Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2203(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0137/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0137/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.28

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0269

Pieņemtie teksti
PDF 168kWORD 54k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
P8_TA-PROV(2019)0269A8-0137/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2203(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2017. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK(5), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0137/2019),

1.  sniedz Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 61. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 61. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2203(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2017. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK(5), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0137/2019),

1.  apstiprina Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 61. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 61. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2203(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0137/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (“Iestāde”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 23 999 257 EUR, t. i., par 10,28 % vairāk nekā 2016. gadā; tā kā Iestādi finansē ar Savienības iemaksu (8 461 389 EUR jeb 37 %) un dalībvalstu uzraudzības iestāžu iemaksām (15 052 852 EUR jeb 63 %);

B.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes 2016. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu konstatē, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,79 %, sasniedzot Iestādes plānoto mērķrādītāju un nodrošinot 0,11 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2016. gadu; turklāt konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 88,09 %, t. i., nedaudz — par 0,88 % — mazāk nekā 2016. gadā;

2.  ņem vērā Iestādes centienus iekšēji pārdalīt Iestādes budžeta resursus un cilvēkresursus, jo tās darba slodze aizvien vairāk mainās, uzraudzības konverģences un izpildes nodrošināšanas uzdevumiem ņemot aizvien lielāku pārsvaru pār regulatīvajiem uzdevumiem; šajā sakarā uzsver nepieciešamību nodrošināt to, ka tiek atbilstīgi noteiktas prioritātes attiecībā uz resursu piešķiršanu;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

3.  ar bažām konstatē, ka tika atcelti 127 694 EUR no apropriācijām, kuras tika pārceltas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 5,47 % no kopējā pārcelto apropriāciju apmēra, un tas ir gandrīz tikpat daudz kā 2016. gadā;

Sniegums

4.  ar gandarījumu konstatē, ka, lai novērtētu tās darbību sniegto pievienoto vērtību un uzlabotu budžeta pārvaldību papildus citiem rādītājiem, kurus izmanto iekšēji, Iestāde ir noteikusi 13 stratēģiskā līmeņa mērķus, ko mēra ar galvenajiem snieguma rādītājiem (KPI) un kas ir sadalīti starp tās trijiem darbības stratēģiskajiem mērķiem;

5.  konstatē, ka Iestāde ir sasniegusi savu mērķi attiecībā uz astoņiem KPI; pieņem zināšanai, ka tā bija gandrīz sasniegusi atlikušos piecus KPI, no kuriem daži bija diezgan vērienīgi un līdz to sasniegšanai pilnā apmērā bija palicis pavisam nedaudz;

6.  uzsver, ka Iestādes būtiska loma ir veicināt augstas kvalitātes kopējus regulatīvus un uzraudzības standartus un praksi, juridiski saistošu Savienības aktu konsekventu piemērošanu, stimulēt un veicināt uzdevumu un pienākumu deleģēšanu starp kompetentajām iestādēm, uzraudzīt un izvērtēt tirgus norises, kuras attiecas uz tās kompetences jomu, un sekmēt apdrošinājuma ņēmēju, pensiju shēmu dalībnieku un labuma guvēju aizsardzību;

7.  uzsver Iestādes lomu pasākumos, ar kuriem tiek atvieglota un veicināta koordinācija starp valstu uzraudzības iestādēm un attiecīgā gadījumā ar institūcijām, kas ir atbildīgas par starptautisku uzraudzību;

8.  tomēr norāda, ka Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde saskārās ar ierobežojumiem saistībā ar uzraudzības sistēmas uzbūvi, resursu nepietiekamību un dažos gadījumos nepietiekamu atbalstu un sadarbību no valstu kompetento iestāžu puses; norāda, ka Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei, likumdevējiem un valstu kompetentajām iestādēm vēl ir daudz jādara, lai panāktu uzraudzības konverģenci;

9.  uzsver, ka Iestādei būtu jānodrošina visu tai uzticēto pienākumu pilnīga īstenošana paredzētajā termiņā un vienlaikus jāpilda Eiropas Parlamenta un Padomes uzticētie uzdevumi un mandāts un ka tai nevajadzētu tos pārsniegt; aicina Iestādi nodrošināt Revīzijas palātas ieteikumu pienācīgu ņemšanu vērā un īstenošanu;

10.  uzskata, ka Iestādei, veicot savu darbu un jo īpaši izstrādājot īstenošanas pasākumus, par savām darbībām regulāri un vispusīgi būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome; uzsver, ka, ņemot vērā Iestādes uzdevumu būtību, ir svarīgi, lai tā rīkotos pārredzami ne tikai Parlamenta un Padomes, bet arī Savienības pilsoņu priekšā;

11.  uzsver, ka Iestādei sava mandāta īstenošanā īpaša uzmanība būtu jāpievērš proporcionalitātes principam; uzsver, ka, jo īpaši izstrādājot 2. un 3. līmeņa pasākumus, uzmanība būtu jāvelta valstu finanšu tirgu īpašajām iezīmēm;

12.  uzsver nepieciešamību piešķirt pietiekamus resursus, lai atrisinātu jautājumu, kas saistīts ar pašreizējo kompetenci noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, un lai nodrošinātu ātru apmaiņu ar Eiropas Banku iestādi (EBI) attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas apkarošanu;

13.  saistībā ar Iestādes īstenoto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas funkciju atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta politika attiecībā uz trauksmes cēlējiem, un uzsver, ka valstu uzraudzības iestādēm ir jāpieņem līdzīga politika;

14.  ar gandarījumu konstatē, ka Iestāde, izmantojot Eiropas uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju un kopīgus iepirkumus, proaktīvi nosaka efektivitātes un sinerģijas iespējas ar citām aģentūrām, jo īpaši ar EBI un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI); prasa Iestādei sadarbībā ar EBI un EVTI izstrādāt kopīgus norādījumus par to, kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus integrēt prudenciālajā uzraudzībā;

15.  atzinīgi vērtē Iestādes reorganizāciju, kuras mērķis cita starpā ir panākt izmaksu ietaupījumus un efektivitātes pieaugumu, apvienojot vai palielinot tās struktūrvienību koordināciju, ieviešot pastāvīgu budžeta prognozēšanas procesu vai īstenojot jaunu finanšu apriti;

16.  konstatē, ka Iestāde pašlaik aizstāj pašreizējo e-cilvēkresursu pārvaldības sistēmu ar sistēmu Sysper, ko nodrošina Komisija; norāda, ka Iestāde ļaus organizācijai gūt labumu no zemākām izmaksām, sinerģijas un efektivitātes; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā panāktajiem rezultātiem;

17.  turklāt norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju Iestādes darba specifikas maiņa no regulēšanas uz uzraudzību ir īpaši sarežģīta, jo uzraudzības uzdevumiem ir ierobežoti resursi (14 % no Iestādes personāla), jo īpaši pārrobežu uzņēmējdarbības un iekšējo modeļu uzraudzībai;

18.  tomēr norāda, ka Revīzijas palātas izvērtējums ir ļoti īss un sniedz maz ierosinājumu par to, kā palielināt Iestādes finanšu pārvaldības efektivitāti; aicina Iestādi nodrošināt Revīzijas palātas ieteikumu pienācīgu ņemšanu vērā un īstenošanu;

19.  konstatē, ka 2017. gadā tika veikts triju Eiropas uzraudzības iestāžu ārējs novērtējums; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, ko Iestāde veikusi, lai novērstu ārējā novērtējumā konstatētos trūkumus;

Personāla politika

20.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 99,01 % no štata vietām un ka bija aizpildītas 100 no 101 pagaidu darbinieku vietas, kas bija apstiprināta saskaņā ar Savienības budžetu (salīdzinājumam — 2016. gadā bija apstiprinātas 93 vietas); ņem vērā, ka 2017. gadā Iestādē strādāja arī 34 līgumdarbinieki un 17 norīkotie valstu eksperti;

21.  konstatē, ka Iestāde ir pieņēmusi politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai;

22.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ieteikumu publicēt paziņojumus par vakancēm Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu to publicitāti; ar izpratni pieņem Iestādes atbildi, kurā tiek norādīts uz lielajām tulkošanas izmaksām, ko radītu šādas publikācijas;

Iepirkums

23.  ar gandarījumu konstatē, ka Iestāde bija viena no pirmajām Savienības aģentūrām, kas ir sākusi īstenot projektu, kurš paredz nodrošināt e-iepirkumu; atzinīgi vērtē to, ka minētais risinājums paredz efektīvāku un pārredzamāku publiskā iepirkuma procesu, no kā gūtu labumu gan Iestāde, gan tās potenciālie piegādātāji;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

24.  pieņem zināšanai Iestādes jau ieviestos pasākumus un pašreizējos centienus nodrošināt pārredzamību, novērst un pārvaldīt interešu konfliktus un aizsargāt trauksmes cēlējus; atzinīgi vērtē to, ka Iestāde savā tīmekļa vietnē publicē sanāksmju reģistru ar ārējām ieinteresētajām personām;

25.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, padarot viņu tieši atbildīgu Iestādes direktoram un valdei; ar gandarījumu norāda uz pasākumiem, kas jau ir veikti, lai stiprinātu šo neatkarību;

26.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada sākumā tika iecelts īpašs Iestādes personāla ētikas speciālists, kas atbalsta ētikas speciālista funkcijas stiprināšanu; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto;

Iekšējā kontrole

27.  pieņem zināšanai, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests veica revīziju, lai Iestādes spriedzes testa procesā novērtētu pārvaldības kontroles efektivitāti; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par minētā izvērtējuma rezultātiem;

28.  atzinīgi vērtē to, ka Iestāde ieviesa divas jaunas uzraudzības struktūrvienības par procesiem un konverģenci, lai uzraudzībai pievērstu lielāku uzmanību;

Citi komentāri

29.  pieņem zināšanai, ka Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Savienības var novest pie tā, ka Iestādes ieņēmumi nākotnē samazināsies; norāda, ka citi ar šo faktu saistīti riski ir līgumu nepārtrauktība un pieeju konsekvence attiecībā uz Savienības uzraudzības pārrobežu banku grupām; aicina Iestādi apzināties šos riskus un sagatavoties to mazināšanai;

o
o   o

30.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(2).

(1) OV C 84/37, 17.3.2017., 179. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums