Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2203(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0137/2019

Pateikti tekstai :

A8-0137/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.28

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0269

Priimti tekstai
PDF 170kWORD 48k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
P8_TA-PROV(2019)0269A8-0137/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2203(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(5), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0137/2019),

1.  patvirtina Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 61.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 61.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 48.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo 2018/2203(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(5), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0137/2019),

1.  pritaria Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 61.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 61.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 48.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2203(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0137/2019),

A.  kadangi atsižvelgiant į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (toliau – Institucija) pajamų ir išlaidų suvestinę(1) matyti, kad jos galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 23 999 257 EUR, t. y. 10,28 proc. didesnis nei 2016 m.; kadangi Institucija yra finansuojama Sąjungos įnašu (8 946 404 EUR, t. y. 37 proc.) ir valstybių narių nacionalinių priežiūros institucijų įnašais (15 052 852 EUR, t. y. 63 proc.);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Institucijos 2017 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto vykdymo lygis buvo 99,79 proc., taigi buvo pasiektas Institucijos planuotas rodiklis, ir, palyginti su 2016 m., minėtas lygis padidėjo 0,11 proc.; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 88,09 proc., t. y. šiek tiek (0,88 proc.) mažesnis nei 2016 m.;

2.  atkreipia dėmesį į Institucijos pastangas Institucijos viduje perskirstyti biudžetinius ir darbuotojų išteklius, nes Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su reguliavimo užduočių vykdymu, bet su priežiūros konvergencija ir vykdymu; šiuo požiūriu pabrėžia, kad reikia užtikrinti tinkamą su išteklių paskirstymu susijusių prioritetų nustatymo lygį;

Panaikinti perkėlimai

3.  susirūpinęs pažymi, kad panaikinti perkėlimai iš 2016 į 2017 metus siekė 127 694 EUR, t. y. 5,47 proc. bendros perkeltos sumos – tai panašus rodiklis kaip ir 2016 m.;

Veiklos rezultatai

4.  džiaugdamasis pažymi, kad Institucija yra užsibrėžusi 13 strateginio lygmens tikslų, kurių įgyvendinimą vertina pagal pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, paskirstytus tarp trijų strateginių veiklos sričių, skirtų savo veiklos pridėtinei vertei vertinti ir biudžeto valdymui gerinti, be kitų viduje naudojamų rodiklių;

5.  pažymi, kad Institucija pasiekė užsibrėžtus tikslus pagal 8 pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius; pripažįsta, kad beveik pavyko pasiekti likusius penkis pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, iš kurių kai kurie buvo tikrai plataus užmojo ir kurių įgyvendinimui trūko visai nedaug;

6.  pabrėžia, kad pagrindinė Institucijos užduotis – prisidėti rengiant aukštos kokybės bendrus reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, padėti nuosekliai taikyti teisiškai privalomus Sąjungos aktus, skatinti kompetentingas institucijas perduoti viena kitai užduotis ir pareigas ir padėti joms tą daryti, pagal savo kompetenciją stebėti ir vertinti rinkos pokyčius ir stiprinti apdraustųjų, pensijų sistemų narių ir naudos gavėjų apsaugą;

7.  atkreipia dėmesį į Institucijos vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas nacionalinių priežiūros institucijų ir, prireikus, institucijų, atsakingų už tarptautinę priežiūrą, veiksmų koordinavimui ir skatinant tai daryti;

8.  visgi pažymi, kad Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija susidūrė su apribojimais dėl priežiūros sistemos struktūros, išteklių stokos ir tam tikrais atvejais nepakankamos kompetentingų nacionalinių institucijų paramos ir bendradarbiavimo; atkreipia dėmesį į tai, kad, siekiant priežiūros konvergencijos, dar daug turi nuveikti Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, teisės aktų leidėjai ir kompetentingos nacionalinės institucijos;

9.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai ir laiku įvykdytos, turėtų vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestas užduotis ir įgaliojimus ir neturėtų peržengti šių įgaliojimų ribų; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą;

10.  mano, kad, vykdydama savo darbą ir ypač rengdama įgyvendinimo priemones, Institucija turi reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo veiklą; pabrėžia, kad Institucijai, atsižvelgiant į jos užduočių pobūdį, labai svarbu demonstruoti skaidrumą ne tik Europos Parlamentui ir Tarybai, bet ir Sąjungos piliečiams;

11.  pabrėžia, kad vykdydama savo įgaliojimus Institucija turėtų skirti ypatingą dėmesį proporcingumo principui; pabrėžia, kad ypač rengiant 2 ir 3 lygio priemones dėmesį reikėtų skirti nacionalinių finansų rinkų ypatumams;

12.  pabrėžia, kad reikia skirti pakankamai išteklių, kad būtų vykdomi esami kovos su pinigų plovimu įgaliojimai, ir užtikrinti greitą keitimąsi informacija su Europos bankininkystės institucija (EBI) dėl pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimu;

13.  atsižvelgdamas į Institucijos vykdomą kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros funkciją, palankiai vertina tai, kad buvo patvirtinta informavimo apie pažeidimus politika, ir pabrėžia, kad nacionalinės priežiūros institucijos turi patvirtinti panašią politiką;

14.  džiaugdamasis pažymi, kad Institucija aktyviai ieško veiksmingumo ir sinergijos su kitomis agentūromis galimybių, visų pirma su EBI ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), pasitelkiant Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą ir vykdant bendrus viešuosius pirkimus; prašo Institucijos, bendradarbiaujant su EBI ir ESMA, parengti bendras gaires, kaip integruoti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu riziką į prudencinę priežiūrą;

15.  palankiai vertina Institucijos atliktą reorganizaciją, kuria, be kita ko, siekiama sutaupyti lėšų ir padidinti veiksmingumą, sujungiant arba didinant jo departamentų veiklos koordinavimą, įvedant nuolatinį biudžeto prognozių rengimo procesą arba diegiant naujas finansines procedūras;

16.  pažymi, kad Institucija keičia savo dabartinę e. žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą sistema Sysper, kurią teikia Komisija; pripažįsta, kad tai leis organizacijai gauti naudos dėl mažesnių sąnaudų, sinergijos ir veiksmingumo; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie konkrečius rezultatus šioje srityje;

17.  taip pat pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, Institucijos perėjimas nuo reguliavimo prie priežiūros yra ypač sudėtingas dėl ribotų priežiūros užduotims vykdyti skirtų išteklių (14 proc. Institucijos darbuotojų), visų pirma, tarpvalstybinės verslo ir vidaus modelių priežiūros srityje;

18.  vis dėlto pažymi, kad Audito Rūmų vertinimas yra labai trumpas ir jame pateikiama keletas pasiūlymų, kaip padidinti Institucijos finansų valdymo veiksmingumą; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad trijų ES priežiūros institucijų išorės vertinimas buvo atliktas 2017 m.; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių imtasi (ėmėsi Institucija), kad būtų pašalinti atliekant išorės vertinimą nustatyti trūkumai;

Personalo politika

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 99,01 proc., o iš 101 laikinųjų darbuotojų etatų, kurie buvo patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, (palyginti su 2016 m. patvirtintais 93 etatais) buvo paskirta 100 laikinųjų darbuotojų; taip pat pažymi, kad 2017 m. Institucijoje dirbo 34 sutartininkai ir 17 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

21.  palankiai vertina tai, kad Institucija jau patvirtino asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politiką;

22.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Institucijos atsakymą, kuriame ji pabrėžia dideles darbo vietų skelbimo šiame portale vertimo išlaidas;

Viešieji pirkimai

23.  džiaugdamasis pažymi, kad Institucija buvo viena iš pirmųjų Sąjungos agentūrų, pradėjusi projektą, kuriuo siekiama užtikrinti e. viešųjų pirkimų galimybę; palankiai vertina tai, kad tokia galimybė leidžia užtikrinti veiksmingesnį ir skaidresnį viešųjų pirkimų procesą, naudingą Institucijai ir potencialiems tiekėjams;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

24.  pripažįsta Institucijos taikomas priemones ir jos dedamas pastangas siekiant užtikrinti skaidrumą, užkirsti kelią interesų konfliktams ir juos valdyti, taip pat apsaugoti informatorius; palankiai vertina tai, kad Institucija savo svetainėje skelbia darbuotojų susitikimų su išorės suinteresuotaisiais subjektais registrą;

25.  pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų ataskaitoje, reikia sustiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą, numatant, kad jis būtų tiesiogiai atsakingas Institucijos direktoriui ir valdybai; džiaugdamasis pažymi, kad jau imtasi priemonių tam nepriklausomumui stiprinti;

26.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. pradžioje buvo paskirtas už Institucijos darbuotojus atsakingas etikos pareigūnas, padedantis stiprinti etikos funkcijas; ragina Instituciją informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie toje srityje padarytą pažangą;

Vidaus kontrolė

27.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko auditą Institucijos testavimo nepalankiomis sąlygomis proceso valdymo kontrolės veiksmingumui įvertinti; ragina Instituciją informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio audito rezultatus;

28.  palankiai vertina tai, kad Institucija sukūrė du naujus procedūrų ir konvergencijos priežiūros skyrius, siekdama sustiprinti priežiūrą;

Kitos pastabos

29.  pažymi, kad ateityje gali sumažėti Institucijos pajamos dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos; pažymi, kad kiti su tuo susiję pavojai yra sutarčių tęstinumas ir Sąjungos tarpvalstybinių bankų grupių priežiūros strategijų nuoseklumas; ragina Instituciją nuodugniai sekti šios rizikos lygį ir pasirengti sušvelninti jos poveikį;

o
o   o

30.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(2) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 84/37, 2017 03 17, p. 179.
(2) Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0254.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas