; sa zadovoljstvom primjećuje već primijenjene mjere za jačanje te neovisnosti;

26.  napominje da je početkom 2017. imenovan službenik za etička pitanja za osoblje Nadzornog tijela, čime se podržava jačanje funkcije službenika za etička pitanja; poziva Nadzorno tijelo da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom području;

Unutarnje kontrole

27.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela reviziju kako bi procijenila učinkovitost kontrola upravljanja u postupku testiranja otpornosti na stres Nadzornog tijela; poziva Nadzorno tijelo da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima te revizije;

28.  pozdravlja činjenicu da je Nadzorno tijelo uvelo dvije nove nadzorne službe u području postupaka i konvergencije kako bi ojačalo svoju usmjerenost na nadzor;

Ostale primjedbe

29.  napominje da je moguće da će se u budućnosti smanjiti prihodi Nadzornog tijela zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije; napominje da su ostali rizici povezani s tom činjenicom kontinuitet ugovora i dosljednost pristupa nadzora Unije nad prekograničnim bankarskim grupama; poziva Nadzorno tijelo da ostane svjesno tih rizika i da se pripremi za njihovo ublažavanje;

o
o   o

30.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 84/37, 17.3.2017., str. 179.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena